intTypePromotion=3

Một số kết quả nghiên cứu về Femtocell của GSMA

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
25
lượt xem
3
download

Một số kết quả nghiên cứu về Femtocell của GSMA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu và khuyến nghị của GSMA trong các chủ đề sau: Nhiễm vô tuyến và phối hợp tần số, Kiến trúc Femtocell, Quản lý Femtocell, Femtocell và bảo mật mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số kết quả nghiên cứu về Femtocell của GSMA

  1. 'THst ^ ^^ (^ud ^t^^Ace^ Femtocell cua GSMA Trang Thuy Trong nganh cong nghiep di dong, cong mang GSM hoae UMTS chuyen mach gdi va cae nghe Femtocell dUdc mong ddi la giai phap mang chuyen mach kerta. FemtoceU lam viee vdi de trien khai mang va cac djch vu tiem nang eac thiet bi ehuan phu hop vdi cae ehuan giao dien trong tUdng lai. De hien thi/c hoa nhu'ng Idi da tdn tai ttong mang 2G va 3G. Dieu nay dam bao ich CO the cua Femtocell, Hiep hpi Di dong dich vu Uen tuc va cd tinh tuong thich eao vdi cae toan cau (GSMA) da va dang nghien cu'u mot mang da tdn tai va ttanh dugc nhimg yeu ciu ve so du* an cong nghe Femtocell n h i m tang toe ttah thich Qng vol cac thiet bi cam tay. trien khai giai phap cong nghe nay. Bai bao nay gidi thieu mpt so ket qua nghien cuTu va NHliU V6 TUYEN VA PHOI HO*? TAN khuyen nghj cua GSMA trong cac chii de sau: SO N h i l u vd tuyen va phdi hdp tan so, Kien true cac diem tmy rtaap Femto se dugc trien khai trong Femtocell, Quan ly Femtocell, Femtocell va rtaa cua khach hang va trong nhQng mdi tmdng khd bao mat mang. kiem soat khae; do dd mdt dieu rat quan trgng la phai hieu dugc cae loai rihiiu cd the xuat hien. cae KHAI NIEM FEMTOCELL FemtoceU la mdt tram gdc (base-station) cdng suat thap trong mang GSM hoae 3G, dugc thiet ke lip dat tai eac van phdng hoae tai gia dinh, cO vQng phu sdng hep. Trong tradng hgp Qng dung eho cac doarta nghiep hoae van phdng, FemtoceU ed the Existing mobile phones can be used eho phep nhieu ngudi su dimg tmy rtaap trong vQng phu sdng eua FemtoceU (Hlnh 1). Diem tray rtaap FemtoceU dugc ket ndi bdi DSL Femtocell (radius: bang thdng rdng hoae ket ndi IP de giao dien vol Hinh 1. Oiem truy nhap Femtocell TAP CHI CNTT&TT KY 1 ( 8 . 2 0 0 9 )
  2. CONG NGHE VIEN THONG Tong ket va khuyen nghj Su arta hudng cua nhilu Uen quan mat thiet tdi mdi tradng trien khai, rihiiu se Idn hon khi chia se cQng mdt sdng mang giua ldp maeroceU va diem Hinh 2. Giao dien v6 tuyen Femto/macrocell tray rtaap Femto. Nhieu qua lai giQa cac diem tray nhap Femto trien khai bing each su dung diem tmy rtaap Femto dat trong rtaung eung mdt tin sd rtau la ldp te bao Macro (Macro tda rtaa Uen ke cd the lam giam hieu nang hoat ceUular layer) hoae su dung cac sdng mang khae ddng, dae biet trong tmdng hgp mat do cac diem nhau. Cd nhieu diem thuan lgi va ban ehe eho moi tmy rtaap trong mdt tda nha la Idn va mat do cac each su dung, tuy nhien thudng thay la nhieu giQa tda rtaa cung Idn. Trong tmdng hgp nay can thiet cac diem tmy nhap Femto va ldp maeroceU khi phai phan chia vi tri dat cac diem tray rtaap Femto ChQng d gin mien lan can. Cd hai tradng hgp nhidu sao cho hgp ly. chmh can phai xem xet dd la: Nhidu phai dugc xem xet can than trong viec tirta - Nhieu ddng kenh, thudng xay ra trong mien cua toan va quan ly khi trien khai cac FemtoceU. Giai mdt rtaa cung cap phap ma ed the glQp gloi ban anh huong cua nhieu - Nhieu kenh lan can, nguyen rtaan cd the do la: nhieu giua eac mang cua rtaa cung cap khac nhau - Dam bao ring cac diem tray rtaap Femto khdng Nhieu dong kenh dugc cat dat qua gin tram ca sd maeroceU Trong nhieu ddng kenh cung cd hai tradng hgp - Su dung sdng mang chuyen dung eho ldp rtau sau: FemtoceU - Khi mdt die'm tray nhap Femto qua gin (
  3. CONG NGHE VIEN THONG Femto Management System 1 FAP-MS j I FGW-MS ] Fm - ^«-h HPLMN Core Network [ Femto -t-i: Subscriber Databases ' ' | GW 11 Fb-cs , - CS c o r e 1 Fa --h-li -I. Radic i/f Femto Access 1 Home 1 FL 1 GW ] 1 1 PS c o r e I 1 1 1 > 1 Point -hi 1 1 Broadband | I SeGW 1 1. ._ . ' 1 - - h -11 IMS c o r e ] [ II r 1 1 H P L M ^J R A N 1 1 1 1 Hinh 3. Kien tnic Femtocell tham khao (Nguon: diSn dan Femto) gdm nhimg chQc nang dien hhta sau: ban mdi: TS 22.220. - Quan ly bao hieu 3GPP, mat phing nguOi su Tong ket va cac cong viec tiep theo dung, quan ly tai nguyen tin sd vd tuyen cac rtaa cung cap yeu cau cac giao thirc va giao - Chuc nang van chuyen IP, quan ly QoS, bao mat tiep tieu chuan phai dugc su dung giQa diem tray ldp 3, quan ly TR-069 rtaap Femto va cong ket ndi Femto, giua cong ket - Tu eau hinh, chQc nang tudng lua, NAT, bao ndi Femto va mang di ddng. Trong phat trien dai mat. ban, phai dam bao ttah tuong hgp hoan toan giua FAP va FGW til tat ca cac rtaa cung cap. De dat dugc cac cong ket ndi Femto (FGW) gdm cac chQc nang cin phai tiep tuc cac hoat ddng tieu chuan hda: dien hlrta sau: - 3GPP RANAP, ddng bd va cung cap dirta thdi - Giao dien giQa cdng ket ndi Femto va diem tray cho mang rtaap Femto (biet tdi vdi ten "luh" trong 3GPP Rel 8) - Nhan thuc va cap phep FemtoceU, Che dau cau true Uen ket AP, mang - cac giao thQc bao mat (Rel 9 trong 3GPP) - ChQc nang bao mat IP - UICC hoae TPM (trasted platform module) eho thiet bi nhan tiiuc (FAP) (Rel 9 trong 3GPP) - Tap hgp va dirta tuyen luu lugng FemtoceU, Tu ddng eau hlrta - Quan ly eac Urta nang dua tren ca sa TR-069, va quan ly cac Ueu chuan Cung vdi rtaQng dirta nghia nay, dien dan Femto va 3GPP vin can phii tien hanh rihieu cdng viee - Trien khai giao dien kiem tra md trong cong trong thdi gian tdi de cd the dirta nghia cac kien ket ndi Femto de dam bao tirta tuong hgp tren Fa trQc bao gdm mdt kien true ca sd "luh" vdi "lues" va (luh). "lups" hudng tdi CN. Chi tiet ve rtaimg yeu eau cho FemtoceU da dugc xem xet trong ban thuyet mirta QUAN LY FEMTOCELL cua 3GPP: TS22.001 va hien nay eung nim trong Quan ly giao dien vd tuyen cua cac FemtoceU gin 32 TAP CHI CNTT&TT KY 1 (8.2009)
  4. CONG NGHE V I E N THONG | gidng vdi quan ly maeroceU thdng thudng, tuy nhien - Kleh hoat/gial phdng thiet bi FemtoceU, cd vdi mdt sd lugng Idn FemtoceU nen cac van de gap kha nang thiet lap hoae ngit tmyen din vd tuyen phai cQng tang len. FemtoceU, khdng ehe dugc bat ky dieu khien nao do Cac tien de cho viec trien khai thue bao khach hang tao ra. Diem tmy rtaap Femto se duac trien khai tai nha - Quan ly eau hlnh. Kha nang eau huta eac thdng khach hang va mdt sd mdi tradng khdng kiem soat. sd vd tuyen quan trgng nhu la nang lugng trayen, Bdi the eac khach hang ed the thue hien mdt sd boat tan sd... Chu y ring cung cd the cau hlrta tu ddng ddng cd the anh hudng tdi bleu nang boat ddng cua rtaQng thdng sd nay, tuy nhien cae rtaa eung cap ldp FemtoceU ma khdng thdng bao cho rtaa khai se cd eac tuy chirta de ed the khdng ehe eac tirta thac. Nhimg harta ddng rtau vay bao gdm: hudng. - Thao bd va thiet lap lal ngudn, ngit ket ndi - Quan ly hdng hdc DSL. Carta bao va thdng bao dimg de rtaan biet cae - Di chuyen vi tri vat ly diem tray rtaap Femto, hdng bdc do ngudi su dung tit FAP hoae cac ket ndi thiet dat lai diem tray rtaap Femto. bang rdng. - Su dung cung dudng ket ndi DSL vdi cac Qng Nhan biet vi tri va cd kha nang cau hlnh lal hoae dung dQ Ueu khae. ngit diem tmy rtaap Femto neu rtau vi tri bi thay - Mdt sd hanh ddng khac gdm ci tae ddng va dap ddi. vdi diem tray nhap Femto. - Quan ly thay ddi, bao gdm kha nang dieu khien Cac yeu cau quan ly Femtocell nang cap phin mem Cac rtaa eung cap se yeu cau eac dieu khoan ve - Kiem soat dich vu, quan ly hieu nang boat ddng kha nang quan ly cac FemtoceU, khdng mau thuan va dung lugng vdi cac he thdng quan If dugc su dung eho cae - Quin ly darta sach cap dieu khien tmy rtaap. maeroceU thdng thudng. Darta sach nhung yeu cau Them nua, cac rtaa eung cap phai cd kha nang cau dugc Uet ke dudi day cd the huu dung ttong vide lap hiita, thay doi, va khdng che dugc rtaimg thay ddi hgp ddng: eua khach hang. - Quan 1^ ban kiem ke (dae biet la phan phdi le Tong ket va khuyen nghj tdi khach hang). Mot he thdng quan ly day du se la mdt chi sd - Du Ueu thiet bi FemtoceU eho cae diem tray rtaap quan trgng danh gia su tharta cdng cua viec trien Femto ca rtaan hoae tap the. khai FemtoceU. Nd rat quan trgng trong viec dam - Cd kha nang nhan biet cac diem tray rtaap bao chat lugng dich vu tdt cho khach hang va tranh Femto ea rtaan va ket ndi vdi khach hang. dugc nhimg chi phi khdng can thiet trong viec quan Ky thuat Do chinh xac AGPS Dp chinh xac
  5. CONG NGHE VIEN THONG ly va hd trg giai phap FemtoceU. Cac rtaa khai thac ly vao phin eimg cua cac tharta phin cua thiet bi cin ed kha nang kiem soat, dieu khien va nang cap va thich img hoae thay ddi thiet hi de cho ph6p su diem tray rtaap Femto ttong nha khach hang, cae dung gian lan gin gidng vdi khi thue hien vdi thiet rtaa eung cap da de xuat giai phap TR-069 tren dien bi thu ve tirta va cap. dan bang rdng de giai quyet viec dieu khien rtaimg Khuyen nghi cae nha khai thac su dung tirta nang yeu cau quan ly. TR-069 la tap cae giao thQc de giai O&M de de phdng tmy rtaap bat hgp phap vao diem quyet rtaimg yeu ciu cua eac modem DSL va viee tmy rtaap Femto, bao gdm gia mao thdng bao, sir cau htah cua chimg. Tuy nhien, TR-069 khdng du cd mem tu ddng va thdng bao neu cae thanh phin de chi tiet hda eac thdng sd ve vd tuyen va cau hlrta hoae cae thdng sd quan trgng rtau la nang lugng ngudi su dung, chung cd the yeu eau sir md rdng tmyen hi tac ddng thay ddi. Cac diem tmy rtaap eua cac tieu ehuan hien tai hoae cae phuong phap phai dugc eimg cd ea ve mat vat ly va logic, thi du khac cho viec cau htah. Hien tai BBF va FF dang lam cung cd he dieu harta (OS), khdng cd cdng md, do viec tren mdt md hlnh chung va se dugc de cap den dac de tranh cac dQ Ueu rtaay cam den he thdng trong chuan 3GPP SA5. dudng tmyen din va bd rtad cua thiet bi, ngan can, De xuat dugc dua ra dd la can cd su hgp tae trong bao ve, dua tren nen tirta toan tta cay... Viee khdi cdng nghe thdng qua cae dien dan Femto, dien ddng eac phin mem eho cae diem tray rtaap phai dan Bang rdng (thudng dugc biet tdi la didn dan dugc bao ve bdi mat hda rtau la su dung mdt TPM DSL), 3GPP va Lien mirta Di Ddng Md (Open Mobile (Tmsted platform module) va cap nhat du Ueu eho AUiance) de dirta hudng va tao dieu kien eho su xay toan bd cac phin mem, thay dol cau hlnh eung phai dung cae quan ly tieu chuan cho he thdng quan ly dugc dam bao bdi mat hda. Diem tray rtaap Femto FemtoceU. phai dugc cung cap mdt bd hien thi eho ea mue dich bio ve va carta bao. FEMTOCELL VA BAO MAT MANG Nhan thu'c thiet bj Femtocell Kiem soat vj tri diem truy nhap Su dung UICC dugc de xuat trong 3GPP SA3 TR rtau la mdt tiiy chgn dieu khien ho trg rtaan thuc VI eac FemtoceU boat ddng trong phd vd tuyen thiet bi, tuy nhien each tiep can nay cd the khdng cho ph6p, nen cae nha khai thac can phai kiem phai la mdt tQy chgn dugc su dung. Su trien khai soat vi tri Femto hoat ddng de xac dinh diem tray cua mdt ca cau phQ hgp de ghdp cap UICC va FAP rtaap hoat ddng trong nude hoae dai tan nam ngoai se tao dieu kien cho viec rtaan thue eua mdt FAP vdi dai eho phep. He thdng quan ly FemtoceU phai ed mdt the bai an toan rtau la the UICC. Ghdp cap an kha nang ngat hoae ngan su khdi tao eua diem tray toan yeu cau mdt kerta an toan dugc xay dung giua rtaap neu vi tri khdng the dugc xay dung. Dieu nay diem tray rtaap Femto va UICC. Mdt vi du trien khai yeu ciu mdt ket ndi tdi he thdng quan ly trong qua dugc the hien trong ETSI TS 102 484. trirta thiet bi khoi tao va sau dd la vi tri chirta xac dugc xac rtaan trong qua trlrta thiet bi boat ddng. Mdt CO eau ghep cap thiet thue, khdng rtaay cho kieu thda hiep bao mat ma da dugc chimg muta qua Khi dua FemtoceU vao rtaa cac thue bao se ma ra CO eau khda SIM trong cac thiet bi di ddng cam tay, mang di ddng vdi rtaQng riu ro mdi va cin phai dugc cd the dugc su dung de gin ket UICC vdi FAP. Nhu bao dam. cac khach hang se cd tmy rtaap true tiep vay ca cau se giam rtae, neu khdng chdng lai, nil ro tdi mdt hang mue eua thiet bi ma ed ket ndi true tiep cua viee dimg the bai rtaan thue trong eac thiet hi tdi mang dl ddng. Hg se ed kha nang tmy nhap vat cam. Dieu nay se ngan eac thiet bi cam dugc trang 3 4 I TAP CHI CNTT&TT KY 1 (8.2009)
  6. CONG NGHE VIEN THONG bi vao eac bd dgc UICCtirtmy nhap nhan dugc tdi Chu y la thiet bi ed kha nang dugc su dung eho rtaa dieu mang IP. eac mue dich phi phap. cae thiet bi FemtoceU ehi Thdng tta chi tiet dugc cung cap ttong TR 33.820, dugc cung cap cho rtaimg khach hang uy tin, khi a dd TPM la bit budc va UICC cho may chu nhan dieu nay bi vi pham thi ed kha nang cae diem tmy thuc la cd kha nang dieu chirta de dugc su dung va nhap Femto dugc su dung de thuc hien cac cudc ggi trien khai trong FAP. bat hgp phap... Su" uy quyen Mang va bao mat Backhaul (Backhaul Security) Nhimg ngudi su dung yeu cau mdt diem tmy rtaap Femto se mua tQ he thdng phan phdi ban le bao Viec ket ndi diem tmy rtaap Femto thdng qua gdm dien thoai va may tirta. Diem tray rtaap se cin mang tatemet cdng cdng va cac Uen ket DSL tao ra phai cau hlrta mang vdi cac thdng sd ngudi su dung mdt sd van de ve bao mat mdi. Nhirng van de nay va trong tat ca cac tradng hgp bat ky diem tmy rtaap bao gdm tQ bao ve chdng lai viee nghe ttdm eac nao deu phai dugc hgp phap hda bdi nha khai thac cudc ggi tdi viee ngudi su dung lip them cae thiet bi mang tmdc khi cd the su dung dich vu. thay dol ludng vao mang phia sau. Bat ky giai phap bao mat nao cung phai dieu khien mdt each hieu Cap phep thuat toan qua da cudc ggi ddng thdi. Su de dga dang ke nhat Cd the col rtau cac diem tray nhap Femto se bi tan tdn tai tren vai met cudi cung tdi diem tray rtaap cdng de eho phdp viec nghe trdm va tray nhap bat Femto, Chung thudng dua tren ca sd Ethernet. Xa hap phap. Do dd, khi sin xuat diem tmy rtaap, mdt hon, backhaul tren mang WAN la quan trgng cap dieu quan trgng la phai dam bao theo kip cdng nghe 2. GSM va UMTS ngay nay va cac thuat toan dugc trien Dl giam rtae rtaimg van de nay GSMA khuyen khai tren nhimg thiet bi cua chQng. nghi luu lugng diem tray rtaap Femto trQ IP ndi bd, Bao ve chdng gian lan va luu lugng tatemet phai dugc an toan su dung Cac bien phap bao mat phai phu hgp vol viec ffSEC VPN thdng qua xDSL backhaul (tuy nhien, chQ trien khai timg diem tray rtaap femto eu the. Mdt y la cd rtaQng giai phao bao mat khae tdn tai bao sd img dung FemtoceU ed the khdng ehe dugc, hoae gdm SRTP). Vdi tat ea ludng luu lugng dugc dam bao gay xung dot vdi mdt sd ea eau bao mat da dugc Qng an toan rtad mat ma hda bao gdm luu lugng ngudi dung trong cdng nghe di ddng. Dae biet, cac thu su dung va dieu khien. tuc quan ly tinh di ddng cua FemtoceU cd the arta Bao mat nhan thUc diem truy nhap hudng khdng tdt tdi ohQc nang IMSI tam thdi (TMSI), Femtocell IMSI dugc yeu cau tmyen rd rang hon. Mdi de dga chirta cho sutrao dol eua eac FemtoceU cae khuyen ngiu tu GSMA la cac giao dien an toan la su trien khai va su dung eac thiet bi rtaai hoae dugc su dung giua diem tmy rtaap Femto va mang khdng hgp phap. Sir bao ve phai duge eung cap di ddng de cung cap tuta bao mat ca ve gdc do vat chdng lai cae diem tmy nhap bat hgp phap ket ndi ly va logic eua cae du Ueu rtaay cam ve cac diem tdi mang. Su dung cac diem tmy rtaap la dd an from tray rtaap Femto, de dam bao nd khdng bao gid nim va khdng rd ngudn gdc phai duge darta dia chi bdi ngoai mien dugc bao dam trong diem tmy rtaap rtaan thuc thiet bi da dugc mieu ta trong khuyen Femto, chi ed cac TMSI dugc su dung qua khdng nghi phia tren. gian. (Ngudn: GSMA) TAP CHi CNTT&TT KY 1 (8.2009) 35

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản