Quyết định số 09/2000/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 09/2000/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2000/QĐ-BTS về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2000/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2000/Q -BTS Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 09/2000/Q -BTS NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2000 V VI C C P GI Y CH NG NH N CƠ S S N XU T KINH DOANH THU S N T TIÊU CHU N M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Thông tư s 02/TT/LB c a Liên B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng- Thu s n ngày 24/5/1996 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 86/CP; Căn c Quy t nh s 01/2000/Q -BTS ngày 03/1/2000 c a B Thu s n ban hành Quy ch ki m tra và ch ng nh n cơ s t tiêu chu n m b o v sinh an toàn th c ph m thu s n; Theo ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và ông Giám c Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n; QUY T NNH i u 1: C p Gi y ch ng nh n cơ s s n xu t kinh doanh thu s n t tiêu chuNn m b o an toàn th c phNm cho 37 doanh nghi p ch bi n thu s n (có danh sách kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. i u 3: Các Ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Giám c Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n và các doanh nghi p có tên trong danh sách ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th H ng Minh ( ã ký) DANH SÁCH
  2. CÁC DOANH NGHI P CH BI N THU S N T TIÊU CHU N MB O V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2000/Q -BTS ngày 7/1/2000) TT Mã Tên doanh nghi p a ch s (1) (2) (3) (4) 1 DL Phân xư ng 2, Xí nghi p m t hàng 275/6 Lý Thư ng Ki t, qu n 11, 01 m i thành ph H Chí Minh 2 DL Xí nghi p ông l nh 2, Công ty xu t 213 Hoà Bình, qu n Tân Bình, 02 nh p khNu thu cs n thành ph H Chí Minh 3 DL Xí nghi p ông l nh Vi t Long 208 Nguy n Duy, phư ng 9, qu n 50 8 thành ph H Chí Minh 4 DL Xí nghi p ch bi n thu súc s n xu t km 2081, qu c l 1A, huy n 65 khNu C n Thơ Châu Thành, t nh C n Thơ 5 DL Phân xư ng 3, Xí nghi p ch bi n 125/208 Hương L 14, qu n Tân 103 hàng xu t khNu C u Tre, Bình, thành ph H Chí Minh 6 DL Công ty TNHH ch bi n th c phNm 5/159 ư ng Trư ng Sơn, qu n 121 và thương m i Ng c Hà Th c, thành ph H Chí Minh 7 DL Công ty TNHH H i Nam ư ng Th ng nh t, xã Phú H i, 125 Th xã Phan Thi t, T nh Bình THu n 8 DL Xí nghi p ông l nh Th ng L i 157 Hưng Phú, Qu n 8, TP.H 142 Chí Minh 9 DL Công ty TNHH thương m i Trung 126 Bis Vư n Lài, qu n Tân 144 Sơn Bình; thành ph H Chí Minh 10 DL Phân xư ng 1, Công ty xu t nh p 1234 Tr n Hưng o, th xã 07 khNu thu s n An Giang, Long Xuyên, t nh An Giang. 11 DL Xí nghi p ch bi n thu cs ns 27/9 ư ng Ngũ Hành Sơn, thành 10 10 ph à N ng 12 DL Công ty xu t nh p khNu h i s n Sông 165 Thu n An, thành ph Hu , 12 Hương t nh Th a Thiên Hu 13 DL Xí nghi p ông l nh Qui Nhơn 04 Phan Chu Trinh, Thành ph 16 Qui Nhơn, t nh Bình nh 14 DL Công ty thu s n Ti n GIang Xã Tân M Chánh, thành ph M 21 Tho, t nh Ti n Giang 15 DL Xí nghi p ông l nh Khánh L i, Hương L M Tú, phư ng 7, th 23 Công ty thu s n xu t nh p khNu xã Sóc Trăng, t nh Sóc Trăng t ng h p Sóc Trăng
  3. 16 DL Xí nghi p 2, Công ty ch bi n thu Phư ng 8, th xã Cà Mau, t nh Cà 25 s n và xu t nh p khNu Cà Mau Mau 17 DL Công ty thu s n và thương m i 20 Thanh B , qu n H i Châu, TP 32 Thu n Phư c à N ng 18 DH Công ty C ph n h p H Long 43 Lê Lai, qu n Ngô Quy n, TP. 40 H i Phòng 19 DL Công ty xu t khNu Thu s n II Huy n Yên Hưng, t nh Qu ng 49 Qu ng Ninh Ninh 20 DL Xí nghi p ch bi n thu s n Phư c 31c, qu c l 51, phư ng 11 thành 53 Cơ, Công ty Thương m i và d ch v ph Vũng Tàu, t nh Bà R a Vũng Bà R a - Vũng Tàu Tàu. 21 DL Công ty kinh doanh xu t nh p khNu Th tr n Cái ôi Vàm, huy n Cái 72 thu s n Cái ôi Vàm Nư c, t nh Cà Mau. 22 DL Công ty h i s n 404 ư ng Lê H ng Phong, phư ng 77 Bình Thu , thành ph C n Thơ. 23 DL Phân xư ng 2, Công ty ông l nh 475c ư ng 885, phư ng 8, th xã 84 thu s n xu t khNu B n Tre B n Tre, t nh B n Tre 24 DL Công ty nông h i s n Vi n Th ng 345/4 L c Long Quân, phư ng 5, 105 qu n 11, thành ph H Chí Minh 25 DL Xí nghi p ch bi n thu s n xu t 62 Ngô Th i Nhi m, khu ph 7 110 khNu Kiên Giang, Công ty xu t nh p phư ng An Hoà, th xã R ch Giá, khNu thu s n Kiên Giang t nh Kiên Giang 26 Dl Công ty TNHH Kim Anh 49 qu c l 1A, th xã Sóc Trăng, 117 t nh Sóc Trăng 27 Dl Xí nghi p ch bi n m t hàng m i Phư ng 8, th xã Cà Mau, t nh Cà 118 NF, Công ty xu t nh p khNu thu Mau s n Minh H i 28 Dl Công ty liên doanh ch bi n thu s n Qu c l 1A, th tr n H Phòng, 124 Minh H i huy n Giá Rai, t nh B c Liêu 29 Dl Xí nghi p tư doanh Sông Ti n 2 p Tân Thu n, xã Bình c, 127 huy n Châu Thành, t nh Ti n Giang 30 HK Công ty xu t nh p khNu Sa Giang 88/6 Tr n Hưng o, th xã Sa 129 éc, t nh ng Tháp 31 Dl Công ty c ph n ch bi n thu s n Phư ng 8, th xã Cà Mau, t nh Cà 130 xu t khNu Minh H i Mau 32 Dl Công ty th c phNm xu t nh p khNu Km 2132, qu c l 1A, th xã Sóc 132 t ng h p Sóc Trăng Trăng, t nh Sóc Trăng. 33 DL Công ty nông súc s n xu t nh p Khu công nghi p Trà Nóc, thành
  4. 134 khNu C n Thơ ph C n Thơ, t nh C n Thơ 34 NM Xí nghi p s n xu t nư c m m Phú Th tr n Dương ông, huy n Phú 138 qu c Hưng Thành Qu c, t nh Kiên Giang 35 NM Công ty TNHH khai thác h i s n, Th tr n Dương ông, huy n Phú 139 ch bi n nư c m m Thanh Hà Qu c, t nh Kiên Giang. 36 Dl Xí nghi p ông l nh Phú Th nh 690 Qu c l 1A, xã Tân Phú 141 Th nh, huy n Châu Thành, t nh C n Thơ 37 DL Nhà Máy ông l nh Toàn Sáng, p Vĩnh Bình, xã Vĩnh Th nh, 143 Công ty TNHH Thương m i Toàn huy n L p Vò, t nh ng Tháp Sáng
Đồng bộ tài khoản