intTypePromotion=1

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHEN THƯỞNG Về việc đề nghị xét khen thưởng tổng kết công tác năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
220
lượt xem
8
download

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHEN THƯỞNG Về việc đề nghị xét khen thưởng tổng kết công tác năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định khen thưởng về việc đề nghị xét khen thưởng tổng kết công tác năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHEN THƯỞNG Về việc đề nghị xét khen thưởng tổng kết công tác năm

  1. UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ… …….., ngày tháng năm 20…. Số: /BB-HĐTĐKT… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHEN THƯỞNG Về việc đề nghị xét khen thưởng tổng kết công tác năm 20…. - Thời gian: ........................................................................................................................ - Địa điểm: ........................................................................................................................ - Thành viên HĐTĐKT gồm có: …………, vắng: ............................................................. - Chủ tọa:........................................................................................................................... - Thư ký:............................................................................................................................ - Nội dung cuộc họp: ......................................................................................................... - Kết luận của Chủ tọa: ..................................................................................................... - Kết quả bỏ phiếu (đạt tỷ lệ %): ........................................................................................ - Cuộc họp kết thúc vào lúc …… giờ …… cùng ngày./.
  2. THƯ KÝ CHỦ TỌA (Ký tên, họ và tên) (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - ……..; - ……… * Ghi chú: Trong Biên bản này ghi rõ: - Tỷ lệ xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt tỷ lệ bao nhiêu % trên tổng số tập thể, cá nhân của đơn vị. - Số lượng khen, các hình thức khen, các cấp khen (đề nghị ghi rõ tên đơn vị và cá nhân được xét khen, nếu số lượng ít)./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2