Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
3.038
lượt xem
230
download

Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng NCKH, chuyên môn"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng"

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 6/KHTC Tp.HCM, ngày … …tháng … … năm 200… BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG NCKH, CHUYÊN MÔN (VỚI CÁ NHÂN) Số: … … … ngày … … / … … / 200… Chương trình: .......................................................................................................................................... Đề tài: ..................................................................................................................................................... 1- ĐẠI DIỆN BÊN A GỒM: .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 2- ĐẠI DIỆN BÊN B GỒM : .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 3- SẢN PHẨM KHOA HỌC BÊN B GIAO CHO BÊN A GỒM: .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 4- KINH PHÍ ĐÃ CHI CHO CÁC KHOẢN MỤC: .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 5- Ý KIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN CỦA ĐẠI DIỆN BÊN A: .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 6- BIÊN BẢN ĐƯỢC THÀNH LẬP THÀNH 4 BẢN ( Mỗi bên giữ 1 bản, Gửi phòng KH-TC, Phòng KHCN-SĐH mỗi phòng 1 bản) BÊN B KÝ BÊN A KÝ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên )
Đồng bộ tài khoản