intTypePromotion=3

Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu đậu tương - yêu cầu kỹ thuật

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
263
lượt xem
82
download

Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu đậu tương - yêu cầu kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - khô dầu đậu tương - yêu cầu kỹ thuật', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu đậu tương - yêu cầu kỹ thuật

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 865 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i  kh« dÇu ®Ëu t¬ng ­ Yªu cÇu kü thuËt Animal feestuffs - Soybean meal - Specification HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 865 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«I ­  kh« dÇu ®Ëu t¬ng ­ Yªu cÇu kü thuËt Animal feestuffs - Soybean meal - Specification (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu ®èi  víi kh« dÇu ®Ëu t¬ng dïng lµm thøc ¨n ch¨n nu«i. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn §Ó x©y dùng tiªu chuÈn nµy ®∙ trÝch dÉn c¸c tiªu chuÈn sau: TCVN 4325 ­ 86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ  chuÈn bÞ mÉu. TCVN 4801 ­ 89: Kh« dÇu ®Ëu t¬ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  Èm vµ c¸c chÊt dÔ bay h¬i. TCVN 4328 ­ 86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng nit¬ vµ protein th«.  TCVN 4327 ­ 86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng tro kh«ng tan trong axit clohydric. TCVN 4329 ­ 1993: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh  hµm lîng x¬ th«. TCVN 4331 ­ 86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng chÊt bÐo th«. TCVN 4847 ­ 89: S¶n phÈm ®Ëu t¬ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ho¹t  ®é ure. 10TCN 432 ­2000: §Ëu t¬ng vµ s¶n phÈm ®Ëu t¬ng. Ph¬ng ph¸p  x¸c ®Þnh hµm lîng protein tan trong kalihy®roxit 0,2%. TCVN   6953:2001:   Thøc   ¨n   ch¨n   nu«i.   X¸c   ®Þnh   aflatoxin   B1  trong thøc ¨n hçn hîp ­ Ph¬ng ph¸p s¾c ký láng hiÖu n¨ng  cao. 3. §Þnh nghÜa Theo môc ®Ých tiªu chuÈn nµy ¸p dông c¸c ®Þnh nghÜa sau 3.1. Kh« dÇu ®Ëu t¬ng lµ s¶n phÈm thu ®îc ë d¹ng m¶nh, b¸nh  hoÆc d¹ng bét sau khi ®∙ lo¹i bít dÇu cña h¹t ®Ëu t¬ng t¸ch  vá hoÆc kh«ng t¸ch vá b»ng c¸ch chiÕt hoÆc Ðp.  2
  3. 3. . C¸c d¹ng s¶n phÈm 2 3. . . Kh« dÇu ® Ëu 2 1  t¬ ng ch i t l  c¶ vá l  s¶n phÈm thu  ®î   Õ y µ c sau khi l ¹i  bá hÇu hÕ t dÇu tõ  h¹t ® Ëu o  t¬ ng kh«ng t¸ch  vá  b»ng qu¸ tr× nh t¸ch  ch i t bëi dung m «i Õ  (hexan).  3. . .  Kh« dÇu ® Ëu 2 2  t¬ ng ch i t l  t¸ch  vá l  s¶n phÈm thu  Õ y µ ®î  sau  khi l ¹i  bá hÇu hÕ t dÇu tõ  h¹t  ® Ëu t¬ ng t¸ch  vá  c o b»ng qu¸ tr× nh t¸ch  ch i t bëi dung m «i Õ  (hexan).  3. . . Kh« dÇu ® Ëu 2 3  t¬ ng Ð p m ¸y (ch i t b»ng m ¸y) l  s¶n phÈm  Õ µ thu ®î  sau kh i ® ∙ o ¹i  bá b í c  l t dÇu tõ  h¹t ® Ëu  t¬ ng b»ng qu¸  tr× nh Ð p   m ¸y. S¶n phÈm nµy còng ®î  gäi l  "b¸nh  ® Ëu t­ c µ ¬ ng". 3. . . Kh« dÇu ® Ëu 2 4  t¬ ng nguyªn dÇu Ð p ® ï µ  s¶n phÈm thu   n l ®î  tõ  sù Ð p ® ï c ng b»ng nhi t hoÆ c Ö  h¬ i c  m µ  ní  kh«ng l ¹i  bá  o ®i bÊt kú thµnh phÇn nµo cña h¹t ® Ëu  t¬ ng díi  t¸c  ® éng cña  nhi t hoÆ c Ö  h¬ i. 4. Ph©n lo¹i Kh« dÇu ®Ëu t¬ng ®îc chia lµm hai lo¹i: kh« dÇu ®Ëu t¬ng  t¸ch vá vµ kh« dÇu ®Ëu t¬ng kh«ng t¸ch vá. 5. Yªu cÇu kü thuËt 5.1. Yªu cÇu vÒ c¶m quan vµ vÖ sinh 5.1.1. Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu c¶m quan cña kh« dÇu ®Ëu t­ ¬ng ®îc ghi trong b¶ng 1. B¶ng 1: C¸c chØ tiªu c¶m quan cña kh« dÇu ®Ëu t¬ng ChØ tiªu Yªu cÇu 1. Mµu s¾c Tõ mµu vµng s¸ng ®Õn mµu n©u s¸ng 2. Mïi  Cã   mïi   ®Æc   trng   cña   kh«   dÇu   ®Ëu   t¬ng,  kh«ng cã mïi mèc, kh«ng cã mïi chua, mïi  ch¸y hoÆc mïi kh¸c l¹ 3. VÞ  DÞu 4.   Tr¹ng   th¸i  Kh«ng   cã   s©u   mät,   kh«ng   bÞ   mèc,   kh«ng  bÒn ngoµi lÉn vËt l¹ 4.1.2.   Kh«   dÇu   ®Ëu   t¬ng   kh«ng   ®îc   cã   ure,   kh«ng   ®îc   cã  amoniac vµ c¸c chÊt ®éc h¹i. D  lîng chÊt b¶o qu¶n vµ c¸c  chÊt nhiÔm bÈn kh¸c kh«ng ®îc vît qu¸ møc tèi ®a cho phÐp  theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Hµm lîng aflatoxin kh«ng ®îc vît qua 50ppb (µg/kg). 3
  4. 5.2. Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu lý ho¸   Yªu cÇu vÒ c¸c chØ ti  l  ho¸ cña kh« dÇu ® Ëu ªu ý  t¬ ng ®î  qui  c ® Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2: C¸c chØ ti  l  ho¸ cña kh« ® Ëu ªu ý  t¬ ng Kh« dÇu ® Ëu t­ K h« dÇu ® Ëu  ChØ tiªu ¬ ng kh«ng t¸ch   t¬ ng t¸ch  vá vá 1. §é  Èm , tÝnh  theo  % khèi  12 13 lî , kh«ng lí  h¬ n. ng n 2.   Hµm   lî   prote i   th«,  ng n 44 40 tÝnh   theo   %   khèi   lî ,  ng kh«ng nhá h¬ n. 3.  Hµm  lî   chÊt  bÐ o  th«,  ng tÝnh   theo   %   khèi   lî ,  ng kh«ng lí  h¬ n: n 7 7                     ­ §è i  víi kh« dÇu Ð p 1,5 1,5                     ­ §è i  víi kh« dÇu ch i t l Õ y 4.  Hµm   lî   x¬   th«,   tÝnh  ng 3,5 7 theo % khèi lî , kh«ng lí   ng n h¬ n 5.   Prote i   hoµ   tan   trong  n 73 ­ 85 70 ­ 85 KOH  0, ,  tÝnh   theo   %   so  2% víi   prote i   th«   cña   n m Éu thö. 6.  H o¹t  ® é  ure,  tÝnh   theo  0,05 ­ 0,2 0,05 ­ 0,35 mg N / 1phót ë 300C 7. Hµm lîng t¹p chÊt ­   Hµm   lîng   tro   kh«ng   tan  trong   axit   clohydric,  2 2 tÝnh   theo   %   khèi   lîng,  kh«ng lín h¬n  Kh«ng cã Kh«ng cã ­ M¶nh vËt r¾n s¾c nhän. 6. Ph¬ng ph¸p thö 6.1. LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu theo TCVN 4325 ­ 86. 6.2. X¸c ®Þnh ®é Èm theo TCVN 4801 ­ 89. 6.3. X¸c ®Þnh hµm lîng protein th« theo TCVN 4328 ­ 86. 6.4. X¸c ®Þnh hµm lîng chÊt bÐo th« theo TCVN 4331 ­ 86. 4
  5. 6. . X¸c ® Þnh 5  hµm lî  x¬ th« theo TCVN 4329 ­ 1993 ng 6.6. X¸c ® Þnh hµm  lî  tro  kh«ng tan  trong  axi  cl ng t ohydri   c (c¸t s¹n) theo TCVN 4327 ­ 86. 6. . X¸c ® Þnh 7  ho¹t ® é  ure theo TCVN 4847 ­ 89. 6. .   X¸c   ® Þnh  hµm   lî   prote i   tan   trong   KOH  0,   theo  8 ng n 2% 10TCN 432 – 2000 6. . X¸c ® Þnh hµm lî  afl tox i  t ng sè  theo  TCVN 6953 :  9 ng a n æ 2001. 7. Bao gãi, ghi nh∙n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn. 7.1. Bao gãi: Kh« dÇu ®Ëu t¬ng ®îc ®ùng trong c¸c bao ®ay,  bao poly propylen (PP) hoÆc b»ng chÊt liÖu kh¸c ®¶m b¶o vÖ  sinh, kÝn, bÒn ch¾c.  7.2.  Ghi  nh∙n:  Ghi nh∙n  ph¶i  ®óng víi  c¸c  qui ®Þnh  hiÖn  hµnh.  Trªn bao b× ghi nh÷ng néi dung sau: + Tªn s¶n phÈm, ghi râ lo¹i kh« ®Ëu t¬ng. + Khèi lîng tÞnh. + C¸c chØ tiªu chÊt lîng chñ yÕu vµ hµm lîng. + Tªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. + Ngµy s¶n xuÊt vµ thêi h¹n sö dông. NÕu lµ hµng rêi, ®îc s¶n xuÊt hoÆc nhËp khÈu theo sè lîng  lín chøa trong container hay xe goßng th× cã thÓ kh«ng d¸n  nh∙n   nhng   ph¶i   cã   phiÕu   c«ng   bè   chÊt   lîng   ®i kÌm. 7.3. B¶o qu¶n: Kh« dÇu ®Ëu t¬ng ®îc b¶o qu¶n trong kho kh«  s¹ch, ®Ó n¬i cao r¸o, tho¸ng m¸t, kh«ng cã chÊt ®éc h¹i vµ  kh«ng mang mÇm bÖnh. 7.4. VËn chuyÓn:   Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  kh« dÇu ®Ëu t¬ng  ph¶i kh«, s¹ch, kh«ng cã mïi l¹ vµ ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh  Thó y.   Bùi Bá Bổng 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản