intTypePromotion=1

Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa: Phần 1

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

0
39
lượt xem
0
download

Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản tài liệu Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa của TS. Nguyễn Danh Tiên. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện (từ năm 1986 đến tháng 6-1996), Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 6-1996 đến năm 2001). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa: Phần 1

TS. NGUYỄN DANH TIÊN<br /> <br /> ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG<br /> VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓÃ<br /> TRONG THỜÍ KỲ Đ ổ l MỚI<br /> <br /> 1 !NHÀ X U Ấ T BẢN C H ÍN H T R Ị Q U ố C GIA<br /> <br /> Mã số;<br /> <br /> 3KV5<br /> CTQG - 2012<br /> <br /> TS. NGUYỄN DANH TIÊN<br /> <br /> ĐẢNG LẪNH ĐẠO XÂY DỤT^G<br /> VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓÂ<br /> TRONG THỜI KỲ Đ ổ l MỚI<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUổC (ỈI A - s ự THẬT<br /> HẢ NÒI - 2012<br /> <br /> LỜI NHẢ XUẤT BẢN<br /> Ngay từ khi được thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhận<br /> thức rằng ván hóa dù ở khía cạnh rộng hẹp khác nhau đều hướng<br /> đến tính nhân sinh của nó như một nhân to quan trọng, một mặt<br /> trận không thể thiếu trong sự nghiệp cách mạng của mình.<br /> Đề cương văn hóa Việt Nam ra đòi năm 1943 đánh dấu<br /> một sự kiện quan trọng trên lĩnh vực văn hóa, trong đó đề<br /> cập ba vấn để chủ yếu là tư tưởng, học thuật và nghệ thuật.<br /> Ngay từ lúc đó quan điểm của Đảng ta đối với vâ"n đề ván hóa<br /> rầ't rõ ràng với ba vân đề lốn: Mặt trận ván hóa là một trong<br /> ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó ngưòi cộng sản<br /> phải hoạt động; không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà<br /> còn phải làm cách mạng văn hóa nữa; có lãnh đạo được<br /> phong trào ván hóa, Đảng mói ảnh hưởng được dư luận, việc<br /> tuyên truyển của Đảng mối có hiệu quả. Từ đó đến nay, dù<br /> trong điều kiện và hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn xem vàn hóa<br /> là một trong những mặt trận chủ yô'u cần có sự lănh đạo<br /> sáng suốt và sáu sắc để góp phần vào sự thành công trong<br /> cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đâ't nưổc. Đặc biệt,<br /> có những thời điểm Đảng ta khẳng định cách mạng trên lĩnh<br /> vực tư tưởng* vãn hóa là hết sức quan trọng, thậm chí phải đi<br /> trước các cuộc cách mạng khác để đưa đến thắng lợi toàn<br /> diện cho cách mạng Việt Nam.<br /> Từ khi thực hiện đưòng lốì đổi mới đến nay, Đảng ta vẫn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2