MẪU GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
317
lượt xem
35
download

MẪU GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỞ Y TẾ ……………………………… BV…………………………………….. Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Mã số: 02/BV-01 Số lưu trữ: GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Kính gửi: Bệnh viện chúng tôi trân trọng giới thiệu: - Họ và tên bệnh nhân: Tuổi: ................. Nam / Nữ - Dân tộc: ................................................................. Ngoại kiều: .................................................. - Nghề nghiệp: ......................................................... Nơi làm việc: ............................................... - BHYT: giá trị từ: …./…./201... đến …./…../201… Số thẻ:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

  1. SỞ Y TẾ … … ……… … ……………… Mã số: 02/BV-01 Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số lưu trữ: ........... ……… BV…………… … ………………… … .. GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Kính gửi: .......................................................................................................... Bệnh viện chúng tôi trân trọng giới t hiệu: - Họ và tên bệnh nhân: ..................................................................... Tuổi: ................. Nam / Nữ - Dân tộc: ................................................................. Ngoại kiều: .................................................. - Nghề nghiệp: ......................................................... Nơi là m việc: ............................................... - BHYT: giá trị từ: …./…./201... đến …./…../201… Số thẻ: ......................................................... - Địa chỉ: .......................................................................................................................................... - Đã được điều trị / khám bệnh tại: .................................................................................................. - Từ ngày: …./…../201….. đến ngà y …../…../201….. TÓM TẮT BỆNH ÁN - Dấu hiệu lâm sàng: ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... - Tình t rạng lúc n hập viện: ........................................................................................................... Tri giác: ……. Mạch:…. l/p, HA: ……/..… cmH g, Nhịp thở: …... l/p, SpO2: …....% - Các xét n ghiệm: ........................................................................................................................... - Chẩn đ oán: ................................................................................................ Độ ........ Ngày: ........ - Thu ốc đ ã dùng t rước kh i chuyển viện (tổng kết điều trị): Dịch truyền điện giải: …… ml /…..g iờ (….. ml/kg) - Cao phân t ử: …ml /…..giờ ( ..….. ml/kg) Hỗ trợ hô hấp: .............................................................................................................................. Vận mạch: Dobutamine từ ……..đến …...…g/kg/phút, bắt đầu lúc ....giờ, ngày ..../..../201... Adrenaline từ ……..đến …...…g/kg/phút, bắt đầu lúc ....giờ, ngày ..../..../201... Milr inone từ ……..đến …...…g/kg/phút, bắt đầu lúc ....giờ, ngày ..../..../201... IVIG: liều 1: bắt đầu lúc ....giờ, ngày ..../..../201... , liều 2: bắt đầu lúc ....giờ, ngày ..../..../201... Phenobarbit al TTM: liều gần nhất lúc …..giờ…. phút, ngày ..../..../201... Tổng liều 24G…….. Thuốc khác: .................................................................................................................................. - Tình t rạng n gay t rước CV: Mạch:…. l/p, HA: …../..…cmHg, Nhịp t hở: …. l/p, SpO2: …....% - Điều t rị t rong khi CV: Dịch…………. lượng d ịch cò n trong chai…… ml, tốc độ…...giọt/phút Vận mạch: .................................................................................................................................... - Lí do chu yển viện: ....................................................................................................................... - Số giấy chuyển viện của tuyến trước: ........................................................................................... - Chu yển viện hồ i: ….... giờ …... phút, ngày ….... tháng ….... năm 201… - Phương t iện vận chuyể n: ............................................................................................................... - Họ tên, chức danh ngườ i đưa đi: ................................................................................................... N gà y … ….. tháng … ….. nă m 2 01…. BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN H ọ t ên: … …………… … ……….. H ọ t ên: … … …………… ……………
  2. DIỄN TIẾN ĐIỀU TRỊ NGÀY LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ / GI Ờ M HA CVP Ntiểu Khác (l/p) (CmHg) (CmH2O) (ml)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản