intTypePromotion=1

Mẫu số 1 - Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: Tiên Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
712
lượt xem
13
download

Mẫu số 1 - Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu số 1 - Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng " nhằm xem xét và tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (kèm theo danh sách) đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét duyệt. Hy vọng qua việc tham khảo tài liệu, các bạn có thể soạn thảo được bản tờ trình đúng cách hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 1 - Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

 Mời các bạn cùng xem qua nội dung chi tiết của “Mẫu sô 1 – Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng” dưới đây để tham khảo bố cục trình bày của tờ trình. 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       ----------------                                                   ------------------------
 
                                                                         Số:     /TTr….
                                                                 …(1)….,  ngày …. tháng …. năm ……
 
                                               TỜ TRÌNH
                                 Về việc đề nghị khen thưởng …..(2)
                                            -----------------------
 
                  Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên)
 
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng hiện hành;
- Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 7 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công    tác   thi   đua,   khen    thưởng    trong    ngành    Tư    pháp    và    kết   quả  phiên  họp  ngày…tháng…năm…của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3).. …(3)… kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2)…. như sau:
 
1. Cờ thi đua ngành Tư pháp       ….tập thể.
2. Tập thể lao động xuất sắc…..tập thể.
3. Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp …..cá nhân.
4. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp….tập thể;….cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)
…(3)..  kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
 
 Nơi nhận:                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 - Như trên;                                          (Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
        - Lưu: VT, …
 
   Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành tích năm, đột xuất, theo đợt hoặc theo chuyên đề).
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.

Các bạn có thể tải “Mẫu sô 1 – Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng” về máy tiện tham khảo hơn bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tờ trình khác như: Tổng hợp Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởngMẫu tờ trình về việc khen thưởngMẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm.

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2