intTypePromotion=1

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: RTF | Số trang:2

1
4.428
lượt xem
255
download

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên) (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) ________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày…………tháng…..…năm……. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị) Về việc xét khen thưởng ...................................... ____________________________ Ngày.......tháng ......năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) đã họp dưới sự chủ trì của ( họ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

(Tên đơn vị cấp trên)                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng)                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________                                                                _______________________

                                                                                                                      (Địa danh), ngày…………tháng…..…năm…….

 

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Về việc xét khen thưởng ......................................

 

 

Ngày.......tháng ......năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị)

đã họp dưới sự chủ trì của ( họ và tên, chức danh người chủ trì).

- Thành phần dự họp:

1. ( họ và tên, chức danh) ........................................................ ;
2. .................................................................................. ;
3. .................................................................................. Thư ký;
- Nội dung họp:

...........................................................................................
..........................................................................................

...........................................................................................

- Kết luận:

...........................................................................................
..............................................................................................

Sau khi xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp trên) xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân các (hình thức như sau ):

1. Hình thức khen thưởng (danh hiệu thi đua), tên đơn vị đề nghị khen thưởng;
2..........................................................................................

3........................................................................................

Biên bản này làm cơ sở để lập tờ trình trình cấp trên xét khen thưởng./

                 THƯ KÝ HỘI ĐỒNG                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2