Phân tích phương sai_chương 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
461
lượt xem
179
download

Phân tích phương sai_chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích phương sai một yếu tố là phân tích ảnh hưởng của một yếu tố nguyên nhân ( định tính) ảnh hưởng đến một yếu tố kết quả (định lượng) đang nghiên cứu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích phương sai_chương 9

 1. CHÖÔNG 9 PHAÂN TÍCH PHÖÔNG SAI 9.1 PHAÂN TÍCH PHÖÔNG SAI MOÄT YEÁU TOÁ: PHAÂN TÍCH PHÖÔNG SAI MOÄT YEÁU TOÁ LAØ PHAÂN TÍCH AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MOÄT YEÁU TOÁ NGUYEÂN NHAÂN (ÑÒNH TÍNH) AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN MOÄT YEÁU TOÁ KEÁT QUAÛ (ÑÒNH LÖÔÏNG) ÑANG NGHIEÂN CÖÙU.
 2. 9.1.1 TRÖÔØNG HÔÏP k TOÅNG THEÅ COÙ PHAÂN PHOÁI CHUAÅN VAØ PHÖÔNG SAI BAÈNG NHAU GOÏI n1, n2, ..., nk LAØ SOÁ QUAN SAÙT TÖØ k TOÅNG THEÅ KHAÙC NHAU COÙ PHAÂN PHOÁI CHUAÅN. μ 1, μ 2 ,..., μ k LAØ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC TOÅNG THEÅ. MOÂ HÌNH PHAÂN TÍCH PHÖÔNG SAI MOÄT YEÁU TOÁ MOÂ TAÛ DÖÔÙI DAÏNG KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THUYEÁT NHÖ SAU: H0: μ 1 = μ 2 = . . . =μ k
 3. TA THÖÏC HIEÄN CAÙC BÖÔÙC SAU: BÖÔÙC 1: TÍNH CAÙC TRUNG BÌNH MAÃU BAÛNG SOÁ LIEÄU TOÅNG QUAÙT THÖÏC HIEÄN PHAÂN TÍCH PHÖÔNG SAI: TOÅNG THEÅ 1 2 ... k x11 x21 ... Xk1 x12 x22 ... xk1 ... ... ... ... x1n1 x2n2 ... xknk
 4. TÍNH TRUNG BÌNH MAÃU x1 , x 2 ,......, xk : ni ∑ xij j= 1 xi = (i = 1,2,....,k) ni VAØ TRUNG BÌNH CHUNG CUÛA k MAÃU: k ∑ n i xi x = i =k1 ∑ ni i =1
 5. BÖÔÙC 2 : TÍNH CAÙC TOÅNG CAÙC ÑOÄ LEÄCH BÌNH PHÖÔNG • TOÅNG CAÙC ÑOÄ LEÄCH BÌNH PHÖÔNG TRONG NOÄI BOÄ NHOÙM SSW: TOÅNG CAÙC ÑOÄ LEÄCH BÌNH PHÖÔNG CUÛA TÖØNG NHOÙM ÑÖÔÏC TÍNH THEO COÂNG THÖÙC: n1 NHOÙM 1: SS1 = ∑ ( x1 j − x1 )2 j= 1 n2 SS2 = ∑ ( x 2 j − x 2 ) 2 NHOÙM 2: j= 1 ………………… SSW = SS1 + SS2 + ... + SSk k ni Hay : SSW = ∑ ∑ ( x ij − xi ) 2 i = 1 j= 1
 6. • TOÅNG CAÙC ÑOÄ LEÄCH BÌNH PHÖÔNG GIÖÕA CAÙC NHOÙM SSG : k SSG = ∑ n i ( x i − x) 2 i =1 • TOÅNG CAÙC ÑOÄ LEÄCH BÌNH PHÖÔNG TOAØN BOÄ SST: k ni SST = ∑ ∑ ( x ij −x ) 2 i =1j=1 COÙ THEÅ DEÃ DAØNG CHÖÙNG MINH: SST = SSW + SSG
 7. BÖÔÙC 3: TÍNH CAÙC PHÖÔNG SAI (TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC ÑOÄ LEÄCH BÌNH PHÖÔNG) • TÍNH PHÖÔNG SAI TRONG NOÄI BOÄ NHOÙM SSW MSW: MSW = n−k • TÍNH PHÖÔNG SAI GIÖÕA CAÙC NHOÙM MSG: SSG MSG = k −1 BÖÔÙC 4: KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THUYEÁT MSG TÍNH: F= MSW NEÁU : F > F k − 1, n − k , α TA BAÙC BOÛ HO
 8. 9.1.2 PHÂN TÍCH SÂU ANOVA TRÖÔØNG HÔÏP BAÙC BOÛ GIAÛ THUYEÁT H0, NGHÓA LAØ TRUNG BÌNH CUÛA CAÙC TOÅNG THEÅ KHOÂNG BAÈNG NHAU. VÌ VAÄY, VAÁN ÑEÀ TIEÁP THEO LAØ PHAÂN TÍCH SAÂU HÔN ÑEÅ XAÙC ÑÒNH NHOÙM (TOÅNG THEÅ) NAØO KHAÙC NHOÙM NAØO.
 9. PHÖÔNG PHAÙP TUKEY: NEÁU COÙ k NHOÙM THÌ SOÁ LÖÔÏNG CAËP LAØ: k! k (k − 1) Ck = 2 = 2! (k − 2)! 2 VÍ DUÏ: TA COÙ K = 3, THÌ SOÁ CAËP SO SAÙNH TRONG KIEÅM ÑÒNH LAØ 3. 3! C3 = 2 =3 2! ( 3 − 2)! CAÙC GIAÛ THUYEÁT CAÀN KIEÅM ÑÒNH LAØ: 1. H0:μ1 = μ 2 2. H0: μ 2 = μ 3 3. H0: μ1 = μ 3 H1:μ1 ≠ μ 2 H1: μ 2 ≠ μ 3 H1: μ1 ≠ μ 3
 10. GIAÙ TRÒ GIÔÙI HAÏN TUKEY ÑÖÔÏC TÍNH THEO MSW COÂNG THÖÙC: T = qα, k , n − k ni TRONG ÑOÙ: • q α, k , n − k LAØ GIAÙ TRÒ TRA BAÛNG PHAÂN PHOÁI KIEÅM ÑÒNH TUKEY (STUDENTIZED RANGE DISTRIBUTION) • n LAØ TOÅNG SOÁ QUAN SAÙT MAÃU ( n = ∑ n i ) • MSW LAØ PHÖÔNG SAI TRONG NOÄI BOÄ NHOÙM • ni LAØ SOÁ QUAN SAÙT TRONG 1 NHOÙM (TOÅNG THEÅ), TRONG TRÖÔØNG HÔÏP MOÃI NHOÙM COÙ SOÁ QUAN SAÙT ni KHAÙC NHAU, SÖÛ DUÏNG GIAÙ TRÒ ni NHOÛ NHAÁT
 11. TIEÂU CHUAÅN QUYEÁT ÑÒNH LAØ BAÙC BOÛ GIAÛ THUYEÁT H0 KHI ÑOÄ LEÄCH TUYEÄT ÑOÁI GIÖÕA CAÙC CAËP TRUNG BÌNH MAÃU LÔÙN HÔN HAY BAÈNG T.
 12. 9.1.3 TRÖÔØNG HÔÏP CAÙC TOÅNG THEÅ ÑÖÔÏC GIAÛ ÑÒNH COÙ PHAÂN PHOÁI BAÁT KYØ (PHÖÔNG PHAÙP PHI THAM SOÁ) TRONG TRÖÔØNG HÔÏP NAØY TA COÙ THEÅ CHUYEÅN ÑOÅI DÖÕ LIEÄU YEÁU TOÁ KEÁT QUAÛ TÖØ DAÏNG ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀ DAÏNG ÑÒNH TÍNH (DÖÕ LIEÄU THÖÙ BAÄC) VAØ AÙP DUÏNG MOÄT KIEÅM ÑÒNH PHI THAM SOÁ PHUØ HÔÏP LAØ KRUSKAL - WALLIS.
 13. GIAÛ SÖÛ RAÈNG CHUÙNG TA COÙ CAÙC MAÃU NGAÃU NHIEÂN ÑOÄC LAÄP GOÀM n1, n2...., nk QUAN SAÙT TÖØ k TOÅNG THEÅ COÙ PHAÂN PHOÁI BAÁT KYØ. TA SÖÛ DUÏNG KIEÅM ÑÒNH KRUSKAL –WALLIS BAÈNG CAÙCH XEÁP HAÏNG CAÙC QUAN SAÙT MAÃU. MAËC DUØ SOÁ QUAN SAÙT CUÛA nk MAÃU LAØ KHAÙC NHAU NHÖNG KHI XEÁP HAÏNG THÌ ÑÖÔÏC SAÉP XEÁP MOÄT CAÙCH LIEÂN TUÏC TÖØ NHOÛ ÑEÁN LÔÙN, NEÁU GIAÙ TRÒ QUAN SAÙT TRUØNG NHAU THÌ HAÏNG GIOÁNG NHAU BAÈNG CAÙCH DUØNG SOÁ TRUNG BÌNH COÄNG CAÙC HAÏNG CUÛA CHUÙNG ÑEÅ CHIA ÑEÀU.
 14. ÑAËT n = n1+ n2 +.... + nk LAØ TOÅNG CAÙC QUAN SAÙT THUOÄC CAÙC MAÃU, VAØ R1, R2, ...., RK LAØ TOÅNG CUÛA CAÙC HAÏNG ÔÛ TÖØNG MAÃU ÑÖÔÏC XEÁP THEO THÖÙ TÖÏ CUÛA K MAÃU. KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THUYEÁT ÔÛ MÖÙC YÙ NGHÓA α CHO TRÖÔØNG HÔÏP NAØY LAØ: H0 : μ 1 = μ 2 = ... = μ k : TRUNG BÌNH CUÛA K TOÅNG THEÅ ÑEÀU BAÈNG NHAU. ÔÛ ÑAÂY TA SÖÛ DUÏNG BIEÁN W THAY CHO TÆ SOÁ F TRONG PHAÀN TÍNH TOAÙN GIAÙ TRÒ KIEÅM ÑÒNH. 12 k R2 W= ∑ i − 3(n + 1) n(n + 1) i =1 n i GIAÛ THUYEÁT H0 BÒ BAÙC BOÛ KHI: W > χ k − 1, α 2
 15. KHI GIAÛ THUYEÁT VEÀ TRUNG BÌNH CUÛA K TOÅNG THEÅ GIOÁNG NHAU BÒ BAÙC BOÛ. TA DUØNG PHÖÔNG PHAÙP SO SAÙNH TÖÔNG TÖÏ NHÖ PHÖÔNG PHAÙP TUKEY TRONG PHAÀN TRÖÔÙC. SAU ÑAÂY LAØ TOÙM TAÉT CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN: BÖÔÙC 1: TRÖÔÙC HEÁT CHUÙNG TA TÍNH HAÏNG TRUNG BÌNH CHO TÖØNG NHOÙM MUOÁN SO SAÙNH THEO COÂNG THÖÙC TOÅNG QUAÙT SAU : Ri Ri ni BÖÔÙC 2: TIEÁP THEO CHUÙNG TA TÍNH CHEÂNH LEÄCH VEÀ HAÏNG TRUNG BÌNH GIÖÕA 2 NHOÙM CAÀN SO SAÙNH D ij = R i − R j D ÑÖÔÏC COI NHÖ GIAÙ TRÒ ÑEÅ KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THUYEÁT VEÀ SÖÏ BAÈNG NHAU CUÛA TRUNG BÌNH HAI TOÅNG THEÅ i VAØ j
 16. BÖÔÙC 3 : TÍNH GIAÙ TRÒ GIÔÙI HAÏN CK THEO COÂNG THÖÙC: + 1) ⎞⎛ 1 ⎛ n( n 1⎞ CK = (χ k −1, α )⎜ ⎟⎜ + ⎟ 2 ⎝ 12 ⎠⎜ n i n j ⎟ ⎝ ⎠ TRONG ÑOÙ χ k − 1, α LAØ GIAÙ TRÒ ÑAÕ SÖÛ DUÏNG KHI 2 THÖÏC HIEÄN KIEÅM ÑÒNH KRUSKAL –WALLIS TRONG PHAÀN TRÖÔÙC. BÖÔÙC 4 : NGUYEÂN TAÉC QUYEÁT ÑÒNH : BAÙC BOÛ GIAÛ THUYEÁT H0 VEÀ SÖÏ BAÈNG NHAU CUÛA HAI TRUNG BÌNH TOÅNG THEÅ KHI D > CK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản