intTypePromotion=3

MẪU BIÊN BẢN MỞ THẦU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
570
lượt xem
62
download

MẪU BIÊN BẢN MỞ THẦU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản mở thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN MỞ THẦU

  1. [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc [TÊN BÊN MỜI THẦU] ____, ngày ____ tháng ____ năm ____ B IÊN B ẢN MỞ THẦU Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc _____ [Ghi thời điểm mở thầu] tại ____ [Ghi địa điểm mở thầu] A. CÁC THÔNG TIN CHUNG I. Tên dự án: _____ [Ghi tên dự án theo quyết định đầu tư được duyệt] II. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHĐT được duyệt] III. Bên mời thầu và các nhà thầu nộp HSDT: 1. Bên mời thầu: _____ [Ghi tên bên mời thầu] 2. Các nhà thầu mua HSMT: _____ [Ghi tên các nhà thầu mua HSMT] 3. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định]
  2. 4. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu] IV. Thành phần tham dự lễ mở thầu _____ [Ghi tên các tổ chức, cá nhân liên quan tham dự lễ mở thầu] B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU Nhà Nhà Nhà TT Các thông tin chủ yếu ... thầu thầu A thầu X B Tình trạng niêm phong của HSDT 1 trước khi mở Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có) (1) 2 Bản gốc HSDT 3 Số lượng bản chụp HSDT 4 Thời gian có hiệu lực của HSDT (ghi 5 rõ thời gian có hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu) (1) Trường hợp bên mời thầu nhận được văn bản đề nghị rút HSDT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu thì không mở HSDT của nhà thầu đó.
  3. Nhà Nhà Nhà TT Các thông tin chủ yếu ... thầu thầu A thầu X B Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu 6 chưa trừ đi giá trị giảm giá, nếu có) Giảm giá (nếu có) 7 Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực 8 của bảo đảm dự thầu Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu 9 có) 10 Thời gian thực hiện hợp đồng 11 Các thông tin khác C. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (NẾU CÓ) D. KÝ XÁC NHẬN Lễ mở thầu kết thúc vào: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở thầu] Chữ ký của các bên liên quan tham dự lễ mở thầu __________
  4. [Đại diện bên mời thầu, đại diện các nhà thầu, đại diện các cơ quan liên quan tham dự lễ mở thầu ký]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản