intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 15

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
200
lượt xem
105
download

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua thống kê cho thấy, xác suất xảy ra ngắn mạch một pha là nhiều nhất (65%), còn xác suất xảy ra ngắn mạch ba pha là bé nhất, chỉ chiếm 5% , nhưng ngắn mạch ba pha là tình trạng sự cố nặng nế nhất và ta cần phải xét đến khi tính toán lựa chọn các thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện. Còn ngắn mạch một pha là tình trạng nhẹ nhất và ta thường xét đến khi tính toán lựa chọn ngưỡng tác động cho các thiết bị bảo vệ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 15

 1. Chương 15: Tính ngaén maïch moät pha taïi thieát bò Ta seõ tính ngaén maïch taïi thieát bò ôû nhaùnh ñaàu tieân trong nhoùm ÑL1A ( Maùy laøm saïch) . -Sô ñoà thay theá: - Tính toång trôû cuûa caùc phaàn töû: Thanh caùi 3: X1TC3 = 0.15 m XoTC3 = 0.3 m Daây pha 4: Tieát dieän F =10 mm2; ro = 1.83 /km; xo =0.08/km; L=10m. R1d4 = 18.3m Rod4 = R1d4 = 18.3 m X1d4 = 0.8m CB5: X1CB5 =0.15 m XoCB5 =2X1CB5= 0.3 m  Daây PEN4:: Tieát dieän F =10mm2, ro=1.83/km; xo=0.08/km; L=10m. RPEN4 = 18.3mRoPE4
 2. X1PEN4 = X0PE4= 0.8 m   Töø ñoù ta tính ñöôïc: R14 = Ro3m   X14= 43.83 m X04= 75.91 m Tính doøng ngaén maïch theo coâng thöùc (5.8) I(1)N4= 0.9 * 3 * 400 =2.3 kA (3 * 71.96) 2  (2 * 43.83  75.91) 2 Vôùi caùc nhaùnh khaùc ta cuõng tính toaùn moät caùch hoaøn toaøn töông töï, vaø thu ñöôïc keát quaû nhö ôû caùc baûng 5.1; 5.2 Baûng 5.1 Baûng tính toaùn ngaén maïch STT Teân Ngaén maïch ba Ngaén maïch moät pha (3) nhoù nhoù pha I N IN(1) m m Rth Xth I(3)N R1th X1th X0th I(1)N (m (m (kA = (m (m (kA ) ) ) Roth ) ) ) (m) (1) (2) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) Ngaén maïch aïi thanh caùi caùc tuû ñoäng löïc N3 Xöôûng A ÑL1 16.3 22.0 41.6 71.5 3.3 1 A 5 9 8.40 35.36 3 1 2 ÑL2 18.2 11.3 33.9 56.1 4.5 2 9.00 A 5 5 20.67 5 5 0 ÑL3 16.5 13.1 30.5 49.4 5.2 3 5.79 A 7 6 14.25 9 3 6 ÑL4 10.8 19.2 10.4 35.8 59.9 4.1 4 A 4 1 7 24.34 7 9 4 ÑL5 86.8 21.9 176.3 41.3 70.8 1.1 5 A 3 3 2.58 2 1 7 3
 3. Xöôûng B vaø C ÑL1 15.1 23.0 41.9 72.0 3.4 1 B 1 5 8.38 31.69 0 5 2 ÑL2 11.8 20.9 37.7 63.7 3.9 2 B 9 7 9.58 25.24 4 3 3 ÑL3 18.8 11.1 33.4 55.0 4.6 3 8.54 B 1 8 18.54 2 9 5 ÑL4 17.2 12.5 30.3 49.0 5.3 4 6.18 B 9 8 13.83 8 1 1 ÑL5 18.0 11.8 31.9 52.2 4.9 5 7.42 B 9 1 16.31 8 1 5 ÑL6 73.5 21.0 148.6 37.9 64.0 1.3 6 B 7 5 3.02 1 0 5 3 ÑL1 48.9 21.1 38.0 64.3 1.8 7 C 2 3 4.33 99.30 6 7 9 ÑL2 28.6 19.9 35.6 59.5 2.8 8 C 8 3 6.61 58.81 6 7 4 Ngaén maïch taïi thanh caùi caùc tuû PP phaân xöôûng N2 16.2 13.5 29.6 47.8 5.4 1 PP1 5.18 5 4 13.02 5 5 7 15.8 14.0 28.0 44.5 5.9 2 PP2 4.57 0 4 10.61 0 5 1 Ngaén maïch taïi thanh caùi caùc tuû phaân phoái chính N1 13.7 16.3 19.8 28.2 8.8 1 PPC 3.48 0 4 6.22 5 5 5 Baûng5.2Tính toaùn maïch cuoái ñöôøng daây Stt Teân S Tính ngaén maïch IN(3) Tính ngaén maïch IN(1) nhaùn thieát bò L Rth Xth I(3)N I(3)Nm R1th X1th X0th I(1) h (m (m (kA m =R0th (m (m N ) ) ) (kA) (m) ) ) (k A)
 4. (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) XÖÔÛNG A Nhoùm 1 (ÑL1A). Maùy laøm 34.6 22.8 5.5 5.6 43. 75. 2.3 1 1 71.96 saïch 5 9 6 6 8 9 0 Maùy thoåi 1 67.5 3.2 3.2 137.8 46. 81. 1.3 2 24.3 Motor 1 9 1 9 4 7 7 9 Maùy thoåi 1 60.2 3.5 3.6 123.2 46. 80. 1.5 3 24 Motor 1 7 6 3 0 1 4 3 Maùy neùn 1 120. 1.8 1.9 242.8 42. 72. 0.8 4 khí 22.1 1 9 3 4 2 7 4 Maùy thoåi 1 39.3 5.0 5.1 45. 79. 2.1 5 Motor 2 23.7 81.36 5 3 0 4 1 0 37.0 5.2 5.3 45. 78. 2.1 6 Motor 2 23.5 76.76 5 6 4 1 5 8 Maùy thoåi 1 43.9 4.6 4.6 46. 80. 1.9 7 Maùy thoåi 1 24 90.56 5 1 8 1 4 4 Motor 1 Maùy thoåi 1 67.5 3.2 3.2 137.8 46. 81. 1.3 8 24.3 Motor 1 9 1 9 4 7 7 9 Maùy laøm 47.1 4.4 4.5 42. 72. 1.8 9 1 22.1 96.96 saïch 5 4 3 2 7 9 16.3 22.0 8.4 8.4 41.6 71.5 3.3 Toång nhoùm 35.36 5 9 0 9 3 1 2 Nhoùm 2 (ÑL2A), 50.4 4.3 4.3 103.6 34. 57. 1.8 1 Quaït huùt 1 18.3 9 0 8 5 6 4 6 78.1 2.8 2.9 158.9 34. 57. 1.2 2 Quaït huùt 1 18.3 5 8 5 7 6 4 6
 5. Maùy haáp 1 40.1 5.1 5.2 37. 62. 2.1 3 19.6 82.89 Motor 1 1 7 5 3 8 9 83.1 2.7 2.7 168.8 34. 57. 1.1 4 Maùy haáp 2 18.3 0 1 5 7 6 4 9 13.1 10.0 35. 59. 3.9 5 Maùy eùp 1 18.9 10.32 29.06 9 2 8 9 5 2.5 2.6 177.4 34. 57. 1.1 6 Maùy saáy 1 87.37 18.3 9 7 1 6 4 4 6.6 6.7 36. 60. 2.7 7 Maùy saáy 1 29.13 19.1 60.93 3 4 3 9 5 9.0 18.2 11. 33.9 56.1 Toång nhoùm 11.35 20.67 4.5 0 5 6 5 5 Nhoùm 3 (ÑL3A). (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) Quaït huùt 1 14.9 17.2 10.1 32. 53. 4.0 1 10.20 32.65 Maùy haáp 1 9 1 2 5 2 6 2.2 2.3 207.8 31. 50. 0.9 2 Maùy saáy 1 102.6 16.6 2 0 7 2 6 8 79.5 2.8 2.9 463.2 34. 57. 1.3 3 Maùy saáy 1 16.6 5 4 2 3 6 4 0 42.6 5.0 5.1 31. 50. 2.1 4 Maùy saáy 1 16.6 88.01 7 5 3 2 6 7 14.1 10.1 10.4 37. 62. 4.0 5 Maùy eùp 1 17.9 70.98 7 3 4 1 5 5 2.2 2.2 206.9 31. 50. 0.9 6 Maùy haáp 2 102.1 16.6 3 7 1 2 6 9 35.4 5.9 5.9 198.5 34. 57. 2.6 7 Quaït huùt 1 16.6 3 0 8 1 6 4 5
 6. 16.5 13.1 13. 5.2 Toång nhoùm 5.79 14.25 30.5949.43 7 6 5 6 Nhoùm 4 (ÑL4A). 3.3 3.4 134.9 36. 61. 1.4 1 Quaït huùt 1 66.16 19.2 5 3 8 5 2 6 98.4 2.3 2.3 199.5 36. 61. 1.0 2 Quaït huùt 1 19.2 3 0 8 2 5 2 2 70.7 3.1 3.1 144.2 36. 61. 1.3 3 Maùy haáp 2 19.2 7 5 9 0 5 2 8 13.9 9.5 9.8 37. 63. 3.7 4 Maùy xay 1 19.7 30.63 8 6 4 4 1 6 1.7 1.8 261.4 36. 61. 0.7 5 Motor 1 129.4 19.2 7 4 6 5 2 8 98.4 2.3 2.3 199.5 36. 61. 1.0 6 Maùy saáy 1 19.2 3 0 8 2 5 2 2 66.1 3.3 3.4 134.9 36. 61. 1.4 7 Maùy saáy 1 19.2 6 5 3 8 5 2 6 25.4 7.1 7.2 37. 63. 2.9 8 Maùy saáy 1 19.9 53.62 8 5 6 8 8 3 10.8 19.2 10.4 10.7 4.1 Toång nhoùm 24.34 35.87 59.99 4 1 7 5 4 86.8 21.9 2.5 176.3 41.3 70.8 1.1 Nhoùm 5 (CSA). 3 3 8 2 1 7 3 XÖÔÛNG B Nhoùm 1 (ÑL1B). Maùy laøm 6.3 6.4 43. 75. 2.6 1 27.92 23.6 57.31 saïch 1 2 1 6 5 3 Maùy thoåi 1 4.2 4.3 45. 1.8 2 48.05 24.5 97.57 79 Maùy thoåi 2 8 2 4 4 3 Motor 2 35.81 24.5 5.3 5.4 73.09 45. 79 2.2
 7. 2 0 4 5 2.8 2.9 154.8 42. 73. 1.2 4 76.71 23.1 Maùy saáy 1 8 6 9 5 3 7 130.3 1.7 1.8 262.1 42. 73. 0.7 5 23.1 Maùy saáy 1 6 4 2 9 5 3 8 5.8 5.9 44. 77. 2.4 6 31.21 24.2 63.89 Motor 2 5 2 7 7 5 Maùy thoåi 1 5.3 5.4 45. 2.2 7 Maùy thoåi 1 35.81 24.5 73.09 79 2 0 4 5 Motor 1 (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) 76.7 2.8 2.9 154.8 42. 73. 1.2 8 23.1 Maùy saáy 1 1 8 6 9 5 3 7 Maùy laøm 37.0 5.2 5.3 44. 77. 2.2 9 24 75.61 saïch 1 7 3 3 4 1 2 15.1 23.0 8.3 8.4 41. 72. 3.4 Toång nhoùm 31.69 1 5 8 8 9 0 2 Nhoùm 2 (ÑL2B). Maùy laøm 33.4 5.8 5.9 38. 64. 2.5 1 1 21 68.36 saïch 5 5 5 3 9 0 Maùy thoåi 2 41.7 5.0 5.1 42. 73. 2.0 2 18.9 85.04 Motor 1 9 4 1 5 3 8 Maùy thoåi 2 32.5 6.0 6.1 41. 70. 2.4 3 19.5 66.64 Motor 1 9 8 5 2 7 8 104. 2.1 2.2 209.6 38. 64. 0.9 4 Maùy saáy 1 21 1 8 6 4 3 9 7 26.8 6.9 6.9 40. 69. 2.7 5 Motor 2 19.9 55.14 4 1 8 4 1 9
 8. 58.0 3.7 3.8 117.6 38. 64. 1.6 6 Maùy saáy 1 21 9 4 2 4 3 9 4 76.5 2.9 2.9 154.6 38. 64. 1.2 7 Maùy saáy 1 21 7 1 9 0 3 9 9 Motor 1 33.7 5.9 6.0 41. 2.4 8 Maùy neùn 19.5 68.94 71 1 4 3 0 4 2 khí 62.6 3.5 3.5 126.6 38. 64. 1.5 9 Maùy thoåi 2 21 0 0 3 6 3 9 4 11.8 20.9 9.5 9.6 3.9 Toång nhoùm 25.24 37.7463.73 9 7 8 7 3 Nhoùm 3 (ÑL3B) 17.7 8.9 9.0 56. 3.7 1 Quaït huùt 1 18.8 36.98 34 6 3 2 3 4 54.6 4.0 4.0 110.7 56. 1.7 2 Quaït huùt 1 18.8 34 4 0 8 4 3 6 26.8 6.9 7.0 35. 59. 2.9 3 Maùy haáp 2 19.6 55.14 4 5 0 6 5 6 13.2 9.7 10.1 35. 59. 4.0 4 Maùy xay 1 19.5 27.97 6 8 0 5 2 3 26.8 6.9 7.0 35. 59. 2.9 5 Maùy haáp 2 19.6 55.14 4 5 0 6 5 6 59.2 3.7 3.8 119.9 56. 1.6 6 Quaït huùt 1 18.8 34 5 2 0 6 3 4 17.7 8.9 9.0 56. 3.7 7 Quaït huùt 1 18.8 36.98 34 6 3 2 3 4 8.5 18.8 11.1 55.0 4.6 Toång nhoùm 11.49 18.54 33.42 4 1 8 9 5 Nhoùm 4 (ÑL4B). 15.4 9.9 10.0 50. 4.2 1 Quaït huùt 1 17.3 32.27 31 0 7 6 2 1
 9. 22.6 7.9 8.0 32. 53. 3.4 2 Maùy haáp 2 18 46.77 5 8 4 4 1 0 9.8 11.2 11.5 32. 53. 4.6 3 Maùy eùp 1 18.1 21.17 5 1 7 6 4 4 7.5 7.6 32. 53. 3.2 4 Maùy haáp 2 24.48 18.1 50.43 9 4 6 4 4 52.2 4.1 4.2 106.0 50. 1.8 5 Quaït huùt 1 17.3 31 8 9 8 3 2 5 15.4 9.9 10.0 50. 4.2 6 Quaït huùt 1 17.3 32.27 31 0 7 6 2 1 17.2 12.5 30.3 49.0 5.3 Toång nhoùm 6.18 12.94 13.83 9 8 8 1 1 Nhoùm 5 (ÑL5B). (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) 10.3 10.7 11.1 33. 4.4 1 Maùy eùp 1 18.7 22.18 56 6 9 5 9 4 42.1 4.9 5.0 35. 59. 2.1 2 Maùy haáp 2 19.6 85.85 9 6 2 6 5 6 85.7 2.6 2.7 173.0 32. 53. 1.1 3 Quaït huùt 1 18.1 9 3 2 5 6 4 7 Maùy haáp 1 21.2 8.1 8.1 34. 57. 3.4 4 19.1 43.91 Quaït huùt 1 2 0 9 5 3 2 Maùy haáp 1 15.4 9.5 9.6 33. 55. 3.9 5 18.7 32.41 Quaït huùt 1 7 3 2 7 7 8 18.0 11.8 31.9 52.2 4.9 Toång nhoùm 7.42 12.17 16.31 9 1 8 1 5 Nhoùm 6 (CSB) 73.5 21.0 3.0 148.6 37. 64.0 1.3
 10. 7 5 2 1 9 5 3 XÖÔÛNG C Nhoùm 1(ÑL1C) Quaït loø 1 66.1 3.3 3.3 133.8 41. 70. 1.4 1 reøn 22.3 7 1 8 0 1 4 5 Maùy caét 2 Baøn T 145. 1.5 1.5 292.9 38. 65. 0.7 2 1 21.1 nghieäm 7 7 7 2 7 6 0 Maùy maøi 1 101. 2.2 2.2 330.4 32. 53. 1.7 3 ñaù 21.1 28 3 6 7 6 4 8 Beå ngaâm 1 Maùy maøi 2 thoâ 112.9 2.0 2.0 400.6 38. 64. 1.4 4 23.9 Maùy maøi 7 0 5 1 2 6 7 1 troøn 80.0 2.7 2.8 202.9 35. 58. 2.5 5 Maùy phay 1 22.5 3 8 5 7 3 9 9 Khoan 1 ñöùng 98.3 2.2 2.3 198.1 74. 1.0 6 23.3 43 Maùy maøi 3 9 4 2 2 1 1 troøn Khoan 1 ñöùng 138. 1.6 1.7 277.9 38. 65. 0.7 7 21.1 Maùy maøi 24 5 1 4 7 6 4 1 ñaù 80.0 2.7 2.8 161.5 41. 1.2 8 Maùy phay 1 22.5 71 3 8 5 2 4 3 Khoan 210. 1.0 1.1 984.4 32. 53. 0.6 9 3 21.1 baøn 3 9 2 1 6 4 3 Maùy maøi 87.3 2.5 2.5 176.1 72. 1.1 10 1 22.8 42 ñaù 5 6 9 6 3 3
 11. Tuû saáy 2 Quaït loø 1 66.1 3.3 3.3 133.8 41. 70. 1.4 11 reøn 22.3 7 1 8 0 1 4 5 Maùy caét 2 48.9 21.1 4.3 38.0 1.8 Toång nhoùm 4.4 99.30 64.37 2 3 3 6 9 Nhoùm 2 (ÑL2C). (3 (10 (11 (12 (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) ) ) ) ) 40.1 20.7 5.1 5.2 37. 2.2 1 Maùy tieän 1 81.81 64 8 3 1 7 9 1 52.8 4.0 4.2 107.1 39. 67. 1.7 2 Maùy tieän 1 21.6 3 5 0 1 6 5 7 125.4 1.8 1.8 252.4 36. 60. 0.8 3 Maùy soïc 3 19.9 9 2 5 3 3 8 1 199.1 1.1 1.1 399.6 36. 60. 0.5 4 Maùy caïo 2 19.9 1 5 9 7 3 8 2 Loø luyeän 143.9 1.5 1.5 289.3 36. 60. 0.7 5 2 19.9 khuoân 3 9 9 1 3 8 1 Quaït loø 162.3 1.4 1.4 326.1 36. 60. 0.6 6 3 19.9 ñuùc 7 1 4 9 3 8 3 43.6 4.7 4.9 38. 64. 2.0 7 Maùy tieän 1 21 88.71 3 7 1 3 9 7 Maùy caïo 1 74.7 2.9 3.0 151.0 36. 60. 1.3 8 Quaït loø 19.9 1 8 8 3 1 3 8 2 ñuùc 28.6 19.9 6.6 6.7 35.6 59.5 2.8 Toång nhoùm 58.81 8 3 1 7 6 7 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản