intTypePromotion=1

Quan điểm của Hồ Chí Minh về hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ: Khanh Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
2.448
lượt xem
202
download

Quan điểm của Hồ Chí Minh về hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo HCM hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất.Trong tư tưởng HCM đại đoàn kết dân tộc ko chỉ dừng lại ở quan điểm lời nói ở những lời kêu gọi mà phải trở thành chiến lược cánh mạng của toàn đảng ,toàn dân tộc.Nó phải biến thành sức mạnh vật chất trở thành lực lượng vật chất cho tổ chức .Tổ chức đó chính là Mặt trận dân tôc thống nhất. Cả dân tộc chỉ trở thành lực lượng to lớn khi được giác ngộ về mục tiêu chiến đấu chung ,được tổ chức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc

  1. CÂU 8:Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc. Theo HCM hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất.Trong tư tưởng HCM đại đoàn kết dân tộc ko chỉ dừng lại ở quan điểm lời nói ở những lời kêu gọi mà phải trở thành chiến lược cánh mạng của toàn đảng ,toàn dân tộc.Nó phải biến thành sức mạnh vật chất trở thành lực lượng vật chất cho tổ chức .Tổ chức đó chính là Mặt trận dân tôc thống nhất. Cả dân tộc chỉ trở thành lực lượng to lớn khi được giác ngộ về mục tiêu chiến đấu chung ,được tổ chức thành một khối vững chắc và hoạt động theo một đường lối chính trị đúng đắn nếu không dù chỉ hàng triệu hàng triệu con người cũng chỉ là một số đông không có sức mạnh. Từ khi tìm thấy con đường và sức mạnh để cứu nước HCM đã rất chú ý đến viêc đưa quần chúng nhân dân vào các tổ chức yêu nước phù hợp với từng giai đoạn ,từng lớp,từng ngành nghề ,lứa tuổi ,tôn giáo.Đó là : các nông hội,công hội đoàn thanh niên,hội phụ nữ,đội thiếu niên nhi đồng.....bao trùm nhất là Mặt trận dân tộc thống nhất.Mặt trận chính là là nơi qui tụ mọi tổ chức,cá nhân yêu nước ,tập hợp mọi người dân nước VIỆT cả trong và ngoài nước một lòng hướng về đất nước. Tùy theo từng thời kỳ ,từng giai đoạn cách mạng HCM và ĐẢNG ta đã xây dựng cương lĩnh mặt trận dân tộc thống nhất có cương lĩnh yêu cầu phù hợp với từng thời kỳ,từng giai đoạn cách mạng.Các tổ chức Mặt trận ở nước ta đều là các tổ cức chính trị rộng rãi tập hợp đông đảo các giai cấp từng lớp dân tôc,tôn giáo, đảng phái các cá nhân yêu nước ở trong và ngoài nước phấn đấu vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc ,thống nhất tổ quốc và tự do ,hạnh phúc cho nhân dân. Để mặt trận dân tộc trở thành một tổ chức cách mạng to lớn theo HCM nó cần được xây dựng theo những nguyên tắc căn bản sau. Mặt trân dân tộc tống nhất phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công nông trí thức đặt dưới sự lảnh đạo của đảng. Theo HCM sở dĩ phải lấy liên minh công nông làm nền tảng cơ bản cho Mặt trân dân tộc thống nhất là”vì họ là người trực tiếp sản xuất tất cả mọi tài phú làm cho xã hội sống.Vì họ đông hơn hết .Vì chí khí của họ chắc chắn bền bỉ hơn mọi tầng lớp khác”.Người nhấn mạnh vai trò nồng cốt của liên minh công nông đồng thời nhận thấy được sự cần thiết phải mở rông sự đoàn kết với các lực lượng khác nhất là tầng lớp trí thức. Theo HCM đại đòan kết là công việc của toàn dân tộc song nó chỉ được cũng cố và phát triển vững chắc khi có đãng lãnh đạo.Chỉ có chính đảng của giai cấp công nhân mới đánh giá đúng được vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử mớ vạch ra đươc sách lược đúng đắn để lôi kéo tập hợp quần chúng vào khối đại đoàn kết trong mặt trận.HCM luôn xác định mối quan hệ giữa quần chúng và mặt trận là mối quan hệ máu thịt. HCM còn cho rằng sự lãnh đạo của đảng đối với Mặt trân vừa là một tất yếu vừa phải có điều kiện.tính tất yếu thể hiện là khả năng nắm bắt thực tiễn ,các quy luật khách quan để vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn.
  2. Để lãnh đạo Mặt trận đảng phải có chính sách đúng đắn phù hợp với từng thời kì giai đoạn cách mạng và phải phù hợp với quyền lợi và nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động dựa trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc ,quyền lợi cơ bản của tầng lớp nhân dân. Mục đích chung của MTDTTN được HCM xác định là:Độc lập tự do là nguyên tắc bất di bất dịch là ngọn cờ đoàn kết quy tụ các tầng lớp, giai cấp ,dân tộc, tôn giáo vào mặt trân.Vấn đề là phải làm thế nào để tất cả người nào thuộc mặt trận đều phải đặt lợi ích tối cao đó lên hàng đầu.Bởi lẽ khi lợi ích dân tộc được đảm bảo thì lợi ích bộ phân cá nhân mới được thực hiện.Trên cơ sở xác định lợi ích tối cao của dân tộc những quyền lợi cơ bản của tầng lớp nhân dân cũng được HCM kết tinh vào tiêu chí của nước VNDCCH là độc lập, tự do, hạnh phúc. Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo nguyên tắc hợp thương dân chủ ,đảm bảo đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững. MTDTTN là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của toàn dân tộc bao gồm nhiều giai cấp ,tầng lớp, đảng phái khác nhau với nhiều lợi ích khác nhau.Do vậy hoạt động của MDTDC phải theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ. Nguyên tắc hiệp thương dân chủ đòi hỏi tất cả các vấn đề của mặt trận đều phải đưa ra để các thành viên cùng nhau bàn bạc công khai , tìm ra các phương pháp tích cực và đi đến thống nhất hành động. Để thưc hiên nguyên tắc hiệp thương dân chủ phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân giải quyết các mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc và lợi ích cá nhân, lợi ích chung và lợi ích riêng,lợi ich trước mắt và lâu dài.Trong quá trình hoạt động mặt trận cần quan tâm xem xét thỏa đáng các mối quan hệ lợi ích giữa các thành viên bằng việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hiệp thương dân chủ. Giải quyết đúng đắn mqh lợi ích trong mặt trận dân tộc thống nhất sẻ góp phần mở rộng khối đại đoàn kết lôi kéo thêm lực lượng vào mặt trận dân tộc thống nhất. MTDTTN là khối đại đoàn kết chặt chẽ ,lâu dài đoàn kết thật sự ,chân thành thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Giữa các thành viên của khối đại đoàn kết dân tộc,bên cạnh những điểm tương đồng vẫn có những điểm khác nhau cần bàn bạc để đi đến nhất trí.Để giải quyết vấn đề này một mặt HCM nhấn mạnh phương châm lấy cái chung để hạn chế cái riêng cái khác biệt,mặt khác người nêu rõ:Đoàn kết phải gắn vứi đấu tranh ,đấu tranh để tăng cường đoàn kết.Người thường xuyên căn dặn phải nêu cao tinh thần phê và tự phê để biểu dương mặt tốt khắc phục mặt chưa tốt ,củng cố đoàn kết nội bộ. Thực hiên tư tưởng HCM trong quá trình xây dựng cũng cố và phát triển MTDTTN một mặt đảng ta luôn đấu tranh chống khuynh hướng cô độc hệp hòi coi nhẹ việc tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ vào mặt trận,mặt khác luôn đề phòng đấu tranh chống mọi biểu hiện của khuynh hướng đoàn kết một chiều vô nguyên tắc đoàn kết ko có đấu tranh đúng mức trong nội bộ mặt trận. CÂU 7:Phân tích quan điểm của HCM về:”Đảng cộng sản việt nam cầm quyền” Khái niệm
  3. ĐẢng cầm quyền:là khái niệm dùng trong khoa học chính trị,chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành quản lí đất nước nhằm thực hiện lợi ích giai cấp của mình. Cụm từ ĐCQ được HCM ghi trong bản Di chúc của người 1969.Theo HCM ĐCQ là đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong điều kiện Đ đã lãnh đạo quần chúng nhân dân giành được quyền lực nhà nước và đảng trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước đó để tiếp tục hòan thành sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những nội dung về đảng cầm quyền. Mục đích lí tưởng của đảng cầm quyền. Theo HCM Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của tổ quốc của nhân dân.Đó là mục đích lí tưởng cao cả không bao giờ thay đổi,trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng việt nam.Người chỉ rõ:Những người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lí tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho tổ quốc hoàn toàn độc lập,cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới. ĐCQ vừa là người lãnh đạo vừa là người dầy tớ trung thành của nhân dân. Quan điểm này của HCM về ĐCQ là sự vận dụng,phát triển hết sức sáng tạo lí luận Mác Lê NIN về đảng vô sản kiểu mới.Nhận thức một cách sâu sắc lí luận của chủ nghĩa Mác Leenin về đảng,vận dụng vào đặc điểm và điều kiện cụ thể của cách mạng việt nam,HCM đã cụ thể hóa mục đích ,bản chất cách mạng của một đảng Macxit chân chính vào hoạt động thực tiễn của đảng ta nhằm làm cho mỗi cán bộ đảng viên ý thức đầy đủ và đúng đắn chức năng nhiệm vụ của mình và xây dựng đảng luôn thực sự là đảng cách mạng chân chính. ĐCSVN là người lãnh đạo,là người đầy tớ trung thành của nhân dân.Xác định người lãnh đạo là xác định quyền lãnh đạo duy nhất của đảng đối với toàn bộ xã hội và khi có chính quyền đãng lãnh đạo chính quyền nhà nước.Đối tượng lãnh đạo của đãng là toàn thể quần chúng nhân dân trong toàn dân tộc nhằm đem lại độc lập cho dân tộc ,ấm no hạnh phúc cho nhân dân.Muốn lãnh đạo được nhân dân trước hết đảng phải có tư cách phẩm chất năng lực cần thiết. “Là người lãnh đạo” ,theo HCM nghĩa là đảng phải làm cho dân tin dân phục để dân theo.Chức năng lãnh đạo của đảng phải đảm bảo trên tất cả các mặt các lĩnh vực đời sống xã hội,phải quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân từ việc nhỏ đến việc lớn.Đảng là người lãnh đạo nhưng HCM cũng chỉ rõ:Đảng phải sâu sát gắn bó mật thiết với nhân dân,lắng nghe ý kiến của nhân dân ,khiêm tốn học hỏi nhân dân và chịu sự kiểm soát của nhân dân.Phải biết phát huy mọi khả năng trí tuệ sáng của quần chúng.Đảng phải lãnh đạo nhà nước một cách toàn diện mà trước hết là lãnh đạo xây dựng luật pháp để quản lí điều hành xã hội,đồng thời phải coi trọng công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn đảm bảo nhà nước thực sự trong sạch,vững mạnh thực sự là nhà nước của dân do dân và vì dân.Ngoài ra Đ phải thực hiện chế độ kiểm tra và phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên. Với tư cách là người lãnh đạo theo tư tưởng HCM Đảng cũng có nghĩa bao hàm cả trách nhiêm là “người đầy tớ của dân”.Song đầy tớ không có nghĩa là ‘tôi tớ,tôi dòi ,theo đuôi quần chúng” mà là tận tâm tận lực phụng sự nhân dân. Người sử dụng cum từ “đầy tớ trung thành” là để nhắc nhở và chỉ rõ vai trò của một cán bộ Đ viên trong
  4. mọi hoạt động của mình đều phải quan tâm đến lợi ích của nhân dân”Khổ trước thiên hạ vui sau thiên hạ”Phải thường xuyên tự kiểm điểm tự phê bình tự sửa chữa. Mặt khác theo tư tưởng HCM ý nghĩa cụm từ “đầy tớ trung thành của nhân dân”đòi hỏi cán bộ phải có tri thức khoa học trình dộ chuyên môn giỏi,thấm nhuần đạo đức cách mạng “cần ,kiệm ,liêm ,chính ,trí công vô tư”. NHư vậy là “người lãnh đạo”,là “người đầy tớ”tuy là hai khái niệm nhưng đều được HCM sử dụng và chỉ ra sự gắn bó thống nhất đều cùng chung một mục đích là vì dân.Làm tôt chức năng lãnh đạo và làm tốt nhiệm vụ đấy tớ cho nhân dân là cơ sở vững chắc nhất đảm bảo uy tín và năng lực lãnh đạo của đảng. ĐCQ DÂN LÀ CHỦ: Theo HCM :Vấn đề cơ bản của một cuộc cách mang là vấn đề chính quyền và vấn đề quan trọng là chính quyền thuộc về ai.Theo HCM chính quyền phải thuộc về nhân dân.Người dã đề cập xây dựng một nhà nước của dân do dân và vì dân.HCM đã nhấn mạnh rằng:Đảng lãnh đạo cách mạng là để thiết lập và củng cố quyền làm chủ của nhân dân.Theo người quyền lực thuộc về nhân dân là bản chất,là nguyên tắc của chế độ mới,một khi xa rời nguyên tắc này đảng sẻ đối lập với nhân dân.Dân làm chủ Đảng lãnh đạo Đảng phải lấy dân làm gốc.Mặt khác dân muốn làm chủ thật sự phải theo đảng.Mỗi người dân phải biết lợi ích và bổn phận của mình tham gia xây dựng chính quyền.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2