intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.094
lượt xem
76
download

Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức"

  1. Maãu 1.5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 200. . BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Tên đề tài tuyển chọn:........................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 2. Quyết định thành lập Hội đồng:............................................................................................ 3. Ngày họp :.............................................................................................................................. 4. Địa điểm:................................................................................................................................ 5. Thành viên Hội đồng : Tổng số:…………Có mặt:……………Vắng mặt:…………… 6. Khách mời dự:........................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 7. Tên các chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài tham gia tuyển chọn: A. Chủ nhiệm đề tài:........................................................... Cơ quan:………………………… B. Chủ nhiệm đề tài:............................................................ Cơ quan:………………………… C. Chủ nhiệm đề tài:............................................................ Cơ quan:………………………… D. Chủ nhiệm đề tài:........................................................... Cơ quan:………………………… 8. Kết quả tuyển chọn: Kết quả A B C D Tổng số điểm Điểm trung bình ban đầu Tổng số đầu điểm Trong đó: - hợp lệ - không hợp lệ Tổng số điểm hợp lệ Điểm trung bình cuối cùng * Ghi chú: Điểm của thành viên Hội đồng chênh lệch >20 điểm so với điểm trung bình ban đầu coi là điểm không hợp lệ và không tính vào tổng số điểm hợp lệ. 9. Kết luận của Hội đồng: - Phê duyệt chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài:............................................................ ....................................................................................................................................................... - Các ý kiến góp ý cho tổ chức, cá nhân được tuyển chọn:....................................................... ....................................................................................................................................................... CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2