intTypePromotion=1

Tài liệu ôn thi Đại học cấp tốc 2012 - 2013: Chuyên đề Peptit - Protein lí thuyết và bài tập

Chia sẻ: Lê Đức Nhiên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
175
lượt xem
48
download

Tài liệu ôn thi Đại học cấp tốc 2012 - 2013: Chuyên đề Peptit - Protein lí thuyết và bài tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi Đại học cấp tốc 2012 - 2013: Chuyên đề Peptit - Protein lí thuyết và bài tập giúp các em ôn thi Đại học phần Peptit - Protein với các dạng câu hỏi được trích từ đề thi Đại học, Cao đẳng khối A, khối B,... Chúc các em ôn tập và luyện thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi Đại học cấp tốc 2012 - 2013: Chuyên đề Peptit - Protein lí thuyết và bài tập

  1. TÀI LIỆU ÔN THI ĐAI HOC CẤP TỐC 2012 - 2013 ̣ ̣ CHUYÊN ĐỀ PEPTIT - PROTEIN LÍ THUYẾT ́ Câu 1(CĐKB.11): Phat biêu nao sau đây đung: ̉ ̀ ́ A. Cac hợp chât peptit kem bên trong môi trường bazơ nhưng bên trong môi trường axit ́ ́ ́ ̀ ̀ B. Trong môt phân tử tetra peptit mach hở có 4 liên kêt peptit ̣ ̣ ́ C. Trong môi trường kiêm, đipeptit mach hở tac dung được với Cu(OH)2 cho hợp chât mau tim ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ D. Amino axit là hợp chât có tinh lưỡng tinh. ́ ́ ́ Câu 2(CĐ.12): Phát biểu nào sau đây là sai? A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. B. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit. C. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α -amino axit. D. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân. Câu 3(ĐHKB.07): Môt trong những điêm khac nhau cua protit so với lipit và glucozơ la: ̣ ̉ ́ ̉ ̀ A. protit luôn chứa chức hidroxyl (OH) B. protit luôn chứa nitơ C. protit luôn là chât hữu cơ no. ́ D. protit có khôi lượng phân tử lớn hơn. ́ Câu 4(ĐHKB.08): Đun nong chât H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dich HCl (dư). Sau khi ́ ́ ̣ cac phan ứng kêt thuc thu được cac san phâm la: ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH. Câu 5(ĐHKB.09): Số đipeptit tôi đa có thể tao ra từ môt hôn hợp gôm alanin và glyxin la: ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ A. 1 B. 2 C. 3 D. 4. Câu 6(ĐHKB.11): Trong quả gâc chin rât giau ham lượng ́ ́ ́ ̀ ̀ A. vitamin A B. este cua vitamin A ̉ ̉ C. ete cua vitamin A D. β -caroten. Câu 7(ĐHKB.11): Phat biêu không đung la: ́ ̉ ́ ̀ A. Protein là những poli peptit cao phân tử có phân tử khôi từ vai chuc nghin đên vai triêu ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ B. Etyl amin tac dung với axit nitrơ ở nhiêt độ thường tao ra etanol ́ ̣ ̣ ̣ C. Metyl amin tan trong nước cho dung dich có môi trường bazơ ̣ D. Đipeptit glyxyl alanin (mach hở) có 2 liên kêt peptit. ̣ ́ Câu 8(ĐHKB.12): Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là: A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 9(ĐHKA.09): Thuôc thử dung để phân biêt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala la: ́ ̀ ̣ ̀ A. Dung dich NaOH ̣ B. Cu(OH)2 /OH - C. Dung dich NaCl ̣ ̣ D. Dung dich HCl. Câu 10(ĐHKA.10): Có bao nhiêu tripeptit (mach hở) khac loai mà khi thuy phân hoan toan đêu thu được 3 amino axit: ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ glyxin, alanin và phenyl alanin ? A. 3 B. 4 C. 9 D. 6. Câu 11(ĐHKA.10): Phat biêu đung la: ́ ̉ ́ ̀ A. Enzim amilaza xuc tac cho phan ứng thuy phân xenlulozơ thanh mantozơ ́ ́ ̉ ̉ ̀ B. Khi cho dung dich long trăng trứng vao Cu(OH)2 thây xuât hiên phức mau xanh đâm ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ C. Axit nucleic là poli este cua axit photphoric và glucozơ ̉ D. Khi thuy phân đên cung cac protein đơn gian sẽ cho hôn hợp cac α -amino axit. ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̃ ́ Câu 12(ĐHKA.11): Khi noi về peptit và protein, phat biêu nao sau đây là sai? ́ ́ ̉ ̀ A. Protein có phan ứng mau biure với Cu(OH)2 ̉ ̀ B. Liên kêt cua nhom CO với nhom NH giữa hai đơn vị α -amino axit được goi là liên kêt peptit ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ C. Thuy phân hoan toan protein đơn gian thu được cac ̉ ̀ ̀ ̉ ́ α -amino axit D. Tât cả cac protein đêu tan trong nước tao thanh dung dich keo. ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ Câu 13(ĐHKA.12): Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước. B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit. D. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.
  2. TÀI LIỆU ÔN THI ĐAI HOC CẤP TỐC 2012 - 2013 ̣ ̣ CHUYÊN ĐỀ PEPTIT - PROTEIN BÀI TẬP Dạng 1: Bai toan về oligo peptit ̀ ́ Dang 1.1: Xac đinh trinh tự cua oligo peptit ̣ ́ ̣ ̀ ̉ Dang 1.2: Bai tâp tinh toan lượng chât ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ Câu 40(CĐ.12): Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là A. 1,22 B. 1,46 C. 1,36 D. 1,64 Câu 18(ĐHKB.10): Đipeptit X mach hở và tripeptit mach hở Y đêu được tao nên từ môt amino axit (no, mach hở, trong ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ phân tử chứa môt nhom –NH2 và môt nhom -COOH). Đôt chay hoan toan 0,1 mol Y, thu được tông khôi lượng CO2 và ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ H2O băng 54,9 gam. Đôt chay hoan toan 0,2 mol X, san phâm thu được cho lôi từ từ qua nước vôi trong dư, tao ra m ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ gam kêt tua. Giá trị cua m la: ́ ̉ ̉ ̀ A. 120 B. 60 C. 30 D. 45. Câu 19(ĐHKA.11): Thuy phân hêt m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mach hở) thu được hôn hợp gôm 28,48 gam ̉ ́ ̣ ̃ ̀ Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị cua m la: ̉ ̀ A. 81,54 B. 66,44 C. 111,74 D. 90,6. Câu 20(ĐHKA.11): Thuy phân hoan toan 60 gam hôn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hôn hợp X gôm cac amino ̉ ̀ ̀ ̃ ̃ ̀ ́ axit (cac amino axit chỉ có môt nhom amino và môt nhom cacbonyl trong phân tử). Nêu cho 1/10 hôn hợp X tac dung ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̣ với dung dich HCl (dư), cô can cân thân dung dich, thì khôi lượng muôi khan thu được la: ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ A. 8,15 gam B. 7,09 gam C. 7,82 gam D. 16,30 gam. Câu 10(ĐHKB.12): Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit m ạch h ở Y v ới 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô c ạn dung d ịch thu đ ược 72,48 gam mu ối khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2 trong phân tử. Giá trị của M là A. 51,72 B. 54,30 C. 66,00 D. 44,48 ̣ ́ ̣ ̣ Dang 1.3: Xac đinh CT a.a tao ra oligo peptit. Dạng 2: Bai toan về protein (protit; poli peptit) ̀ ́ 1. THPT Chuyên ĐHKHTN Hà Nội: Lần 1; lần 2 19. THPT Đô Lương – Nghệ An: Lần 1 2. THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội: Lần 1 20. THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh: lần 1 3. THPT Chuyên Bắc Ninh: Lần 1, Lần 2 21. THPT Minh Khai – Hà Tĩnh: Lần 1 (Lời giải chi tiết) 4. THPT Quốc học Huế: Lần 1 22. THPT Long Châu Sa – Phú Thọ: Lần 1 5. THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành – Hà Nội: Lần 1 23. THPT Phù Cừ – Hưng Yên: Lần 1 6. THPT Nguyễn Du – Tỉnh Bình Phước: Lần 1 24. THPT Đô Lương 1 – Nghệ An: Lần 1 7. Chuyên Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc: Lần 1, Lần 2 25. THPT Trực Ninh – Nam Định: Lần 2 8. THPT Trần Đăng Ninh Lần 1 26. THPT Trần Phú – Thanh Hóa: Lần 1 9. THPT Đoàn Thượng – Hải Dương: Lần 1 27. THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội: Lần 1 10. THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh: Lần 1 28. THPT Phụ Dực – Thái Bình: Lần 2 11. THPT Tĩnh Gia II – Thanh Hóa: Lần 1 29. THPT Thành Sen – Hà Tĩnh: Lần 1 12. THPT Bỉm Sơn – Thanh Hóa: Lần 1 30. THPT Việt Trì – Phú Thọ: Lần 1 13. THPT Chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ: Lần 1 31. THPT Hòn Gai – Quảng Ninh: Lần 1 14. THPT Thuận Thành I – Bắc Ninh: Lần 1 15. THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh: Lần 1 16. Khảo sát chất lượng chuyên ĐH Vinh – Nghệ An: lần 1 17. THPT Phúc Trạch – Hà Tĩnh: Lần 1 18. THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An: Lần 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản