thiết kế hệ truyền động cho xe con cầu trục, chương 5

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
146
lượt xem
64
download

thiết kế hệ truyền động cho xe con cầu trục, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có thể tổng hợp được các mạch vòng truyền động thì trước hết ta phải xây dựng được mô hình của hệ truyền động. Chúng ta sẽ xây dựng nó với xuất phát điểm từ công thức của momen Nếu dùng phương pháp tuyến tính đoạn đặc tính làm việc bằng đường thẳng đi qua điểm tốc độ đồng bộ và điểm tới hạn. Ta có liên hệ về hệ số trượt so với định mức : s/(Rrd+Rf)=s0/(Rrd)s=Rr  R f R 'f .R r Thay biểu thức này vào công thức của moment Ta rút ra M=I2mc.Rmco/(So.1) :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe con cầu trục, chương 5

  1. Chương 5: TæNG HîP M¹CH VßNG HÖ truyÒn ®éng NhËn xÐt: §Ó cã thÓ tæng hîp ®-îc c¸c m¹ch vßng truyÒn ®éng th× tr-íc hÕt ta ph¶i x©y dùng ®-îc m« h×nh cña hÖ truyÒn ®éng. Chóng ta sÏ x©y dùng nã víi xuÊt ph¸t ®iÓm tõ c«ng thøc cña momen 2 I mc  Rmcqd M  s  1 2 2 1 2 3  ( Im c )  (r 2  K i ) 3 2 K M ñt  i  s 1 2 I  Rmcqd  mc s  1 NÕu dïng ph-¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh ®o¹n ®Æc tÝnh lµm viÖc b»ng ®-êng th¼ng ®i qua ®iÓm tèc ®é ®ång bé vµ ®iÓm tíi h¹n. Ta cã liªn hÖ vÒ hÖ sè tr-ît so víi ®Þnh møc : Rr  R f R mc s/(Rrd+Rf)=s0/(Rrd)s=  s0  s   s0 R 'f .R r R mco Thay biÓu thøc nµy vµo c«ng thøc cña moment Ta rót ra M=I2mc.Rmco/(So.1) : M chØ phô thuéc vµo dßng mét chiÒu(hay Ir)
  2. Do vËy mµ t¹i ®iÓm lµm viÖc x¸c lËp th× mét biÕn thiªn M ®-îc biÓu diÔn M M  I I *) Quan hÖ gi÷a dßng mét chiÒu vµ c¸c ®¹i l-îng I=Imc=I(R,) I I I   R    R  M« h×nh ®iÒu khiÓn hÖ truyÒn ®éng kh«ng ®ång bé Ki I r 1  pTi   U d  R1 / 2U tm I r / R M 1 R Ri 1  pTro 1  pT d I r Jp  K 1  pT Chän ®iÓm lµm viÖc t¹i v=vmax=0.5m/s t-¬ng ®-¬ng víi s=0.154 & Rf=0 Rmc=2Rr+Ro=20.77+1.095=2.635 .  Rmcq®=2.165*1.762=6.706 *) TÝnh to¸n c¸c tham sè trong s¬ ®å tuyÕn tÝnh ho¸
  3. +. Chän tÇn sè ®ãng c¾t xung lµ f=5kHz .Suy ra Tvo=1/2f=10- 4 s +. Th«ng sè m¸y biÕn dßng ®iÖn( Sensor dßng) Th«ng th-êng Ti Hµm truyÒn biÕn dßng 0.6083 Wsi  1  0.001 p +. Th«ng sè maý ph¸t tèc ®é( Sensor tèc ®é) K= U = 2 *  * 910  0.105 10  dm 60 Chän T=0.001 s Hµm truyÒn m¸y ph¸t tèc 0.105 Ws  1  0.001 p +. TÝnh to¸n th«ng sè bªn m¹ch mét chiÒu: Lk  2L 2 2.508  2  7.2 *10 3 Td    0.309s Ro  2 Rr  Rk ( 0) 3.392  2.2.385 -. TÝnh I r R chän t¹i R=R0+2Rr= 3.392  2 * 0.77  2.635 2 1.76
  4. L E2A ~ udII ~ r ~ Khi ho¹t ®éng ë chÕ ®é x¸c lËp cuén c¶m Lk vµ 2L2 cã t¸c dông gi¶m bít sù ®Ëp m¹ch ®ét ngét cña momen cã liªn hÖ: I= I mc  U dII Trong ®ã R R=2Rr+R0+Rq(biÕn thiªn) UdII=2.34E2=2.34sE2rdm 2.34.E2 dm 1   VËy ta cã: I= U dII  2.34.s.E2 dm  * hay I= 1   * A R R 1 R R Trong ®ã: A= 2.34.E2dm  2.1000  4.559 34.204 vµ1=104.67 rad/s 1 9.55 Ro=2.635  Wo= 846  88.59 rad/s 9.55 Ta thu ®-îc c¸c kÕt qña sau 1> I r ( -  ) (104.67  88.59) (R 0  2.635)  -A  1 2  4.559  10.558 R R o 2.635 2 2> I r A 4.599 | (  o)  -   1.73  R o 2.635 3> Quan hÖ
  5. 3.1> TÝnh Io Ta cã: U 1 I ' 2 o  I 10  r '2 r  Rfo (r1  ) 2  ( x 1  x '2 ) 2 S 220 I ' 2 o  I 10   7 . 627 A 2 . 385  1.696 2 ( 2 . 09  )  (1 . 565  2 . 261 ) 2 0.154 Suy ra I20= I 20 .Ki  13,4235( A) ' Imco= 13,5235 1.5  16,44 Chän Utm=5(v) R1 42    4.2 2U tm 2.5 M 2I  R r 2.I r R r 2 I mco Rmco 2.16,44.2,635 | (I  Io)  0     5,375 I S01 S01 s1 0,154.104,67

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản