intTypePromotion=1

Tiểu luận: Thiết kế dịch vụ

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
115
lượt xem
15
download

Tiểu luận: Thiết kế dịch vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Thiết kế dịch vụ nêu đối với một sản phẩm dịch vụ, việc thiết kế sẽ như thế nào? Sản phẩm dịch vụ khác với sản phẩm hàng hóa thông thường, dịch vụ là sản phẩm vô hình, quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời nên không thể lưu trữ, chất lượng dịch vụ được khách hàng đánh giá một cách chủ quan, chủ yếu phụ thuộc vào trình độ nghiệp vụ, thái độ của nhân viên và trang thiết bị của nhà cung cấp. Phân tích quá trình thiết kế một sản phẩm dịch vụ thực tế tại Việt Nam thông qua sự kiện “Panasonic Office Beauty” nhằm quảng bá các sản phẩm làm đẹp của công ty Panasonic.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Thiết kế dịch vụ

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜ NG ĐẠI HỌC MỞ TH ÀNH PHỐ HỒ CHÍ M INH KHO A ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GVHD: TS. Nguyễn Quỳnh Mai Nhóm 5 – MBA12B: 1. Vũ Ngọc Nam 2. Trần Ngọc Huy 3. Nguyễn Quỳnh Như 4. Bùi Thị Tuyết Nhung 5. Trương Toàn Phong Tháng 12/2013
 2. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ 1.1. Lý do l ựa chọn đề tài Về cơ bản, thiết kế sản phẩm là tâm điểm của quản trị sản xuất, tác động trự c tiếp đến quá trình sản xuất, sản phẩm v à ảnh hưởng đến đầu ra. Thiết kế sản phẩm là sự tổng hòa của hầu hết các yếu tố liên quan đến sản xuất như đáp ứng nhu cầu của thị trường và mong muốn của khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, phù hợp nguồn lực về công nghệ của doanh nghiệp, nguồn nguyên vật liệu… Thiết kế tốt tạo ra những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và m ang lại hiệu quả cao cho xã hội. Đối với một sản phẩm dịch vụ, việc thiết kế sẽ như thế nào? Sản phẩm dịch vụ khác với sản phẩm hàng hóa thông thư ờng, dịch vụ là sản phẩm vô hình, quá trình sản xuất và t iêu dùng diễn ra đồng t hời nên không thể lư u trữ, chất lượng dịch vụ đư ợc khách hàng đánh giá một cách chủ quan, chủ yếu phụ thuộc vào trình độ nghiệp vụ, thái độ của nhân viên và trang thiết bị của nhà cung cấp. Qua đề tài này, chúng tôi muốn phân tích quá trình thiết kế một sản phẩm d ịch vụ thực tế t ại Việt Nam thông qua sự kiện “Panasonic Office Beauty” nhằm quảng bá các sản phẩm làm đẹp của công ty Panasonic, công ty Hakuhodo Việt Nam chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp dịch vụ t ổ chức sự kiện này. Đề tài này ứng dụng mô hình thiết kế và quản lý dịch vụ (Service design and management model) gồm 8 bước của tác giả Rohit Ram aswarmy (1996) để phân tích và đánh giá quá trình thiết kế và t hực hiện dịch vụ thự c tế đồng thời đư a ra những khuyến nghị để cải thiện chất lượng thiết kế dịch vụ tổ chức sự kiện này. 1.2. Khái niệm Các khái niệm về thiết kế và quản lý dịch vụ:  Dịch vụ: Các giao dịch được thực hiện giữa các nhà cung cấp (dịch vụ) và khách hàng nhằm thỏa m ãn nhu cầu của khách hàng. (Ramaswamy, 1996)  Thiết kế: “Thiết kế là những gì liên kết sự sáng t ạo và đổi mới. Nó định hình các ý tưởng để trở thành những đề xuất thực tiễn và hấp dẫn ngư ời dùng hoặc khách hàng. Thiết kế có thể đư ợc mô tả như sự triển khai sáng tạo đến một mục đích cụ thể nào đó.” (George Cox, trưởng khoa Thiết kế, Đại học Lu ân Đôn)  Thiết kế dị ch vụ: Một phương pháp phân tích có hệ thống để xây dựng nên các quy trình dịch vụ có thể m ang lại kết quả mong đợi về chất lượng và chi phí. (Ramaswamy, 1996)  Quản lý dị ch vụ: Phương pháp kiểm soát và cải t iến các quy trình dịch vụ đã được thiết kế nhằm đảm bảo cho các quy trình này tiếp tục hoạt động với chất lượng cao. (Ramaswamy, 1996) 1.3. Mô hình thiết kế và quản lý dị ch vụ Đây là mô hình được Rohit Ram asw amy đưa ra năm 1996. Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 2
 3. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai Mô hình gồm tám giai đoạn từ khi bắt đầu hình thành ý tưởng t ới khi kết thúc vòng đời của sản phẩm dịch vụ. Mỗi giai đoạn không chỉ đơn thuần là một hoạt động nhất định m à bao gồm m ột nhóm các hoạt động xảy ra đồng thời hoặc theo trình tự thời gian xuy ên suốt vòng đời của dịch vụ. Vòng đời của dịch vụ kết thúc khi có sự thay đổi của các điều kiện của thị trư ờng, của đối t hủ cạnh tranh, của công nghệ hay sự t hay đổi từ phía khách hàng ở mức độ mà các quy trình dịch vụ hiện tại trở nên lỗi thời không tiếp tục đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nữ a và yêu cầu cần có các thiết kế m ới ra đời. Tới đây quá trình thiết kế lại đư ợc bắt đầu lại từ đầu (Ramaswamy 1996). Mô hình gồm tám giai đoạn như sau: 1. Giai đoạn 1: Xác định các thuộc tính t hiết kế Xác định nhu cầu khách hàng và những thuộc tính cần thiết của dịch vụ để thỏa mãn những nhu cầu này. Trong giai đoạn này nhà thiết kế cần phải xác định được đối tượng khách hàng chính của dịch vụ. Từ đó sử dụng các phương pháp thu thập thông tin để xác định những nhu cầu mà khách hàng mong đợi từ dịch vụ. Từ các nhu cầu này, nhà thiết kế cần phải đưa ra các thuộc tính của d ịch vụ có t hể t hỏa mãn được các nhu cầu của khách hàng và quyết định các thuộc tính quan trọng nhất. 2. Giai đoạn 2: Xác định các tiêu chuẩn thiết kế Đối với mỗi thuộc tính đã xác định, nhà thiết kế cần xác định mức độ yêu cầu của khách hàng đối với thuộc tính đó kết hợp với việc phân tích thị trư ờng và các đối thủ cạnh tranh để đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể cho mỗi thuộc tính. 3. Giai đoạn 3: Đưa ra và đánh giá các ý tưởng thiết kế Trong giai đoạn này, nhà thiết kế cần xác định được các chức năng chính mà dịch vụ cần phải có để đáp ứng được khách hàng. Sau đó tổng hợp các chức năng này thành một quy trình để từ đó nhà thiết kế đư a ra các ý tưởng cho thiết kế tổng thể dịch vụ, đánh giá từng ý tưởng và so sánh các ý tưởng với nhau để lựa chọn m ột ý tưởng cho thiết kế cụ thể. Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 3
 4. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai 4. Giai đoạn 4: Phát triển thiết kế chi tiết Đây là giai đoạn nhà thiết kế phân chia ý tưởng tổng thể thành các thành phần nhỏ hơn. Đưa ra các lự a chọn cho từng thành phần, đánh giá và so sánh các lựa chọn này và quyết định sử dụng m ột lựa chọn được dự đoán là có hiệu quả nhất. Sau đó nhà t hiết kế cần đánh giá lại thiết kế tổng hợp, đưa ra các thiết kế bổ sung nếu cần thiết. 5. Giai đoạn 5: Thực hiện th eo thiết kế chi t iết Ở giai đoạn năm, nhà thiết kế cần lên kế hoạch thự c hiện cho to àn bộ dự án, kế hoạch thực hiện thử nghiệm, kế hoạch truyền thông, kế hoạch quản lý dịch vụ và thực hiện toàn bộ dự án theo kế hoạch đặt ra. 6. Giai đoạn 6: Đo lường hoạt động Giai đoạn này cần chọn ra các thuộc tính quan trọng để đo lường, thự c h iện đo lường và so s ánh với các tiêu chuẩn thực hiện đã đưa ra ở giai đoạn hai. Đồng thời thiết lập các quy trình phân tích và báo cáo. K ết quả của giai đoạn này là xác định được các thuộc tính nào thỏa m ãn, thuộc tính nào không đặt tiêu chuẩn và điều chỉnh khi cần thiết. 7. Giai đoạn 7: Đánh giá mứ c độ thỏa mãn Giai đoạn này thự c hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ. 8. Giai đoạn 8: Cải tiến thiết kế So sánh kết quả đạt được với mục tiêu tài chính và mong đợi của khách hàng với dịch vụ. Lự a chọn ra một hoặc nhiều t huộc tính chưa đạt tiêu chuẩn và tiến hành cải tiến. Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 4
 5. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Công ty Hakuhodo là một công ty lâu đời nhất về lĩnh vực quảng cáo tại Nhật Bản. Ông Hironao Seki sáng lập Hakuhodo vào tháng 10 năm 1895 với m ục tiêu chính là môi giới địa điểm quảng cáo và phân phối sỉ các ấn phẩm giáo dục. Th áng 10/2003, công ty sáp nhập với Hakuhodo DY Holdings và một số công ty khác thành lập công ty truyền thông và giải trí Hakuhodo D Y Media Partners Inc. Hiện nay, Hakuhodo đã p hát triển ra khắp thế giới thông qua hệ thống văn phòng ở nhiều thành phố lớn tại Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc. Hakuhodo có mặt tại Việt Nam vào năm 2002 thông qua công ty Hakuhodo & Saigon Advert ising Co., Ltd., trụ sở tại TP.HCM nhằm cung cấp các giải pháp marketing cho các khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam. Tháng 4/2012, Hakuhodo Nhật Bản góp 80% vốn thành lập công ty Hakuhodo Vietnam Co., Lt d để mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Tên công ty Hakuhodo Vietnam Địa chỉ Tầng 5, Saigon Cent er, 65 Lê Lợi, Quận 1. Điện thoại: 0084 838250140 Số Fax: 0084 838250143 Tên chi nhánh: Hakuhodo & Saigon Advertising Chi nhánh Địa chỉ: Tầng 10, Saigon Center, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM Ngày thành 16/04/2012 lập Vốn điều lệ 1.500.000 USD Tổ chức chiến lược, tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứ u thị Kinh doanh trường, tổ chức sự kiện Hỗ trợ Anh, Nhật, Việt nam ngôn ngữ Email Mariko.Fujimoto@hakuhodo.co.jp Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 5
 6. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ SỰ KIỆN 3.1. Tổng quan sự kiện - Tên gọi sự kiện: Panasonic Beauty Kick-off - Mục tiêu:  Giới thiệu 4 sản phẩm mới trong bộ sư u tập Panasonic Beauty make-up.  Khởi động vòng thi chung kết “P anasonic Beauty Miss”.  Tổ chứ c buổi giao lưu với Á hậu hoàn vũ VN 2008 Dư ơng Trương Thiên Lý và ca s ĩ Phư ơng Linh.  Kích thích tiêu dùng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp - Đối tượng khách hàng chính muốn nhắm t ới và các chị em phụ nữ . - Thời gian: 16h00 – 20h00 thứ 6, ngày 14/12/2012 - Địa điểm: Cresent M all, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM . 3.2. Q uy trình thực hiện 3.2.1 Đàm phán - Họp và nhận yêu cầu từ phía đối t ác Panasonic - Yêu cầu của Panasonic: o Ngân sách 1 tỷ o Sự kiện tổ chứ c thu hút trên 900 người tham gia o Tương đồng với sự kiện chung - Xem xét và phản hồi yêu cầu: o Ngân sách: 1.3 tỷ o Tổ chứ c ở Cresent M all o Khách mời: Á hậu hoàn vũ VN 2008 Dương Trư ơng Thiên Lý o Dự kiến khoảng 1200 khách tham gia - Ký hợp đồng 3.2.2 Thi ết kế sự kiện - Địa điểm: Cresent M all, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM . - Thời gian: 17h – 20h thứ 6, ngày14/12/2012 - Chủ đề: “ PAN ASON IC BEAU TY KICK OFF EVENT” Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 6
 7. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai - Số lượng khách m ời: 100 (người) - Số lượng khách tham quan dự kiến: 1,200 (người) Hình ảnh: - Công việc chuẩn bị chung Nội dung Người thự c hiện Tổ chịu trách nhiệm Xin giấy phép Phong Tổ hành chính Thiết kế quảng cáo Huy Long Tổ thiết kế Thư mời, kịch bản MC Phú Cường Tổ thiết kế Lựa chọn đối tác trang trí Phú Cường Tổ thiết kế Treo băng rôn Mỹ Hằng Tổ hậu cần Gửi thư mời Phan Anh Tổ hậu cần Lựa chọn đối tác dịch vụ Quốc, Khoa Tổ hậu cần Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 7
 8. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 8
 9. - Kế hoạch sự kiện chi tiết (bảng tim eline) Từ Đến Chương trình Mô tả Ánh s áng Âm thanh Trình chiếu Ghi chú SÂN KHẤU 17:00 17:10 Trò chơi M C hướng dẫn trò chơi Bình Sống động Trình chiếu Quà: Game 1: thường BGM logo 50 vé -Hình cô gái tóc thẳng +hình cô gái tóc megastar xoăn --‐> Máy tạo kiểu t óc Game 2: - Hình cô gái không cừơi +hình cô gái cười tự tin khoe hàm r ăng --‐> Máy chải răng bằng sóng âm 17:10 17:15 Bốc thăm may mắn 15 giải 18:00 18:10 Trò chơi M C hướng dẫn trò chơi Bình Sống động Trình chiếu 18:10 18:10 Bốc thăm may mắn 15 giải thường BGM Logo 18:10 18:40 Đón khách PG đón khách VIP: Bình BGM Trình chiếu thường Logo 18:40 18:50 Dọn bàn cockt ail Bình BGM Trình chiếu thường Logo 18:50 18:55 FLASH MOB Flashmob của 50 dancer Highlight Nhạc Sống động flashm ob 18:55 19:00 MC mở đầu Nhạc MC Bình Nhạc MC Trình chiếu chương trình M C xuất hiện trên sân khấu chào đón m ọi thường live Logo người 19:00 19:02 Giới thiệu khách M C giới thiệu VIP Bình Nhạc chào Sống động M icro VIP thường đón khách chân VIP đứng cho VIP 19:00 19:05 Diễn văn khai mạc M C mời VIP lên SK phát biểu, VIP đọc Bình Nhạc chào Sống động 4 người xong hết MC dịch thường đón khách mẫu + SP
 10. Thiết Kế Sản Phẩm & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai VIP chuẩn bị 19:05 19:10 SILHO UETTE Giải lao Clip Clip hậu trường CLIP Silhouette 19:10 19:20 Giới thiệu sản M C giới thiệu về s ản phẩm cùng 4 người Highlight Sống động Trình chiếu phẩm mẫu logo 19:20 19:21 TVC M C mời mọi người xem đoạn TVC Off Clip hậu Clip hậu trường Á Hậu TVC chiếu 2 lần + clip Silhouette trường TVC Dương TVC Trương Thiên Lý chuẩn bị 19:21 19:25 DTTL Sau T VC, DTTL bước ra giao lưu với M C highlight Live Nhạc kết clip Chuyên TALKSHO W TVC silhouette pause gia sản lại phẩm Live Nhạc sống chuẩn bị MC giới thiệu chuyên gia s ản phẩm Bình live Trình chiếu Phương xuất hiện gi ao l ưu với MC thường Logo Linh chuẩn bị Expert Demo (PB mang counter + SP ra) Live 19:25 19:35 SP: - M áy xông hơi mặt nanoe - Hair styling machine EH--‐HW17- ‐K/P/W645 (3 màu) / EH--‐HW18- -‐K645 - M áy uốn mi EH2351 / EH--‐SE60 19:35 19:45 MUSIC SHOW M C giới thiệu ca sĩ Phư ơng Linh 1 bài: Bình MD Clip Effect 10 người Em T rong M ắt Tôi thường mẫu chuẩn bị 19:45 19:55 BEAUTY (Tiếp nối màn trình diễn của PL, màn hình Highlight Fashion Trình chiếu 10 CREATO R SHO W pause lại ở BG --‐--‐> nhạc nổi lên --‐--‐> music Logo + Live contestan model diễn) t stanby + Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện : MBA12B - 05 10
 11. Thiết Kế Sản Phẩm & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai 10 bó hoa standby 19:55 20:00 Công bố M C xướng tên 10 ngư ời đăng ký dự t hi Highlight Unveil Unveil Clip + Pháo hoa đầu tiên music live chuẩn bị 20:00 20:03 Bắt đầu cuộc thi VIP + MC xuất hiện để khai mạc cuộc thi. Bình Live Nhạc Trình chiếu ABC Sau khi tuyên bố pháo hoa được bắn lên + thường Kick off Logo + Live chuẩn bị âm nhạc nổi lên 20:03 20:08 Thời trang Trình diễn Highlight CD Trình chiếu Trang Logo phục có màu hồng 20:08 20:13 Kết thúc M C xuất hiện và chào tạm biệt Bình BGM Trình chiếu thường Logo Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện : MBA12B - 05 11
 12. 3.2.3 Phân công công vi c BẢ NG PHÂN CÔN G CÔNG VIỆC Stt Hạng mục Đ ơn vị Số lượng Người T H Thờ i gian ĐV TH TRƯỚC C HƯƠN G T RÌNH 1 THÁNG Thiết kế ba ckdrop, standee, phướn d ọc , ba nne r, 1 Huy Long sơ đồ c hỉ dẫn 2 Lên da nh s ách khách mời. Phú Cường 14/11 /2012- 3 Thiết kế br uc hure Huy Long Tổ t hiết kế 30/11/2012 4 Thiết kế thiệp mời Huy Long Liên lạc c ác đối tá c: MC, dàn d ựng, â m thanh ánh 5 Phú Cường sáng, TRƯỚC C HƯƠN G T RÌNH 15 N GÀY 1 Treo phướn dọc đường + banner Cái 50 Mỹ Hằng 29/11 /2012- 2 Gửi thư mời đến khác h mời chương trình. khách 50 Pha n Anh 05/12/2012 3 Gửi thư mời đến báo chí. Báo 4 Pha n Anh Tổ hậu cần 3 In ấ n: Backdrop, stande e. Mỹ Hằng Chuyển kịc h bản MC c ho MC, kịch bản tổng thể 30/12 /2012- 5 cho c ác đơn vị Pha n Anh 01/12/2012 TRƯỚC C HƯƠN G T RÌNH 7 NGÀY A Trang trí và dàn dựng 1 Hệ thống sà n sân khấu Cá i 1 Huy Long 2 Ba ckdrop sân kh ấu Cá i 1 Mr Cường 3 Bục phát biểu Cá i 1 Huy Long 07/12 /2012- 4 Ghế cho kh ách (xếp kiể u rạp hát ha i dãy đ ầu có Cá i 100 Phan A nh Tổ thiế t kế bà n VIP nơ đ ỏ, c òn lại nơ và ng) 08/12/2012 Bà n đại biể u VIP ( khă n trải bàn và nơ ghế màu 5 Cá i 18 Mỹ Hằng đỏ) 6 Standee cho chư ơng trình Cá i 2 Mr. Vũ B Sản xuất kỹ thu ật 1 Máy bắn k im tuyến C.Trình 1 Huy Long Tổ thiế t kế 2 Âm thanh á nh sá ng C.Trình 1 Phú Cườn g C Check lại các đơ n vị cung cấp 1 MC Người 1 Mr. Quốc 2 Ca sĩ Người 1 Mr. Quốc 8/12 /2012- 3 Chụp hình Máy 1 Mr. Khoa 09/12 /2012 Chuẩn bị quà tặ ng cho c hương trình ( chủ y ếu là Tổ hậu cần 4 Phần 15 Huy thiế t bị là m đẹp Pa nasonic) 5 Dịch vụ thuê xe c hiế c 2 Huy 6 Nước suối Chai 50 Huy D Dữ liệu - dữ kiệ n 1 Thông c áo báo chí Bả n 5 Ms. Loan 2 Danh sách khách mời t ham dự Bộ 3 Ms. Loan 3 Danh sách đơn v ị tham gia Bộ 3 Ms. Loan 4 Danh sách bá o đà i Bá o Ms. Loan 07/12 /2012-10/12/2 012 4 Tổ thư ký Rút lạ i kịc h bản tổ ng thể, nội dung c hương trình, Loa n+Mr. 5 CT 1 kịc h bản MC (nế u c ó thay đ ổi) Q uốc Loa n+Mr. 6 Clip chươ ng trình CT 2 Q uốc TRONG CHƯƠNG TRÌN H Đón khách 1 Kha i mạc Event, Bá o c áo của các Đạ i biể u, Bế C hủ tịch Ban Tổ c hức mạc HĐQ T 2 Đón khách và hướng dẫn khác h mờ i và o bà n. Tổ thư ký 3 Che ck Bá o đài Tổ thư ký 14/12 /2012 4 Phổ b iến t hể lệ tha m gi a bốc thă m trúng thưởng Ban tổ chức 5 Tiế p chuyện bá o chí Ban tổ chức 6 Chă m sóc khá ch mời, khách hàng tìêm năng. Tổ thư ký 7 Kiểm tra nhà cung cấp Ban hậ u c ần Chương t rình 1 Âm thanh, ánh sá ng Tổ thiế t kế 4 Giám sát s ảnh Ban Tổ c hức 5 Giám sát khu vực bê n ngoài khuôn viên Ban hậ u c ần 6 Hỗ trợ chạy chương trình 14/12 /2012 Tổ thiế t kế 7 Chụp hình làm tư liệu Ban hậ u c ần 8 Quay phim làm t ư liệu Ban hậ u c ần 9 Chạ y c hương trình Tổ thiế t kế SAU CHƯ ƠN G TRÌNH 1 Thanh toán chi phí cho n hà cung c ấp 15/12/2012-17/12/2012 thư ký Tổ 2 Set up lại sảnh ti ệc 15/12 /2012 Ban Tổ c hức 3 Đánh Giá hiệu quả công việc Ban Tổ c hức Đánh Giá hiệu quả chư ơng trình (số lượng người 15/12 /2012-20/12/2 012 4 Ban Tổ c hức tham dự, c ông tá c tổ chức, báo đ ài đăng tin) 6 Cảm ơn đơn vị báo đài 15/12 /2012 Ban Tổ c hức 7 Thu thập báo đ ăng tin 16/12 /2012 T ổ thư ký
 13. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai 3.2.4 B ng d trù chi phí t ch c s ki n I GiẤY PHÉP SỞ VHTT 1 Giấy phép tổ chức chương trình 1 GP 6,000,000 6,000,000 2 Giấy phép quảng cáo ngoài trời Treo băng r ôn, banner, poster 1 GP 7,000,000 7,000,000 3 Giấy phép họp báo 1 GP 2,000,000 2,000,000 4 Giấy phép quảng cáo tại điểm tổ chức Tại điểm tổ ch ức sự kiện 1 GP 4,000,000 4,000,000 5 Giấy phép tổ chức gamesh ow, cuộ c th i 1 GP 7,000,000 7,000,000 II GIẤY PHÉP SỞ THƯƠNG M ẠI 1 Giấy phép tổ chức khu yến mãi 1 GP 8,000,000 8,000,000 2 Giấy phép quảng cáo sản phẩm 1 GP 10,00 0,000 10,00 0,000 III THUÊ ĐỊ A ĐIỂM CRESCENT M ALL 1 Thời gian set-up 1 Buổ i 10,00 0,000 30,00 0,000 2 Thời gian diễn r a sự kiện 1 Buổ i 30,00 0,000 80,00 0,000 IV CHI PHÍ KHÁC 1 Điện , máy lạnh phát s inh Chi phí cần nếu kéo d ài thêm th ời g ian 1 Giờ 3,000,000 3,000,000 2 Nước phục vụ 1 Buổ i 500,000 500,000 3 Bồi d ưỡng vệ sinh 2 Ng ười 100,000 200,000 4 Bảo vệ tại địa điểm 2 Ng ười 100,000 200,000 V TIỆC TEA-BREAK, COCKTAIL 50 Khách 100,000 5,000,000 VI NHÂN SỰ HỖ TRỢ 1 Y tế 1 ngày làm việc 1 Xe 1,000,000 1,000,000 2 PCCC 1 ngày làm việc 1 Nhóm 2,000,000 2,000,000 3 Vệ sinh lưu độ ng 2 Xe 500,000 1,000,000 VI I Ý TƯỞNG 1 Kế hoạch tổng thể 1 KB 13,00 0,000 13,00 0,000 2 Kịch bản chương tr ình 1 KB 6,000,000 6,000,000 3 Kịch bản MC 1 KB 6,000,000 6,000,000 4 Thiết kế tất cả ấn phẩm p hục vụ chương trình Thư mời, tờ rơi, b ăn g rôn, banner, backdr op, thẻ đeo… 1 Bộ 5,000,000 5,000,000 5 Thiết kế sân khấu & phối cảnh 3D 1 Mẫu 12,00 0,000 12,00 0,000 VI II TRANG TRÍ ĐƯỜNG PHỐ 1 Băn g rôn in hiflex (KT 1 m x 8m) 250 m2 4 0,000 10,00 0,000 2 Ban ner (KT 0 .6 m x 2m) 300 m2 6 0,000 18,00 0,000 IX IN ẤN 1 Thiệp mời 200 Bộ 1 0,000 2,000,000 2 Vé mời - Tờ r ơi 500 Tờ 2,000 1,000,000 3 Poster in PP keo (KT 0.4m x 0.6m) 200 Tấm 5 0,000 10,00 0,000 4 Poster in o ffset 250 Tờ 1 5,000 3,750,000 X DÀN DỰNG - TRANG TRÍ 1 Sân khấu (KT cao 1m x r ộng 1 6m x sâu 8m) 1 Bộ 50,00 0,000 50,00 0,000 2 Âm th an h - Ánh sán g 1 Bộ 50,00 0,000 50,00 0,000 3 KTV tr ực âm thanh - ánh s áng Chi phí cho 1 buổi làm việc 1 Ng ười 500,000 500,000 4 Màn hìn h, máy chiếu 1 00 inch 1 Bộ 5,000,000 5,000,000 5 Ghế xoay, ghế da 6 Cái 3 0,000 180,000 6 Cản h tr í cho sân k hấu chín h theo mùa No el 1 Bộ 6,000,000 6,000,000 7 Phông nền, căng k hung 12 m2 220,000 2,640,000 8 Pháo hoa k im tuyến 2 Viên 500,000 1,000,000 XI Ê KÍP THỰC HiỆN 1 Tổ ng đạo diễn 1 Ng ười 30,00 0,000 40,00 0,000 2 Trợ lý đạo diễn 1 Ng ười 7,000,000 10,00 0,000 3 Biên tập nội dung , gameshow 1 Ng ười 10,00 0,000 10,00 0,000 4 Biên đạo múa 1 Ng ười 5,000,000 5,000,000 5 Nhân sự quản lý & chạy chương trình 4 Ng ười 2,000,000 8,000,000 XI I NHÂN SỰ THAM GIA BIỂU DIỄN 1 MC 1 Ng ười 3,000,000 3,000,000 2 Vũ đo àn 2 Bài 4,000,000 8,000,000 3 Ca s ĩ P hương Lin h 1 Sho w 20,00 0,000 20,00 0,000 4 PG, P B 8 Ng ười 400,000 3,200,000 XI II BẢO HIỂM 1 To àn ch ương trìn h 1 Gói 50,00 0,000 50,00 0,000 2 Người th am dự 1 500 Ng ười 200,000 3 00,00 0,000 XI V HẠNG MỤC KH ÁC 1 Chụp hình KT 13 cm x 18cm 100 Tấm 1 5,000 1,500,000 2 Quay phim to àn chương trình 1 DVD 4,000,000 4,000,000 3 Thuê sân tập 1 Buổ i 5,000,000 5,000,000 4 Hoa Dù ng cho trang tr í và tặng khách VIP 1 Gói 3,000,000 3,000,000 5 Đồng phục nam (áo thun) 30 Cái 100,000 3,000,000 6 Đồng phục nữ (váy) 20 Bộ 200,000 4,000,000 7 Văn phòng phẩm 1 Gói 3,000,000 3,000,000 XV TỔNG CỘNG 849 ,670,000 3.2.5 Qu n lý ch t l ng công vi c Event diễn ra thành công, các bộ phận trong quá trình tham gia Event cần chú ý quản lý chất lư ợng công việc. Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 13
 14. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai a. Qu n lý c h t l ng d ch v thuê ngoài - Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chuy ên nghiệp, có kinh nghiệm tổ chứ c các chư ơng trình tương tự: chú ý các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh. - Dịch vụ thuê phòng Event:  Địa điểm: Cresent Mall, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM.  Trang trí: Trang trí, lắp đặt sân khấu phải thẩm mỹ, phù hợp với sự kiện, cần thiết kế trình ban giám đốc trư ớc khi thự c hiện.  Kỹ thuật: Hệ thống nguồn điện, âm thanh, ánh sáng, trình chiếu phải đảm bảo. Yêu cầu có máy phát điện thay thế trong trường hợp mất điện và các thiết bị dự phòng phục vụ sự kiện. - Bộ phận hư ớng dẫn, hỗ trợ: Sắp xếp quầy lễ tân ở trư ớc sảnh phòng Event. - Dịch vụ thuê xe: Thuê xe chuyên chở trang thiết bị đến nơi đúng lúc - Dịch vụ lễ t ân: trang phục phù hợp, giao t iếp tiếng Anh – Việt. - Dịch vụ chụp ảnh - Kiểm tra sự chuẩn bị của bên cho thuê dịch vụ trước khi diễn ra sự kiện:  Kiểm tra công t ác chuẩn bị phòng Event vào tối 13/12, chạy thử, tổng duyệt nếu đư ợc.  Làm việc trư ớc với Lễ tân, Thợ ảnh, Hướng dẫn viên phục vụ trong quá trình diễn ra Event. b. Qu n lý c h t l ng cô ng tác chu n b , h u c n - Phư ơng tiện di chuyển:  Chuẩn bị phương tiện đầy đủ, chủ yếu chuyên trở trang thiết bị  Thời gian: theo kế hoạch liên quan (trước 07 ngày). - Hậu cần:  Gửi giấy mời, xác nhận khách mời, thẻ đại biểu tham dự theo kế hoạch đề ra.  In ấn, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, báo cáo, thông tin liên lạc đầy đủ, chính xác.  Chuẩn bị phần thưởng cho các trò chơi và văn nghệ. Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 14
 15. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai  Chuẩn bị nư ớc uống.  Chuẩn bị văn phòng phẩm, các dụng cụ sơ cấp y tế cần thiết. c. Qu n lý c h t l ng t ch c th c hi n - Trình diễn đẹp mắt, m ang tính thẩm mỹ cao. - Chư ơng trình trò chơi phù hợp , năng động mang tính giáo dục đoàn kết và tương tác cao. - Văn nghệ: giải trí, sáng tạo, thư giản thể hiện cao. - Lên danh sách khách mời, xác n hận lịch trình, thông t in liên lạc để thuận tiện cho việc tiếp đón, hỗ trợ nếu khách mời cần. - Nơi sự kiện diễn ra sạch sẽ, thoáng mát, an toàn - Việc hư ớng dẫn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thông tin - Bộ phận hỗ trợ cần liên hệ các bộ phận liên quan để chuẩn bị đầy đủ các thông tin và nắm thời gian sự kiện diễn ra để chủ động trong quá trình làm việc. d. Kế hoạch quản lý rủi ro - Về con ngư ời:  Giao việc cho những cá nhân có đủ khả năng, “chọn mặt gửi vàng”; tiến hành đào tạo nhân sự cho từng khâu của Event; có biện pháp kiểm soát chất lượng công việc: báo cáo hằng ngày, chia nhỏ các cấp quản lý…  Người tham dự : đảm bảo thu hút người tham dự từ nội dung đến hình thức; có cách để đảm bảo số lư ợng người tham dự; có biện pháp kiểm soát quá trình tham dự, đảm bảo an t oàn cho người tham sự.  Cộng t ác viên: Có đủ năng lực theo yêu cầu . - Về t hời gian: Không đúng t iến độ  Phân công rõ ràng, cụ t hể và theo đúng timeline đã đề ra để đảm bảo tiến độ, lự a chọn thời điểm phù hợp để tổ chức. - Về nhà cung cấp: Nhà cung cấp ko uy tín Lựa chọn nhữ ng nhà cung cấp uy tín, đã từng hợp tác với nhau. - Về cơ sở hạ tầng  đảm bảo an ninh, y tế, cứu hộ. - Khả năn g t ài ch ính:  Bộ phận hậu cần chuyên trách về mặt tài chính: kiểm soát tài chính, nguồn lự c của công ty. Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 15
 16. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai  Cần có khâu đánh giá ý tư ởng để đảm bảo tính hợp lý với điều kiện chung và phù hợp với khả năng t ài chính của Event (chênh lệch 10% ngân sách) 3.2.6 Đánh giá s ki n Hạng mục Đánh giá Mục tiêu truyền thông quảng cáo PR qua báo chí tốt, treo băng rôn và bảng quảng cáo khá tốt ( chư a treo 2 con đường theo kế hoạch) Mức độ hấp dẫn khách hàng 1300 khách tham dự , 78 khách mời tham gia Thời gian Khá tốt, trễ so với kế hoạch 15ph Thiết kế màu sắc Phù hợp theo yêu cầu của thiết kế ban đầu, m àu sắc dễ nhìn và thu hút Giấy tờ Tốt Trang trí sân khấu Đẹp, dễ nhìn và đúng kịch bản Kỹ thuật - âm thanh ánh sáng Khá tốt nhưng khi bắt đầu âm thanh hơi nhỏ, rè Hậu cần - vận chuyển Khá tốt MC, ca sĩ, nhóm nhảy, PG Tốt, nhóm nhảy theo đánh giá của nhóm là còn chư a tốt Phản hồi sau ev ent Khá tốt, khách t ham gia khá hài lòng về s ản phẩm cũng như đêm event Giải quyết tình huống Nhanh gọn, đúng quy trình, tuy phần trao đổi với Á hậu hơi lâu, đánh giá cao sự linh hoạt khi vắng quản lý chương trình của Panasonic Thu dọn, kiểm kê Khá tốt, quà t ặng đư ợc phát hết, thông tin khách hàng thu thập được t ốt như ng vẫn có nhiều t hông tin chư a được đầy đủ Chi phí phát sinh Tăng 5% so với kế hoạch Set up Tốt Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 16
 17. Thiết Kế Sản Phẩ m & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện: M BA12 B - 05 17
 18. CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ SỰ KIỆN TH EO MÔ HÌNH 8 BƯỚC STT Mô hình 8 bư ớc Đánh giá Kiến nghị 1 Xác định nhu cầu và Làm theo yêu cầu của khách hang Mặc dù chương trình được thự c hiện ở Đông dịch vụ cần thiết Nam Á, như ng văn hoá cũng như thị hiếu có phần khác nhau do đó cần tham gia sâu hơn như khảo sát thị trư ờng giúp cho sản phẩm tạo ấn tượng hơn. 2 Xác định tiêu chuẩn Phù hợp với yêu cầu của Panasonic như : Tốt thực hiện Địa điểm đông người qua lại( Crescent Mall) Chi phí 1.1 tỷ < hợp đồng 1.3 tỷ 3 Lự a chọn ý tưởng Đưa ra 4 phương án, và Panasonic lựa chọn chủ Tốt đề Hồng 4 Lên chi tiết chương Thiết kế chương trình khá t ốt và chư ơng trình Tốt trình chạy khá hiệu quả 5 Lập kế hoạch và thự c Thực tế diễn ra theo kế hoạch đề ra, chênh lệch ít Tốt hiện so với dự kiến 6 So sánh với t iêu Địa điểm thu hút nhiều khách Tốt chuẩn Chi phí nằm trong 1.3 tỷ Nhân s ự chạy tốt chương trình 7 Đánh giá mức độ thoả Panasonic danh giá khá tốt về chư ơng trình Cần đánh giá mứ c độ hài long của người tham mãn nhưng có một vài điểm cần lưu ý về âm thanh, dự ánh sang. Khảo s át ý kiến của đối thủ cạnh tranh 8 Cải thiện hiệu quả Có kế hoạch cải thiện về chi phí Chất lượng, nội dung chương trình và ý tưởng
 19. Thiết Kế Sản Phẩm & Dịch Vụ - TS. Nguyễn Quỳnh Mai Thiết kế và đánh giá sự kiện Panasonic Beauty Kick-Off Lớp - Nhóm thực hiện : MBA12B - 05 19
 20. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Nhìn chung hoạt động thiết kế dịch vụ của công ty tương đối tốt, công ty đã xây dựng được các thuộc tính mà dịch vụ cần có để thõa mãn nhữ ng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh các khâu thự c hiện tốt như chuẩn bị, thiết kế chi tiết dịch vụ, vẫn còn một số hoạt động cần cải thiện như phân tích kết quả và báo cáo, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, chưa so sánh giữa các lần t hực hiện và cải tiến công việc, chưa lưu trữ hồ sơ cần thiết để có thể rút kinh nghiệm cho lần sau. Công ty cũng cần có khâu khảo sát, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, đưa ra ý tưởng mới nhằm làm phong phú hơn cho sự lựa chọn của khách hàng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2