intTypePromotion=1
ADSENSE

Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – P7

Chia sẻ: Abcdef_43 Abcdef_43 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

76
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 và phần 2 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu về cài đặt PowerShell và SMO đơn giản, WMI cmdlet. Trong phần 3 chúng tôi giới thiệu về cách lập kịch bản PowerShell để kết nối đến máy chủ SQL Server. Phần 4 giới thiệu cách sử dụng kịch bản PowerShell để thực hiện hành động lặp một file và kết nối các máy chủ khác. Phần 5 giới thiệu cho các bạn cách tạo một cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerShell và SMO. Phần 6 giới thiệu về việc backup cơ sở dữ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – P7

 1. Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 7 Phần 1 và phần 2 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu về cài đặt PowerShell và SMO đơn giản, WMI cmdlet. Trong phần 3 chúng tôi giới thiệu về cách lập kịch bản PowerShell để kết nối đến máy chủ SQL Server. Phần 4 giới thiệu cách sử dụng kịch bản PowerShell để thực hiện hành động lặp một file và kết nối các máy chủ khác. Phần 5 giới thiệu cho các bạn cách tạo một cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerShell và SMO. Phần 6 giới thiệu về việc backup cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerShell và SMO. Mỗi một phần trong loạt bài này đều minh chứng cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để trình bày các đối tượng của SQL Server. Phương pháp 1: Hiển thị các tên bảng Chúng ta hãy giả dụ rằng mình muốn tìm tất cả các bảng đã có trong cơ sở dữ liệu “AdventureWorks”, trên máy chủ “HOME\SQLEXPRESS”. Thực thi lệnh dưới đây, tham khảo hình 1.1. [reflection.assembly]:: LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.Smo") | out- null $srv=New-Object "Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server" "HOME\SQLEXPRESS" $db = $srv.Databases["adventureworks"] foreach ($tbl in $db.tables) {$tbl.name} Hình 1.1 Cmdlets ở trên sẽ hiển thị các tên bảng trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks trên máy chủ “HOME\SQLEXPRESS” (xem hình 1.2) Kết quả AWBuildVersion DatabaseLog ErrorLog
 2. Department Employee EmployeeAddress EmployeeDepartmentHistory EmployeePayHistory JobCandidate Shift Address AddressType Contact ContactType CountryRegion StateProvince BillOfMaterials Culture Document Illustration Location Product ProductCategory ProductCostHistory ProductDescription ProductDocument ProductInventory ProductListPriceHistory ProductModel ProductModelIllustration ProductModelProductDescriptionCulture ProductPhoto ProductProductPhoto ProductReview ProductSubcategory ScrapReason TransactionHistory TransactionHistoryArchive UnitMeasure WorkOrder WorkOrderRouting ProductVendor PurchaseOrderDetail
 3. PurchaseOrderHeader ShipMethod Vendor VendorAddress VendorContact ContactCreditCard CountryRegionCurrency CreditCard Currency CurrencyRate Customer CustomerAddress Individual SalesOrderDetail SalesOrderHeader SalesOrderHeaderSalesReason SalesPerson SalesPersonQuotaHistory SalesReason SalesTaxRate SalesTerritory SalesTerritoryHistory ShoppingCartItem SpecialOffer SpecialOfferProduct Store StoreContact
 4. Hình 1.2 Phương pháp 2 Giả dụ rằng bạn muốn tìm tất cả các đối tượng đã có trong cơ sở dữ liệu “AdventureWorks”, trên máy chủ “HOME\SQLEXPRESS”. Thực thi lệnh dưới đây, tham khảo hình 1.3. [reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.Smo") | out- null $srv=New-Object "Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server" "HOME\SQLEXPRESS" $db = $srv.Databases["adventureworks"] echo "Tables" echo "------" foreach ($tbl in $db.Tables) {$tbl.name} echo "Synonyms" echo "------" foreach ($Synonyms in $db.Synonyms) {$Synonyms.name}
 5. echo "Stored Procedures" echo "------" foreach ($StoredProcedures in $db.StoredProcedures) {$StoredProcedures.name} echo "Assemblies" echo "------" foreach ($Assemblies in $db.Assemblies) {$Assemblies.name} echo "UserDefined Functions" echo "------" foreach ($UserDefinedFunctions in $db.UserDefinedFunctions) {$UserDefinedFunctions.name} echo "Views" echo "------" foreach ($Views in $db.Views) {$Views.name} echo "ExtendedStoredProcedures" echo "------" foreach ($ExtendedStoredProcedures in $db.ExtendedStoredProcedures) {$ExtendedStoredProcedures.name} Hình 1.3 Cmdlets ở trên sẽ hiển thị các tên đối tượng trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks trên máy chủ “HOME\SQLEXPRESS” (xem hình 1.4) Kết quả
 6. Hình 1.4 Phương pháp 3 Hãy nối phương pháp 1 và phương pháp 2 thành một biểu mẫu kịch bản PowerShell để chấp nhận các tham số như bên dưới. Tạo file listobjects.ps1 như bên dưới. param ( [string] $ServerName, [string] $DatabaseName, [string] $ObjectType ) [reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.Smo") | out- null $srv=New-Object "Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server" "$ServerName" $db = $srv.Databases["$DatabaseName"] if ($ObjectType -eq "TABLES")
 7. { echo "Tables" echo "------" foreach ($tbl in $db.Tables) {$tbl.name} } if ($ObjectType -eq "SYNONYMS") { echo "Synonyms" echo "--------" foreach ($Synonyms in $db.Synonyms) {$Synonyms.name} } if ($ObjectType -eq "SP") { echo "Stored Procedures" echo "------------------" foreach ($StoredProcedures in $db.StoredProcedures) {$StoredProcedures.name} } if ($ObjectType -eq "ASM") { echo "Assemblies" echo "----------" foreach ($Assemblies in $db.Assemblies) {$Assemblies.name} } if ($ObjectType -eq "UDF") { echo "UserDefined Functions" echo "---------------------" foreach ($UserDefinedFunctions in $db.UserDefinedFunctions) {$UserDefinedFunctions.name} } if ($ObjectType -eq "VIEWS") {echo "Views" echo "------" foreach ($Views in $db.Views) {$Views.name} }
 8. if ($ObjectType -eq "XP") { echo "ExtendedStoredProcedures" echo "------------------------" foreach ($ExtendedStoredProcedures in $db.ExtendedStoredProcedures) {$ExtendedStoredProcedures.name} } Hình 1.5 Bây giờ thực thi file listobjects.ps1 như bên dưới (xem hình 1.6) ./listobjects "HOME\SQLEXPRESS" "AdventureWorks" "UDF"
 9. Hình 1.6 Giải thích về các tham số listobjects là file kịch bản listobjects.ps1 trong thư mục c:\ps. HOME là tên cấu hình SQLEXPRESS là tên máy chủ SQL trên cấu hình chủ có tên HOME AdventureWorks là tên cơ sở dữ liệu cư trú trong SQLEXPRESS. UDF là một tham số, tham số này dùng để hiển thị tất cả các chức năng định nghĩa của người dùng trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks. Tham số hợp lệ cho các kiểu đối tượng là UDF - User Defined Functions TABLES - Tables ASM - Assemblies SP - Stored Procedures XP - Extended Stored Procedures VIEWS - views SYNONYMS - synonyms Kịch bản PowerShell ở trên hiển thị các tên của các đối tượng của một cơ sở dữ liệu cụ thể trong máy chủ. (xem hình 1.7) Kết quả
 10. UserDefined Functions --------------------- ufnGetAccountingEndDate ufnGetAccountingStartDate ufnGetContactInformation ufnGetDocumentStatusText ufnGetProductDealerPrice ufnGetProductListPrice ufnGetProductStandardCost ufnGetPurchaseOrderStatusText ufnGetSalesOrderStatusText ufnGetStock ufnLeadingZeros dm_db_index_operational_stats dm_db_index_physical_stats dm_db_missing_index_columns dm_exec_cached_plan_dependent_objects dm_exec_cursors dm_exec_plan_attributes dm_exec_query_plan dm_exec_sql_text dm_exec_xml_handles dm_io_virtual_file_stats fn_builtin_permissions fn_cColvEntries_80 fn_check_object_signatures fn_dblog fn_dump_dblog fn_EnumCurrentPrincipals fn_fIsColTracked fn_get_sql fn_GetCurrentPrincipal fn_GetRowsetIdFromRowDump fn_helpcollations fn_helpdatatypemap fn_IsBitSetInBitmask fn_isrolemember fn_listextendedproperty fn_MapSchemaType fn_MSdayasnumber
 11. fn_MSgeneration_downloadonly fn_MSget_dynamic_filter_login fn_MSorbitmaps fn_MSrepl_map_resolver_clsid fn_MStestbit fn_MSvector_downloadonly fn_my_permissions fn_numberOf1InBinaryAfterLoc fn_numberOf1InVarBinary fn_repladjustcolumnmap fn_repldecryptver4 fn_replformatdatetime fn_replgetcolidfrombitmap fn_replgetparsedddlcmd fn_replreplacesinglequote fn_replreplacesinglequoteplusprotectstring fn_repluniquename fn_RowDumpCracker fn_servershareddrives fn_sqlvarbasetostr fn_trace_geteventinfo fn_trace_getfilterinfo fn_trace_getinfo fn_trace_gettable fn_translate_permissions fn_varbintohexstr fn_varbintohexsubstring fn_virtualfilestats fn_virtualservernodes fn_yukonsecuritymodelrequired
 12. Hình 1.7 Kết luận Phần 7 của loạt bài này chúng tôi đã minh chứng về cách sử dụng PowerShell và SMO để tìm tất cả các đối tượng có sẵn trong một cơ sở dữ liệu trên máy chủ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2