intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel Chương 8 - ThS. Nguyễn Tấn Quốc

Chia sẻ: Luuquocbao Luuquocbao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

272
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel Chương 8: Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel do ThS. Nguyễn Tấn Quốc biên soạn. Tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung chính sau: Nhiệm vụ và yêu cầu đối với hệ thống nhiên liệu, phân loại hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel, bơm cao áp, bơm tiếp vận, kim phun, lọc nhiên liệu, đặc tính bơm cao áp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel Chương 8 - ThS. Nguyễn Tấn Quốc

Tài liệu<br /> Hệ thống nhiên liệu<br /> động cơ diesel<br /> <br /> Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TPHCM – Khoa Cơ khí Động lực - GVC ThS Nguyễn Tấn Quốc<br /> <br /> Chöông 08: HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU<br /> ÑOÄNG CÔ DIESEL<br /> I.NHIEÄM VUÏ VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU<br /> <br /> I.1.Nhieäm vuï:<br /> Cung caáp nhieân lieäu caàn thieát tuøy theo cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô.<br /> Cung caáp löôïng nhieân lieäu ñoàng ñeàu cho caùc xi lanh ñoäng cô ñuùng thôøi ñieåm vaø ñuùng thöù töï thì<br /> noå.<br /> Phun söông vaø phaân taùn ñeàu hôi nhieân lieäu vaøo buoàng ñoát.<br /> I.2. Yeâu caàu:<br /> Thuøng nhieân lieäu döï tröõ phaûi ñaûm baûo cho ñoäng cô hoaït ñoäng lieân tuïc trong suoát thôøi gian quy<br /> ñònh.<br /> Caùc loïc phaûi loïc saïch nöôùc vaø taïp chaát cô hoïc laãn trong nhieân lieäu.<br /> Caùc chi tieát phaûi chaéc chaén, coù ñoä chính xaùc cao, deã cheá taïo.<br /> Thuaän tieän cho vieäc baûo döôõng vaøsöûa chöõa.<br /> <br /> II.PHAÂN LOAÏI HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ DIESEL:<br /> <br /> Goàm caùc loaïi sau ñaây:<br /> Bôm cao aùp moät toå bôm (bôm cao aùp PF): bôm cao aùp thay ñoåi haønh trình piston bôm.<br /> Bôm cao aùp nhieàu toå bôm raùp chung moät khoái (bôm cao aùp PE): bôm cao aùp thay ñoåi haønh trình<br /> piston bôm.<br /> Kim bôm lieân hôïp GM.<br /> Bôm cao aùp loaïi phaân phoái goàm: Bôm cao aùp PSB, CAV, DPA, ROOSA MASTER, PERKING,<br /> EP – VA, EP –VM, VE.<br /> Bôm thôøi aùp: bôm CUMMINS.<br /> Hieän nay thoâng duïng nhaát laø loaïi: bôm cao aùp thay ñoåi haønh trình piston bôm PE, bôm cao aùp<br /> khoâng thay ñoåi haønh trình piston bôm VE.<br /> 1 – thuøng chöùa<br /> 2 – loïc thoâ<br /> 3 – bôm tieáp vaän<br /> 4 – loïc tinh<br /> 5 – oáng daàu ñeán<br /> 6 – oáng daàu veà<br /> 7 – bôm kim lieân hôïp<br /> 8 – oáng daãn daàu<br /> Hình 1: Heä thoáng nhieân lieäu bôm kim lieân hôïp GM.<br /> <br /> ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TPHCM – Khoa Cơ khí Động lực - GVC ThS Nguyễn Tấn Quốc<br /> <br /> 1 – thuøng chöùa,2 – loïc thoâ, 3 – bôm tieáp vaän, 4 – boä phun daàu sôùm töï ñoäng, 5 – coát bôm, 6 – boä<br /> ñieàu toác, 7 – boä ñieàu hoøa, 8 – ñaàu phaân phoái, 9 – kim phun, 10 – oáng daàu veà, 11 – loïc tinh<br /> Hình 2: Sô ñoà heä thoáng nhieân lieäu bôm cao aùp PSB.<br /> 1 – thuøng chöùa, 2 – oáng<br /> daãn daàu, 3 – loïc, 4 –<br /> bôm baùnh raêng, 5 – boä<br /> giaûm chaán, 6 – boä ñieàu<br /> toác, 7 – loïc tinh, 8 –<br /> quaû taï, 9 – maïch caàm<br /> chöøng , 10 – vít chænh<br /> toái thieåu, 11 – voû boïc<br /> ñieàu toác, 12 – maïch toái<br /> ña, 13 – tai chòu, 14 –<br /> boä cuùp daàu, 15 – oáng<br /> daãn daàu ñeán kim phun,<br /> 16 – coø moå kim, 17 –<br /> ñuõa ñaåy, 18 – oáng daàu<br /> veà, 19 – loã ñònh löôïng,<br /> 20 – cam ñieàu khieån<br /> kim<br /> Hình 3: Sô ñoà heä thoáng nhieân lieäu CUMMINS.<br /> ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TPHCM – Khoa Cơ khí Động lực - GVC ThS Nguyễn Tấn Quốc<br /> <br /> III. BÔM CAO AÙP<br /> <br /> III.1.BƠM CAO ÁP CÁ NHÂN PF<br /> <br /> Bơm cao áp cá nhân – bơm thẳng hàng:<br /> a) Bơm cao áp cá nhân:<br /> Bơm cao áp cá nhân (PF) có cấu tạo như hình 6.2. Khi cam 19 quay sẽ nâng con đội 17 và<br /> piston 10 đi lên. Không gian bên trên piston<br /> <br /> chứa<br /> <br /> đầy<br /> <br /> nhiên liệu do thông với lỗ nạp a,b trên xilanh 7<br /> <br /> cho đến khi<br /> <br /> piston đóng các lỗ nạp. Do nhiên liện không<br /> <br /> nén được nên<br /> <br /> áp suất trên đỉnh piston tăng dần. Khi áp suất<br /> <br /> nhiên liệu đủ<br /> <br /> lớn để thắng sức căng lò xo van cao áp 4 thì<br /> <br /> van cao áp 5<br /> <br /> được nhất lên, quá trình cung cấp nhiên liệu<br /> <br /> được bắt đầu.<br /> <br /> Nhiên liệu theo đường ống cao áp đến vòi<br /> <br /> phun và phun<br /> <br /> vào xilanh động cơ.<br /> Piston tiếp tục đi lên đến khi rãnh vát<br /> thông với khoang nhiên liệu, áp suất giảm, van<br /> <br /> trên<br /> <br /> piston<br /> <br /> cao áp 5 đóng<br /> <br /> lại và kết thúc quá trình cấp nhiên liệu.<br /> Sau khi đạt hành trình cực đại, lò xo 14<br /> <br /> thông qua đĩa<br /> <br /> chặn lò xo đẩy piston đi xuống. Nhiên liệu lại<br /> <br /> được nạp vào<br /> <br /> không gian trên đỉnh piston thông qua các lỗ<br /> <br /> nạp<br /> <br /> a,b<br /> <br /> để<br /> <br /> chuẩn bị cho chu trình làm việc tiếp theo.<br /> Để thay đổi được lượng nhiên liệu cấp<br /> <br /> vào trong mỗi<br /> <br /> chu trình, piston 8 được xoay nhờ dịch chuyển<br /> <br /> thanh răng 1<br /> <br /> để thay đổi vị trí tương đối giữa rãnh vát trên<br /> <br /> piston và lỗ<br /> <br /> a,b trên xilanh (thay đổi hành trình có ích của<br /> <br /> piston<br /> <br /> bơm<br /> <br /> cao áp).<br /> Hình 6.2. Bơm cao áp cá nhân (PF).<br /> 1 – thanh răng; 2 – vành răng; 3 – đầu ống nối; 4 – lò xo<br /> van cao áp; 5 – van cao áp; 6 – đế van cao áp; 7 – xylanh;<br /> 8 – gờ xả nhiên liệu; 9,11 – vít; 10 – piston; 12 – ống xoay;<br /> 13 – đĩa trên của lò xo;14 – lò xo bơm cao áp; 15 – đĩa<br /> dưới của lò xo; 16 – bulông con đội;17 – con đội; 18 – con<br /> lăn; 19 – cam.<br /> ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TPHCM – Khoa Cơ khí Động lực - GVC ThS Nguyễn Tấn Quốc<br /> <br /> III.2.BÔM CAO AÙP PE<br /> <br /> III.1.1-GIÔÙI THIEÄU CHUNG: Ñöôïc duøng phoå bieán treân caùc ñoäng cô Diesel oâtoâ maùy keùo nhö<br /> MTZ, IFA, KAMAZ, TOYOTA, MERCEDES, REO, HINO, ISUZU.<br /> Bôm PE treân ñoäng cô Diesel coù coâng duïng :<br /> Tieáp nhieân lieäu saïch töø thuøng chöùa ñöa ñeán bôm .<br /> EÙp nhieân lieäu leân aùp löïc cao (2500-3000 psi) ñöa ñeán kim phun ñuùng thôøi ñieåm vaø phuø hôïp<br /> vôùi thöù töï thì noå cuûa ñoäng cô .<br /> Phaân ñoái löu löôïng ñoàng ñeàu cho caùc xy lanh vaø tuøy theo yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô.<br /> III.1.2– SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG TOÅNG QUAÙT CUÛA BÔM CAO AÙP PE:<br /> 1 – thuøng chöùa, 2 – loïc sô caáp,<br /> 3 – bôm tieáp vaän, 4 – loïc thöù<br /> caáp, 5 – bôm cao aùp, 6 – oáng<br /> cao aùp, 8 – ñöôøng daàu veà, 9 –<br /> van an toaøn, 10 – bôm tay, 11<br /> – löôùi loïc vaø van moät chieàu, 12<br /> – boä ñieàu toác, 13 – ñai oác xaû<br /> gioù<br /> <br /> Xem moâ phoûng hoaït ñoäng<br /> Hình 4: Heä thoáng nhieân lieäu ñoäng cô diesel coù van an toaøn laép ôû loïc thöù caáp<br /> 1 – thuøng chöùa, 2 – loïc<br /> vaø van moät chieàu, 3 –<br /> bôm tieáp vaän, 4 – loïc thöù<br /> caáp, 5 – bôm tay, 6 –<br /> bôm cao aùp, 7 – loïc thöù<br /> caáp, 8 – oáng cao aùp, 9 –<br /> kim phun, 10 – van an<br /> toaøn, 11 – boä ñieàu toác, 12<br /> – ñöôøng daàu veà<br /> <br /> Xem moâ phoûng hoaït ñoäng<br /> ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1<br /> <br /> Page 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2