intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

180
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách tính mạch vòng dẫn điện phụ t-ơng tự với cách tính vòng dẫn điện chính, chỉ khác ở là trong mạch vòng phụ dòng điện là 5A. 33.1.. Thanh dẫn động - Vật liệu làm thanh dẫn trong mạch vòng phụ cũng là Đồng kéo nguội, các thông số vẫn là: Ký hiệu Tỷ trọng , Nhiệt độ nóng chảy (, Điện trở suất ở 200C Độ dẫn nhiệt Độ cứng Brinen (HB) Hệ số dẫn nhiệt điện trở , Nhiệt độ cho phép cấp A ([ ,cp]) - Kích th-ớc thanh dẫn Theo công thức 2 -6...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 4

  1. chương 4 : M¹ch vßng dÉn ®iÖn phô C¸ch tÝnh m¹ch vßng dÉn ®iÖn phô t-¬ng tù víi c¸ch tÝnh vßng dÉn ®iÖn chÝnh, chØ kh¸c ë lµ trong m¹ch vßng phô dßng ®iÖn lµ 5A. 3.3.1. Thanh dÉn ®éng - VËt liÖu lµm thanh dÉn trong m¹ch vßng phô còng lµ §ång kÐo nguéi, c¸c th«ng sè vÉn lµ: Ký hiÖu ML - TB Tû träng () 8,9g/cm3 NhiÖt ®é nãng ch¶y (nc) 10830C §iÖn trë suÊt ë 200C (20) 0,0174.10-3 mm §é dÉn nhiÖt () 3,9 W/cm 0C §é cøng Brinen (HB) 80 120 kG/cm2 HÖ sè dÉn nhiÖt ®iÖn trë () 0,0043 l/ 0C NhiÖt ®é cho phÐp cÊp A ([ cp]) 950C - KÝch th-íc thanh dÉn Theo c«ng thøc 2 -6 (TL1): b = Error! trong ®ã: - I= 5A: dßng ®iÖn ®Þnh møc - n: hÖ sè h×nh d¸ng, n=a/b = 5  10, chän n=7 - Kf: hÖ sè tæn hao phô ®Æc tr-ng cho tæn hao bëi hiÖu øng bÒ mÆt vµ hiÖu øng gÇn. Kf = Kbm. KG = 1,03  1,06. Chän Kf = 1,05 - KT: hÖ sè táa nhiÖt, KT = (6 12).10-6 (W/0C.mm2)
  2. Chän KT = 6.10-6 (W/0C.mm2) - : ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ë nhiÖt ®é æn ®Þnh  = 20 [1 +( - 20)] 20 : ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ë 200C  : hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë cña vËt liÖu  : nhiÖt ®é æn ®Þnh cña ®ång, ë ®©y ta lÊy b»ng nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp  = [] = 950C  95 = 0,0174.10-3[1+4,3.10-3(95 - 20)]  0,023 .10-3 (.mm) - «®: ®é t¨ng nhiÖt æn ®Þnh «® =  - mt víi mt = 400C lµ nhiÖt ®é m«i tr-êng  «® = 95 - 40 = 550C VËy ta cã: b = Error!  0,27 mm a = b .n = 0,27 .7 = 1,7 mm Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o cho thanh dÉn ®éng cã thÓ chÞu ®-îc ph¸t nãng th× a> dt® (dt®: ®-êng kÝnh tiÕp ®iÓm). Tra b¶ng 2 - 158 víi I®m = 5A th× dt® = 2  5 mm, nªn chän dt® = 3 V× vËy chän a = 4 mm vµ b = 0,7 mm - MËt ®é dßng ®iÖn: j = Error! = Error!= 1,79 A/mm2 < [j] = 2  4 A/mm2 => tháa m·n vÒ kÕt cÊu - NhiÖt ®é thanh dÉn: Tõ c«ng thøc 2 - 4 (TKKC§HA) ta cã: S.P = Error!= Error!
  3.  «d = td = Error! víi 0: ®iÖn trë suÊt cña ®ång kÐo nguéi ë 00C 0 = Error! = Error!= 0,016.10-3 .mm mt: nhiÖt ®é m«i tr-êng, mt = 400C Thay vµo ta cã: td = Error! = 43,150C VËy td < [cp] = 950C -> thanh dÉn tháa m·n vÒ nhiÖt ®é ë chÕ ®é ®Þnh møc. 3.3.2. §Çu nèi DiÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc: Stx = Error! Chän mËt ®é dßng ®iÖn j= 0,31 A/mm2 5;0 => Stx = 31 = 16,13 (mm2) (h×nh vÏ) 146 Stx = a.b = 16,13 mm2 => b = 13;8 = 2 (mm) Lùc Ðp tiÕp xóc: Ftx = ftx . Stx víi ftx lµ lùc Ðp riªng trªn c¸c mèi nèi. Chän ftx = 100 kG/cm2 = 100.10-4 kG/mm2. => Ftx = 100.10-4.16,13 = 0,16 (kG) Tra b¶ng 2 - 9 (TL1) chän bu l«ng cã ®-êng kÝnh ren d= 4 mm (M4), sè l-îng 1 chiÕc. 3.3.3. TiÕp ®iÓm Chän lo¹i tiÕp ®iÓm cÇu víi d¹ng tiÕp xóc ®iÓm a/ Chän vËt liÖu tiÕp ®iÓm
  4. I= 5A, tra b¶ng 2-13 (TL1) cã thÓ chän B¹c kÐo nguéi (CP999) cã c¸c th«ng sè kü thuËt: Ký hiÖu CP 999 Tû träng () 10,5 g/cm3 NhiÖt ®é nãng ch¶y (nc) 961 0C §iÖn trë suÊt ë 200C (20) 0,0159.10-3 mm §é dÉn nhiÖt () 4,16 W/cm 0C §é cøng Brinen (HB) 30 60 kG/cm2 Tû träng nhiÖt 0,234 Ws/cm. 0C HÖ sè dÉn nhiÖt ®iÖn trë () 0,004 l/ 0C NhiÖt ®é cho phÐp cÊp A ([ cp]) 950C b/ X¸c ®Þnh kÝch th-íc Chän tiÕp ®iÓm h×nh cÇu. Tra b¶ng 2 - 15 (TL1), víi dßng I= 5A cã thÓ chän ®-êng kÝnh tiÕp ®iÓm dt® = 3mm, chiÒu cao tiÕp ®iÓm ht® = 1 mm. H×nh vÏ c/ Lùc Ðp tiÕp ®iÓm TÝnh theo c«ng thøc lý thuyÕt 2 -14 (TL1), t¹i mét ®iÓm tiÕp xóc, lùc Ðp tiÕp ®iÓm sÏ lµ: Ft® = I2 . Error!. Error! trong ®ã: - A = 2,3. 10-8 (V/0C): h»ng sè Loen - HB: ®é cøng Brinen cña tiÕp ®iÓm HB = 60 kG/mm2 = 60.106 kG/m2
  5. - : hÖ sè dÉn nhiÖt cña thanh dÉn = 3,8 W/cm.0C = 0,38 W/mm.0C - Tt®: nhiÖt ®é thanh dÉn chç xa n¬i tiÕp xóc, lÊy b»ng nhiÖt ®é ph¸t nãng dµi h¹n Tt® = 41,8 + 273 = 314,8 0K - Ttx = tx + 273 = 44,8 + 273 = 317,8 0K 2 => Ft® = 52. -8 6 -3 2 . Error!= 2,5 . 10 (kG) 3.10 ..60.10 ;16(380) TÝnh theo c«ng thøc thùc nghiÖm 2 - 17 (TL1), ta cã: Ft® = ft® . I®m trong ®ã: ft® = 5 G/A (b¶ng 2 - 17) => Ft® = 5.5 = 25 (G) = 0,025 (kG) So s¸nh hai kÕt qu¶ ta chän Ft® = 0,025kG = 0,25N d/ §iÖn trë tiÕp xóc - TÝnh theo c«ng thøc lý thuyÕt 2 - 24 (TL1) Rtx = Error!Error! §iÖn trë suÊt cña tiÕp ®iÓm  = 20.[1 + (tx - 20)] = 1,59.10-8[1+4.10-3(44,8 - 20)] = 1,75.10-8 ( m) 1 .60.106;0 => Rtx = 75.10-8;2 025 = 7,6 .10-4 () - TÝnh theo c«ng thøc thùc nghiÖm 2 - 25 (TL1) Ktx; (0,102.Ft®)0 Rtx = 5 Trong ®ã: Ft® tÝnh b»ng Newton (N)
  6. Ktx: hÖ sè kÓ ®Õn sù ¶nh h-ëng cña vËt liÖu vµ tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña tiÕp ®iÓm. Chän Ktx = 0,06.10-3 (TL1 trang 59) => Rtx = Error! = 3,7.10-4 () So s¸nh hai kÕt qu¶ ta chän Rtx = 7,6 .10-4  e/ §iÖn ¸p r¬i trªn chç tiÕp xóc: Utx = I.Rtx= 5.7.6.10-4 = 3,8 mV < [Utx] = 2 30 mV f/ X¸c ®Þnh trÞ sè dßng ®iÖn hµn dÝnh - TrÞ sè dßng ®iÖn hµn dÝnh x¸c ®Þnh theo quan hÖ lý thuyÕt 2 - 33 (TL1) Ihdb® = A. fnc . Ftd (A) trong ®ã: A = Error! 0: ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ë 200C Ta cã: 20 = 0 (1 + .20) 0 = Error! 1 0 = 59.10-8; 1+ 4.10-3.20 = 1,47.10-8 (m) : hÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu  = 4,16 W/cm.0C = 416 W/cm.0C nc: nhiÖt ®é nãng ch¶y cña vËt liÖu nc = 9610C HBo: ®é cøng Brinen HBo = 60.106 kg/m2
  7. => A = Error! fnc: hÖ sè ®Æc tr-ng cho sù t¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc trong qu¸ tr×nh ph¸t nãng, chän fnc = 2. Ft® = 0,025 kg 0 Ihd= 1720. 2 . 025 = 386 (A) - TÝnh theo c«ng thøc thùc nghiÖm 2 - 36 (TL1) Ihd= Khd . Ftd Khd: hÖ sè hµn dÝnh. Tra b¶ng 2 - 19 (TL1), chän Khd = 1000 A/kG0,5 Ftd = 0,025 kG 0 Ihd = 1000 . 025 = 158 (A) Nh- vËy Ihd > 10. I®m = 10.5= 50 (A), ®¶m b¶o cho tiÕp ®iÓm kh«ng bÞ hµn dÝnh. g/ §é lón, ®é më Víi dßng ®iÖn I= 5A ta cã thÓ chän ®é lón l' = 1 mm. V× tæng ®é më vµ ®é lón cña tiÕp ®iÓm phô ph¶i b»ng tæng ®é më vµ ®é lón cña tiÕp ®iÓm chÝnh nªn: m' = m + l - l' = 3 + 3 - 1 = 5 mm trong ®ã m, l lµ ®é më vµ ®é lón cña tiÕp ®iÓm chÝnh. h/ §é rung vµ thêi gian rung cña tiÕp ®iÓm - Theo c«ng thøc 2 - 39 (TL1), biªn ®é rung sÏ lµ: xm = Error! (2 tiÕp ®iÓm cÇu) m®: khèi l-îng phÇn ®éng m® = Error!= Error!= Error!= 5,1 (G.s2/m)
  8. vdo: tèc ®é tiÕp ®iÓm t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp vdo = 0,1 m/s Kv: hÖ sè va ®Ëp phô thuéc vµo tÝnh ®µn håi cña vËt liÖu. §èi víi b¹c chän Kv = 0,85. => xm = Error! = 7,65.10-5 (m) = 0,0765 mm - Theo c«ng thøc 2 - 20 (TL1), thêi gian rung øng víi biªn ®é rung xm lµ: t,m = Error! = Error! = 7,9 .10-3 (s) Tæng thêi gian rung: t = 1,5 .2 . tm (CT 2 - 47) = 1,5 . 2 . 7,9 . 10-3 = 23,7 ms i/ §é hao mßn tiÕp ®iÓm Khèi l-îng mßn trung b×nh cña mét cÊp tiÕp ®iÓm cho mét lÇn ®ãng ng¾t lµ: g® + gng = 10-9(K®.I2® + Kng.I2ng ).Kk® trong ®ã: Kk®: hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu K® vµ Kng: hÖ sè mßn khi ®ãng vµ khi ng¾t Tra b¶ng 2 - 21 vµ h×nh 2 - 16 (TL1) cã: K® = 0,04 (g/A2) Kng = 0,04 (g/A2) Kk® = 1,1 Dßng khi ®ãng lÊy b»ng I® = 10I = 10.5=50 (A) Dßng khi ng¾t Ing = I = 5 (A)
  9. => g® + gng = 10-9 (0,04.502 + 0,04.52).1,1 = 1,11.10-7 (g) Sau N= 106 lÇn ®ãng ng¾t, khèi l-îng mßn lµ: Gm = N. (g® + gng) = 106. 1,11.10-7 = 0,111 (g) V× tiÕp ®iÓm cÇu cã hai ®iÓm ng¾t, tÝnh cho mét chç tiÕp xóc: Gm1 = Error!= Error!= 0,0555 (g) ThÓ tÝch mßn: Vm = Error!=Error! = 5,29 (mm3) ThÓ tÝch ban ®Çu cña tiÕp ®iÓm: Vt® = h..Error!= 1. .Error! = 7,07 (mm3) L-îng mßn cña tiÕp ®iÓm sÏ lµ: Error!. 100% = Error!. 100%  74,76%
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2