intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Chia sẻ: Nguyễn Thịnh Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

1.994
lượt xem
1.069
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những bài tập trắc nghiệm này hệ thống lại những kiến thức cơ bản môn Kinh tế vi mô về các vấn đề như: Kinh tế học, thị trường hàng hóa, đường giới hạn, chi phí cơ hội,... Hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn ôn tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô

 1. e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn. 3. Lý thuyÕt trong kinh tÕ: A - c©u hái tr¾c nghiÖm kinh a. H÷u Ých v× nã kÕt hîp ®−îc tÊt c¶ nh÷ng sù phøc t¹p cña thùc tÕ. tế vi mô b. H÷u Ých ngay c¶ khi nã ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ. c. Kh«ng cã gi¸ trÞ v× nã lµ trõu t−îng trong khi ®ã thùc tÕ kinh tÕ l¹i lµ cô thÓ. 1.1 Chän c©u tr¶ lêi d. "§óng trong lý thuyÕt nh−ng kh«ng ®óng trong thùc tÕ". e. TÊt c¶ ®Òu sai 1. Lý do nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh tÕ häc? 4. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ: a. §Ó biÕt c¸ch thøc ng−êi ta ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c hµng ho¸. a. C¸ch làm t¨ng l−îng tiÒn cña gia ®×nh. b. §Ó biÕt c¸ch ®¸nh ®æi sè l−îng hµng ho¸ lÊy chÊt l−îng cuéc b. C¸ch kiÕm tiÒn ë thÞ tr−êng chøng kho¸n sèng. c. Gi¶i thÝch c¸c sè liÖu khan hiÕm. c. §Ó biÕt mét m« h×nh cã hÖ thèng vÒ c¸c nguyªn lý kinh tÕ vÒ hiÓu d. C¸ch sö dông c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c hµng biÕt toµn diÖn thùc tÕ. ho¸ dÞch vô vµ ph©n bæ c¸c hµng ho¸ dÞch vô nµy cho c¸c c¸ nh©n d. §Ó tr¸nh nh÷ng nhÇm lÉn trong ph©n tÝch c¸c chÝnh s¸ch c«ng trong x· héi. céng. e. T¹i sao tµi nguyªn l¹i khan hiÕm nh− thÕ. e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn ®Òu lµ nh÷ng lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh 5. Lý thuyÕt trong kinh tÕ häc: tÕ häc. a. Cã mét sè ®¬n gi¶n ho¸ hoÆc bãp mÐo thùc tÕ. 2. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ: b. Cã mèi quan hÖ víi thùc tÕ mµ kh«ng ®−îc chøng minh. a. Nghiªn cøu nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi tiÒn vµ nh÷ng giao dÞch trao c. Kh«ng thÓ cã v× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc thÝ nghiÖm. ®æi gi÷a mäi ng−êi d. NÕu lµ lý thuyÕt tèt th× kh«ng cã sù ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ. b. Nghiªn cøu sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm cho s¶n xuÊt vµ e. Cã sù bãp mÐo qu¸ nhiÒu nªn kh«ng cã gi¸ trÞ. viÖc ph©n phèi c¸c hµng ho¸ dÞch vô. 6. Nghiªn cøu kinh tÕ häc trïng víi mét sè chñ ®Ò trong: c. Nghiªn cøu cña c¶i. a. Nh©n chñng häc. d. Nghiªn cøu con ng−êi trong cuéc sèng kinh doanh th−êng ngµy, b. T©m lý häc. kiÕm tiÒn vµ h−ëng thô cuéc sèng. c. X· héi häc.
 2. d. Khoa häc chÝnh trÞ. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. e. TÊt c¶ c¸c khoa häc trªn. 11.Nghiªn cøu chi tiÕt c¸c h·ng, hé gia ®×nh, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c thÞ tr−êng ë ®ã hä giao dÞch víi nhau gäi lµ: 7. Chñ ®Ò c¬ b¶n nhÊt mµ kinh tÕ häc vi m« ph¶i gi¶i quyÕt lµ: a. Kinh tÕ häc vÜ m«. a. ThÞ tr−êng. b. Kinh tÕ häc vi m«. b. TiÒn. c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c. c. T×m kiÕm lîi nhuËn. d. Kinh tÕ häc thùc chøng. d. C¬ chÕ gi¸. e. Kinh tÕ häc tæng thÓ. e. Sù khan hiÕm. 12.Nghiªn cøu hµnh vi cña c¶ nÒn kinh tÕ , ®Æc biÖt lµ c¸c yÕu tè nh− thÊt nghiÖp vµ l¹m ph¸t gäi lµ: 8. Tµi nguyªn khan hiÕm nªn: a. Kinh tÕ häc vÜ m«. a. Ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái. b. Kinh tÕ häc vi m«. b. Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän. c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c. c. TÊt c¶ mäi ng−êi, trõ ng−êi giµu, ®Òu ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän. d. Kinh tÕ häc thùc chøng. d. ChÝnh phñ ph¶i ph©n bæ tµi nguyªn. e. Kinh tÕ häc thÞ tr−êng. e. Mét sè c¸ nh©n ph¶i nghÌo. 13.Mét lý thuyÕt hay mét m« h×nh kinh tÕ lµ: 9. Trong c¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hµng ho¸ ®−îc tiªu dïng bëi: a. Ph−¬ng tr×nh to¸n häc. a. Nh÷ng ng−êi xøng ®¸ng. b. Sù dù ®o¸n vÒ t−¬ng lai cña mét nÒn kinh tÕ. b. Nh÷ng ng−êi lµm viÖc ch¨m chØ nhÊt. c. C¶i c¸ch kinh tÕ ®−îc khuyÕn nghÞ trong chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ c. Nh÷ng ng−êi cã quan hÖ chÝnh trÞ tèt. nhÊn m¹nh ®Õn c¸c quy luËt kinh tÕ. d. Nh÷ng ng−êi s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. d. TËp hîp c¸c gi¶ ®Þnh vµ c¸c kÕt luËn rót ra tõ c¸c gi¶ ®Þnh nµy. e. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt ra chóng. e. Mét céng ®ång kinh tÕ nhá ®−îc thµnh lËp ®Ó kiÓm nghiÖm tÝnh 10.ThÞ tr−êng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ mét trong ba thÞ tr−êng chÝnh? hiÖu qu¶ cña mét ch−¬ng tr×nh cña chÝnh phñ. a. ThÞ tr−êng hµng ho¸. 14.VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc chuÈn t¾c? b. ThÞ tr−êng lao ®éng. a. Th©m hôt ng©n s¸ch lín trong nh÷ng n¨m 1980 ®· g©y ra th©m hôt c. ThÞ tr−êng vèn. c¸n c©n th−¬ng m¹i. d. ThÞ tr−êng chung ch©u ¢u. b. Trong c¸c thêi kú suy tho¸i, s¶n l−îng gi¶m vµ thÊt nghiÖp t¨ng.
 3. c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t−. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−. Sö dông c¸c sè liÖu sau cho c©u hái 10, 11 vµ 12. C¸c sè liÖu ®ã e. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng sÏ lµm gi¶m l·i suÊt. ph¶n ¸nh ba kÕt hîp kh¸c nhau cña quÇn ¸o vµ thøc ¨n cã thÓ s¶n xuÊt ra tõ c¸c tµi nguyªn x¸c ®Þnh. 15.VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc thùc chøng? Thøc ¨n 10 5 0 a. ThuÕ lµ qu¸ cao. QuÇn ¸o 0 x 50 b. TiÕt kiÖm lµ qu¸ thÊp. c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t−. 19.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi gèc täa ®é th× x sÏ: d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt thÊp ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−. a. B»ng 25. e. ë c¸c n−íc t− b¶n cã qu¸ nhiÒu sù bÊt b×nh ®¼ng kinh tÕ. b. NhiÒu h¬n 25. c. Ýt h¬n 25. 16.Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän v×: d. B»ng 5. a. Tµi nguyªn khan hiÕm. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho. b. Con ng−êi lµ ®éng vËt biÕt thùc hiÖn sù lùa chän. 20.NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o cã hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶ c. Nh÷ng ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän. n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x ph¶i: d. C¸c biÕn sè kinh tÕ cã t−¬ng quan víi nhau. a. B»ng 25. e. Kh«ng cã sù lùa chän sÏ kh«ng cã kinh tÕ häc. b. NhiÒu h¬n 25. c. Ýt h¬n 25. 17."Sù khan hiÕm" trong kinh tÕ häc ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn: d. B»ng 50. a. Thêi kú cã n¹n ®ãi. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho. b. §éc quyÒn ho¸ viÖc cung øng hµng ho¸. 21.NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o vµ thøc ¨n ®Òu sö dông tÊt c¶ c¸c ®Çu vµo theo c. §éc quyÒn ho¸ c¸c tµi nguyªn dïng ®Ó cung øng hµng ho¸. mét tû lÖ nh− nhau th× x ph¶i: d. §éc quyÒn ho¸ c¸c kªnh ph©n phèi hµng ho¸. a. B»ng 25 e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. NhiÒu h¬n 25. c. Ýt h¬n 25. 18.Trong kinh tÕ häc "ph©n phèi" ®Ò cËp ®Õn: d. B»ng 50. a. B¸n lÎ, b¸n bu«n vµ vËn chuyÓn. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho. b. C©u hái c¸i g×. c. C©u hái nh− thÕ nµo. Sö dông c¸c sè liÖu nµy cho c©u 22 vµ23. C¸c sè liÖu ®ã ph¶n d. C©u hái cho ai. ¸nh c¸c kÕt hîp kh¸c nhau cña vò khÝ vµ s÷a:
 4. Vò khÝ 0 50 x d. VÊn ®Ò Malthus. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. S÷a 100 50 0 26.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn ®−îc gi¶i thÝch tèt nhÊt b»ng: 22.NÕu ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi gèc täa ®é th× x ph¶i: a. ChØ hiÖu suÊt gi¶m dÇn. a. B»ng 100 . b. HiÖu suÊt gi¶m dÇn cïng víi sù kh¸c nhau trong c−êng ®é sö dông b. NhiÒu h¬n 100. lao ®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai cña c¸c hµng ho¸. c. Ýt h¬n 100. c. C¸c tr÷ l−îng má kho¸ng s¶n bÞ c¹n kiÖt. d. B»ng 150. d. L¹m ph¸t. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ sè liÖu ®· cho. e. Sù khan hiÕm cña c¸c tµi nguyªn kinh tÕ. 23.NÕu viÖc s¶n xuÊt vò khÝ cã hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng 27.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt tuyÕn tÝnh cho thÊy: s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x ph¶i: a. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m«. a. B»ng 100 b. HiÖu suÊt gi¶m theo quy m«. b. NhiÒu h¬n 100. c. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao c. Ýt h¬n 100. d. B»ng 150. ®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ sè liÖu ®· cho. d. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao ®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai. 24.XuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã nghÜa lµ: a. Kh«ng thÓ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n sè l−îng vò khÝ. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. Kh«ng thÓ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n sè l−îngs÷a. 28.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc t¹o ®é biÓu thÞ: c. ChØ cã thÓ s¶n xuÊt nhiÒu vò khÝ h¬n b»ng viÖc gi¶m bít s÷a. a. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m«. d. D©n sè ®ang c©n b»ng. b. HiÖu suÊt gi¶m theo quy m«. e. NÕu x· héi cã n¨ng suÊt s¶n xuÊt s÷a cao h¬n th× cã thÓ cã nhiÒu c. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao s÷a h¬n chø kh«ng nhiÒu vò khÝ h¬n. ®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai. 25.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lâm so víi gèc täa ®é v×: d. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao a. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt khan hiÕm cã thÓ chuyÓn tõ ngµnh nµy sang ®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai. ngµnh kh¸c. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn c. Nguyªn lý ph©n c«ng lao ®éng.
 5. c. T×m ra c¸c ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt tèt h¬n. 29.Khi vÏ ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ph¶i gi÷ nguyªn yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau: d. T×m thÊy c¸c má dÇu míi. a. Tæng tµi nguyªn. e. Tiªu dïng t¨ng. b. Tæng sè l−îng tiÒn. c. C¸c møc gi¸. 33.Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ do: d. Sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c nhau. a. ThÊt nghiÖp. e. Sè l−îng mét hµng hãa. b. L¹m ph¸t. c. Nh÷ng thay ®æi trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt. 30.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn biÓu thÞ: d. Nh÷ng thay ®æi trong kÕt hîp hµng ho¸ s¶n xuÊt ra. a. C«ng ®oµn ®Èy møc tiÒn c«ng danh nghÜa lªn. e. Nh÷ng thay ®æi trong thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng. b. ChÝnh phñ chi qu¸ nhiÒu g©y ra l¹m ph¸t. 34.Mét nÒn kinh tÕ cã thÓ ho¹t ®éng ë phÝa trong ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n c. X· héi ph¶i hy sinh nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ nµy xuÊt cña nã do c¸c nguyªn nh©n sau. Nguyªn nh©n nµo lµ kh«ng ®óng? ®Ó ®¹t ®−îc thªm nh÷ng l−îng b»ng nhau cña hµng ho¸ kh¸c. a. §éc quyÒn. d. X· héi kh«ng thÓ ë trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. b. ThÊt nghiÖp. d. Mçi thËp kû qua ®i c¸c má cÇn ph¶i khai th¸c s©u h¬n. c. Sù thay ®æi chÝnh trÞ. 31.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn phï hîp víi : d. S¶n xuÊt hµng quèc phßng. a. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®i tõ t©y b¾c sang ®«ng nam. e. Sù thÊt b¹i cña hÖ thèng gi¸. b. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lâm so víi gèc täa ®é. 35.Nh©n d©n biÓu quyÕt c¾t gi¶m chi tiªu cña chÝnh phñ nh−ng hiÖu qu¶ kinh tÕ c. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn. kh«ng kh¸ h¬n. §iÒu nµy sÏ: d. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã ®é dèc thay ®æi. a. Lµm dÞch chuyÓn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra phÝa ngoµi. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. b. Lµm dÞch chuyÓn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµo phÝa trong. 32.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét nÒn kinh tÕ dÞch chuyÓn ra ngoµi do c¸c yÕu tè sau. Sù gi¶i thÝch nµo lµ sai, nÕu cã? c. Lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt bít cong. d. ChuyÓn x· héi ®Õn mét ®iÓm trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n a. Chi tiªu vµo c¸c nhµ m¸y vµ thiÕt bÞ míi th−êng xuyªn ®−îc thùc xuÊt cã nhiÒu hµng ho¸ c¸ nh©n h¬n vµ Ýt hµng ho¸ c«ng céng h¬n. hiÖn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. D©n sè t¨ng.
 6. e. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng biÕt ch¾c c¸c kÕt qu¶ cña c¸c 36.Trong nÒn kinh tÕ nµo sau ®©y chÝnh phñ gi¶I quyÕt vÊn ®Ò c¸i g× ®−îc s¶n xuÊt ra, s¶n xuÊt nh− thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai? sù lùa chän cña m×nh. a. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. 40.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng thuÇn tuý, ®éng c¬ lµm viÖc nhiÒu h¬n vµ s¶n b. NÒn kinh tÕ hçn hîp. xuÊt hiÖu qu¶ ®−îc t¹o ra bëi: c. NÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. a. §éng c¬ lîi nhuËn. d. NÒn kinh tÕ truyÒn thèng. b. §iÒu tiÕt cña chÝnh phñ. e. TÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ trªn. c. QuyÒn së h÷u t− nh©n. d. C¶ ®éng c¬ lîi nhuËn vµ quyÒn së h÷u t− nh©n. 37.Trong thÞ tr−êng lao ®éng e. TÊt c¶. a. C¸c hé gia ®×nh mua s¶n phÈm cña c¸c h·ng. b. C¸c h·ng mua dÞch vô lao ®éng cña c¸c c¸ nh©n. 41.Sù lùa chän cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng bÞ giíi h¹n bëi: c. C¸c h·ng gäi vèn ®Ó ®Çu t−. a. Rµng buéc thêi gian. d. C¸c hé gia ®×nh mua dÞch vô lao ®éng cña c¸c h·ng. b. Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. e. ViÖc vay vµ cho vay ®−îc phèi hîp víi nhau. c. Rµng buéc ng©n s¸ch. d. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn. 38.C¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng thùc hiÖn sù lùa chän v× e. Kh«ng c©u nµo ®óng. a. HiÖu suÊt gi¶m dÇn. b. Sù hîp lý. 42.T©m cã 10$ ®Ó chi tiªu vµo thÎ ch¬i bãng chuyÒn vµ ¨n ®iÓm t©m. Gi¸ cña thÎ ch¬i bãng chuyÒn lµ 0,5$ mét trËn. Thøc ¨n ®iÓm t©m cã gi¸ lµ 1$ mét c. Sù khan hiÕm. mãn. C¸c kh¶ n¨ng nµo sau ®©y kh«ng n»m trong tËp hîp c¸c c¬ héi cña d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng. T©m? e. Kh«ng c©u nµo ®óng. a. 10 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 0 trËn bãng chuyÒn. b. 5 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 10 trËn bãng chuyÒn. 39.Kh¸i niÖm hîp lý ®Ò cËp ®Õn: c. 2 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 16 trËn bãng chuyÒn. a. Thùc tÕ khan hiÕm. d. 1 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 18 trËn bãng chuyÒn. b. Nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. c. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng cã nh÷ng môc ®Ých cña m×nh. 43.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt d. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng c©n nh¾c chi phÝ vµ lîi Ých cña nh÷ng sù lùa chän cña m×nh.
 7. a. BiÓu thÞ l−îng hµng ho¸ mµ mét h·ng hay x· héi cã thÓ s¶n d. 1,55$. xuÊt ra. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. Kh«ng ph¶i lµ ®−êng th¼ng v× quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn. 47.Thùc hiÖn mét sù lùa chän hîp lý bao gåm: c. Minh ho¹ sù ®¸nh ®æi gi÷a c¸c hµng ho¸. a. X¸c ®Þnh tËp hîp c¸c c¬ héi. d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. b. X¸c ®Þnh sù ®¸nh ®æi. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. c. TÝnh c¸c chi phÝ c¬ héi. 44.H−ng bá ra mét giê ®Ó ®i mua s¾m vµ ®· mua mét c¸i ¸o 30$. Chi phÝ c¬ héi d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. cña c¸i ¸o lµ: e. Kh«ng c©u nµo ®óng. a. Mét giê. b. 30$. 48.Long ®ang c©n nh¾c thuª mét c¨n hé. C¨n hé mét phßng ngñ gi¸ 400$, c¨n hé xinh ®Ñp hai phßng ngñ gi¸ 500$. Chªnh lÖch 100 $ lµ: c. Mét giê céng 30$. a. Chi phÝ c¬ héi cña c¨n hé hai phßng ngñ. d. Ph−¬ng ¸n sö dông thay thÕ tèt nhÊt mét giê vµ 30$ ®ã. b. Chi phÝ cËn biªn cña phßng ngñ thø hai. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. c. Chi phÝ ch×m. 45.Khi thuª mét c¨n hé Thanh ký mét hîp ®ång thuª mét n¨m ph¶i tr¶ 400$ d. Chi phÝ cËn biªn cña mét c¨n hé. mçi th¸ng. Thanh gi÷ lêi høa nªn sÏ tr¶ 400$ mçi th¸ng dï ë hay kh«ng. 400$ mçi th¸ng biÓu thÞ: e. Kh«ng c©u nµo ®óng.. a. Chi phÝ c¬ héi. 49.NÕu mét h·ng tr¶ tiÒn hoa hång theo l−îng b¸n cho mçi thµnh viªn cña lùc b. Chi phÝ ch×m. l−îng b¸n hµng víi l−¬ng th¸ng cè ®Þnh th× nã sÏ: c. Sù ®¸nh ®æi. a. B¸n ®−îc Ýt h¬n. d. Rµng buéc ng©n s¸ch. b. C«ng b»ng h¬n trong thu nhËp cña nh÷ng ®¹i diÖn b¸n hµng. e. HiÖu suÊt gi¶m dÇn. c. Kh«ng thÊy g× kh¸c v× thï lao lµ chi phÝ ch×m. d. a vµ b. 46.Mua mét gãi m&m gi¸ 2,55$. Mua hai gãi th× gãi thø hai sÏ ®−îc gi¶m 0,5$ so víi gi¸ b×nh th−êng. Chi phÝ cËn biªn cña gãi thø hai lµ: e. Kh«ng c©u nµo ®óng. a. 2,25$. 1.2 §óng hay sai b. 3,05$. c. 2,05$.
 8. 1. M« h×nh c¬ b¶n cña kinh tÕ häc t×m c¸ch gi¶i thÝch t¹i sao mäi ng−êi 14. NÕu ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét n−íc ®ang ®−îc më muèn c¸i mµ hä muèn. réng th× n−íc ®ã kh«ng cã mèi lo tõ viÖc d©n sè t¨ng. 15. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ c¸i tªn c¸c nhµ kinh tÕ ®Æt cho 2. C¸i g×, nh− thÕ nµo vµ cho ai lµ c¸c c©u hái then chèt cña mét hÖ ®−êng hiÖu suÊt gi¶m dÇn. thèng kinh tÕ. 16. BiÕt x· héi ®ang ë ®©u trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ ®ñ 3. Mét ng−êi ra quyÕt ®Þnh hîp lý cã thÓ chän vµ quyÕt ®Þnh trong nhiÒu ®Ó tr¶ lêi c©u hái cho ai cña x· héi nµy. ph−¬ng ¸n kh¸c nhau mµ kh«ng t×m thªm th«ng tin tèt nÕu ng−êi ®ã dù kiÕn r»ng chi phÝ ®Ó cã thªm th«ng tin lín h¬n lîi Ých thu ®−îc. 17. Cã thÊt nghiÖp trµn lan cã nghÜa lµ x· héi ®ang ho¹t ®éng ë phÝa trong ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. 4. Mét ng−êi ra quyÕt ®Þnh hîp lý lu«n lu«n dù ®o¸n t−¬ng lai mét c¸ch chÝnh x¸c. 18. NÕu x· héi kh«ng ë trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh cã nghÜa lµ nã sö dông c¸c tµi nguyªn cña m×nh kh«ng hiÖu qu¶. 5. TËp hîp c¸c c¬ héi bao gåm chØ nh÷ng ph−¬ng ¸n tèt nhÊt. 19. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®−a ra mét danh môc c¸c sù lùa 6. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ biªn giíi cña tËp hîp c¸c chän c¸c gi¶i ph¸p cho c©u hái cho ai. c¬ héi. 7. NÕu mét nÒn kinh tÕ kh«ng sö dông tµi nguyªn cña m×nh theo c¸ch 1.3 C©u hái th¶o luËn n¨ng suÊt nhÊt th× c¸c nhµ kinh tÕ nãi r»ng ®ã lµ kh«ng hiÖu qu¶. 8. Chi phÝ ch×m kh«ng biÓu thÞ chi phÝ c¬ héi. 1. §èi víi nh÷ng ng−êi ch−a häc kinh tÕ häc, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ 9. NÕu mét c¸i b¸nh cã thÓ b¸n víi gi¸ 8$ nh−ng hai c¸i b¸nh th× cã thÓ hµnh vi ®i ng−îc l¹i mong muèn cña x· héi. H·y bµn luËn mét mua ®−îc b»ng 12$, chi phÝ cËn biªn cña c¸i b¸nh thø hai lµ 6$. c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng lý do cña quan niÖm nµy. 10. HÖ thèng gi¸ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu ®èi víi C¸i g×, nh− thÕ 2. H·y bµn luËn vÒ vai trß cña lý thuyÕt, c¸c sè liÖu thùc tÕ, nh÷ng ®Þnh nµo vµ cho ai trong nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa. h−íng chÝnh s¸ch vµ x¸c suÊt trong kinh tÕ häc. 11. Sù khan hiÕm lµm cho c¸c hµng ho¸ trë thµnh hµng hãa kinh tÕ. 12. Chñ nghÜa x· héi gÆp c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ kh¸c víi chñ nghÜa t− b¶n. 3. Mét m«n khoa häc bÊt kú cã thÓ lµ “kh¸ch quan” ë møc ®é nµo? Mét m«n khoa häc x· héi cã thÓ lµ “kh¸ch quan” ë møc ®é nµo? 13. Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn biÓu thÞ mét thùc tÕ lµ x· héi ph¶i hy sinh nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ nµy ®Ó ®¹t ®−îc nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ kh¸c.
 9. 2. §−êng cÇu c¸ nh©n vÒ mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô 4. T¹i sao kh«ng thÓ lo¹i bá hoµn toµn tÝnh chñ quan trong nghiªn cøu a. Cho biÕt sè l−îng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mµ mét c¸ nh©n sÏ kinh tÕ häc? Ph¶i ch¨ng ®iÒu nµy ñng hé cho sù phª ph¸n ph−¬ng mua ë mçi møc gi¸. ph¸p khoa häc ¸p dông trong kinh tÕ häc? H·y bµn luËn. b. Cho biÕt gi¸ c©n b»ng thÞ tr−êng. 5. H·y sö dông ®−êng PPF ®Ó minh ho¹ nh÷ng kh¶ n¨ng lùa chän cña c. BiÓu thÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo sÏ ®−îc thay thÕ theo x· héi gi÷a tiªu dïng hiÖn t¹i vµ ®Çu t− cho t−¬ng lai. B¹n cã thÓ nguyªn lý thay thÕ. nãi g× vÒ x· héi n»m trªn ®−êng PPF víi x· héi kh«ng n¨m trªn d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. e. a vµ c. ®−êng PPF. 3. ý t−ëng lµ cã c¸c hµng ho¸ hoÆc dÞch vô kh¸c cã thÓ cã chøc n¨ng lµ c¸c 6. NÕu mét quèc gia chuyÓn tõ t×nh huèng h÷u nghiÖp toµn phÇn sang ph−¬ng ¸n thay thÕ cho mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cô thÓ gäi lµ: thÊt nghiÖp trµn lan th× ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n bÞ ¶nh h−ëng nh− thÕ a. LuËt cÇu. nµo? b. Nguyªn lý thay thÕ. c. §−êng cÇu thÞ tr−êng. 7. HÖ thèng gi¸ cung cÊp gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò s¶n xuÊt cho ai trong nÒn d. Nguyªn lý khan hiÕm. kinh tÕ thÞ tr−êng nh− thÕ nµo. Trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, e. Kh«ng c©u nµo ®óng. cã c¸c yÕu tè quan träng nµo kh¸c? 4. NÕu biÕt c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n cña mçi ng−êi tiªu dïng th× cã thÓ t×m ra ®−êng cÇu thÞ tr−êng b»ng c¸ch: 2. Cung vµ cÇu a. TÝnh l−îng cÇu trung b×nh ë mçi møc gi¸. b. Céng tÊt c¶ c¸c møc gi¸ l¹i. 2.1 Chän c©u tr¶ lêi c. Céng l−îng mua ë mçi møc gi¸ cña c¸c c¸ nh©n l¹i. d. TÝnh møc gi¸ trung b×nh. 1. Gi¸ thÞ tr−êng: e. Kh«ng c©u nµo ®óng. a. §o sù khan hiÕm. 5. Khi gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m däc trªn mét ®−êng cÇu c¸ nh©n v×: b. TruyÒn t¶i th«ng tin. a. C¸c c¸ nh©n thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c. c. T¹o ®éng c¬. d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. b. Mét sè c¸ nh©n rêi bá thÞ tr−êng. e. a vµ b. c. Mét sè c¸ nh©n gia nhËp thÞ tr−êng.
 10. d. L−îng cung t¨ng. e. a vµ b. e. a vµ b. 9. ViÖc c¾t gi¶m s¶n l−îng dÇu cña OPEC lµm t¨ng gi¸ dÇu v×: 6. Khi gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m däc theo ®−êng cÇu thÞ tr−êng v×: a. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn. a. C¸c c¸ nh©n thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c. b. Quy luËt ®−êng cÇu co d·n b. Mét sè c¸ nh©n rêi bá thÞ tr−êng. c. §−êng cÇu dèc xuèng. c. Mét sè c¸ nh©n gia nhËp thÞ tr−êng. d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn. d. L−îng cung t¨ng. e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn. e. a vµ b. 7. Khi gi¸ t¨ng l−îng cung t¨ng däc theo ®−êng cung c¸ nh©n v×: 10. T¨ng gi¸ sÏ dÉn ®Õn l−îng cÇu gi¶m v×: a. Gi¸ cao h¬n t¹o ®éng c¬ cho c¸c h·ng b¸n nhiÒu h¬n. a. Ng−êi cung sÏ cung sè l−îng nhá h¬n b. Nguyªn lý thay thÕ dÉn ®Õn c¸c h·ng thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ b. Mét sè c¸ nh©n kh«ng mua hµng ho¸ nµy n÷a dÞch vô kh¸c. c. Mét sè c¸ nh©n mua hµng ho¸ nµy Ýt ®i c. §−êng cung thÞ tr−êng lµ tæng cña tÊt c¶ sè l−îng do c¸ nh©n d. a vµ b c¸c h·ng s¶n xuÊt ra ë mçi møc gi¸. e. b vµ c d. b vµ c. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 8. Khi gi¸ t¨ng l−îng cung t¨ng däc theo ®−êng cung thÞ tr−êng v×: a. ë gi¸ cao h¬n nhiÒu h·ng s½n sµng gia nhËp thÞ tr−êng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ h¬n. b. Mçi h·ng ë trong thÞ tr−êng s½n sµng s¶n xuÊt nhiÒu h¬n. c. §−êng cung thÞ tr−êng lµ tæng cña tÊt c¶ sè l−îng do c¸ nh©n c¸c h·ng s¶n xuÊt ra ë mçi møc gi¸. d. ë gi¸ cao h¬n nhiÒu h·ng thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c h¬n.
 11. 12. Sù thay ®æi cña yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau ®©y sÏ kh«ng lµm thay ®æi P ®−êng cÇu vÒ thuª nhµ? a. Quy m« gia ®×nh. b. Gi¸ thuª nhµ. c. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng. E’ d. Gi¸ n¨ng l−îng. e. D©n sè cña céng ®ång t¨ng. E 13. HiÖu suÊt gi¶m dÇn hµm ý: a. §−êng cÇu dèc lªn. b. §−êng cÇu dèc xuèng. c. §−êng cung dèc lªn. d. §−êng cÇu dèc xuèng. e. BÊt kú ®iÒu nµo trong c¸c ®iÒu trªn ®Òu cã nghÜa. 14. Khi nãi r»ng gi¸ trong thÞ tr−êng c¹nh tranh lµ "qu¸ cao so víi c©n b»ng" 0 Q nghÜa lµ (®· cho c¸c ®−êng cung dèc lªn): H×nh 2.1 a. Kh«ng ng−êi s¶n xuÊt nµo cã thÓ bï ®¾p ®−îc chi phÝ s¶n xuÊt cña hä ë møc gi¸ ®ã b. L−îng cung v−ît l−îng cÇu ë møc gi¸ ®ã 11. NÕu trong h×nh 2.1 E lµ c©n b»ng ban ®Çu trong thÞ tr−êng l−¬ng thùc vµ c. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt rêi bá ngµnh E' lµ c©n b»ng míi, yÕu tè cã kh¶ n¨ng g©y ra sù thay ®æi nµy lµ: d. Ng−êi tiªu dïng s½n sµng mua tÊt c¶ nh÷ng ®¬n vÞ s¶n phÈm a. Thêi tiÕt xÊu lµm cho ®−êng cÇu dÞch chuyÓn s¶n xuÊt ra ë møc gi¸ ®ã. b. Thêi tiÕt xÊu lµm cho ®−êng cung dÞch chuyÓn e. L−îng cÇu v−ît l−îng cung ë møc gi¸ ®ã. c. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng lµm cho ®−êng cÇu dÞch chuyÓn 15. N¾ng h¹n cã thÓ sÏ: d. C¶ cung vµ cÇu ®Òu dÞch chuyÓn a. Lµm cho ng−êi cung g¹o sÏ dÞch chuyÓn ®−êng cung cña hä lªn e. Kh«ng yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè trªn mét møc gi¸ cao h¬n.
 12. b.G©y ra cÇu cao h¬n vÒ g¹o dÉn ®Õn mét møc gi¸ cao h¬n. a. T¨ng gi¸ cña c¸c hµng ho¸ kh¸c. c. Lµm cho ng−êi tiªu dïng gi¶m cÇu cña m×nh vÒ g¹o. b. T¨ng gi¸ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. d. Lµm cho ®−êng cung vÒ g¹o dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ lªn trªn. c. Gi¶m gi¸ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. e. Lµm gi¶m gi¸ c¸c hµng ho¸ thay thÕ cho g¹o. d. Kh«ng n¾m ®−îc c«ng nghÖ. e. Kh«ng yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè trªn. 16. Mét lý do lµm cho l−îng cÇu vÒ mét hµng ho¸ t¨ng khi gi¸ cña nã gi¶m lµ: 20. §−êng cung thÞ tr−êng : a. Gi¶m gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung lªn trªn. a. Lµ tæng c¸c ®−êng cung cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt lín nhÊt trªn b. Mäi ng−êi c¶m thÊy m×nh giµu thªm mét Ýt vµ t¨ng viÖc sö thÞ tr−êng. dông hµng ho¸ lªn. b. Lu«n lu«n dèc lªn. c. CÇu ph¶i t¨ng ®Ó ®¶m b¶o c©n b»ng khi gi¸ gi¶m. c. Cho thÊy c¸ch thøc mµ nhãm c¸c ng−êi b¸n sÏ øng xö trong thÞ d. ë c¸c møc gi¸ thÊp h¬n ng−êi cung cung nhiÒu h¬n. tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o. e. Gi¶m gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu lªn trªn. d. Lµ ®−êng cã thÓ t×m ra chØ khi tÊt c¶ nh÷ng ng−êi b¸n hµnh 17. Møc gi¸ mµ ë ®ã sè l−îng hµng ho¸ ng−êi mua muèn mua ®Ó tiªu dïng cao ®éng nh− nh÷ng ng−êi Ên ®Þnh gi¸. h¬n sè l−îng ng−êi b¸n muèn s¶n xuÊt ®Ó b¸n (®−êng cung dèc lªn) e. Lµ ®−êng cã thÓ t×m ra chØ nÕu thÞ tr−êng lµ thÞ tr−êng quèc gia. a. N»m ë bªn trªn gi¸ c©n b»ng dµi h¹n. 21. C©u nµo trong c¸c c©u sau lµ sai? Gi¶ ®Þnh r»ng ®−êng cung dèc lªn: b. N»m ë bªn d−íi gi¸ c©n b»ng dµi h¹n. a. NÕu ®−êng cung dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®−êng cÇu gi÷ c. SÏ g©y ra sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu trong dµi h¹n. nguyªn gi¸ c©n b»ng sÏ t¨ng. d. Kh«ng thÓ cã ngay c¶ trong ng¾n h¹n. b. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ cung t¨ng gi¸ c©n b»ng e. Kh«ng c©u nµo ®óng. sÏ t¨ng. c. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®−êng cung dÞch 18. Trong thÞ tr−êng c¹nh tranh gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh bëi: chuyÓn sang ph¶i gi¸ c©n b»ng sÏ gi¶m. a. Chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸ d. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ ®−êng cung dÞch b. ThÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng. chuyÓn sang tr¸i gi¸ sÏ t¨ng. c. Sù s½n sµng thanh to¸n cña ng−êi tiªu dïng. e. NÕu ®−êng cung dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ cÇu gi÷ nguyªn gi¸ d. Sè l−îng ng−êi b¸n vµ ng−êi mua. c©n b»ng sÏ gi¶m. e. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn 22. "Gi¸ c©n b»ng" trong thÞ tr−êng c¹nh tranh: 19. T¨ng cung hµng ho¸ X ë mét møc gi¸ x¸c ®Þnh nµo ®ã cã thÓ do
 13. a. Lµ gi¸ ®−îc thiÕt lËp ngay khi ng−êi mua vµ ng−êi b¸n ®Õn víi 25. Bèn trong sè n¨m sù kiÖn m« t¶ d−íi ®©y cã thÓ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu vÒ thÞ bß ®Õn mét vÞ trÝ míi. Mét sù kiÖn sÏ kh«ng lµm dÞch chuyÓn ®−êng nhau trªn thÞ tr−êng. cÇu vÒ thÞ bß. §ã lµ: b. SÏ æn ®Þnh nÕu nh− ®¹t ®−îc nh−ng kh«ng cã ý nghÜa quan a. T¨ng gi¸ mét hµng ho¸ nµo ®ã kh¸c mµ ng−êi tiªu dïng coi nh− träng trong ®êi sèng thùc tÕ do thiÕu nh÷ng lùc l−îng cã xu hµng ho¸ thay thÕ cho thÞ bß. h−íng ®Èy gi¸ ®Õn møc nµy. b. Gi¶m gi¸ thÞt bß. c. Kh«ng cã ý nghÜa trong cuéc sèng thùc tÕ v× sù ph©n tÝch nµy c. T¨ng thu nhËp danh nghÜa cña ng−êi tiªu dïng thÞt bß. kh«ng tÝnh ®Õn thu nhËp, thÞ hiÕu, hoÆc c¸c yÕu tè kh¸c ¶nh d. ChiÕn dÞch qu¶ng c¸o réng lín cña ng−êi s¶n xuÊt mét hµng h−ëng ®Õn cÇu. ho¸ c¹nh tranh víi thÞt bß (vÝ dô thÞt lîn). d. Cã xu h−íng ®¹t ®−îc nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®¹t ®−îc e. Thay ®æi trong thÞ hiÕu cña mäi ng−êi vÒ thÞt bß. ngay v× cã c¸c lùc l−îng c¹nh tranh bÊt cø khi nµo gi¸ ë møc 26. §−êng cÇu cña ngµnh dÞch chuyÓn nhanh sang tr¸i khi ®−êng cung dÞch kh¸c víi møc c©n b»ng. chuyÓn sang ph¶i, cã thÓ hy väng: e. Kh«ng cã øng dông g× trõ khi mäi ng−êi ®Òu lµ mét "con ng−êi a. Gi¸ cò vÉn thÞnh hµnh. kinh tÕ" b. L−îng cò vÉn thÞnh hµnh. 23. NÕu ®−êng cÇu lµ P = 100 - 4Q vµ cung lµ P = 40 + 2Q th× gi¸ vµ l−îng c©n c. Gi¸ vµ l−îng cung t¨ng. b»ng sÏ lµ: d. Gi¸ vµ l−îng cung gi¶m. a. P = 60, Q = 10 e. Gi¸ vµ l−îng cÇu t¨ng. b. P = 10, Q = 6 27. Trong m« h×nh chuÈn vÒ cung cÇu ®iÒu g× x¶y ra khi cÇu gi¶m? c. P = 40, Q = 6 a. Gi¸ gi¶m l−îng cÇu t¨ng. d. P = 20, Q = 20 b. Gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m. e. kh«ng c©u nµo ®óng. c. Gi¸ vµ l−îng cung t¨ng. 24. Cho cung vÒ thÞt lµ cè ®Þnh, gi¶m gi¸ c¸ sÏ dÉn ®Õn: d. Gi¸ vµ l−îng cung gi¶m. a. §−êng cÇu vÒ thÞt dÞch chuyÓn sang ph¶i. e. Gi¸ vµ l−îng c©n b»ng gi¶m. b. §−êng cÇu vÒ c¸ dÞch chuyÓn sang ph¶i. 28. Lý do kh«ng ®óng gi¶i thÝch cho ®−êng cung dèc lªn vµ sang ph¶i lµ: c. §−êng cÇu vÒ c¸ dÞch chuyÓn sang tr¸i. a. HiÖu suÊt gi¶m dÇn d. T¨ng gi¸ thÞt. b. Mäi ng−êi s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n cho nhiÒu hµng ho¸ h¬n. e. Gi¶m gi¸ thÞt. c. S¶n phÈm s¶n xuÊt thªm lµ kÐm hiÖu qu¶ h¬n, ng−êi s¶n xuÊt cã chi phÝ cao h¬n.
 14. d. S¶n l−îng t¨ng thªm cña ngµnh cã thÓ g©y ra thiÕu hôt lao ®éng 32. Mét nguyªn nh©n t¹i sao l−îng cÇu hµng ho¸ gi¶m khi khi gi¸ cña nã t¨ng lµ: vµ dÉn ®Õn t¨ng l−¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt a. T¨ng gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung lªn trªn. e. S¶n xuÊt nhiÒu h¬n cã thÓ ph¶i sö dông c¶ nh÷ng tµi nguyªn b. T¨ng gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu xuèng d−íi. thø cÊp. c. ë c¸c møc gi¸ cao h¬n ng−êi cung s½n sµng cung Ýt h¬n. 29. NÕu n«ng d©n lµm viÖc ch¨m h¬n ®Ó duy tr× thu nhËp vµ møc sèng cña m×nh d. Mäi ng−êi c¶m thÊy nghÌo h¬n vµ c¾t gi¶m viÖc sö dông hµng khi tiÒn c«ng gi¶m xuèng, ®iÒu ®ã biÓu thÞ: ho¸ cña m×nh. a. ViÖc lo¹i trõ ®−êng cÇu lao ®éng dèc xuèng. e. CÇu ph¶i gi¶m ®Ó ®¶m bao c©n b»ng sau khi gi¸ t¨ng. b. ViÖc lo¹i trõ ®−êng cung lao ®éng dèc lªn. 33. Thay ®æi trong cung (kh¸c víi thay ®æi trong l−îng cung) vÒ mét hµng ho¸ c. ViÖc x¸c nhËn ®−êng cung lao ®éng dèc xuèng. ®· cho cã thÓ do: d. ViÖc x¸c nhËn ®−êng cung lao ®éng dèc lªn. a. Thay ®æi trong cÇu vÒ hµng ho¸. e. Kh«ng tr−êng hîp nµo. b. Thay ®æi trong së thÝch cña ng−êi tiªu dïng. c. Thay ®æi trong c«ng nghÖ lµm thay ®æi chi phÝ s¶n xuÊt. 30. T¨ng gi¸ sÏ dÉn ®Õn l−îng cÇu thÊp h¬n v×: d. Cã nh÷ng ng−êi tiªu dïng míi gia nhËp thÞ tr−êng. a. Ng−êi cung sÏ cung sè l−îng Ýt h¬n e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. ChÊt l−îng gi¶m c. Mäi ng−êi sÏ gi¶m bít l−îng mua. 34. T¹i sao doanh thu cña n«ng d©n l¹i cao h¬n trong nh÷ng n¨m s¶n l−îng thÊp do thêi tiÕt xÊu? d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn. a. CÇu co d·n h¬n cung. e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn. b. Cung co d·n hoµn toµn. c. CÇu kh«ng co d·n; sù dich chuyÓn sang tr¸i cña cung sÏ lµm cho 31. §−êng cung dèc lªn lµ do: doanh thu t¨ng. a. HiÖu suÊt t¨ng cña quy m«. d. Cung kh«ng co d·n; sù dÞch chuyÓn sang tr¸i cña cung sÏ lµm cho b. HiÖu suÊt gi¶m. tæng doanh thu t¨ng. c. TÝnh kinh tÕ h−íng ngo¹i. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. d. Thay ®æi trong c«ng nghÖ. e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn. 35. H·y s¾p xÕp c¸c ®−êng cÇu ë h×nh 2.2 theo thø tù tõ ®é co d·n lín nhÊt (vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi) ®Õn nhá nhÊt ë ®iÓm c¾t. a. A, B, C.
 15. P P C B •A A •B •C O Q O H×nh 2.3 Q H×nh 2.2 b. B, C, A d. Thu nhËp cña ng−êi ®ã. c. B, A, C. e. §é co d·n cña cung. d. C, A, B. 37. H·y s¨p xÕp c¸c ®iÓm A, B vµ C ë h×nh 2.3 theo thø tù tõ ®é co d·n cña cÇu e. Kh«ng c©u nµo ®óng. lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt (vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi). a. C, A, B. 36. Sè l−îng hµng ho¸ mµ mét ng−êi muèn mua kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau? b. B, A, C. a. Gi¸ cña hµng ho¸ ®ã. c. A, B, C. b. ThÞ hiÕu cña ng−êi ®ã. d. Chóng cã ®é co d·n b»ng nhau. c. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ thay thÕ. e. CÇn cã thªm th«ng tin.
 16. a. Lµ cè g¾ng gi÷ cho gi¸ kh«ng t¨ng khi ng¨n chÆn thiÕu hôt b»ng A P viÖc lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu. b. Lµ mét g¾ng gi÷ cho gi¸ kh«ng t¨ng khi ng¨n chÆn thiÕu hôt b»ng viÖc lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung. B c. Cã nghÜa lµ cung vµ cÇu kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸. d. Cã nghÜa lµ thu nhËp danh nghÜa kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn cÇu. e. Kh«ng ®−îc m« t¶ thÝch ®¸ng b»ng mét trong nh÷ng c©u trªn. C 40. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ: a. Thay ®æi trong tæng doanh thu chia cho thay ®æi trong gi¸. b. Kh«ng ®æi ®èi víi c¸c ®−êng cÇu kh¸c nhau bÊt kÓ h×nh d¹ng cña chóng. c. Lu«n lu«n lµ co d·n, hoÆc kh«ng co d·n, hoÆc co d·n ®¬n vÞ trong suèt ®é dµI cña ®−êng cÇu. d. L−îng cÇu chia cho thay ®æi trong gi¸. Q* 0 Q e. Thay ®æi phÇn tr¨m trong l−îng cÇu chia cho thay ®æi phÇm H×nh 2.4 tr¨m trong gi¸. 41. T¨ng cung sÏ lµm gi¶m gi¸ trõ khi: a. Cung lµ kh«ng co d·n hoµn toµn. 38. H·y s¾p xÕp c¸c ®−êng cÇu ë h×nh 2.4 theo thø tù tõ ®é co d·n lín nhÊt ®Õn b. CÇu lµ co d·n hoµn toµn. nhá nhÊt ë Q* c. Sau ®ã l−îng cÇu t¨ng. a. A, B, C. d. CÇu kh«ng co d·n. e. C¶ cÇu vµ cung ®Òu kh«ng co d·n. b. C, A, B. c. C, B, A. 42. §−êng cung th¼ng ®øng cã thÓ ®−îc m« t¶ lµ: d. Chóng cã co d·n b»ng nhau ë Q* a. T−¬ng ®èi co d·n. b. Hoµn toµn kh«ng co d·n. e. CÇn cã thªm th«ng tin. c. T−¬ng ®èi kh«ng co d·n. 39. KiÓm so¸t gi¸ b»ng h¹n chÕ sè l−îng:
 17. d. Co d·n hoµn toµn. b. L−îng cÇu gi¶m 10%. c. L−îng cÇu t¨ng 90%. e. Kh«ng sù m« t¶ nµo lµ chÝnh x¸c c¶. d. L−îng cÇu gi¶m 90%. 43. §−êng cÇu lµ ®−êng th¼ng cã tÝnh chÊt nµo trong c¸c tÝnh chÊt sau: e. L−îng cÇukh«ng thay ®æi. a. Cã ®é dèc kh«ng ®æi vµ ®é co d·n thay ®æi. 47. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 1,5. NÕu gi¸ gi¶m tæng doanh thu b. Cã ®é co d·n kh«ng ®æi vµ ®é dèc thay ®æi. sÏ: c. Cã ®é dèc vµ ®é co d·n thay ®æi. a. Gi÷ nguyªn. d. Nãi chung kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc nh− c¸c c©u trªn. b. Gi¶m. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. c. T¨ng. d. T¨ng gÊp ®«i. 44. L−îng cÇu nh¹y c¶m h¬n ®èi víi nh÷ng thay ®æi trong gi¸ khi: e. c vµ d. a. Cung lµ kh«ng co d·n t−¬ng ®èi. b. Cã nhiÒu hµng ho¸ thay thÕ ®−îc nã ë møc ®é cao. 48. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 0,7. CÇu vÒ hµng ho¸ nµy lµ: c. Nh÷ng ng−êi tiªu dïng lµ ng−êi hîp lý. a. Hoµn toµn kh«ng co d·n. b. Kh«ng co d·n. d. Ng−êi tiªu dïng ®−îc th«ng tin t−¬ng ®èi tèt h¬n vÒ chÊt l−îng c. Co d·n ®¬n vÞ. cña mét hµng ho¸ nµo ®ã. d. Co d·n. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. e. Co d·n hoµn toµn. 45. Gi¶ sö r»ng gi¸ gi¶m 10% vµ l−îng cÇu t¨ng 20%. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ: 49. C©u nµo liªn quan ®Õn co d·n cña cÇu theo gi¸ sau ®©y lµ ®óng: a. 2. a. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ kh«ng ®æi ®èi víi bÊt kú ®−êng cÇu nµo. b. 1. b. CÇu trong ng¾n h¹n co d·n theo gi¸ nhiÒu h¬n so víi trong dµi c. 0. h¹n. d. 1/2. c. NÕu tæng doanh thu gi¶m khi gi¸ t¨ng th× khi ®ã cÇu lµ t−¬ng e. Kh«ng c©u nµo ®óng. ®èi kh«ng co d·n. 46. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 1/3. NÕu gi¸ t¨ng 30% th× l−îng cÇu d. a vµ c. sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo? e. Kh«ng c©u nµo ®óng. a. L−îng cÇu t¨ng 10%.
 18. d. C¶ gi¸ vµ l−îng ®Òu kh«ng t¨ng. 50. NÕu ®−êng cung lµ th¼ng ®øng th× co d·n cña cung theo gi¸ lµ: e. Gi¸ t¨ng nh−ng l−îng gi¶m. a. 0. b. Nhá h¬n 1. 54. Co d·n cña cÇu vÒ s¶n phÈm A theo gi¸ lµ 1,3 vµ ®−êng cung dèc lªn. NÕu c. 1. thuÕ 1$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm b¸n ra ®¸nh vµo ng−êi s¶n xuÊt s¶n phÈm A th× d. Lín h¬n 1. gi¸ c©n b»ng sÏ: e. B»ng v« cïng. a. Kh«ng thay ®æi v× thuÕ ®¸nh vµo s¶n xuÊt chø kh«ng ph¶i vµo tiªu dïng. 51. Co d·n dµi h¹n cña cung lín h¬n co d·n ng¾n h¹n cña cung v×: b. T¨ng thªm 1$. a. Trong dµi h¹n sè l−îng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nhµ x−ëng cã thÓ c. T¨ng thªm Ýt h¬n 1$. ®iÒu chØnh ®−îc. d. Gi¶m xuèng Ýt h¬n 1$. b. Trong dµi h¹n c¸c h·ng míi cã thÓ gia nhËp vµ c¸c h·ng ®ang e. Kh«ng c©u nµo ®óng. tån t¹i cã thÓ rêi bá ngµnh. c. Trong dµi h¹n ng−êi tiªu dïng cã thÓ t×m ra c¸c hµng ho¸ thay 55. Nãi chung ng−êi tiªu dïng chÞu phÇn lín trong thuÕ khi cÇu lµ: thÕ. a. T−¬ng ®èi kh«ng co d·n. d. a vµ b. b. Co d·n ®¬n vÞ. e. TÊt c¶. c. T−¬ng ®èi co d·n. 52. Gi¶ sö r»ng cung lµ co d·n hoµn toµn. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i d. Lµ nh− thÕ nµo ®ã ®Ó ng−êi tiªu dïng lu«n lu«n chÞu toµn bé th×: g¸nh nÆng thuÕ. a. Gi¸ vµ l−îng sÏ t¨ng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. L−îng sÏ t¨ng nh−ng gi¸ gi÷ nguyªn. c. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng l−îng gi÷ nguyªn. 56. Gi¶ sö cung mét hµng ho¸ lµ hoµn toµn kh«ng co d·n. ThuÕ 1$ ®¸nh vµo hµng ho¸ ®ã sÏ lµm cho gi¸ t¨ng thªm: d. C¶ gi¸ vµ l−îng ®Òu kh«ng t¨ng. e. Gi¸ t¨ng nh−ng l−îng gi¶m. a. Ýt h¬n 1$. b. 1$. 53. Gi¶ sö r»ng cÇu lµ hoµn toµn kh«ng co d·n vµ cung dÞch chuyÓn sang tr¸i th×: c. NhiÒu h¬n 1$. a. Gi¸ vµ l−îng sÏ t¨ng. d. 0,5$. b. L−îng sÏ t¨ng nh−ng gi¸ gi÷ nguyªn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng. c. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng l−îng gi÷ nguyªn.
 19. d. d. e. Kh«ng s¬ ®å nµo. P P d d 0 Q 0 Q (a) (b) P P d d 0 Q 0 Q (c) (d) H×nh 2.5 57. ChÝnh phñ tuyªn bè sÏ mua tÊt c¶ vµng do c¸c má néi ®Þa cung øng ë gi¸ 50$ mét chØ. S¬ ®å nµo - nÕu cã - trong c¸c s¬ ®å ë h× cã thÓ sö dông ®Ó m« t¶ ®−êng cÇu cña chÝnh phñ? a. a. b.b. c. c.
 20. 58. NÕu c¶ cung vµ cÇu ®Òu t¨ng th× gi¸ thÞ tr−êng sÏ: a. T¨ng chØ trong tr−êng hîp cung kh«ng co d·n hoµn toµn. P b. Kh«ng thÓ dù ®o¸n ®−îc chØ víi c¸c ®iÒu kiÖn nµy. S c. Gi¶m nÕu cung lµ co d·n hoµn toµn. I A d. T¨ng chØ nÕu cÇu lµ kh«ng co d·n hoµn toµn. e. Gi¶m dï cung cã ph¶i lµ kh«ng co d·n hoµn toµn hay kh«ng. 59. NÕu gi¸ lµ 10$, l−îng mua sÏ lµ 400 vµ ë gi¸ 15$, l−îng mua sÏ lµ 500 mét ngµy, khi ®ã co d·n cña cÇu theo gi¸ xÊp xØ b»ng: E B a. 0,1 b. 3,3 c. 0,7 d. 2,5 e. 6,0 H C D 60. Co d·n cña cÇu theo gi¸ l−îng hãa a. Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu. b. Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cung. c. Sù vËn ®éng däc theo ®−êng cÇu d. Sù vËn ®éng däc theo ®−êng cung. 0 D F G Q e. Thay ®æi phÇn tr¨m trong tæng doanh thu g©y do thay ®æi gi¸ 1% H×nh 2.6 g©y ra. 61. NÕu toµn bé g¸nh nÆng thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chuyÓn hÕt sang ng−êi tiªu dïng th× cã thÓ nãi r»ng: 62. NÕu trÇn gi¸ ®−îc ®Æt ra ®èi víi ®¬n gi¸ thuª nhµ th× tõ h×nh 2.5 ta thÊy: a. CÇu hoµn toµn kh«ng co d·n. a. Gi¸ OC ®i liÒn víi sè l−îng nhµ bá trèng lµ FG. b. CÇu co d·n hoµn toµn. b. Gi¸ OA ®i liÒn víi sè l−îng nhµ bá trèng lµ FG. c. CÇu co d·n h¬n cung. c. Gi¸ OC ®i liÒn víi "danh s¸ch chê ®îi" lµ DG. d. Cung kh«ng co d·n cÇu co d·n. d. Kh«ng kh¼ng ®Þnh ®−îc sè l−îng bá trèng hoÆc danh s¸ch chê e. Kh«ng c©u nµo ®óng. ®îi khi kh«ng cho ®é co d·n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2