intTypePromotion=3

Phương pháp học tốt sinh viên ngành công nghệ thông tin

Chia sẻ: Nguyễn Huỳnh Đông | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

2
862
lượt xem
77
download

Phương pháp học tốt sinh viên ngành công nghệ thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong học tập, ai cũng muốn mình học được tốt tất cả các môn và để làm được điều đó thì mỗi chúng ta cần phải tự tìm cho mình một phương pháp học tập sao cho nó phù hợp với điều kiện của mình và mang lại hiệu quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp học tốt sinh viên ngành công nghệ thông tin

  1. Phương Pháp H c T t Cho Sinh Viên Ngành Công Ngh Thông Tin Nhóm: Vũ Tr n ð t - Nguy n Phú S nh Tr n Hu Ph n - Nguy n Ti n Khoa L p DH9TH, Khoa KT-CN-MT Trư ng ð i h c An Giang I. Tóm t t Trong h c t p, ai cũng mong mu n mình h c ñư c t t t t c các môn, và ñ làm ñư c ñi u ñó thì m i ngư i chúng ta c n ph i t tìm cho mình m t phương pháp h c t p sao cho nó phù h p v i ñi u ki n c a mình và mang l i hi u qu cao. Tuy nhiên không ph i ai cũng làm ñư c ñi u này. B i vì m i môn h c có m t cách h c riêng, và tùy theo hoàn c nh c th c a t ng ngư i mà ñưa ra phương pháp h c h p lý. D a trên nh ng ý ki n thu th p ñư c t th c t , chúng tôi, nh ng ngư i th c hi n ñ tài này, xin ñưa ra m t s phương pháp ph bi n nh m giúp cho các b n chưa tìm ñư c cách h c t t các môn chuyên ngành CNTT có th c i thi n ñư c thành tích h c t p c a mình. Bài báo ñư c vi t d a trên vi c thu th p ý ki n c a nhi u ngư i và m t s kinh nghi m c a chuyên gia và nh ng ngư i ñã thành công trong lĩnh v c này, hi v ng s mang l i cho b n nh ng kinh nghi m h u ích. II. Gi i thi u ð c k lý thuy t và dành nhi u th i gian làm bài t p thêm, th nhưng ñi m s c a b n v n chưa c i thi n là bao nhiêu. Có l b n chưa có ñư c m t phương pháp t t nh t ñ h c t t nh ng môn tư duy tr u tư ng này. ð ng n n chí, vì khi b n ñã quy t tâm, ch c n ñi ñúng con ñư ng, b n s thành công. Bư c vào ð i H c, không ít các b n trong chúng ta b ng vì cách h c, cách d y m i. Do quan ñi m cho r ng Sinh Viên ñư c coi là nh ng con ngư i ñã trư ng thành, vi c h c và d y ð i h c nh n m nh ñ n s t giác và t ch u trách nhi m v k t qu h c t p c a m i cá nhân. Vì v y ñ t ñư c k t qu cao thì c n ph i có s quy t tâm và n l c c a chính b n thân mình. H u h t nh ng b n sinh viên h c không t t môn l p trình trong ngành tin h c thư ng có tư tư ng cho r ng mình không có tư duy sáng t o(ý tư ng) do không có ñi u ki n h c t p và nghiên c u như nh ng b n khác. Nhưng th c t
  2. ñã cho th y ch s thông minh c a nh ng ngư i ngang tu i nhau là r t g n nhau. Ch ng h n như b n ñã tham d kỳ thi tuy n sinh ð i h c các môn khoa h c t nhiên (Toán, Lý, Hóa) ñ vào ñư c ngành này, ch ng t r ng tư ch t c a b n khá t t. ði u ñó có nghĩa là b n và c u sinh viên gi i l p trình gi i nh t l p thông minh ngang nhau ñ y. Nhưng vì b n ti p thu bài chưa t t hay ñi m s c a b n th p hơn nh ng b n cùng l p có l là do b n chưa th c s c g ng ho c là chưa bi t làm ch cách h c c a mình. III. Phương pháp nghiên c u D a trên vi c thu th p ý ki n c a nhi u ngư i và t p trung phân tích nh ng ý ki n tích c c, chúng tôi ñã ñưa ra ñư c nh ng phương pháp th c s h u ích giúp các b n có th áp d ng hi u qu vào công vi c h c t p c a chính mình. Sau quá trình nghiên c u, chúng tôi ñã tìm ñư c m t s phương pháp ñư c ñánh giá là khá hi u qu trong su t quá trình h c t p c a sinh viên ngành CNTT: N m v ng căn b n(ñây là ki n th c n n t ng giúp chúng ta ñi sâu hơn): Nghe giáo viên ph trách hư ng d n h c môn h c. ð c k giáo trình lý thuy t và hi u ñư c ð c giáo trình th c hành tóm lư c H i giáo viên hư ng d n nh ng ñi u không hi u Làm các bài t p th c hành Tham kh o các d ng ñ thi ñã t ng ra T tìm tài li u nghiên c u trên l p, nhà, trong thư vi n, trên m ng Internet, c g ng tìm thêm nh ng thông tin liên quan ñ n môn h c các b n c n ph i bi t m t ñi u là: 1 ti t trên l p b ng 3 ti t nhà. Nghe kinh nghi m c a nh ng ngư i h c cao, nh ng ngư i thành ñ t trong cu c s ng. H c v i thái ñ tích c c Bư c vào bàn h c v i tâm lý ngao ngán, c g ng nghi n ng m v i m c ñích nu t vào b ng nh ng hàm, t khóa, ngôn ng l p trình ñ y s và ch cái Latinh - b n ñang có thái ñ h c r t tiêu c c, b ñ ng ñ y! B n s mau chóng b ñè b p b i hàng tá s li u y thôi. Hãy t o cho mình thái ñ h c t p tích c c. B n hãy t h i mình r ng b n h c nh ng môn ñó ñ làm gì? N u câu tr l i là ñ sau này ñ tr thành m t k sư t t, m t ngư i l p trình viên gi i thì b n s bi t r ng mình ph i h c t t ñ ñ t ñư c cái ñích ñó. N u không ph i v y, b n cũng nên nghĩ r ng mình h c t t nh ng môn này ñ thi ñ u các kì thi h c kì, thi t t nghi p cu i khóa. Hãy suy nghĩ v nh ng
  3. ích l i mà các môn này mang l i cho b n như kh năng tư duy logic, óc phân tích, s chính xác, nh ng ki n th c th c t có th áp d ng… thay vì ng i than vãn v nh ng khó khăn. Cách th c “n p” thông tin vào b não Não ngư i g n như không có gi i h n, th nhưng nó ch x lý ñư c t 3-5 lu ng thông tin m t lúc và c n ph i có th i gian, s l p ñi l p l i ñ lưu t t c vào b nh . N u b n ch dùng m t ñ ng n h t bài gi ng và thu c ñư c t t c các bài t p vào ñ u thì e r ng s là m t ngư i th t b i hoàn toàn. Hãy nh m t ñi u là b n ñang h c ngành gì, ngành Tin H c thì không th nào có s h c thu c lòng ñây, b n hãy nh ñ n s tr giúp c a gi y nháp, vi t. Kiên trì suy nghĩ và tìm tòi ra nh ng ý tư ng m i, vi t ra nh ng gì c n suy nghĩ, t ch ng minh nh ng gì còn chưa hi u lên gi y nháp ho c ch y th trên máy tính (Debug). ðó là cách t t nh t ñ ki n th c ñi vào ñ u và mãi mãi n m l i trong ñó. Hãy b t ñ u t ngày hôm qua Các môn trong ngành tin h c luôn ñư c gi ng d y theo trình t logic, cái d trư c, cái khó sau, cái sau ph i v n d ng cái trư c. Vì v y, n u chưa hi u rõ bài ngày hôm qua, làm sao b n có th hi u ñư c ngày hôm nay th y gi ng v cái gì. Hãy b t ñ u t nh ng v n ñ cơ b n nh t, d nh t. Có th là b t ñ u t trang ñ u tiên c a giáo trình giáo viên cung c p. ð ng s m t th i gian vì cái tháp nào cũng ph i xây t m t ñ t mà lên, ngôi nhà mu n v ng ch c thì n n móng ph i th c v ng ch c. H c th y không tày h c b n Ng i ñem nh ng gì chưa hi u ñ h i b n bè, th y cô là sai l m ch t ngư i d d n ñ n m t căn b n nh t. M c dù ñã r t c g ng nhưng ta không th m t mình hi u h t t t c nh ng gì t th y cô và t giáo trình. C n ph i có ñ ng ñ i trong h c t p. Không có ai thành công mà không nh ñ n s giúp ñ c a ngư i khác. B n có th l p m t nhóm b n, không c n ph i cùng
  4. trình ñ nhưng nghiêm túc trong h c t p ñ h c nhóm ñ nh kỳ. H c nhóm tăng s h ng kh i, làm não ti p thu nhanh hơn, có ñ ng l c c nh tranh làm b n c g ng hơn. Tuy v y, chú ý ñ ng nói chuy n ñùa gi n quá tr n s làm ph n tác d ng c a nh ng bu i h c nhóm ñ y nhé. Ngoài ra có m t nhóm b n cùng nhau h c và h tr nhau trong h c t p, sinh ho t ñ i s ng Sinh Viên là ñi u nên và cũng có th nói là c n thi t. Nhóm h c t p s giúp nhau cùng ôn bài khi thi, cùng nhau mua tài li u. H c cùng nhau có th tăng s h ng thú khi lên l p. M t th c t là, cho dù b n là Sinh viên siêng năng ñ n m y, ñ i Sinh viên có nh ng lúc b n bu c ph i v ng m t trên l p ñ làm thêm hay tham gia m t ho t ñ ng xã h i nào ñó. Lúc này, b n s th y s h tr t b n bè là quan tr ng như th nào. C n có th i gian và s kiên trì Cho dù b n có c g ng bao nhiêu ñi n a, thành công không th ñ n v i b n ngay trong nay mai. Có th b n s ti p t c lãnh ñi m x u, ti p t c không hi u bài nhưng ñ ng b cu c. Ngư i ta thư ng ví c u sinh viên chăm h c như con ong c n m n. Và ngư i ta cũng hay nói ch có mư i ph n trăm thành công c a thiên tài là do tr i phú, còn chín mươi ph n trăm là do n l c b n thân. Như v y cũng ñ hi u s chăm ch quan tr ng như th nào trong vi c h c t p. Có th m nh ghép cu i cùng ñ b n h c t t ñ n t chính s siêng năng, c n cù c a b n thân b n. Có th b n còn quan tâm nhi u ñ n nh ng v n ñ khác ngoài nh ng ngôn ng l p trình khô khan kia. T p trung và c g ng dành nhi u th i gian và kho ng tr ng trong ñ u cho vi c h c b n nhé. Nâng cao ý th c t h c Nhà trư ng không th ñào t o ra sinh viên có th ñáp ng ngay ñư c nhi u nhu c u khác nhau c a t ng doanh nghi p. Vi c c a nhà trư ng là ch d y sinh viên theo yêu c u chung nh t c a xã h i. ðó là có tri th c, k năng và thái ñ ñ làm vi c. Vì th , t t c chúng ta c n ph i t b sung thêm ki n th c phù h p ñ sau khi ra trư ng có th thích ng v i ñòi h i c a doanh nghi p. Có thái ñ quy t ñoán trong h c t p Khi h c l p trình thì có r t nhi u ngôn ng l p trình mà giáo viên mu n m i chúng ta ti p thu t t, nhưng b óc c a con ngư i chúng ta có gi i h n, không th nh h t t t c nh ng lo i ngôn ng m t cách chi ti t ñư c. Vì th ta c n ph i xác ñ nh m t ngôn
  5. ng chuyên môn c a mình, r i t t c nh ng ngôn ng còn l i nó cũng s có cái chung v i ngôn ng mà mình ñã ch n. Sinh viên ñi làm thêm ñ … h c thêm Trên th c t , “s n ph m” ra trư ng c a giáo d c b c ñ i h c ngành Công Ngh Thông Tin v n chưa theo k p yêu c u ngày càng cao c a th trư ng lao ñ ng. ð i ngũ c nhân, k sư y u c v k năng th c hành ngh nghi p l n ngo i ng , k năng giao ti p... M t kh o sát v hi n tr ng giáo d c ñ i h c trong m t s ngành h c Vi t Nam do Qu Giáo d c Vi t Nam - Hoa Kỳ th c hi n g n ñây cũng cho th y: N i dung c a m i môn h c và chương trình ñào t o ñã l i th i, m t cân ñ i gi a các gi h c lý thuy t và th c hành… Vì th , sinh viên ph i t trang b thêm cho mình b ng cách ñi làm thêm ñ … h c thêm, ñ rèn luy n t th c t và cũng là cách ki m thêm ti n ñ trang tr i cho vi c h c giúp ñ ph n nào cho gia ñình. Bi t cách phân b th i gian Các b n c n ph i bi t gi nào vi c ñó, không h c trong lúc m t, không giành quá nhi u th i gian ñ làm nh ng th vô b , tích c c tham gia các ho t ñ ng xã h i. Và cũng ñ ng h c 2 ngôn ng l p trình cùng m t lúc vì nó s khi n cho các b n nh m l n gi a 2 ngôn ng và ñi u ñó qu là m t tai h a ñ y. Hãy bi t thư giãn ñ có m t b óc ñ y sáng t o ð ng ng i trên máy vi tính khi b n quá m t m i. Nó s khi n cho b n c m th y b c b i, khó ch u, theo nghiên c u khoa h c thì ta không nên ng i liên t c trên máy quá 2 ti ng. Ta nên di chuy n, ñi l i, ñ các b ph n ñư c ho t ñ ng, nên r a m t khi n cho m t ñư c sáng hơn và luôn b o v ñư c c p m t yêu quý c a chúng ta. IV. K t qu d ki n Cung c p thêm nh ng kĩ năng h c t t, s d ng th i gian có hi u qu . Kh c ph c ñư c tình tr ng m t m i và nhàm chám trong su t quá trình h c ngành này. Mang l i c m giác hưng ph n và thích thú v i công vi c l p trình cũng như trong su t th i gian s d ng máy.
  6. V. K t lu n Cu i cùng, nhóm chúng tôi xin chúc t t c các b n thành công trong con ñư ng mà mình ñã ch n, và hy v ng nh ng ñóng góp c a chúng tôi s giúp các b n ph n nào trong vi c tìm ki m phương pháp h c t p hi u qu c a mình. Vì ñây là l n ñ u chúng tôi nghiên c u ñ tài này nên ch c ch n còn nhi u thi u sót, mong các b n thông c m và nhi t tình ñóng góp ñ chúng tôi k p th i b sung cho bài nghiên c u này hoàn thi n hơn. VI. Tài li u tham kh o Bài nghiên c u ñư c d a trên vi c thu th p ý ki n cũng như kinh nghi m h c t t ngành CNTT c a cư dân IT trên c ng ñ ng m ng và phân tích ñánh giá c a nhóm, không d a trên tài li u có s n nào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản