intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình về việc khen thưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
5.777
lượt xem
309
download

Mẫu tờ trình về việc khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Mẫu tờ trình về việc khen thưởng" sẽ giúp các bạn thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm và trình soạn mẫu tờ trình phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình về việc khen thưởng

Để nắm rõ nội dung chi tiết của tài liệu mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích của “Mẫu tờ trình về việc khen thưởng” dưới đây:
Đơn vị:.......................                          CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
  ................................                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
                                                                                       Long Xuyên, ngày ............ tháng...... năm 2007 
Số:       /TTr-.............. 
 
                                                          TỜ TRÌNH 
 
                              V/v khen thưởng ..............................(1) 
 
            Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa 
 đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
            Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 
Căn  cứ Thông  tư  số  01/2007/TT-VPCP ngày  31  tháng  7 năm 2007  của  Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30  tháng 9 năm 2005 của Chính phủ; 
           Căn  cứ  công  văn  số  4210/UBND-TĐ,  ngày  07/12/2007  và  công  văn  số  
 4015/UBND-VX, ngày 03/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2007, 2008; 
 
Căn cứ biên bản cuộc họp ..................................................................(2)
  .............................. đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng:
  ...........................................................................................................(3)
                                    có danh sách và hồ sơ kèm theo (4)
         Đã có thành tích xuất sắc trong  phong trào thi đua của …..(5)
 
                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ.
- Lưu VP.
 
                                                                       .....................................

Các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải “Mẫu tờ trình về việc khen thưởng” về máy để tiện tham khảo hơn. Bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu tờ trình khác như: Tổng hợp Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởngTờ trình về việc đề nghị khen thưởngMẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyện.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2