intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức có hiệu quả hoạt động công đoàn ở trường THPT Sông Ray

Chia sẻ: Thanhbinh225p Thanhbinh225p | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
48
lượt xem
9
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức có hiệu quả hoạt động công đoàn ở trường THPT Sông Ray

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức có hiệu quả hoạt động công đoàn ở trường THPT Sông Ray đưa ra những giải pháp tổ chức có hiệu quả hoạt động công đoàn ở trường THPT Sông Ray. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ở các trường phổ thông ngày một lớn mạnh hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức có hiệu quả hoạt động công đoàn ở trường THPT Sông Ray

 1. Đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN Ở TRƯỜNG THPT SÔNG RAY I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng trong Nhà trường là có vai trò hết sức quan trọng góp phần cùng Nhà trường nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục mọi mặt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ chính sách và quyền lợi, nghĩa vụ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được chu đáo và hoàn thiện hơn. Muốn vậy, tổ chức Công đoàn trong nhà trường phải thật sự là hạt nhân đáng tin cậy của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở, bản thân tôi trong thời gian qua (Từ 2010 đến nay), với cương vị là Chủ tịch Công đoàn trường tôi luôn luôn cố gắn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để xây dựng tổ chức Công đoàn trường THPT Sông Ray thật sự vững mạnh, góp phần xây dựng nhà truờng và chăm lo cho đội ngũ CB, GV, NV của nhà trường yên tâm công tác. Dưới đây là “Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức có hiệu quả hoạt động Công đoàn ở trường THPT Sông Ray” mà bản thân tôi đã thực hiện tốt trong thời gian qua, đồng thời muốn chia sẽ cùng quí đồng nghiệp để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ở các trường Phổ thông ngày một lớn mạnh hơn, giúp cho Nhà trường hoạt động có hiệu quả; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Ngành giáo dục Đồng Nai phát triển. II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lí luận Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Điều 10-Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, sửa đổi năm 2013). Lê-nin cũng đã chỉ rõ: “Công đoàn đứng ở giữa Đảng và chính quyền nhà nước”. Đứng “giữa” có nghĩa là Công đoàn không phải là tổ chức mang tính 1
 2. Đảng phái, Nhà nước. Công đoàn vẫn là một tổ chức độc lập, nhưng không tách biệt với Đảng, Nhà nước, mà có mối quan hệ chặt chẽ với Đảng, Nhà nước. Điều đó có nghĩa rằng: Công đoàn với chức năng của mình là tổ chức có vai trò, vị trí, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời Công đoàn cũng là người bảo đảm, trợ lực để Nhà nước giữ vững và làm tốt chức năng quản lý và điều hành của mình đối với xã hội. Theo điều 9 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội lần thứ XI nhiệm kì 2013 - 2018 và theo khoản 7.4, điều 7, chương II của Hướng dẫn số 238/HD- TLĐ, ngày 04/3/2014 của tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì Công đoàn trường THPT Sông Ray là một tổ chức "Công đoàn cơ sở" nằm trong hệ thống tổ chức Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai và Công đoàn Việt Nam. Theo điều Điều 22 của thông tư số 12/2011-TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành “Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học”(sau này gọi chung là điều lệ trường phổ thông) có quy định "Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục". Trong các điều 20, 21 của điều lệ trường trường phổ thông đều có quy định đại diện Công đoàn trường là thành viên trong các hội đồng của nhà trường phổ thông, như: Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỉ luật. Theo khoản 1 và 2 điều 97 Luật số 38/2005/QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005 (Luật Giáo dục 2005) có quy định về trách nhiệm xã hội đối với giáo dục trong đó có trách nhiệm của của tổ chức Công đoàn đối với giáo dục. Theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/1013 của Bộ Chính trị (khóa XI) quyết định về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” thì tổ chức Công đoàn là một trong các tổ chức chính trị xã hội của hệ thống chính trị ở Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của 2 quyết định này (ở Quyết định 217 "Điều 4. Chủ thể giám sát và phản biện xã hội: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"). Theo Quy chế 217, tại chương II quy định về hoạt động giám sát, chương III quy định hoạt 2
 3. động phản biện xã hội, ví dụ như: "Điều 5. Đối tượng và nội dung giám sát 1- Đối tượng giám sát a) Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở. b) Cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức,viên chức nhà nước (sau đây gọi chung là cá nhân). 2- Nội dung giám sát Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) của cơ quan, tổ chức và cá nhân". Theo quy định 218, tại chương II góp ý xây dựng Đảng, chương III góp ý xây dựng chính quyền, ví dụ: - Đối với góp ý xây dựng Đảng, điều 6 quy định "Điều 6. Nội dung góp ý 1 - Góp ý với tổ chức đảng : a) Dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận... (sau đây gọi chung là quy định) của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng trước mỗi kỳ đại hội. b) Việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng. c) Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân. 2- Góp ý với đảng viên : a) Thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân". - Đối với góp ý xây dựng chính quyền điều 11 quy định "Điều 11. Nội dung góp ý 1- Góp ý với cơ quan, tổ chức: a) Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 3
 4. b) Việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật. c) Việc thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. d) Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. 2- Góp ý với cá nhân: a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân. b) Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nhất là người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp". Qua đó cho thấy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng và phát triển Nhà trường THPT nói chung và trường THPT Sông Ray nói riêng là rất quan trọng. Như công đoàn góp phần lành mạnh hoá cơ quan, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chống tham nhũng và các hoạt động sai nguyên tắc, lãng phí, trái với quyền lợi của người lao động. Đấu tranh bảo vệ lẽ phải, thực hiện công bằng xã hội, cải thiện đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ công nhân viên chức, đặc biệt phát động, động viên đoàn viên hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Ngành như: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nền đạo đức công vụ, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Để phát huy vị trí và vai trò đó trong nhà trường cần có tổ một chức Công đoàn thật sự vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, trong đó người chủ tịch Công đoàn là thành tố hết sức quan trọng, biết xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch và các hoạt động công đòan theo điều lệ, quy chế hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhà trường và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên và tình hình thực tiễn của nhà trường. 2. Cơ sở thực tiễn 2.1. Đặc điểm tình hình nhà trường - Trường THPT Sông Ray đặt tại ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, thu hút học sinh của các xã vùng Đông Bắc huyện Cẩm Mỹ. Là trường loại I, thuộc nhóm các trường lớn trong tỉnh; trường có 46 lớp với 1700 học sinh, có số lượng BC, GV, NV khá đông 105 người, tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ. 4
 5. - 100% BC, GV, NV nhà trừơng là công đoàn viên, chia làm 12 tổ công đoàn. - Ban chấp hành Công đoàn trường có 5 đ/c (4 nữ, 1 nam). - Ban thanh tra nhân dân có 3 đ/c (2 nam, 1 nữ). - Trường nằm trong vùng có điều kiện KT-XH khó khăn của tỉnh, huyện Cẩm Mỹ là Huyện miền núi, nghèo; chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, vị trí cách xa trung tâm hành chính tỉnh và các khu kinh tế phát triển khác. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nên việc xã hội hóa để chăm lo cho đội ngũ CB, GV, NV gặp không ít khó khăn - Phần lớn CB, GV, NV của nhà trường có tuổi đời và tuổi nghề còn ít nên kinh nghiệm tổ chức hoạt động công đoàn chưa nhiều, hiệu quả chưa cao. Đòi hỏi BCH Công đoàn, Chủ tịch công đoàn nhà trường phải hết sức năng nổ, sáng tạo để xây dựng và tổ chức các hoạt động công đoàn trong nhà truờng nhiều hơn, có hiệu quả thiết thực, chăm lo được cho đội ngũ CB, GV, NV của nhà truờng, góp phần xây dựng nhà trường lớn mạnh. 2.2. Thực trạng của hoạt động Công đoàn trong thời gian qua: Trong nhiệm kì trước (2008 - 2010) và đầu nhiệm kì nhìn chung chất lượng hoạt động Công đoàn Trường tuy có nâng lên, song vẫn chưa đáp ứng được theo yêu cầu mong muốn của đội ngũ CB, GV, NV của trường, với những nguyên nhân sau: - Trình độ năng lực của cán bộ Công đoàn cơ sở còn hạn chế. - Cán bộ Công đoàn chưa chủ động trong công tác định hướng, lập kế hoạch trong hoạt động nên nội dung hoạt động còn nghèo nàn, đơn giản, ít thu hút sự quan tâm của công đoàn viên. - Công tác tham mưu với chi bộ Trường, Công đoàn cấp trên; phối hợp với Nhà trường, Hội CMHS và các đoàn thể còn hạn chế. - Chính vì thế, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Trước thực trạng trên, bản thân tôi nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới trong hoạt động công đoàn của Công đoàn trường THPT Sông Ray, cần có những giải pháp hiệu quả hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động. III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TỔ CHỨC CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN Ở TRƯỜNG THPT SÔNG RAY. Bản thân tôi nhận thức được rằng muốn Công đoàn hoạt động có hiệu quả thì trước hết BCH Công đoàn phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; Sự phân công công tác hợp lý, sự năng nỗ nhiệt tình của từng thành viên BCH; Phục tùng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng nhà trường, sự lãnh đạo của 5
 6. Công đoàn cấp trên; Sự phối hợp với Nhà trường, Hội CMHS và các đoàn thể (Đoàn TN, Hội LHTN, Hội CTĐ, Hội Khuyến học … ) trong nhà trường một cách chặt chẽ, hiệu quả; Tổ chức các hoạt động Công đoàn, chăm lo cho đoàn viên công đoàn để thực sự tạo được niềm tin, sự chia sẻ cảm thông từ phía công đoàn viên. 1. Xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh: Sau khi Đại hội Công đoàn trường nhiệm kì 2010 – 2013 thành công, với cương vị là Chủ tịch Công đoàn tôi tiến hành các biện pháp xây dựng tổ chức công đoàn trường để đi vào hoạt động, như: - Xây dựng quy chế làm việc của BCH Công đoàn trường. - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCH công đoàn trường. - Thành lập các tổ công đoàn, gồm 12 tổ công đoàn trên cơ sở 11 tổ chuyên môn và tổ Văn phòng của trường. - Quan tâm tạo điều kiện cho các thành viên BCH công đoàn được tham gia các lớp bồi nghiệp vụ cán bộ công đoàn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn. - Xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ mà nghị quyết ĐH đề ra, nhiệm vụ hằng năm của Công đoàn trường. - Xây dựng kế hoạch phối hợp với Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội khác trong nhà trường. - Tổ chức sinh hoạt công đoàn định kì theo đúng qui định, đảm bảo BCH công đoàn họp mỗi tháng 2 lần (đầu tháng xây dựng triển khai KH, cuối tháng tổng kết đánh giá), tổ công đoàn mỗi tháng họp 1 lần. - Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc thường xuyên, định kì mỗi tháng, quí và năm. - Từ năm 2014, căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội lần thứ XI (nhiệm kì 2013 – 2018), BCH công đoàn trường đã trình Công đoàn ngành giáo dục Đồng Nai kéo dài nhiệm kì BCH Công đòan trường đến năm 2015. - Hàng tuần chủ tịch Công đoàn chịu trách nhiệm liên hệ, thông tin báo cáo cùng Bí thư chi bộ vào đầu tuần và đến từng tổ Công đoàn để kiểm tra nắm bắt thông tin, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời nắm bắt tình hình và có kế hoạch hỗ trợ giáo viên nhằm để đảm bảo giờ dạy đạt hiệu quả cao và không bị thiệt thòi về quyền lợi của công đoàn viên. - Chủ tịch Công đoàn tổng hợp ý kiến và có đề xuất trong phiên họp ban chấp hành, hàng tháng lồng vào phiên họp hội đồng sư phạm BCH đã đề ra biện 6
 7. pháp để bàn bạc thống nhất nhằm làm cho hoạt động mang tính hiệu quả cao. - Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn nhằm giúp đoàn viên thấm nhuần tư tưởng của giai cấp công nhân, như: Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các Luật, nghị định, thông tư, quyết định của nhà nước, các chính sách đối với CB, GV, NV một cách chủ động, tăng cường giáo dục truyền thống, sinh hoạt theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. Đặc biệt, BCH công đoàn trường còn tổ chức sinh hoạt, phổ biến cho đoàn viên nắm rõ những chế độ chính sách của người lao động về bảo hộ lao động, chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ thai sản, ốm đau. - Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đoàn viên về phương thức hoạt động của Ban chấp hành, việc tổ chức thực hiện kế hoạch của công đoàn đã kịp thời, phù hợp chưa và đồng thời qua đó nắm được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, từ đó đề xuất, phối hợp với chính quyền, chuyên môn tìm cách giải quyết những vướng mắc, khó khăn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, đảm bảo tốt quy chế dân chủ tại đơn vị. - Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi những đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình, lúc ốm đau, hữu sự, … luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái. - Ban chấp hành luôn gương mẫu, tiên phong trong công tác, phong trào thi đua của ngành và địa phương, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. - Tổ chức giám sát việc các tổ Công đoàn họp định kỳ đầy đủ vì đây là một tập thể nhỏ rất thuận lợi cho những đoàn viên giải bày những thắc mắc cũng như những nguyện vọng của bản thân, từ đó ban chấp hành tổng hợp những đề xuất của tổ Công đoàn kịp thời giải quyết những vướng mắc cũng như kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra. - Tổ chức họp mặt thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, giúp các đoàn viên có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau và thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của nhau, xây dựng khối đoàn kết trong tổ khối cũng như trong đơn vị. - Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào "Phụ nữ Hai giỏi", cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện Quy chuẩn đạo đức Nhà giáo. Nhờ đó mà hằng năm Công đoàn trường đều được công đoàn ngành công nhận là đơn vị vững mạnh. 7
 8. 2. Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động: Việc xây dựng quy chế hoạt động là một yêu cầu cần thiết giúp cho tổ chức Công đoàn thể hiện vai trò trách nhiệm trong nhà trường, mỗi thành viên BCH Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn trường và Công đoàn cấp trên đã giao cho. Cụ thể là xây dựng Quy chế làm việc của BCH Công đoàn nhiệm kì 2012 - 2013, Quy chế chi tiêu nội bộ. Hằng năm trên cơ sở tình hình nhiệm vụ BCH công đoàn có điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp. Một nhiệm vụ khác đó là xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch hoạt động của Công đoàn trong nhà trường đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ cho đội ngũ CB, GV, NV nhà trường trong công tác. Như: Kế hoạch hoạt động năm, KH hoạch hoạt động tháng, KH phối hợp với nhà trường tổ chức hoạt động thi đua năm học, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ như 3/8, 20/10, 20/11..., tổ chức hoạt động tham quan, du lịch cho CB, GV, NV nhà trường, kế hoạch kiểm tra giám sát, kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân... 3. Xây dựng các hoạt động phong trào: Đổi mới nội dung hoạt động, phục vụ thiết thực cho đời sống của công đoàn viên Thường xuyên thay đổi hình thức sinh hoạt, hoạt động nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu đặt ra trong kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của CĐV. Trong việc tổ chức hoạt động thể hiện vai trò chủ đạo, định hướng thuộc về ban chấp hành. Chủ tịch Công đoàn phải tích cực sáng tạo, tự giác thực hiện các công việc của mình theo kế hoạch đồng thời vận động, phối hợp với các thành viên BCH công đoàn trường triển khai thực hiện, ngoài ra tuỳ vào từng chủ điểm mà đội ngũ cán bộ Công đoàn phối hợp hỗ trợ cùng chuyên môn nhà trường tổ chức tốt các hoạt động dạy học, phong trào theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng nhà trường, sự chỉ đạo của Công đoàn Ngành giáo dục, Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai, theo chủ điểm có liên quan đến những ngày lễ lớn và kỷ niệm, như: 8/3, 20/10, 20/11, kỉ niệm thành lập Công đoàn 28/7, ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu 15/8 ÂL. Ban chấp hành Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào, hội thi như: Tổ chức giao lưu họp mặt, toạ đàm chuyên đề, thể thao, tham gia các Hội thi của cấp trên… (Ví dụ: thi nấu ăn, họp mặt giao lưu hái hoa dân chủ, thi hóa trang, thi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thi tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa Đồng Nai, thi vận dụng kiến thức liên môn, thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh …), tổ chức bình chọn và 8
 9. khen thưởng "Học giỏi, sống tốt" cho con CB, GV, NV trong nhà trường hằng năm. Nhờ đó tạo nên môi trường thân thiện thống nhất, giữa hoạt động Công đoàn và hoạt động dạy học, tạo niềm vui và hứng thú cho công đoàn viên tham gia công tác, thực hiện nhiệm vụ. Bên canh đó, BCH công đoàn còn chú trọng đến phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong nhà trường thông qua dự giờ, thao giảng, hoạt động chuyên đề, tham gia Hội thi GV giỏi cấp trường, cấp tỉnh, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác đổi mới giáo dục ở trong nhà trường, nâng cao chất lượng mọi mặt, hoàn tốt các chỉ tiêu đề ra. Tổ chức Công đoàn thực sự là cầu nối để Công đoàn viên và Ban giám hiệu có nhiều cơ hội cùng Hội phụ huynh và các đoàn thể thống nhất với nhau về kế hoạch hoạt động, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ công tác trong giáo dục. 4. Phối hợp và làm tốt công tác thi đua, Khen thưởng trong nhà trường: - Vào đầu mỗi năm học, Chủ tịch Công đoàn đều kí giao ước thi đua với Hiệu trưởng nhà trường trong Hội nghị công chức, viên chức. - Xây dựng quy chế thi đua trong CB, GV, NV, tổ chức theo dõi hoạt động thi đua của từng công đoàn viên để cuối năm đánh giá công chức, viên chức, bình chọn các danh hiệu thi đua cho CB, GV, NV nhà trường. - Sau mỗi cuộc thi, mỗi hoạt động, mỗi giai đoạn thi đua, Chủ tịch Công đoàn tham mưu cùng lãnh đạo nhà trường tổ chức sơ kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, có sáng kiến hay nhằm động viên tinh thần của họ. 5. Công tác phối hợp trong Nhà trường (BGH, Đoàn TN, Hội CMHS, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ). Quan hệ giữa Công đoàn với BGH nhà trường, các đoàn thể (Đoàn TN, Hội CMHS, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ) là rất quan trọng góp phần xây dựng và phát triển nhà trường trên mọi mặt. BCH công đoàn chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, nhất là Chi đoàn giáo viên để làm tốt công tác thi đua, tuyên truyền giáo dục cho CB, GV, NV, trong những năm qua đã cùng Đoàn TN tổ chức được 156 buổi tuyên truyền giáo dục cho hơn 15000 lượt công đoàn viên. Phối hợp với Hội khuyến học, Hội CTĐ, Hội CMHS nhà trường chăm lo cho học sinh, CB, GV có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn, trong những năm qua đã vận động CĐV ủng hộ cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 8 triệu đồng, ủng hộ cho 3 giáo viên gặp hoạn nạn trị giá 12 triệu. Thăm và tặng 9
 10. quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ là CB, CC,VC vủa trường, nhân dân tại địa phương, mỗi năm từ 5 đến 7 xuất, mỗi suất trị giá trung bình từ 500.000 đến 1.000.000đ, tổ chức khen thưởng cho GV, CNV đạt thành tích tốt trong các hoạt động ở nhà trường. Phối hợp với Hội CMHS trong tặng quà cho BC, GV, NV nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, tết cổ truyền của dân tộc. Phối hợp với Hội CTĐ vận động CB, GV, NV tham gia Hiếu máu nhân đạo, và tổ chức Lễ hội Xuân hồng tại trường để hiến máu cho bệnh viện Đồng Nai và bệnh viện Chợ Rẫy (mỗi năm có từ 15-20 CB, GV tham gia hiến máu, tổng số đơn vị máu hiến tặng của CĐV, HS nhà trường mội năm từ 150 đến 200 đơn vị máu), quyên góp ủng hộ các quỹ tình thương, tình nghĩa, biên giới hải đảo lên đến chục triệu đồng mỗi lần... 6. Chăm lo cho quyền, lợi ích và đời sống của CB, GV, NV: Tham mưu cho Chi ủy chi bộ về công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn, cho lãnh đạo nhà trường về thực hiện các chính sách đối với CB, GV, NV. BCH công đoàn phối hợp với BGH nhà trường chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách cho CB, GV, NV trong nhà trường như: Nghỉ thai sản, ốm đau, phép hè; nâng lương đúng thời hạn và trước thời hạn; chi trả lương, tăng giờ; hỗ trợ tết; các khoản phúc lợi, tăng thu nhập hăng năm, tổ chức cho CB, GV, NV thăm quan du lịch, khám sức khỏe định kì, chia buồn khi có tang quyến, chia vui khi lập gia đình, thăm nom khi ốm đau, sinh nở... Tạo điều kiện cho các Cán bộ công đoàn được học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. Tạo điều kiện cho CB, GV, NV nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, học tập nâng cao trình độ trên chuẩn... Đề nghị công đoàn giáo dục Việt Nam tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn cho các công đoàn viên, cán bộ công đoàn có thành tích trong hoạt động công đoàn. IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Từ những biện pháp trên, đảm bảo cho hoạt động của công đoàn trường hoàn thành tốt được nhiệm vụ, chương trình hành động của Công đoàn cấp trên giao cho, cụ thể bước đầu đã đạt những mặt sau: Tất cả công đoàn viên trong đơn vị quán triệt sâu sắc Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ngành giáo dục, nội quy, quy chế của cơ quan, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Công đoàn các cấp. Không có đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật, đa số đoàn viên đã thực hiện 10
 11. tốt các chương trình kế hoạch của Công đoàn cấp trên và các chỉ thị của ngành theo từng năm học. Trong các cuộc họp Công đoàn các đoàn viên đã mạnh dạn phát biểu ý kiến đóng góp, xây dựng cũng như đề xuất những ý kiến, giải bày những tâm tư nguyện vọng của bản thân, qua đó, Ban chấp hành đã có những hướng khắc phục những hạn chế trong hoạt động và đồng thời Đoàn viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc, làm cho tinh thần đoàn kết nội bộ được nâng lên rõ rệt. Trong đơn vị thường xuyên tổ chức thăm hỏi đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống, chủ động hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên vượt qua khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Thường xuyên phối hợp với chính quyền, chuyên môn phân công lao động hợp lý, xét chế độ chính sách cho đoàn viên kịp thời và giải quyết những vướng mắc, những mâu thuẫn do nhiều nguyên nhân. Từ đó tạo được niềm tin cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo động lực thúc đẩy trong phong trào thi đua cũng như nâng cao hiệu quả công tác trong đơn vị, thật sự xây dựng được một tập thể vững mạnh. Mỗi năm số giáo viên được công nhận danh hiệu GVG nhiều hơn, số VG đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cao hơn, nhiều năm liền nhà trường được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận là tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014, được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen. Nhiều cá nhân được Sở GDĐT, UBND tỉnh tặng bằng khen trong mỗi năm học. Nhờ kiểm tra giám sát, kiểm điểm kịp thời nên các tổ Công đoàn đã đi vào sinh hoạt đúng quy chế qua đó đã góp phần vào công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và hoạt động có hiệu quả hơn. Cuối năm được Công đoàn Ngành giáo dục đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Năm học 2013 - 2014 Công đoàn trường được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai. Qua việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động Công đoàn đã xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết, thân ái, năng động. Trong quá trình thực hiện từ năm học 2011 – 2012 đến nay đạt được kết quả như sau: Số Năm học: Năm học: Năm học: Hoạt động phong trào TT 2011-2012 2012 -2013 2013 -2014 1 Công đoàn cơ sở VMXS VMXS VMXS Tổ Công đoàn XS được Sở 2 3/10 4/12 4/12 GDĐT khen 3 CB Công đoàn XS 8 10 12 11
 12. 4 CĐ viên XS 20 21 18 5 Gia đình văn hoá 97 100 104 6 Nữ hai giỏi cơ sở 48 50 55 7 SKKN cấp trường 24 28 25 8 SKKN cấp tỉnh 20 21 18 9 Học giỏi sống tốt 48 52 54 Công tác bồi dưỡng HS giỏi 10 53 giải 65 giải 47 giải của GV 11 Giáo viên giỏi cấp trường 5 8 12 12 Chiens sĩ thi đua cấp tỉnh 2 3 5 V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Đối với Công đoàn ngành giáo dục: - Thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác Công đoàn để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ công đoàn. - Mở chuyên đề để trao đổi và học tập kinh nghiệm trong nghiệp vụ chuyên môn, công tác giữa các đơn vị công đoàn. Đối với Nhà trường: Trao đổi rút kinh nghiệm trong Hội đồng sư phạm nhà trường để mỗi Cán bộ, Giáo viên ý thức cao hơn nữa về vai trò, vị trí từng thành viên trong nhà trường, từ đó củng cố vững chắc nhận thức là mỗi thành viên trong nhà trường là mỗi viên gạch góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của toàn trường. Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi đã thực hiện và đạt một số kết quả như trên. Tuy nhiên đây chỉ là kết quả trong phạm vi của đơn vị, rất mong nhận được sự đóng góp, chia sẽ của cấp trên và các đơn vị khác để Công đoàn trường và bản thân tôi có thêm kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế đồng thời phát huy những mặt tích cực để hoạt động Công đoàn đạt được hiệu quả cao nhất. Xin chân thành cảm ơn! 12
 13. VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Văn kiện Hội nghị lần thứ VIII BCH Trung ương đảng kháo XI. [2] Bài giảng “Nhà trường và quản lí nhà trường”_ Nguyễn Thị Hoàng Trâm và Vũ Thị Lan Hương_Trường Cán bộ quản lí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh_2009. [3] Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013. [4] Luật số 38/2005/QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005 (Luật Giáo dục 2005). [5] Điều lệ Công đoàn Việt nam nhiệm kì 2013 - 2018 [6] Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ban hành Ban hành “Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học”. [7] Hướng dẫn thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam, khoá XI. [8] Văn kiện Hội nghị CC, VC năm học 2012 – 2013, 2013 – 2014 và 2014 - 2015 của Trường THPT Sông Ray. [9] Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị khóa XI, ngày 12/12/2013. [10] Một số văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động Tỉnh. 13
 14. VII. PHỤ LỤC 1. Các kế hoạch, quy chế hoạt động công đoàn 2. Các hình ảnh hoạt động công đoàn 14
 15. MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................... Trang: 1 II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ........ Trang: 1 1. Cơ sở lí luận của đề tài ....................................................... Trang: 1 2. Cơ sở thực tiễn của đề tài ................................................... Trang: 4 III. TỔ CHỨC THỰC CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI .... Trang: 5 1. Xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch .......................... Trang: 6 2. Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động ............................ Trang: 8 3. Xây dựng các hoạt động phòng trào ................................. Trang: 8 4. Phối hợp và làm tốt công tác thi đua ................................. Trang: 9 5. Công tác phối hợp trong nhà trường ................................ Trang: 9 6. Chăm lo quyền, lợi ích, đời sống ........................................ Trang: 10 IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI ................................................ Trang: 10 V. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT ............................. Trang: 12 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................... Trang 13 VII. PHỤ LỤC ......................................................................... Trang 14 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Thu Trang 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản