MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.783
lượt xem
110
download

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

  1. MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ….., ngày ….. tháng ….. nă m 20…… BIÊN BẢN XÁC NHẬN VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ CỐ Dự án:....................................................................................................................... Địa điểm:............................................................................................................................ I. THÀNH PH ẦN: 1. Đại diện chủ đầu tư: Chức vụ: - Ông (Bà): 2. Tư vấn giám sát (nếu có): Chức vụ: Cán bộ giám sát. - Ông (Bà): 3. Tư vấn Thiết kế (nếu có): Chức vụ: Cán bộ Thiết kế. - Ông (Bà): 4. Đơn vị thi công: Chức vụ: Phụ trách thi công - Ông (Bà): 5. Đơn vị lập hồ sơ sự cố (nếu có):
  2. Chức vụ: Cán bộ lập hồ sơ - Ông (Bà): II. NỘI DUNG: .................................................................................................... ........................................... .................................................................................................... ........................................... ................................................................................... ............................................................ .................................................................................................... ........................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................................... ........................................... ................................................................................................................... ............................ .................................................................................................... ........................................... .................................................................................................... ........................................... III. KẾT LUẬN: .................................................................................................... ........................................... .............................................................. ................................................................................. .................................................................................................... ........................................... ...............................................................................................................................................
  3. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ SỰ CỐ TƯ VẤN THIẾT KẾ (Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên) ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản