intTypePromotion=1

Nghiên cứu, thiết kế máy lọc dầu cách điện cho máy biến áp công suất lớn

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
22
lượt xem
1
download

Nghiên cứu, thiết kế máy lọc dầu cách điện cho máy biến áp công suất lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này trình bày một số kết quả bước đầu nghiên cứu và thiết kế máy lọc dầu cách điện cho máy biến áp công suất lớn nhằm đảm bảo chất lượng dầu theo yêu cầu nêu trên. Các tính toán thiết kế được đề xuất sao cho quá trình hoạt động tự động, tuần hoàn kết hợp tách cặn bẩn, nước, khí bằng hệ thống chân không cho dầu được gia nhiệt, đồng thời có thể kết nối mạng công nghiệp trong việc đo lường, giám sát và chuẩn đoán lỗi từ xa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu, thiết kế máy lọc dầu cách điện cho máy biến áp công suất lớn

Kỹ thuật điện tử & Khoa học máy tính<br /> <br /> NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MÁY LỌC DẦU CÁCH ĐIỆN<br /> CHO MÁY BIẾN ÁP CÔNG SUẤT LỚN<br /> Hoµng ngäc nh©n<br /> Tãm t¾t: Ngµy nay, viÖc sö dông m¸y biÕn ¸p c«ng suÊt lín trong hÖ thèng<br /> truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng ngµy cµng lín. DÇu trong m¸y biÕn ¸p cã ý nghÜa<br /> ®Æc biÖt quan träng trong viÖc lµm m¸t m¸y biÕn ¸p trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Theo<br /> yªu cÇu c«ng nghÖ th× ®iÖn ¸p ®¸nh thñng cña dÇu ph¶i lín (>70kV), hµm l­îng<br /> n­íc trong dÇu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2