intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng đánh giá"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.067
lượt xem
107
download

Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng đánh giá"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng đánh giá"

  1. Maãu 1.13 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 200. . . BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIÊM THU CẤP CƠ SỞ ̣ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Tên đề tài :....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2. Chủ nhiệm đề tài :........................................................................................................................... 3. Cơ quan chủ trì đề tài : Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM 4. Quyết định thành lập Hội đồng : ............................................................................ 5. Ngày họp : ...................................................................................................................................... 6. Địa điểm : .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 7. Thành viên Hội đồng : Tổng số : .................................................................................................................................................... Có mặt :...................................................................................................................................... Vắng mặt :................................................................................................................................. 8. Khách mời dự :................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 9. Kết luận của Hội đồng : 9.1.................................................................. Kết quả bỏ phiếu đánh giá : – Số phiếu đánh giá ở mức “Đạt” :.......................................................................................... – Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt” :............................................................................... – Đánh giá chung : Đạt : □ Không đạt : □ 9.2.. . Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản, các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu chủ yếu của kết quả nghiên cứu a) Số lượng, chủng loại, khối lượng sản phẩm : ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… b) Phương pháp nghiên cứu : ……………………………………………………………………………………………………
  2. Maãu 1.13 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… c) Các chỉ tiêu chủ yếu hoặc các yêu cầu khoa học của kết quả nghiên cứu : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 9.3. Mức độ hoàn chỉnh của các báo cáo và tài liệu công nghệ (báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, tài liệu công nghệ, bản vẽ thiết kế…) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 10. Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đánh dấu √ vào dòng tương ứng) * Không vi phạm : □ * Đã vi phạm : – Không có giá trị khoa học và giá trị sử dụng, kết quả trùng lặp : □ – Hồ sơ, tài liệu cung cấp không trung thực : □ – Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung nghiên cứu : □ 11. Những nội dung không phù hợp với Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (chỉ sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 12. Ý kiến của Hội đồng về những tồn tại và hướng giải quyết (Bắt buộc phải ghi) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 13. Ý kiến khác : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Xac nhân cua cơ quan chủ trì ́ ̣ ̉ TM. HỘI ĐỒNG THƯ KÍ HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)
  3. Maãu 1.13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2