intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trường THPT Lê Hồng Phong

Chia sẻ: Ngaynangmoi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

10
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đề tài là đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để Hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy tổ chức, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trường THPT Lê Hồng Phong

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG  ––––––––––––– SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG (LĨNH VỰC: QUẢN LÝ)              Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Hạnh ­ Hiệu trưởng              Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hồng Phong              Số điện thoại: 0912368139 1
 2. ̣ Nghê An, thang 03 năm 2021 ́ MỤC LỤC Phần,  Nội dung Trang mục Phần 1 Đặt vấn đề 4 Phần 2 Nội dung 6 I Cơ sở lý luận và thực tiễn 6 1 Cơ sở lý luận 6 2 Cơ sở thực tiễn 10 Thực trạng công tác kiểm tra nội bộ tại trường  II 11 THPT Lê Hồng Phong Khái quát đặc điểm, tình hình về  trường THPT Lê  1 11 Hồng Phong Thực   trạng   công   tác   kiểm   tra   nội   bộ   tại   trường   2 13 THPT Lê Hồng Phong Một   số   giải   pháp   nâng   cao   hiệu   quả   công   tác  III kiểm tra nội bộ trường học tại trường THPT Lê  16 Hồng Phong Thực hiện tốt tuyên truyền, phổ  biến, quán triệt về  1 17 vai trò của công tác kiểm tra nội bộ trường học Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng Kế  hoạch   2 và đổi mới hình thức, cách thức tổ chức kiểm tra để  18 nâng cao hiệu quả, hiệu lực kiểm tra 3 Chú trọng xây dựng và tổ chức lực lượng kiểm tra 21 Thực hiện đảm bảo quy trình kiểm tra (các đợt kiểm   4 21 tra định kỳ theo kế hoạch) 2
 3. Khuyến khích việc tự  kiểm tra, đánh giá của các cá  5 23 nhân, bộ phận trong nhà trường.  Chú trọng công tác xử  lý sau kiểm tra. Qua công tác  kiểm tra, cần tuyên dương người tốt, việc tốt, chú  6 trọng   phổ   biến   những   kinh   nghiệm   tốt,   làm   cho  24 những kinh nghiệm đó trở  thành tài sản chung của  tập thể  sư  phạm.  Công khai rộng rãi kết quả  kiểm  tra. 7 Lưu trữ hồ sơ kiểm tra đầy đủ, khoa học 24 IV Kết quả đạt được 25 Phần 3 Kết luận và kiến nghị 26 I Kết luận  26 II Kiến nghị, đề xuất 27 Tài liệu tham khảo Phụ lục 3
 4. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt         Đọc là CBCCVC                                Cán bộ công chức, viên chức CBQL                                      Cán bộ quản lý CSGD                                      Cơ sở giáo dục GD&ĐT                                   Giáo dục và Đào tạo GV                                           Giáo viên GDTX                                      Giáo dục thường xuyên QPPL                   Quy phạm pháp luật THPT                          Trung học phổ thông UBND                                      Ủy ban nhân dân 4
 5. Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công   việc ­ hoạt động nghiệp vụ  mà người quản lý  ở  bất kỳ  cấp nào cũng phải   thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế đã đạt được  đến đâu và như  thế  nào. Từ  đó đề  ra những biện pháp động viên, giúp đỡ,  uốn nắn và điều chỉnh nhằm thúc đẩy các cá nhân và tổ chức phát triển. Tại Điều 78 Nghị  định số  86/2011/NĐ­CP của Chính phủ   về  Hướng  dẫn thi hành Luật Thanh tra có ghi: "Tổ  chức thanh tra nội bộ trong cơ quan   nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.  Cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  cấp tỉnh không được giao nhiệm vụ  quản lý nhà nước, đơn vị  sự  nghiệp,   doanh nghiệp nhà nước thành lập tổ chức thanh tra nội bộ hoặc bố trí cán bộ  làm công tác thanh tra nội bộ  để  giúp Thủ  trưởng cơ  quan, đơn vị, người   đứng đầu doanh nghiệp nhà nước thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong  phạm vi quản lý của mình...". Đối với các nhà trường, lâu nay Bộ  GDĐT dùng từ  "Kiểm tra nội bộ  trường học", hằng năm trong các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thanh  tra   của   Bộ   GD&ĐT   bao   giờ   cũng   có   nội   dung   yêu   cầu   các   Sở   GD&ĐT:   Hướng dẫn và chỉ  đạo các đơn vị  trực thuộc, các phòng GD&ĐT công tác   kiểm tra nội bộ trường học. Kiểm tra nội bộ trường học là chức năng quản lý  cơ bản, là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý đảm bảo tạo lập  mối liên hệ  ngược thường xuyên, kịp thời giúp Hiệu trưởng hình thành cơ  chế  điều chỉnh hướng đích trong quá trình quản lý nhà trường. Kiểm tra nội   bộ trường học là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý  trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ­ đào tạo trong nhà trường.   Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Do đó, vấn đề thực   hiện kiểm tra nội bộ trường học cũng là vấn đề then chốt trong công tác quản  lý,  được đặt ra có tính chất cần thiết để  nâng cao hiệu quả  trong quản trị  trường học. 5
 6. Trong những năm qua, Sở  GD&ĐT đã rất quan tâm chỉ  đạo việc thực  hiện nhiệm vụ  năm học về  công tác thanh tra, kiểm tra. Trong hướng dẫn   nhiệm vụ  năm học hàng năm, từ  năm học 2014 ­ 2015 của Sở  Giáo dục và  Đào tạo Nghệ An đã nêu rõ: "Đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra giáo dục  theo Nghị định số  42/2013/NĐ­CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về  tổ  chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư  số  39/2013/TT­BGDĐT  ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn về  thanh tra chuyên   ngành trong lĩnh vực giáo dục, với tinh thần chuyển trọng tâm từ  chủ  yếu là  thanh tra hoạt động chuyên môn sang thanh tra trách nhiệm quản nhà nước về  giáo dục. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ  trường học  đi đôi với tăng   quyền tự  chủ  tự  chịu trách nhiệm của các cơ  sở  giáo dục; nâng cao trách  nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của thủ trưởng trong công tác   quản lý, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của cơ quan, đơn vị". Như  vậy, việc kiểm tra đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên và các   hoạt động của một nhà trường là trách nhiệm chính của Hiệu trưởng. Do đó,  công tác kiểm tra nội bộ trường học đóng một vai trò hết sức quan trọng. Sở  GD&ĐT đã tổ chức tập huấn về công tác kiểm tra nội bộ nhằm hướng dẫn,   thúc đẩy các CSGD thực hiện tốt nội dung này. Tuy nhiên, hiện tại, đến thời điểm này vẫn chưa có tài liệu nào hướng   dẫn cụ thể, đầy đủ, chi tiết về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Cho nên   đề tài được đặt ra có tính mới. Trên cơ sở tập huấn, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, sau những thời gian  tìm tòi, nghiên cứu và căn cứ các kết quả đạt được trong quá trình triển khai   công tác kiểm tra nội bộ  trường học tại trường THPT Lê Hồng Phong, tôi  chọn đề tài: “Một số  giải pháp nâng cao hiệu quả  công tác kiểm tra nội bộ  trường học, tiếp công dân, xử  lý đơn thư  tại trường THPT Lê Hồng  Phong” 6
 7. Phần 2. NỘI DUNG I.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận 1.1. Khái niệm:  Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động xem xét và đánh giá các hoạt  động giáo dục, điều kiện dạy ­  học, giáo dục trong phạm vi nội bộ  nhà   trường nhằm mục đích phát triển sự  nghiệp giáo dục nói chung, phát triển  nhà trường, phát triển người giáo viên và học sinh nói riêng.  Nói một cách ngắn gọn, dễ  hiểu: Kiểm tra nội bộ  trường học là nhà   trường tự kiểm tra các hoạt động của mình. Từ khái niệm trên, cho thấy: Kiểm tra nội bộ trường học, về thực chất gồm hai hoạt động, đó là: ­ Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra công việc, hoạt động, mối quan hệ  của các thành viên, bộ  phận và những điều kiện, phương tiện phục vụ  dạy   học và giáo dục trong nhà trường. ­ Việc tự kiểm tra của các bộ phận, cá nhân trong trường và tự kiểm tra   công tác quản lý của Hiệu trưởng. 1.2. Phân biệt giữa kiểm tra nội bộ trường học với thanh tra nhà  nước, thanh tra nhân dân trong lĩnh vực giáo dục 7
 8. Trong thực tiễn quản lý giáo dục ­ đào tạo đang tồn tại các hoạt động:   kiểm tra nội bộ  trường học, thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân trong  lĩnh vực giáo dục. Cần phân biệt các loại hoạt động trên và xác định mối quan   hệ giữa chúng: Theo Luật thanh tra 2010 (Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010): Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự,  thủ  tục do pháp luật quy định của cơ  quan nhà nước có thẩm quyền đối với   việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ  quan, tổ  chức, cá nhân.  Thanh tra nhân dân  là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban  thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải  quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ  quan, tổ  chức, cá nhân có trách nhiệm  ở  xã, phường, thị  trấn, cơ  quan nhà  nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, giữa kiểm tra nội bộ trường học với hoạt động thanh tra nhà  nước, thanh tra nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, có sự giống, khác nhau là: ­ Giống nhau: Các hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân  trong lĩnh vực giáo dục và kiểm tra nội bộ trường học, đều là hoạt động quan  sát, theo dõi các hoạt động giáo dục và giúp đỡ  đối tượng hoàn thành tốt  nhiệm vụ. Về  nội dung công việc đều là kiểm soát, đánh giá trạng thái của  hệ; phổ biến, truyền bá kinh nghiệm tiên tiến cũng như phát hiện lệch lạc để  điều chỉnh, uốn nắn.  ­ Khác nhau: Các hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân trong  lĩnh vực giáo dục và kiểm tra nội bộ trường học khác nhau: Về tính chất (chủ  yếu về  tư  cách pháp nhân của người thực hiện thanh kiểm tra), về  tổ  chức   hoạt động, về đối tượng và cách xử lý.  Cụ thể:  + Về tính chất: Thanh tra nhà nước trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động kiểm tra và   đánh giá chính thức có tính Nhà nước của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên  đối với cấp dưới. Kết luận thanh tra mang tính pháp lý cao. Kiểm tra nội bộ  trường học có tính chất tổ  chức quản lý trong nội bộ  là chủ  yếu (song vẫn  mang tính chất hành chính pháp chế). Thanh tra nhân dân vừa mang tính pháp   lý vừa mang tính quần chúng và nặng về tư vấn và thuyết phục. + Về tổ chức: Hệ  thống tổ  chức thanh tra Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục do pháp  luật quy định và có tính  ổn định cao; thanh tra viên là công chức nhà nước  được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.  8
 9. Ban kiểm tra nội bộ  trường học do thủ trưởng đơn vị  trực tiếp quyết  định thành lập, tổ chức thực hiện và ít ổn định hơn.  Còn Ban thanh tra nhân dân trong các cơ  quan nhà nước, đơn vị  sự  nghiệp do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân,  viên chức bầu ra bằng phiếu kín, có nhiệm kỳ  làm việc và chịu sự  chỉ  đạo  của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. + Về đối tượng: Đối tượng của thanh tra nhà nước là cơ  quan, tổ  chức, cá nhân cấp   dưới với những công việc và hoạt động của họ.  Đối tượng của kiểm tra nội bộ là bộ  phận, cá nhân trong một tổ  chức  với những công việc, hoạt động và mối quan hệ của họ. Đối tượng của thanh tra nhân dân là bộ  phận, cá nhân trong việc thực  hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước và chế độ nội quy của đơn vị. + Về xử lý: Thanh tra nhà nước: Có tính chất và hiệu lực pháp lý cao, buộc đối  tượng phải thực hiện; có thể đình chỉ hoạt động khi thật cần thiết. Kiểm tra nội bộ: Xem xét, phát hiện, uốn nắn,  điều chỉnh, giúp đỡ  trong nội bộ và cơ sở để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật trong nội bộ đơn vị. Thanh tra nhân dân: Chủ  yếu là kiến nghị  và giám sát việc thực hiện  kiến nghị.  Các hoạt động trên có những điểm khác nhau, song chúng có mối quan   hệ chặt chẽ với nhau: Kiểm tra nội bộ trường học cung cấp thông tin tin cậy  cho thanh tra; thanh tra sử dụng số liệu, kết luận, đánh giá của kiểm tra nội  bộ  trường học đồng thời lại giúp cho công tác kiểm tra nội bộ  trường học   được chính xác hơn, hiệu quả hơn. 1.3. Vị trí, vai trò của công tác kiểm tra nội bộ trường học Kiểm tra nội bộ trường học là chức năng quản lý cơ  bản, là khâu đặc  biệt quan trọng trong chu trình quản lý đảm bảo tạo lập mối liên hệ  ngược   thường xuyên, kịp thời giúp Hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh hướng  đích trong quá trình quản lý nhà trường. Kiểm tra nội bộ  trường học là một  công cụ  sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường học nhằm  nâng cao chất lượng giáo dục ­ đào tạo trong nhà trường. Lãnh đạo mà không   kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Thực tế  cho thấy, nếu kiểm tra đánh giá chính xác, chân thực thì sẽ  giúp cho Hiệu trưởng có thông tin chính xác về  thực trạng của đơn vị  mình  cũng như  xác định các mức độ, giá trị, các yếu tố   ảnh hưởng, từ  đó tìm ra  nguyên nhân và đề  ra các giải pháp điều chỉnh, uốn nắn có hiệu quả. Như  9
 10. vậy, kiểm tra vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để đảm bảo thực hiện các mục  tiêu. Kiểm tra còn có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ  trợ và giúp đỡ  các đối   tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn.  Kiểm tra nội bộ trường học thực hiện việc xem xét và đánh giá mức độ  hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, bộ phận trong nhà trường, phân tích  nguyên nhân của các  ưu, nhược điểm đồng thời đề  xuất các biện pháp phát  huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Do đó giúp cho việc động   viên, khen thưởng chính xác các cá nhân, đơn vị; khuyến khích cái tốt, truyền  bá kinh nghiệm tiên tiến đồng thời phát hiện ra những lệch lạc, sai sót để uốn   nắn, điều chỉnh kịp thời. Có thể nói, kiểm tra nội bộ trường học là một trong   các yếu tố tạo nên chất lượng giáo dục ­ đào tạo trong nhà trường. 1.4. Mục đích, yêu cầu của kiểm tra nội bộ trường học ­ Về  mục đích: Xem xét việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, quy định  của ngành, của nhà trường; tìm ra các  ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân để  có  những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ  và điều chỉnh hoạt động của các cá nhân,  bộ  phận nhằm thực hiện kế  hoạch, mục tiêu đã được định trước, củng cố  hoàn thiện và phát triển nhà trường (nói chung), phát triển người giáo viên và   học sinh (nói riêng) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ­ đào tạo trong   nhà trường. Là cơ  sở  giúp hiệu trưởng sắp xếp, bố  trí đội ngũ hợp lý, phát  huy tối đa năng lực của từng tổ  chức, cá nhân trong đơn vị, đồng thời đánh  giá, xếp loại công chức, viên chức, xếp loại thi đua trong năm học; Góp phần  đảm bảo trật tự, kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo  dục trong nhà trường. ­ Về yêu cầu:  +  Công tác kiểm tra nội bộ  trường học phải được tiến hành thường  xuyên để  theo dõi, xem xét, đánh giá toàn bộ  các hoạt động giáo dục trong  phạm vi nhà trường trên cơ  sở  kiểm tra đối chiếu với các quy định của Luật   Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của các cơ  quan quản lý; + Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nhiệm vụ đã được phân công cho  tập thể, cá nhân, phải gắn với yêu cầu đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo   Chuẩn nghề nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; + Tăng cường công tác xử  lý sau kiểm tra, nhằm ngăn chặn hoặc kịp  thời chấn chỉnh sai phạm nếu có; + Lập hồ  sơ  kiểm tra và lưu trữ  hồ  sơ  kiểm tra đầy đủ  theo hướng   dẫn. 10
 11. Công tác kiểm tra nội bộ  trường học phải đảm bảo tính đại trà, toàn  diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng, theo các nguyên tắc sau: + Kiểm tra phải chính xác, khách quan Đây là nguyên tắc hàng đầu của kiểm tra. Kết quả kiểm tra phải phản   ánh đúng thực trạng về  đối tượng kiểm tra. Tránh định kiến, suy diễn cũng  như tránh làm hình thức, giả tạo. + Kiểm tra phải có hiệu quả Kiểm tra không phải là “bới lông tìm vết”. Kiểm tra phải có tác dụng  đôn đốc thúc đẩy việc thực hiện được tốt hơn. Đặc biệt, trong giáo dục còn   phải tính đến hiệu quả giáo dục trong kiểm tra. Chẳng hạn: kiểm tra giờ dạy   trên lớp của giáo viên nhưng có hiện tượng giáo viên đã “dạy nháp” trước thì  không những không đánh giá đúng thực trạng hoạt động dạy của thầy và hoạt  động học của trò mà còn đưa tới tác dụng giáo dục không tốt đối với học  sinh. Kiểm tra phải giúp cho nhà quản lý nâng cao hiệu quả  quản lý nhờ  những thông tin xác thực về  hoạt động của đối tượng quản lý và hoạt động  của các cấp quản lý trong nhà trường. Ngoài ra, còn phải tính đến tính đến hiệu quả  kinh tế  trong kiểm tra,  nghĩa là các lợi ích mà kiểm tra mang lại phải lớn hơn các chi phí cùng hậu  quả do kiểm tra gây ra. + Kiểm tra phải thường xuyên, kịp thời Kiểm tra là một chức năng quản lý, là công việc của nhà quản lý nên   phải thực hiện thường xuyên, không phải “khi có vấn đề” mới kiểm tra. + Kiểm tra phải công khai Đó là sự thể hiện dân chủ trong quản lý. Cần phải động viên, thu hút cá   nhân, đơn vị tham gia vào quá trình kiểm tra, biến quá trình kiểm tra bên ngoài   thành quá trình tự kiểm tra của các cá nhân, bộ phận trong nhà trường. Công tác kiểm tra nội bộ trường học được thực hiện theo một quy trình  khép kín từ  khâu lập kế  hoạch, tiến hành kiểm tra, xử  lý kết quả.  Kiểm tra  phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, hiệu quả; phản ánh đúng thực trạng   về  đối tượng kiểm tra, tránh định kiến, cả  nể, làm qua loa, hình thức; kiểm  tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch. 1.5. Nhiệm vụ của kiểm tra nội bộ trường học Kiểm tra nội bộ trường học thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: 1.5.1. Kiểm tra 11
 12. Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ  của đối tượng kiểm tra so với các   qui định trong các văn bản qui phạm pháp luật và các hướng dẫn của các cấp   quản lý. Yêu cầu của kiểm tra là phải tỉ  mỉ, rõ ràng, chỉ  rõ những điều làm  được, chưa làm được của đối tượng kiểm tra. Còn đối với người được  kiểm tra thì cảm thông, hợp tác, chấp nhận việc làm của ban kiểm tra. 1.5.2. Đánh giá Xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo qui  định, phù hợp với bối cảnh và đối tượng để xếp loại đối tượng kiểm tra.  Yêu  cầu của đánh giá là khách quan, chính xác, công bằng đồng thời định hướng,  khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của đối tượng kiểm tra.  1.5.3. Tư vấn Nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho đối tượng kiểm tra thực hiện  ngày càng tốt hơn nhiệm vụ  của mình. Yêu cầu của tư  vấn là các ý kiến tư  vấn phải sát thực, khả  thi giúp cho đối tượng kiểm tra nâng cao chất lượng  công việc của mình.  1.5.4.Thúc đẩy Là  hoạt   động kích  thích, phát  hiện,  phổ   biến các  kinh  nghiệm tốt,   những định hướng mới và kiến nghị  với các cấp quản lý nhằm hoàn thiện   dần hoạt động của đối tượng kiểm tra, góp phần phát triển hệ  thống giáo  dục quốc dân. Yêu  cầu  của  thúc  đẩy  là  người  kiểm  tra  phải  phát  hiện,  lựa  chọn  được  kinh  nghiệm (của  đối tượng  kiểm tra, của  người  khác,   của  mình…);  phổ biến được  kinh nghiệm tốt, những định hướng mới cho  đối tượng kiểm tra và có những kiến nghị  xác đáng đối với các cấp quản lý  nhằm phát triển tổ chức, phát triển cá nhân trong đơn vị. 2. Cơ sở thực tiễn của công tác kiểm tra nội bộ trường học Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các cơ sở  giáo dục trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến công tác kiểm tra nội bộ. Lãnh đạo  các trường học đã  xem đây  là chức năng quản lý cơ  bản, là khâu đặc biệt  quan trọng trong chu  trình  quản lý  đảm  bảo tạo lập  mối  liên  hệ   ngược   thường xuyên, kịp thời giúp Hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh hướng  đích trong quá trình quản lý nhà trường. Kiểm tra nội bộ  trường học đã trở  thành một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường học  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ­ đào tạo trong nhà trường. Tuy nhiên, công tác kiểm tra nội bộ tại nhiều trường học trên địa bàn  tỉnh vẫn vẫn còn một số  hạn chế, tồn tại nênchưa đạt hiệu quả  như  mong  muốn,: 12
 13. Về nhận thức: Chưa thấy rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra nội   bộ  trường học, coi công việc này chỉ  là hoạt động phối hợp nằm trong biện  pháp động viên thi đua, là biện pháp để đánh giá. Về hoạt động: Chưa đầy đủ, chưa thường xuyên, đôi khi còn hình thức  trong quá trình kiểm tra, do đó hiệu quả và sự tác động không cao. Về  chỉ  đạo: Chưa chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ  kiểm tra nội bộ  trường học và hướng dẫn cụ  thể  Ban kiểm tra; chưa có kế  hoạch cụ  thể  hoặc quá ôm đồm nhiều nội dung thiếu trọng tâm, trọng điểm.  Như vậy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra nội bộ là vấn   đề không chỉ có cơ sở lý luận mà trong cơ sở thực tiễn được đặt ra mang tính  cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Cần thiết đề  xuất một số  giải pháp để  nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ qua đúc rút kinh nghiệm thực tiễn  tại trường THPT Lê Hồng Phong.  II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG   HỌC TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 1. Khái quát đặc điểm, tình hình trường THPT Lê Hồng Phong 1.1. Khái quát chung Trường   THPT   Lê   Hồng   Phong   tiền   thân   là   trường   Cấp   III   Hưng  Nguyên được thành lập tháng 9 năm 1965 trong chiến tranh ác liệt đầy cam go  (được tách ra từ  trường Quốc học Vinh nay là trường THPT Huỳnh Thúc  Kháng. Tháng 9 năm 1975, trường đã được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định  trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.  Trải   qua   55  năm   xây   dựng   và  phát   triển,   nhà   trường  đã   được   tặng  thưởng nhiều Bằng khen và Giấy khen của các cấp  ở  địa phương, được Bộ  GĐ&ĐT tặng Bằng khen, nhiều năm được công nhận đơn vị tập thể lao động  tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Năm 2015, nhà trường được Nhà nước tặng   thưởng Huân chương lao động hạng II, liên tục nhiều năm được công nhận là  đơn vị  văn hoá cấp tỉnh và đạt nhiều thành tích khác. Tổ  chức Đảng nhiều   năm liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh”. Năm 2015, trường được công  nhận đạt chuẩn quốc gia.  Năm học 2020 ­ 2021, nhà trường có 22  lớp với 924 HS với có 57  CB,GV,NV, trong đó có 8 lớp 10 với 342 học sinh, 7 lớp 11 với 296 h ọc sinh,   7 lớp 12 với 284 học sinh. 1.2. Chất lượng đội ngũ a) Về trình độ đào tạo (tính đến 01/03/2021) Tổng  Nữ GV Trình độ chuyên môn, LLCT số Đản Giỏi  Trên  ĐH CĐ TC LLCT g  tỉnh 13
 14. viên ĐH 05   TC;   01   CBQL  đang   học   CCLLCT;  57 40 40   24 27 53 2 1 02   GV   đang   học  TCLLCT b) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ TT Kết   quả   xếp  loại  (Thống  kê  theo  số  người  đươc  Số  đánh giá) lượng HTXSNV HTTNV HTNV KHT NV Năm học 2017­2018 59 09 50 01 0 Năm học 2018­2019 56 05 51 0 0 Năm học 2019­2020 57 16 41 0 0 1.3. Kết quả hoạt động giáo dục của  nhà trường  a) Kết quả xếp loại học lực:  Xếp   loại  2017­2018 2018­2019 2019­2020 học lực SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 14 Giỏi 287 6 17,14% 262 30,7% 34,29% 54 Khá 471 7 61.95% 469 55% 56,27% 21 TB 79 4 2.24% 121 14,2% 9,44% Yếu 5 0.57% 0 0% 0 0% Kém 0 0 0 0 0 0 b) Kết quả xếp loại hạnh kiểm:  Xếp   loại  2017­2018 2018­2019 2019­2020 hạnh  SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ kiểm Tốt 628 73,71% 706 82,77% 715 85,42% 14
 15. Khá 171 20,07% 119 13,95% 107 12,78% TB 53 6,22% 27 3,17% 13 1,55% Yế u 0 0 1 0,12% 2 0,24% c) Kết quả các kỳ thi cấp tỉnh, cấp QG của giáo viên, học sinh:  Học sinh Giáo  Năm học Cấp  viên Giỏi tỉnh Quốc gia 11  (4  Nhì. 5 giải Ba, 02 KK);  17 lượt HS đạt giải HKPĐ cấp  2017­2018 0 tỉnh; 01 HS đạt giải Nhì cuộc  thi   tìm   hiểu   “An   toàn   giao  thông vì nụ cười ngày mai”. 01 HCV, 01 HCB  2018­2019 0 9 (03 Nhì, 04 Ba, 02 KK) cấp Quốc gia môn  điền kinh 01   Giải   Ba   KHKT;  03   giải  2019­2020 4 nhất HKPĐ cấp cụm; 03 HCV  HKPĐ cấp tỉnh ­ Kết quả kỳ thi THPTQG: Năm học 2017 ­ 2018:  Có 97.3% HS được  công nhận tốt nghiệp;  có 88 lượt học sinh đạt điểm 8 trở  lên, học sinh có   điểm thi cao nhất khối A là 24,75 điểm, khối C là 24,5; có 3 HS đạt điểm cao  vào ĐH được UBND huyện khen thưởng. Năm học 2018 ­ 2019: Có 97.04% HS được công nhận tốt nghiệp,  có 02  HS có điểm thi trên 27 điểm khối A và khối D trong Kỳ thi THPTQG, trong đó  01 em đạt thủ  khoa đầu vào của trường SPNN Hà Nội, được cấp học bổng  2.000 USD.  Năm học 2019­2020:  Có 99,61% HS được công nhận tốt nghiệp, có 36  lượt HS có điểm thi các khối từ 26 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT,  trong đó có 1 HS đạt 28,5 điểm được UBND khen thưởng.  2. Thực trạng công tác kiểm tra nội bộ  trường học tại trường   THPT Lê Hồng Phong 2.1. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ 2.1.1. Năm học 2018 ­ 2019 a) Tổng số chuyên đề được kiểm tra theo kế hoạch: 08 15
 16.   + Kiểm tra hồ sơ công chức, viên chức: 01 cuộc + Kiểm tra hồ sơ tổ, nhóm chuyên môn, hồ sơ chuyên môn giáo viên: 04  cuộc + Kiểm tra cải cách hành chính: 01 cuộc + Kiểm tra thực hiện chương trình, hồ sơ thi THPTQG: 02 đợt b)  Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố  cáo, phản ánh,  kiến nghị từ năm 2018  đến năm 2020 Phân loại S S S S S ố   đơn  ố   đơn  ố   đơn  ố   đơn  ố   đơn  đã  đủ  không  đã   giải  đang  nhận ĐKGQ đủ  quyết giải  ĐKGQ quyết Số đơn  Khiếu nại 0 0 0 0 0 thuộc  Tố cáo 0 0 0 0 0 thẩm  quyền Loại khác 0 0 0 0 0 Số đơn  Khiếu nại 0 0 0 0 0 không  Tố cáo 04 04 0 0 thuộc  thẩm  Loại khác 0 0 01 01 0 quyền Tổng 04 0 0 Quy trình giải quyết: Có 04 đơn không thuộc thẩm quyền tố cáo 01 GV  vì có dấu hiệu lừa đảo, nhà trường đã hướng dẫn Công dân chuyển đơn đến  cấp có thẩm quyền để được xử lý và báo cáo cụ thể về Sở GD&ĐT; 01 đơn  kiến nghị  thuộc thẩm quyền giải quyết, nhà trường đã thực hiện. Về  xử  lý  kỷ luật: Năm 2018, khiển trách đối với 01 đảng viên và viên chức đối với GV  vi phạm đạo đức nhà giáo. Sau đó, GV đã tự nhận thấy sự  vi phạm của bản   thân và xin chuyển công việc ra khỏi ngành. c) Công tác phòng chống tham nhũng (kế  hoạch, việc kê khai tài sản,  tích hợp giảng dạy trong môn GDCD, công khai…) ­ Kế  hoạch số  17/KH­THPT.LHP ngày 20/4/2018 triển khai thực hiện  Kết luận 10­KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị  về việc tiếp tục thực   hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công   tác   phòng,   chống   tham   nhũng,   lãng   phí”   tại   trường   THPT   Lê   Hồng  16
 17. Phong. Hàng năm, nhà trường đã xây dựng Kế  hoạch công tác phòng chống,  tham nhũng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. ­ Việc kê khai tài sản thực hiện đúng quy định và nộp đầy đủ hồ sơ về  Sở GD&ĐT. ­ Thực hiện giảng dạy tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào  môn GDCD: 6 tiết, mỗi khối 2 tiết. ­ Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân Huyện Hưng Nguyên giám sát   về  nội dung công tác phòng tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí  tại Trường được Đoàn đánh giá tốt. 1.2. Năm học 2019 ­ 2020 a) Tổng số cuộc kiểm tra theo kế hoạch: 15 ­ Kiểm tra các hoạt động của nhà trường: 05 chuyên đề ­  Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn  và các bộ  phận  khác: 03 chuyên đề. ­ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên: 04 chuyên đề. ­ Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh: 03 chuyên đề. b)  Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố  cáo, phản ánh,  kiến nghị Số đơn  Số đơn  Số đơn  Số đơn  Số đơn  không  đang  Phân loại đã  đủ   đã giải  đủ  giải  nhận ĐKGQ quyết ĐKGQ quyết Số đơn  Khiếu nại 0 0 0 0 0 thuộc  Tố cáo 0 0 0 0 0 thẩm  quyền Loại khác 0 0 0 0 0 Số đơn  Khiếu nại 0 0 0 0 0 không  0 0 0 0 0 Tố cáo thuộc  thẩm  Loại khác 0 0 0 0 0 quyền               Tổng 0 0 0 0 0 c)  Công tác phòng chống tham nhũng (kế  hoạch, việc kê khai tài sản,  tích hợp giảng dạy trong môn GDCD, công khai…) 17
 18. ­ Kế  hoạch số  17/KH­THPT.LHP ngày 20/4/2018 triển khai thực hiện  Kết luận 10­KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị  về việc tiếp tục thực   hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công   tác   phòng,   chống   tham   nhũng,   lãng   phí”   tại   trường   THPT   Lê   Hồng  Phong. ­ Thực hiện giảng dạy tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào  môn GDCD: 6 tiết, mỗi khối 2 tiết. 2.2. Đánh giá về  công tác kiểm tra nội bộ  trường học tại trường   THPT Lê Hồng Phong a) Ưu điểm Nhà trường rất quan tâm công tác kiểm tra nội bộ  trường học. Từ  đó   nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý nhà trường. ­  Kế  hoạch kiểm tra nội bộ  trường học  đã được xây dựng đầy đủ,  đúng về nội dung, thể thức, phù hợp với thực tế của trường, có tính khả  thi;  quy định tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. ­ Thực hiện các cuộc kiểm tra đúng quy trình, có chất lượng, chú trọng   công tác xử lý sau kiểm tra. ­ Thực hiện công khai kết quả kiểm tra để có tính tác động đến toàn hệ  thống. ­ Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư  dứt điểm, đúng quy trình, hồ  sơ lưu giữ đầy đủ. b) Hạn chế, tồn tại  ­ Việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học còn nhiều hạn  chế: Chưa lường hết những khó khăn, tác động khác nhau nên đề ra kế hoạch   chưa sát với thực tế (đưa ra quá nhiều nội dung kiểm tra trong năm) dẫn đến  không khả thi (một số cuộc kiểm tra không thực hiện được). ­ Phương pháp kiểm tra, năng lực kiểm tra, nghiệp vụ xử lý, giải quyết   kết quả kiểm tra của một số thành viên trong Tổ kiểm tra, Đoàn kiểm tra còn   nhiều hạn chế.  ­ Một số thành viên trong Tổ kiểm tra chưa nhận thức đầy đủ  ý nghĩa,  tầm quan trọng của công tác kiểm tra nội bộ trường học, dẫn đến làm "chiếu   lệ" mang tính chất "đối phó", kiểm tra sơ  sài, viết biên bản kiểm tra chung  chung, hiệu quả, hiệu lực kiểm tra thấp.  ­ Việc xử lý sau kiểm tra có lúc có khi chưa nghiêm, chưa triệt để.    Vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, tuy nhiên, trong thời gian tới, nhà  trường tiếp tục tập trung để  nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm   tra nội bộ trường học. 18
 19. III. MỘT SỐ  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  CÔNG TÁC  KIỂM TRA NỘI BỘ  TRƯỜNG HỌC TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG  PHONG Thực hiện hướng dẫn về  công tác kiểm tra nội bộ  trường học, trong   thời gian qua, tập thể  Lãnh đạo nhà trường đã xây dựng các giải pháp thực   hiện nâng cao hiệu quả  công tác kiểm tra nội bộ  trường học, đã đạt được  nhiều kết quả  đáng ghi nhận, thể  hiện qua việc xây dựng và tổ  chức thực   hiện các giải pháp sau: 1. Thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về vai trò của  công tác kiểm tra nội bộ trường học Cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ  biến, giáo dục pháp  luật về công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai  trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra không chỉ với người  đứng đầu cơ quan, đơn vị mà đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong  đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ  biến, nâng cao trách nhiệm  của Lãnh đạo nhà trường, trưởng các tổ  chức đoàn thể, Tổ  trưởng chuyên   môn trong công tác kiểm tra. Từ  đó tạo sự  đồng thuận, cộng tác, tuân thủ,   hiệu quả  trong công tác kiểm tra. Có thể  xem đây là giải pháp có tính mở   đường. Qua phổ biến, tuyên truyền, để  cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức  rõ thanh tra, kiểm tra là một khâu quan trọng của chu trình quản lý: Xây dựng   kế  hoạch ­ Tổ  chức thực hiện ­ Kiểm tra ­ Khắc phục, cải tiến. Không có   thanh tra, kiểm tra, coi như  không có quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra,   giám sát dù được thực hiện dưới bất cứ hình thức nào, cũng luôn có tác dụng   hạn chế, ngăn ngừa những sai sót, vi phạm. Hơn nữa, p hải thấy rằng mục  đích của thanh tra, kiểm tra  không chỉ  là phát hiện, xử  lý khuyết điểm, vi  phạm mà còn là phát huy các nhân tố  tích cực, giúp nhà trường, các bộ phận,  cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra  thực hiện đúng các  quy định,  chủ  trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.  Đồng thời, qua đó cũng  kiến nghị  các cấp quản lý điều chỉnh, ban hành nhiều văn bản quản lý, kết  quả đó đã góp phần tăng cường nề nếp, kỷ cương; tăng cường hiệu quả của   công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.  Nhà  trường  đã  thực hiện các  nội dung phổ   biến,  tuyên  truyền  bằng nhiều hình thức:  Qua các cuộc họp, hội nghị; đăng bài trên Website,  tập huấn... và tuyên truyền qua chính hiệu quả  của công tác kiểm tra nội bộ  trong quản lý nhà trường. Ngoài ra, để  làm tốt công tác truyền thông, nhà trường đã thiết lập và  thông báo rộng rãi đường dây nóng để  nắm bắt các thông tin, phản ánh của  nhân dân và phụ huynh về những vấn đề nổi cộm, những vấn đề “nóng” liên  quan đến giáo dục và đào tạo. Tổ  chức các cuộc đối thoại với học sinh qua  19
 20. nhiều hình thức. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề  xuất, góp ý của nhân dân để  chỉ  đạo, tổ  chức thực hiện tốt nhiệm vụ  năm  học. Qua việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn đã làm cho cán bộ, giáo viên,  ̃ ́ ự chuyên biên tich c nhân viên đa co s ̉ ́ ́ ực trong nhận thức đúng vai trò vị trí của  công tác kiểm tra nội bộ là hết sức quan quan trọng, góp phần chấn chỉnh, nề  nếp kỷ  cương trong nhà trường, việc tuân thủ  các quy chế, quy định, góp  phần nâng cao nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Có được kết quả  đó, trước hết do nhà trường làm tốt công tác truyền  thông, đã nhận được sự  đồng thuận,  ủng hộ  từ  các tổ  chức, đoàn thể, của  mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 2. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng Kế  hoạch và đổi mới   hình thức, cách thức tổ chức hoạt động để nâng cao hiệu quả, hiệu lực  kiểm tra Công tác kiểm tra được tiến hành thông qua việc thực hiện các chức  năng quản lý, tức là từ  việc xây dựng kế  hoạch đến tổ  chức thực hiện, chỉ  đạo khắc phục và tổng kết, điều chỉnh.  Quan tâm đầu tư  xây dựng Kế   hoạch hoạt động cụ  thể, khả  thi là giải pháp có tính quyết định đầu tiên   đến thành công của công tác kiểm tra nội bộ trường học. Kế  hoạch kiểm tra của nhà trường là một bộ  phận hữu cơ  của kế  hoạch năm học, đồng thời là mắt xích trọng yếu của chu trình quản lý. Hiệu  trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra phải phù hợp với tình hình, điều kiện cụ  thể của trường, có tính khả thi và được công bố công khai đến tất cả các đối   tượng được kiểm tra ngay từ đầu năm học.  Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường cần chú trọng, tập trung  đầu tư  xây dựng Kế  hoạch kiểm tra nội bộ  năm học.  Kế  hoạch kiểm tra  trong năm được ghi nhận toàn bộ  các "đầu việc" theo trình tự  thời gian từ  tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau. Kế  hoạch kiểm tra xác định rõ mục  đích, yêu cầu  kiểm  tra, phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian tiến hành, tổ  chức thực hiện: Trách nhiệm thực hiện (của Hiệu trưởng, Ban kiểm tra nội   bộ, đối tượng được kiểm tra), quy trình kiểm tra, các điều kiện đảm bảo cho  công tác kiểm tra.  Kế  hoạch  kiểm  tra phải có sự  đổi mới mạnh mẽ, theo  hướng tinh giản (số lượng, nội dung, quy mô tổ chức) nhưng có hiệu quả, có   trọng tâm, trọng điểm,  nhằm vào những vấn đề  quản lý tác động đến hệ  thống. Từ  “một điểm” có thể  xem xét, đánh giá, điều chỉnh được  “nhiều  điểm”, từ một cuộc có thể nắm bắt được nhiều thông tin, nhiều vấn đề trong  quản lý. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của trường nhất là các hoạt động, nội  dung thời gian trước thực hiện chưa hiệu quả… Hiệu trưởng lựa chọn các  nội dung sẽ tập trung kiểm tra trong năm từ các nội dung sau: 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2