intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số giải pháp thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Quach Thi Thoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

22
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động có chữ ký của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam với các tập đoàn và tập đoàn là một hoạt động rất có ý nghĩa, để chăm sóc và cải thiện cuộc sống của các thành viên công đoàn và nhân viên, cũng vậy như góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình Phúc lợi xã hội cho thành viên công đoàn, cần phải có giải pháp của Công đoàn trong giai đoạn hiện tại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MÖÅT SÖË GIAÃI PHAÁP THÛÅC HIÏÅN “CHÛÚNG TRÒNH PHUÁC LÚÅI CHO ÀOAÂN VIÏN”<br /> CUÃA TÖÍ CHÛÁC CÖNG ÀOAÂN TRONG GIAI ÀOAÅN HIÏÅN NAY<br /> ÀOAÂN THÕ DÛÚNG HUYÏÌN*<br /> <br /> Ngaây nhêån: 21/11/2018<br /> Ngaây phaãn biïån: 22/11/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng: 24/12/2018<br /> <br /> Toá m tùæ t : Chûúng trònh phuác lúåi cho àoaân viïn cöng àoaâ n vaâ ngûúâi lao àöång (NLÀ) do Töíng Liïn àoaân Lao àöång (LÀLÀ) Viïåt<br /> Nam kyá vúái caác têåp àoaân, töíng cöng ty laâ hoaåt àöång rêët coá yá nghôa, nhùçm chùm lo, caãi thiïån àúâi söëng àoaân viïn cöng àoaân vaâ NLÀ,<br /> cuäng nhû goáp phêìn höî trúå caác doanh nghiïåp tiïu thuå saãn phêím. Àïí goáp phêìn thûåc hiïån töët “Chûúng trònh phuác lúåi cho àoaân viïn”, cêìn<br /> coá giaãi phaáp cuãa töí chûác Cöng àoaâ n trong giai àoaån hiïån nay.<br /> Tûâ  khoá a: Phuác lúåi àoaân viïn, cöng àoaân<br /> SOME SOLUTIONS TO IMPLEMENT THE “WELFARE PROGRAM FOR UNION MEMBERS” OF THE TRADE UNION IN THE CURENT PERIOD<br /> Abstract: The welfare program for union members and workers signed by the Vietnam General Confederation of Labor with<br /> corporations and corporations is a very meaningful activity, to take care of and improve union members’ life. and employees, as well<br /> as contribute to supporting businesses to consume products. In order to contribute to good implementation of “Welfare program for<br /> union members”, it is necessary to have a solution of the Trade Union in the current period.<br /> Keywords: Union member benefits, trade union.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> C<br /> hûúng trònh phuác lúåi cho àoaân viïn cöng àoaân Nam (Vinatex); Töíng cöng ty Lûúng thûåc Miïìn Bùæc;<br /> vúái àiïím khúãi àêìu nùm 2017 laâ nùm “Vò lúåi Liïn hiïåp  caác húåp taác  xaä  thûúng maåi  thaânh phöë<br /> ñch àoaân viïn”, taåo bûúác chuyïín biïën quan Höì Chñ Minh (Saigon Co.op); Cöng ty cöí phêìn viïîn<br /> troång trong tû duy vïì hoaåt àöång cöng àoaân theo hûúáng thöng FPT; Hiïåp höåi Du lõch cöng àoaân Viïåt Nam;<br /> mang laåi lúåi ñch thiïët thûåc nhiïìu hún cho ngûúâi lao Cöng ty cöí phêìn àêìu tû vaâ phaát triïín Nguyïîn Kim;<br /> àöång laâ àoaân viïn cöng àoaân, taåo sûå khaác biïåt roä neát Töí ng Cöng ty Viïîn thöng MobiFone. Theo caác nöåi<br /> so vúái ngûúâi lao àöång chûa laâ àoaân viïn cöng àoaân. dung kyá kïët, àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång seä àûúåc<br /> Sau hún möåt nùm thûåc hiïån, Töíng Liïn àoaân Lao rêët nhiïìu lúåi ñch khi duâng dõch vuå tûâ caác àún võ trïn.<br /> àöång Viïåt Nam vaâ caác cêëp cöng àoaân àaä töí chûác Vúái sûå vaâo cuöåc maånh meä, sûå chung tay goáp sûác<br /> àaâm phaán vaâ kyá kïët caác thoãa thuêån húåp taác vúái 1.157 cuãa caác àöëi taác, caác doanh nghiïåp, caác têåp àoaân<br /> àöëi taá c laâ caác têå p àoaân, töíng cöng ty vaâ caác doanh kinh tïë, khi nhûäng cam kïët  naây àûúåc triïín khai thûåc<br /> nghiïåp àïí cung cêëp caác saãn phêím, dõch vuå cho àoaân hiïån seä goáp phêìn giuáp àoaân viïn cöng àoaân giaãm<br /> viïn vaâ ngûúâi lao àöång vúái giaá ûu àaäi, goáp phêìn tùng búát khoá khùn, caãi thiïån àiïìu kiïån söëng, thûåc sûå coá<br /> thïm lúåi ñch cuãa trïn 1,7 triïåu lûúåt àoaân viïn vúái söë “quyïìn lúåi àaãm baão, phuác lúåi töët hún” - phûúng chêm<br /> tiïìn 526 tyã àöìng. haânh àöång maâ töí chûác cöng àoaân Viïåt Nam àang nöî<br /> Ngaâ y  24/9/2016,  Töíng  Liïn  àoaâ n  Lao  àöång lûåc thûåc hiïån.<br /> Viïåt Nam àaä kyá thoãa thuêån húåp taác vúái 9 àöëi taác vïì Àïí thûåc hiïån chûúng trònh phuác lúåi àoaân viïn cöng<br /> chùm lo lúåi ñch cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång göìm àoaân, trûúác àoá tûâ nùm 2016, caã nûúác àaä coá 14.395<br /> Ngên  haâng  Thûúng  maåi  cöí  phêìn  Cöng  thûúng doanh nghiïåp coá töí chûác cöng àoaân cam kïët “Quyïìn<br /> Viïåt Nam (VietinBank); Têåp àoaân Bûu chñnh Viïîn<br /> thöng Viïåt Nam (VNPT); Têå p àoaân Dïåt May Viïåt * Trûúâng Àaåi hoå c Cöng àoaân<br /> <br /> 16 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> lúåi àaãm baão, phuác lúåi töët hún” àaä laâm tùng thïm caác vêåt chêët, vùn hoáa tinh thêìn cho àoaân viïn cöng àoaân<br /> khoaãn phuác lúåi, baão àaãm lúåi ñch tùng thïm ngoaâi laâ cöng nhên2.<br /> lûúng tûâ 5 - 20% cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång. Tuy nhiïn qua thûåc tïë triïín khai cho thêëy nhiïìu<br /> Qua chûúng trònh “Tïët sum vêìy” Àinh Dêåu do cöng àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång chûa biïët vïì chûúng<br /> àoaân töí chûác, caác doanh nghiïåp cuâng vúái cöng àoaân trònh nïn hiïåu quaã thûåc hiïån coân haån chïë. Àïí tiïëp<br /> àaä trao tùång hiïån vêåt vaâ tiïìn mùåt  töíng söë laâ 4,3 tyã tuå c thûåc hiïån töët Chûúng trònh “Phuác lúåi àoaân viïn<br /> àöìng, quyä àaä töí chûác phên böí chuyïín àïën caác liïn cöng àoaân” cêìn coá nhûäng giaãi phaáp cú baãn sau:<br /> àoaân lao àöång tónh, thaânh phöë àïí trao tùång 4.000 (i) Caác cêëp cöng àoaân cêìn tùng cûúâ ng tuyïn<br /> àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång coá hoaân caãnh khoá khùn truyïìn, thöng tin bùçng nhiïìu hònh thûá c phong phuá<br /> vïì quï àoán Tïët. Nùm 2017, hoaåt àöång töí chûác “Tïët nhû qua caác höåi nghõ, sinh hoaåt cuãa cöng àoaân caác<br /> sum vêìy ”, Cöng àoaân àaä chùm lo töë t hún cho 3,3 cêëp, trïn caác baáo vaâ trang website àún võ àang quaãn<br /> triïåu àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång vúái töíng söë tiïìn lyá; Phaá t haâ nh Túâ gêëp “Chûúng trònh phuác lúåi cho<br /> huy àöång àaåt 1.500 tyã àöìng. àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång”, àïí caán böå cöng àoaân<br /> Tñnh àïën cuöëi nùm 2017, Töíng Liïn àoaân àaä triïín caác cêëp, àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång biïët  vïì caác<br /> khai 18 thoãa thuêån; caác liïn àoaân lao àöång tónh vaâ lúåi ñch cuãa àoaâ n viïn àûúå c hûúãng do cöng àoaân<br /> tûúng àûúng, cêëp trïn cöng àoaân cú súã 1.139 thoãa triïín khai thûåc hiïå n.<br /> thuêån, àïën nay coá 1.736.148 àoaân viïn sûã duång caác Taåo sûå chuyïín biïën trong nhêån thûác vaâ haânh àöång<br /> saãn phêím, dõch vuå do caác doanh nghiïåp tham gia vïì chùm lo lúåi ñch thiïët thûåc cho àoaân viïn, goáp phêìn<br /> Chûúng trònh cung cêëp vúái chñnh saách ûu àaäi giaãm xêy dûång, cuãng cöë quan hïå gùæn kïët bïìn chùåt hún<br /> giaá tûâ 5 - 25%; giaá trõ hûúãng lúåi khoaãng 526,36 tyã giûäa ngûúâi àoaân viïn vúái töí chûác cöng àoaân.<br /> àöìng, trong àoá: söë àoaân viïn sûã duång dõch vuå khaách Àöìng thúâi, tuyïn truyïìn, vêån àöång caác àoaân viïn<br /> saån, du lõch do cú súã kinh doanh cuãa cöng àoaân cung cöng àoaân têåp trung xêy dûång doanh nghiïåp phaát<br /> cêëp laâ  49.096 ngûúâi, giaá  trõ hûúãng lúåi laâ  2,418 tyã triïín bïìn vûäng; thaáo gúä khoá khùn cho doanh nghiïåp;<br /> àöìng; söë ngûúâi tham gia hoåc taåi caác trûúâng àaåi hoåc, thûåc hiïån caác chïë àöå chñnh saách, phaát huy caác quyä<br /> trung cêëp, cú súã giaáo duåc nghïì nghiïåp cuãa cöng àoaân xaä höåi vúái hiïåu quaã cao nhêët...<br /> laâ 38.716 ngûúâi, giaá trõ hûúãng lúåi laâ khoaãng 4,474 tyã (ii) Caác cêëp cöng àoaân cêìn chuã àöång àaâm phaán,<br /> àöìng; söë àoaân viïn tham gia sûã duång Nhaâ vùn hoáa kyá  kïët  caác thoãa thuêån múái vúái caác àöëi taác ; vaâ triïín<br /> cöng àoaân laâ 326.758 ngûúâi, giaá trõ hûúãng lúåi laâ 21,83 khai, phöí biïën àïën tûâng àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång.<br /> tyã àöìng...1 Àöìng thúâi trao àöíi vúái caác àöëi taác thûåc hiïån tùng söë<br /> Cuäng trong caác hoaåt àöång naây, ngaây 12/5/2017, mùåt haâng thiïët  yïëu àûúåc giaãm giaá, mûác giaãm giaá<br /> Thuã   tûúá ng  Chñnh  phuã  ban  haânh  Quyïët   àõnh  söë sêu, coá nhiïìu ûu àaäi so vúái giaá thõ trûúâng, taåo ra sûå<br /> 655/QÀ-TTg phï duyïåt Àïì aán Àêìu tû xêy dûång caác khaác biïåt àïí thu huát àûúåc sûå quan têm tûâ àoaân viïn,<br /> thiïët  chïë cuãa cöng àoaân taåi caác khu cöng nghiïåp, ngûúâi lao àöång.<br /> khu chïë  xuêët , theo àïì  xuêët  cuãa Töíng Liïn àoaân, Cêìn tiïëp tuåc vêån àöång caác doanh nghiïåp coá nhûäng<br /> göìm: nhaâ treã,  nhaâ  úã,  siïu thõ, nhaâ vùn hoáa, cú súã dõch vuå, ûu àaäi töët  hún cho ngûúâi lao àöång; quan<br /> vêåt  chêë t hoaå t àöå ng thïí duå c, thïí thao... Ban Chêëp têm caãi thiïån àúâi söëng, viïåc laâm cho CNLÀ; thöng<br /> haânh Töíng Liïn àoaân ban haânh Nghõ quyïët  9c vïì tin kõp thúâi cho caác CÀCS vïì chûúng trònh dõch vuå<br /> tiïët kiïåm 10% chi haânh chñnh, chi hoaåt àöång phong àïí thûåc hiïån chûúng trònh Phuác lúåi cho àoaân viïn<br /> traâo taåi caác cêëp cöng àoaâ n àïí taåo nguöì n kinh phñ. cöng àoaân.<br /> Àïën nay, Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam àaä coá Múã röång húåp taác vúái caác àöëi taác úã nhiïìu lônh vûåc<br /> quyïët  àõnh àêìu tû thiïë t chïë  cöng àoaâ n taåi 5 tónh nhû caác saãn phêím lûúng thûåc, thûåc phêím; caác saãn<br /> thaâ nh phöë thñ àiïí m, chuêí n bõ àöì ng loaå t  khúãi cöng phêím haâng hoáa tiïu duâng, haâng gia duång, àiïån tûã;<br /> 12 thiïë t  chïë cöng àoaân trong nùm 2018 vaâ phêën caác dõch vuå ài laåi, nghó ngúi, khaám chûäa bïånh, thïí<br /> àêëu àïën nùm 2020 seä coá 50 thiïët  chïë  Cöng àoaân<br /> taåi caác khu cöng nghiïåp, khu chïë xuêët trong caã nûúác 1<br /> Baáo caá o TLÀ: Kïët quaã hoaåt àöång cöng àoaân “Nùm vò lúåi ñch<br /> ài vaâo hoaå t àöå ng; àïën nùm 2030 têët caã  caác khu<br /> àoaân viïn”, nùm 2017.<br /> cöng nghiïåp, khu chïë xuêët trïn caã nûúác àïìu coá thiïët 2<br /> Baáo caá o TLÀ: Kïët quaã hoaåt àöång cöng àoaân “Nùm vò lúåi ñch<br /> chïë cuãa Cöng àoaân, goáp phêìn nêng cao àúâi söëng àoaân viïn”, nùm 2017.<br /> <br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân 17<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> duåc, thïí thao, vùn hoáa, thiïët bõ àöì duâng hoåc têåp cho ngûúâi lao àöång tham gia vaâo triïín khai thûåc hiïån<br /> con àoaân viïn cöng àoaân, nhùçm múã röång quyïìn tiïëp caác thiïë t chïë  Cöng àoaân.<br /> cêån cho àoaân viïn àöëi vúá i caác saãn phêím, dõch vuå Tûåu chung laåi, trong nhûäng nùm qua viïåc kyá kïët<br /> chêët lûúång cao. vaâ thûåc hiïån “Chûúng trònh phuác lúåi cho àoaân viïn”<br /> (iii) Caác cêëp cöng àoaân cêìn chuã àöång liïn hïå laâm cho thêëy töí chûác Cöng àoaân khöng nhûäng ngaây caâng<br /> viïåc vúái àöëi taác, hoùåc àún võ cêëp dûúái cuãa àöëi taác quan têm àïën lúåi ñch cuãa ngûúâi lao àöång maâ coân thïí<br /> àang hoaåt àöång trïn àõa baân, hoùåc phöëi húåp vúái àaåi hiïån vai troâ cuãa Cöng àoaân trong chùm lo, baão vïå lúåi<br /> diïån caác àöëi taác àïën liïn hïå thöëng nhêët kïë hoaåch hai ñch cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång. Vúái nhûäng kïët<br /> bïn phöëi húåp thûåc hiïån tûâng quyá vaâ caã nùm. Àöëi vúái quaã àaä àaåt àûúåc trong viïåc thûåc hiïån chûác nùng àaåi<br /> Cöng àoaân caác khu cöng nghiïåp têåp trung, nhên dõp diïån, chùm lo baão vïå quyïìn lúåi ñch húåp phaáp, chñnh<br /> “Thaáng cöng nhên” phöëi húåp vúái àöëi taác  töí chûác höåi àaáng cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång seä goáp phêìn<br /> chúå, àiïím baán haâng cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång rêët lúán trong àöíi múái nöåi dung vaâ hoaåt àöång cöng<br /> taåi àõa àiïím thuêån tiïån vaâo caác ngaây nghó haâng tuêìn. àoaân hûúáng vïì cú súã. <br /> Àöëi vúái caác hoaåt àöång tûâ kinh phñ höî trúå cuãa àöëi taác<br /> coá trong nöåi dung thoãa thuêån húåp taác àaä kyá kïët, àún Taâi liïåu tham khaão<br /> 1. Baá o caáo Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam, Kïët quaã hoaåt<br /> võ cêìn phöëi húåp vúái àöëi taác coá kïë hoaåch triïín khai cuå<br /> àöång cöng àoaân “Nùm vò lúåi ñch àoaân viïn”, nùm 2017.<br /> thïí vïì nöåi dung cöng viïåc vaâ sûã duång kinh phñ coá<br /> 2. Dûúng Thõ Thanh Xuên (2018), Cöng àoaân baão vïå quyïìn, lúåi<br /> hiïåu quaã. Phöëi húåp vúái àöëi taác  kiïím tra, giaám saát<br /> ñch húåp phaáp chñnh àaáng cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång,<br /> viïåc thûåc hiïån niïm yïët baãng baán haâng ûu àaäi, giaãm<br /> NXB Lao àöång, Haâ Nöåi.<br /> giaá cho àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång taåi cú súã kinh<br /> 3. Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam (2016), Nghõ quyïët söë<br /> doanh cuãa àöëi taác úã àõa phûúng, ngaânh vaâ thûåc hiïån 07C/NQ-BCH ngaây 25/2/2016 cuãa Ban Chêëp haânh Töíng Liïn<br /> kïë hoaåch àaä thöëng nhêët. àoaân Lao àöång Viïåt Nam vïì “Chêët lûúång bûäa ùn ca cuãa ngûúâi<br /> (iv) Caác cêëp Cöng àoaân tñch cûåc triïín khai phaát lao àöång”.<br /> theã àoaân viïn, àöíi theã cho àoaân viïn àïí thuêån lúåi khi 4. Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam (2017), Baáo caáo töíng kïët<br /> mua saãn phêím, dõch vuå giaá ûu àaäi tûâ chûúng trònh hoaåt àöång cöng àoaân nùm 2017, nhiïåm vuå nùm 2018.<br /> mang laåi. 5. Quyïët àõnh söë 655/QÀ-TTg ngaây 12/5/2017 cuãa Thuã tûúáng<br /> (v) Caác cêëp Cöng àoaân cêìn tùng cûúâng giaám saát, Chñnh phuã vïì viïåc phï duyïåt Àïì aán Àêìu tû xêy dûång caác thiïët<br /> kiïím tra thûåc hiïån. Chuã àöång kiïím tra caác cêëp cöng chïë cuãa cöng àoaân taå i caá c khu cöng nghiïåp, khu chïë xuêët,<br /> àoaân trûåc thuöåc viïåc triïín khai thûåc hiïån chûúng trònh. theo àïì xuêët cuãa Töíng Liïn àoaân.<br /> Kõp thúâi höî trúå àöëi taác triïín khai úã núi maâ thúâi gian<br /> qua thûåc hiïån hiïåu chûa cao; cuâng àöëi taác kõp thúâi<br /> xûã lyá giaãi quyïët, thaáo gúä khoá khùn phaát sinh trong<br /> quaá trònh töí chûác thûåc hiïån. Kõp thúâi phaát hiïån nhûäng<br /> hiïån tûúång lúi duång Chûúng trònh cung cêëp haâng ÀAÅI HOÅC THÖNG MINH - XU THÏË...<br /> keám chêët lûúång, haâng giaã, haâng nhaái, haâng hïët haån (Tiïëp theo trang 23)<br /> sûã duång... àïí chöëng gian lêån, cuãng cöë loâng tin trong<br /> cöng nhên, àoaân viïn cöng àoaân. Taâi liïåu tham khaão<br /> (vi) Caác cêëp Cöng àoaâ n cêìn tñch cûåc triïín khai 1. http://vinhuni.edu.vn/dao-tao/seo/giai-phap-nang-cao-nang-<br /> thûåc hiïån Quyïët àõnh söë 655/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng luc-he-thong-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-86421<br /> Chñnh phuã phï duyïåt  Àïì aán Àêìu tû xêy caác thiïët 2. http://mta.edu.vn/Tin-t%E1%BB%A9c/Ar ticleID/5196/<br /> H%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%87n-KTQS-t%E1%BB%95-<br /> chïë Cöng àoaân, dûúái sûå  chó àaåo cuãa Töíng Liïn<br /> ch%E1%BB%A9c-T%E1%BB%8Da-%C4%91%C3%A0m-<br /> àoaân Lao àöång Viïåt  Nam kõp thúâi thaáo gúä,  giaãi %E2%80% 9C%C4%90%E 1%BA%A1i- h%E1% BB%8Dc-<br /> quyïët  nhûäng vûúáng mùæc trong àêìu tû xêy dûång th%C3%B4ng-minh%E2%80%9D<br /> nhaâ úã, nhaâ  treã, siïu thõ, chùm soác y tïë. .. cho cöng 3. https://baomoi.com/mo-hinh-dai-hoc-thong-minh-trong-thoi-<br /> nhên; phöëi húåp vúái chñnh quyïìn àõa phûúng cuâng dai-4-0/c/26012838.epi<br /> 4. http://alumni.ueh.edu.vn/toa-dam-giang-day-va-quan-ly-<br /> cêëp  xaác   àõnh  àûúåc  àõa  àiïím  àêìu  tû,  triïín  khai<br /> huong-den-dai-hoc-thong-minh/<br /> nghiïn cûá u thõ trûúâng vaâ àaánh giaá caác àiïìu kiïån 5. http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/DoDay/<br /> àêìu tû dûå  aán taåi àõa phûúng, vêån àöång àoaân viïn, 171205/DaiHoc40_1711.pdf<br /> <br /> 18 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2