intTypePromotion=1

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHEN THƯỞNG về việc xét đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
197
lượt xem
9
download

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHEN THƯỞNG về việc xét đề nghị khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định khen thưởng về việc xét đề nghị khen thưởng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHEN THƯỞNG về việc xét đề nghị khen thưởng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………….., ngày ….. tháng …. năm 20.… Số ………….. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TĐKT V/v xét đề nghị khen thưởng …….. - Thời gian: ................................................................................................................... - Địa điểm: ................................................................................................................... - Thành viên HĐTĐKT gồm có: …………, vắng:......................................................... - Chủ tọa: ...................................................................................................................... - Thư ký: ....................................................................................................................... - Nội dung cuộc họp:..................................................................................................... - Kết luận của Chủ tọa: ................................................................................................ - Kết quả bỏ phiếu (đạt tỷ lệ %): ................................................................................... - Cuộc họp kết thúc vào lúc …… giờ …… cùng ngày./.
  2. THƯ KÝ CHỦ TỌA (Ký tên, họ và tên) (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - ……….. - ……….. * Ghi chú: Trong Biên bản này ghi rõ: - Tỷ lệ xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt tỷ lệ bao nhiêu % trên tổng số tập thể, cá nhân của đơn vị. - Số lượng khen, các hình thức khen, các cấp khen (đề nghị ghi rõ tên đơn vị và cá nhân được xét khen, nếu số lượng ít)./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2