intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
168
lượt xem
82
download

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của việc tính ngắn mạch một pha là để làm cơ sở cho việc lựa chọn và kiểm tra độ nhạy của các CB, MC, Rơle bảo vệ,… Vì vậy trong trường hợp này thì trái ngược lại với trường hợp tính ngắn mạch ba pha là ta cần biết trị số bé nhất của dòng diện sự cố. Do vậy mà khi tính toán ngắn mạch một pha ta cần lưu ý: - Phải xét đến điện trở của tất cả các thành phần. - Nhân điện áp tính toán với hệ số nhỏ hơn 1 ( thường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 14

  1. Chương 14: Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû PPC Sô ñoà thay theá: - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: Maùy bieán aùp : RoB = R1B = 2.56 m XoB = X1B = 11.45 m Daây pha 1: Tieát dieän F =3x500 mm2; ro = 0.0122 /km; xo=0.03/km; L=75m. R1d1 = 0.915mRod1 X1d1 = 2.25 m Xod1= 2X1d1 = 4.5 m CB1: X1CB1 =0.15 m XoCB1 =2X1CB1= 0.3 m Daây PEN1: Tieát dieän F=500mm2, ro=0.0366/km; xo=0.08/km; L=75m. RPEN1 =0.0366*75 = 2.75 m RoPEN1 X1PEN1 = 0.08*75 = 6m X1PEN1= 2XOPEN1 = 12 m
  2.   Töø ñoù ta tính ñöôïc: R11 = R1B+R1d1+R1PEN1 = 6.625 m= Ro1 X11=X1B+X1d1+X1CB1+X1PEN1=11.45+2.25+0.15+6=19.85.1 m X01=XoB+Xod1+XoCB1+XoPEN1=11.45+4.5+0.3++12=28.25 m   rong ñoù: R11 vaø X11laø toång trôû khaùng vaø caõm khaùng thöù töï thaän cuûa taát caû caùc phaàn töû thuoäc phaân ñoaïn 1(Töø TBA ñeán tuû PPC) R01 vaø X01laø toång trôû khaùng vaø caõm khaùng thöù töï khoâng cuûa taát caû caùc phaàn töû thuoäc phaân ñoaïn 1. Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I(1)N1= 3 * 0.9 * 400 = 8.25 kA (2 * 6.625  6.625) 2  (2 * 19.85  28.25) 2 5.2.3.2 Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû PP xöôûng (I (N1)2 ) Sô ñoà thay theá: - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: Thanh caùi 1: X1TC1 = 0.15 m XoTC1 = 0.3 m
  3. Daây pha 2: Tieát dieän F =3x300 mm2; ro = 0.02 /km; xo=0.03/km; L=85m. R1d2 = 1.7mRod2 X1d2 = 2.55 m Xod2= 2X1d2 = 5.1 m CB2: X1CB2 =0.15 m XoCB2 =2X1CB2= 0.3 m   CB3: X1CB3 =0.15 m XoCB3 =2X1CB2= 0.3 m Daây PEN2: Tieát dieän F=300mm2, ro=0.06/km; xo=0.08/km; L=85m. RPEN2 =0.06*85 =5.1 mRoPEN2 X1PEN2 = 0.08*85 = 6.8 m X0PEN2= 2XOPEN1 = 13.6 m   Töø ñoù ta tính ñöôïc: R12 = R11+R1d2+R1PEN2 = 6.225+1.7+5.1 = 13.025 mRo2  X12=X11+X1TC1+X1d2+X1CB2+X1CB3+X1PEN2 =19.85+0.15+2.55+0.15 + 0.15+6.8 = 29.65 m X02= X01+X0TC1+X0d2+X0CB2+X0CB3+X0PEN2 = 28.25+ 0.3+ 5.1+ 0.3 + 0.3 +13.6 =47.85 m Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8)
  4. I(1)N2= 3 * 0.9 * 400 = 5.47 (2 * 30.025  30.025) 2  (2 * 29.65  47.85) 2 kA 5.2.3.3 Tính ngaén maïch moät pha taïi tuû ÑL (I(1)N3) Sô ñoà thay theá: - Xaùc ñònh toång trôû thöù töï thuaän vaø thöù töï nghòch cuûa caùc phaàn töû: Thanh caùi 2: X1TC2 = 0.15 m XoTC2 = 0.3 m Daây pha 3: Tieát dieän F =120 mm2; ro = 0.153 /km; xo=0.08/km; L=73m. R1d3 = 11.169m Rod3 = R1d3 = 11.169 m X1d3 = 5.84m Xod3= 2X1d3 = 11.68 m CB4: X1CB2 =0.15 m XoCB2 =2X1CB2= 0.3 m
  5.  Daây PEN3: Tieát dieän F=120mm2, ro=0.153/km; xo=0.8/km; L=73m. RPEN3 = 11.169m RoPEN3 = R1PEN3=11.169 m X1PEN3 = 5.84 m X0PEN3= 2XOPEN3 = 11.68 m   Töø ñoù ta tính ñöôïc: R13 = R12+R1d3+R1PEN = 35.36 m    Ro3= Ro2+Rod3+RoPEN3 =35.36m X13=X12+X1TC2+X1d3+X1CB4+X1PEN3 = 41.63 m X03= X02+X0TC2+X0d3+X0CB4+X0PEN3 =71.51 m Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I (1)N3= 3 * 0.9 * 400 = 3.32 (2 * 35.36  35.36) 2  (2 * 41.63  71.51) 2 kA
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2