intTypePromotion=1

Tìm hiểu Hacao Linux phần 8

Chia sẻ: AFASFAF FSAFASF | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
5
download

Tìm hiểu Hacao Linux phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tải bản hacao.office.2.01 về từ trang Hacao.com, vnoss.org ...Nhấn stop (hình vuông màu đỏ ấy, để stop máy ảo lại nếu bạn ñang sử dụng trên máy ảo).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu Hacao Linux phần 8

  1. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 36/44 ti p t c, nh n OK: thông báo ti p theo, nh n ENTER: ti p t c nh n ENTER: k t thúc. Bây gi b n có th ch y t USB, ñi u ki n là máy b n cho phép khơi ñ ng t USB.
  2. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 37/44 VII> cài ñ t Realplayer và Picasa: Do Hacao linux không h tr ñ nh d ng file .Rpm .deb và .Bin nên mu n cài ph n m m có ñ nh d ng (ñuôi là .bin .rpm hay .deb) b n c n cài ñ t công c h tr các lo i file trên. Chu n b , t i các ph n m m v : - T i v gói undeb.pup t trang : http://www.murga.org/~puppy/download.ph … c12187d7d9 ( xem thêm t i www.forum.vnoss.org/forum.php vào box hacao linux, xem ch ñ :”Hư ng d n cài ñ t Realplayer cho Hacao” ñ có links chính xác, ho c b n có th vào Google.com ñ tìm). - t i picasa t i www.picasa.com , b n hãy chú ý t i b n dành cho linux. b n s có file : picasa-2.2.2820-5.i386.bin - t i Realplayer t i www.Read.com/linux t i v file : RealPlayer10GOLD.bin cài ñ t file undeb.pup trư c, b n ch c n nh n vào là xong. Pup trên hacao linux tương t .exe trên windows.
  3. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 38/44 7.1 cài ñ t picasa: copy file picasa-2.2.2820-5.i386.bin vàothư m c /tmp m c a s dòng l nh ra( th c thi l nh > ch y mô ph ng dòng l nh v i rxvt). B n gõ vào l nh như sau: $ sh /tmp/picasa-2.2.2820-5.i386.bin ( lưu ý là d u $ b n không ph i gõ ñâu, có s n). ch 1 chút, 1 b ng b t ñ u quá trình cài ñ t hi n ra; khi ñó vi c cài ñ t tương t trên win. T i bư c như hình trên là ok r i. Bây gi sau khi b n nh n thoát picasa s t ñ ng quét các nh trong máy c a b n. V n ñ cu i là b n c n t o 1 shortcut trên màn hình. Vào thư m c /opt/picasa/desktop kéo bi u tư ng google-picasa.desktop ra màn hình( ho c copy ra màn hình).ok.xong r i ñ y.
  4. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 39/44 7.2 Cài ñ t Realplayer: copy file RealPlayer10GOLD.bin vào thư m c usr/local/ ( hacao dùng t sao chép ñ d ch copy, b n nên t p dùng hacao 1 chút ñ quen các thao tác). nh n vào file RealPlayer10GOLD.bin N u không t ch y b n gõ vào l nh như sau: $ sh /tmp/RealPlayer10GOLD.bin ( lưu ý là d u $ b n không ph i gõ ñâu, có s n). và quá trình cài ñ t b t ñ u. Toàn ok, ok y mà.T i bư c như hình dư i là xong. Nh n ” ñ ng ý”. Và ñây là k t qu :
  5. Hư ng d n s d ng Hacao linux DuongTHanh85 Page 40/44 VIII> PH N PH L C: 1 vài l nh thư ng dùng v i linux: - các l nh này th c hi n c a s dòng l nh( ch y mô ph ng dòng l nh v i rxvt). + ls :ls s li t kê danh sách t t c các file và thư m c n m trong m t thư m c mà b n ch ñ nh. Cú pháp chung: ls [tham_s ] [thư_m c] Ví d : ls ls -al /usr -a: li t kê t t c các file, k c file n, là nh ng file mà tên b t ñ u b ng d u ch m (.) -A: li t kê t t c các file, k c file n -l: li t kê chi ti t v file (bao g m các thông tin như th i gian t o, kích thư c, thu c tính...) + cd : Dùng chuy n t i m t thư m c khác. Cú pháp: cd [tên_thư_m c] Ví d : cd /home + pwd : l nh này tương t như lênh cd (không có tham s ) trong DOS. L nh này s hi n th lên màn hình cho b n bi t là b n hi n ñang thư m c nào. Cú pháp: pwd + mkdir :L nh này dùng ñ t o m t thư m c m i. Cú pháp: mkdir Ví d : mkdir mydir + rmdir : dùng ñ xoá m t thư m c. ch có th xoá ñư c thư m c n u như nó r ng. Cú pháp: rmdir Ví d : rmdir /tmp/mydir2 + cp :copy file ho c thư m c t nơi này ñ n nơi khác. Cú pháp: cp [tham_s ] Ví d : cp /tmp/myfile.txt myfile.text M c ñ nh thì cp ch chép các file, n u b n thêm tham s -r thì cp s chép luôn các thư m c. + rm : tương t như l nh del trong DOS, l nh này dùng ñ xoá file. Cú pháp: rm Ví d : rm myfile.txt + mv : L nh này s di chuy n/ñ i tên file t nơi này ñ n nơi khác. Cú pháp: mv Ví d v di chuy n: mv /tmp/myfile.txt /usr/nbthanh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2