intTypePromotion=1

Nội dung yêu nước trong tuyên ngôn độc lập

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
60
lượt xem
5
download

Nội dung yêu nước trong tuyên ngôn độc lập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các đề thi Đại học chủ đề này rất được quan tâm vì phần này khá hay và cũng khó, đa phần học sinh thường bỏ qua câu này, nhưng với phần tài liệu này sẽ cung cấp giúp các em đạt được điểm trọn vẹn trong phần này.Mời các bạn tham khảo nhé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung yêu nước trong tuyên ngôn độc lập

  1. Công ty C ổ phần Đầu t ư Công ngh ệ Giáo dục IDJ Đề bài: Biểu hiện của tinh thần y êu nước trong Tuy ên ngôn Độc lập Gợi ý 1. Ý thức độc lập, l òng tự hào dân t ộc Bản tuyên ngôn đư ợc mở đầu bằng việc trích dẫn những lời lẽ trong bản tuy ên ngôn Độc lập của Mĩ v à bản tuyên ngôn nhân quy ền và dân quy ền của Pháp. “Tất cả mọi ng ười đều sinh ra có quyền b ình đẳng…”, “Ng ười ta sinh ra tự do v à bình đẳng về quyền lợi…”. Đây là nh ững lập luận đầy ý nghĩa. Bác không hề nhắc đến sách trời “r ành rành định phận tại sách trời”. Bác trích dẫn hai bản tuy ên ngôn ấy làm cơ s ở pháp lí cho chủ quyền của dân tộc. Trong đoạn trích dẫn ta đếm đ ược có tới 13 từ “quyền” . Việc lặp lại từ n ày được xem như m ột cống hiến to lớn nhất về quyền con ng ười mà suy rộng ra là “quyền dân tộc” của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuy ên ngôn. Chính sáng t ạo này của Bác đ ã làm th ức tỉnh dân tộc Việt Nam v à các dân t ộc thuộc đ ịa: “Câu nói này như m ột phát súng lệnh khởi đầu khởi đầu bão táp Cách M ạng, các n ước thuộc địa sẽ l àm sụp đổ chế độ thực dân tr ên khắp thế giời nửa sau thế kỉ hai m ươi”. T ừ đó ta hiểu rằng đối t ượng mà bản tuyên ngôn hư ớng tới không chỉ l à đồng bào ta mà còn là nhân dân toàn th ế giới, đặc biệt là nh ững kẻ đang nhăm nhe quay l ại Đông D ương, ủng hộ việc xâm l ược, chiếm lại các n ước thuộc địa . Cách viết của Bác có thể gọi l à “gậy ông đập l ưng ôn g”, một cách viết vừa khéo léo vừa ki ên quyết. Khéo léo ở chỗ Bác đ ã thể hiện sự tôn trọng hai bản tuy ên ngôn c ủa Pháp v à Mỹ, kiên quyết ở chỗ Bác nhắc những kẻ có đầu óc th ực dân đừng đi ng ược lại với lịch sử của chính đất nước họ, đừng phản bội quay l ưng lại với những g ì mà ông cha h ọ đã răn dạy. Lập luận của tuy ên ngôn còn cho th ấy một niềm tự h ào dân t ộc rất chính đáng. Đây là niềm tự h ào nối tiếp từ t ư tưởng của ông cha : Lý Thường Kiệt đ ã xưng đế, Nguyễn Tr ãi đã đặt các triều vua của n ước ta ngang bằng với triều đại ở ph ương Bắc. Còn ở bản tuy ên ngôn Bác đ ã đặt ba nền độc lập Việt Nam, Mỹ v à Pháp ngang hàng nhau, đ ặt ba cuộc Cách Mạng ngang h àng nhau và đ ặt ba bản tuy ên ngôn ngang hàng nhau. Ni ềm tự h ào dân t ộc ấy là có cơ sở bởi cuộc c ách Mạng của Pháp chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến, cuộc cách mạng của Mỹ đánh đuổi thực dân Anh trong khi cuộc Cách Mạng tháng Tám vĩ đại của ta c ùng m ột lúc làm được hai nhiệm vụ : đánh đ ổ chế độ quân chủ mấy m ươi thế kỉ lập nên chế độ cộng ho à đồng thời đánh đổ xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để lập nên nước Việt Nam độc lập. “Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa l à: tất cả các dân tộc tr ên thế giới đều sinh ra b ình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung s ướng và quyền tự do”- những dòng viết này đã khẳng định một chân lý, một lẽ phải không ai có thể chối c ãi được. Và ta còn thấy ở đây một ý nghĩa rất sâu xa : Nếu như các b ản tuyên ngôn c ủa Mỹ v à Pháp nói đ ến Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  2. Công ty C ổ phần Đầu t ư Công ngh ệ Giáo dục IDJ quyền của mỗi cá nhân th ì Tuyên ngôn Đ ộc lập nói đến quyền dân tộc. Đây l à một vấn đề bao trùm hơn, khái quát hơn. Hồ Chí Minh cũng khẳng định “đó l à những lẽ phải không ai chối cãi được”, câu nói chắc nịch ấy nh ư khẳng định c ơ sở pháp lý vững chắc của quyền độc lập dân tộc. 2. Căm thù gi ặc, tố cáo âm mưu và tội ác của giặc Bác đã tố cáo tội ác xâm l ược của kẻ th ù bằng một câu ngắn gọn : “Thế mà hơn 80 năm nay, b ọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, b ình đẳng, bác ái, đến c ướp đất n ước ta, áp bức đồng b ào ta”. Với việc sử dụng ba động từ mạnh “lợi dụng, c ướp, áp bức” li ên tiếp, Hồ Chí Minh đ ã vạch trần đ ược bản chất của thực dân Pháp: bóc lột, v ơ vét. Về chính trị, những kẻ tự x ưng là đại diện cho đất n ước “tự do”, “b ình đẳng” đã chà đạp lên chủ quyền của nhân dân t a trong su ốt tám thập kỉ. Cũng chính những kẻ ấy đ ã không cho dân ta m ột chút quyền dân chủ n ào, đồng thời chúng c òn “tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong các bể máu”. Việc lặp cấu trúc câu “chúng…” tạo n ên điểm nhấn r õ ràng về những tội ác m à thực dân P háp gây nên cho dân t ộc Việt Nam, điều n ày có tác d ụng lay thức trái tim v à trí tu ệ người nghe. Phải chăng, nỗi đau v à lòng căm thù v ốn lặn sâu trong trái tim yêu nư ớc của Bác để rồi đ ược bật ra th ành ngôn ng ữ đanh thép, h ình ảnh giàu sức gợi. Về kinh tế, thực dân Pháp sang thuộc địa để v ơ vét của cải, chúng c ướp ruộng đất và đặt ra hàng trăm th ứ thuế vô lý. Những kẻ tự x ưng là “khai hóa văn minh” l ại thực hiện chính sách ngu dân thâm đ ộc. Chúng d ùng thu ốc phiện để l àm giống n òi ta suy nh ược. Miệng nói ”k hai hoá văn minh” mà chúng lại lập ra nh à tù nhi ều hơn trường học. Chế Lan Viên đã nhận thấy đoạn văn kể tội giặc Pháp có m ười bốn câu, mỗi câu lại đ ược bắt đầu bằng từ “chúng” nặng nh ư búa tạ. Đoạn văn n ày cũng sử dụng một loạt các tính từ li ên tiếp nhau “nghèo nàn, thi ếu thốn, x ơ xác, tiêu đi ều” để đặc tả t ình trạng khốn c ùng của nhân dân ta dư ới ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Chỉ bằng ba từ “ngóc đầu l ên”, tác gi ả của “bản án chế độ thực dân Pháp” đ ã diễn tả đ ược không khí ngột ngạt, bức bí của một đất nước được “bảo hộ”. Cũng bằng cách lập luận của m ình, Bác đã lật tẩy chi êu bài bảo hộ. Trong đoạn văn này có m ột lập luận rất căn bản v à then ch ốt với những dẫn chững xác thực để đập tan d ã tâm quay tr ở lại xâm l ược Việt Nam . Lí lẽ của những kẻ có đầu óc thực dân đó l à Việt Nam vốn là đất bảo hộ của Pháp, bị Nhật chiếm, nay Nhật đ ã đầu hàng thì l ẽ dĩ nhi ên Việt Nam phải là của Pháp. Nh ưng tác gi ả của bản tuy ên ngôn đ ã chỉ rõ rằng những kẻ tự x ưng là b ảo hộ trong v òng năm năm đã bán n ước ta hai lần cho Nhật. “Sự thực th ì mùa thu năm b ốn mươi, nư ớc ta đã trở thành thu ộc địa của Nhật chứ không phải l à thuộc địa của Pháp”. Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  3. Công ty C ổ phần Đầu t ư Công ngh ệ Giáo dục IDJ Chính đi ều này đã vạch trần bản chất của thực dân Pháp, rằng chúng đ ã phản bội quân đồng minh. Nh ưng điều quan trọng h ơn cả là chính nhân dân Vi ệt Nam đ ã đứng lên đòi quyền độc lập tự do từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. Đoạn văn lặp lại những từ “thực sự” tạo một âm h ưởng khẳng định mạnh mẽ. Sự thực bao giờ cũng có sức thuyết phục cao nhất. Từ thực tế lịc h sử ấy, tác giả đ ã tuyên b ố thoát ly quan hệ và mọi sự ràng buộc với thực dân Pháp, buộc quân đồng minh phải thừa nhận chủ quyền dân tộc. 3. Quyết tâm chiến đấu, bảo vệ nền độc lập dân tộc Tổng kết một cách kinh điển v à chính xác v ề thời cơ Cách M ạng th áng Tám “Pháp chạy, Nhật h àng, vua B ảo Đại thoái vị” , Bác đồng thời đ ã nêu được ý nghĩa của Cách Mạng tháng Tám , đó là: đánh đu ổi thực dân để gi ành lại quyền tự do, độc lập của dân tộc và đánh đ ổ chế độ quân chủ để gi ành quyền dân chủ. Bác khẳng định Việt nam từ nay đã thoát li h ẳn quan hệ với thực dân Pháp, thực dân Pháp không c òn quyền gì trên đất nước Việt Nam, đó l à những lí lẽ chặt chẽ, to àn diện và dứt khoát. Tr ên tất cả, Bác cũng cho thấy tinh thần đoàn kết chống âm m ưu của Pháp đồng th ời tranh th ủ được sự đồng t ình của đồng minh. “Một dân tộc đ ã gan góc ch ống ách nô lệ của Pháp h ơn 80 năm nay, m ột dân tộc đ ã gan góc đ ứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc ấy phải đ ược tự do! Dân tộc ấy phải đ ược độc lập”. Những d òng văn trên như m ột sự khẳng định về quyền tự do tất yếu m à một dân tộc nh ư Việt Nam xứng đáng đ ược hưởng. Bên cạnh đó , câu kết của bản tuyên ngôn cũng nói l ên phương di ện của nền độc lập, đó l à câu kết khẳng địn h quyền được tự do của dân tộc Việt Nam , sự thật đã là m ột nước độc lập v à nhân dân Vi ệt Nam quyết đem xương máu, tính m ạng để bảo vệ nền độc lập ấy. Đỗ Hồng Nhung Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản