Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu về Long hổ phong vân - tập 66

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

87
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 66: ÁM KHÍ CHI VƯƠNG ....Nền trời không mây, trông cao vút. Không khí mát sáng vô cùng. Ba cỗ xe hoa lệ do ngựa kéo bon bon, lao vút trên con đường giữa hai hàng cây tán rậm..... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Long hổ phong vân - tập 66

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI TÖ KHOÂNG MAØY, VEÕ MAØY Thôøi gian vaøo luùc hoaøng hoân. Ñòa ñieåm, moät thò traán naùo nhieät voâ cuøng. Treân caùc neûo ñöôøng, khaùch du nhoän nhòp, khaùch thuoäc ñuû moïi thaønh phaàn xaõ hoäi. Khaùch ñuû giaø treû, nam nöõ. Coù caû nhöõng ñöùa beù chöa ñi ñöôïc, cuõng daïo phoá beân hoâng meï, trong nhöõng coã xe... Dó nhieân coù ñuû tieáng cöôøi, tieáng noùi, coù caû tieáng khoùc cuûa treû con! Taát caû ñeàu maëc y phuïc saïch seõ, taát caû ñeàu coù veû haân hoan sau moät ngaøy laøm vieäc. Giôø ñaây hoï tìm caùi nhaøn haï, hoï tìm tieâu khieån, ñeå buø tröø cho nhöõng lao nhoïc ñaõ qua., laáy thoaûi maùi chuaån bò cho ngaøy mai baét ñaàu laøm laïi. ít nhaát, trong tuùi moãi ngöôøi cuõng coù moät soá tieàn nhoû moïn ñuû chuoác moät bình traø, vaøi cheùn röôïu, thöøa thaõi hôn thì môøi baèng höõu trao ñoåi moät vaøi caâu chuyeän hoaëc taâm tình, hoaëc thôøi söï. Cuõng coù moät soá ngöôøi, ñöôïc kieáp vaän öu ñaõi, laáy ñeâm laøm ngaøy laáy ngaøy laøm ñeâm, ngaøy nguû ñeå ñeâm vui, tìm laïc thuù trong caùch vung tieàn. Thì ñöông nhieân cuõng coù haïng ngöôøi kieáp soáng phuï thuoäc vaøo caùch vung tieàn cuûa boïn hoï. Coâ laâu, töûu quaùn, baùn phaán buoân höông, caùc tröôøng ñoà baùc, ñaõ chôø ñoùn khaùch haøo hoa, luùc naéng chieàu vöøa nhaït. Ngöôøi soáng chung trong moät thò traán, laâu daàn roài cuõng quen nhau, ra ñöôøng gaëp maët chaøo hoûi, vui maàng. Nhöng chieàu nay, thò traán coù hai ngöôøi xa laï. Chöøng nhö haàu heát daân cö taïi thò traán khoâng ai bieát hoï laø ai, töø ñaâu ñeán, ñeán ñeå laøm gì. Hai ngöôøi ñoù, neáu laø daân thöôøng töï nhieân ít ngöôøi bieát, song neáu laø haøo kieät vuõ laâm, thì nhaän ra hoï ngay. Hoï laø Hoà thieát Hoa vaø Tieåu Phi. Caû hai khoâng bieát ñeán teân ñòa phöông cuûa hoï ñang ñaët chaân. Hoï khoâng caàn hieåu ñieàu ñoù. Bôûi thò traán naøy khoâng gaây cho hoï moät höùng thuù naøo. Caùi höùng thuù maø hoï tìm, laø ôû nôi mình moät vaøi ngöôøi naøo ñoù. 575 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Noùi moät caùch khaùc, hoï ñeán ñaây, laø ñeå tìm ngöôøi, chöù khoâng phaûi ñeå du laõm ñòa phöông. Ho vì moät vaøi ngöôøi maø ñeán, chöù khoâng phaûi vì caùi naùo nhieät cuûa thò thaønh. Tuy nhieân khoâng khí taïi ñaây, cuõng laøm cho caû hai khoan khoaùi voâ cuøng sau nhöõng ngaøy noùng ñeâm laïnh taïi sa maïc. Trong baát cöù thaønh thò naøo, cuõng coù moät con ñöôøng chaùnh, naùo nhieät nhaát laø veà ñeâm. Hieän taïi, hoï ñang ñi treân con ñöôøng ñoù. Vaø hoï choïn moät töûu laâu sang troïng nhaát, nhieät naùo nhaát maø vaøo. Choã ngoài, phaûi ñöôïc yeân tònh, beân caïnh cöûa soå, troâng ra ñöôøng töø treân nhìn xuoáng, ñeå ñöa caùi yù hoaø vôùi nhieät naùo cuûa khaùch du. Hoï ngoài ñoù, hoï nhìn chaúng roõ ñöôïc bao nhieâu laâu roài. Treân maët baøn, coù raát nhieàu bình röôïu, bình naøo cuõng caïn ñeán gioït cuoái cuøng. Sau nhöõng ngaøy nguû söông taém naéng taïi sa maïc, Hoà thieát Hoa coi daïn daøy vôùi saéc maët xaùm ñen, tuy nhieân, caùi daïn daøy ñoù khoâng laøm cho y tieàu tuî maûy may., traùi laïi bieán y thaønh con ngöôøi cöông maõnh hôn bao giôø heát. Noác cheùn röôïu xong, y thôû daøi thoát : -Baây giôø ta môùi bieát, chæ coù nhöõng ngöôøi bình thöôøng môùi ñaùng yeâu nhaát! Ngöôøi thöôøng xuyeân chung soáng vôùi hoï khoâng ñeå yù ñeán hoï, bôûi hoï raát bình dò, bôûi hoï laø nhöõng con ngöôøi quaù quen. Song neáu ngöôi coù ra ñeán sa maïc, ngöôi tieáp xuùc vôùi quyû moät thôøi gian roài, ngöôi môùi nhaän thöùc ñöôïc choã ñaùng yeâu cuûa haïng ngöôøi bình thöôøng ñoù! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Ñoù laø caùi ñieåm khaû aùi ôû ngöôi! Moät con ngöôøi bieát yeâu ñoàng loaïi chaúng bao giôø thaønh keû baïi hoaïi ñöôïc ? Moät keû baïi hoaïi vónh vieãn khoâng theå suy luaän nhö ngöôi! Hoà thieát Hoa cöôøi lôùn : -Baây giôø, ngöôi môùi khen ta! Raát tieác laõo Cô khoâng nghe ñöôïc caâu khen taëng do ngöôi thoát ra. Nhaéc ñeán Cô baêng Nhaïn, y boãng xòu maët, nuï cöôøi maát töôi. Roài y uoáng luoân tieáp ba cheùn röôïu, uoáng xong, laïi voã tay xuoáng maët baøn cao gioïng : -Ta chaúng bieát taïi sao Töû coâng Keâ khoâng chòu ñi theo hai chuùng ta! Taïi sao haén muoán trôû veà nhaø ? Tieåu Phi cöôøi nheï : -Giaû nhö ngöôi, bieát ñöôïc laø coù ngöôøi ñang troâng chôø ngöôi taïi nhaø, töøng giaây, töøng phuùt, ngöôi coøn muoán veà gaáp hôn haén! Tieâu Phi laïi cöôøi : -Ñieàu quan troïng, laø nam nhaân ñoù phaûi coù moät ñieåm taâm tình naøo xöùng ñaùng cho söï troâng ñôïi, töôûng nhôù cuûa ngöôøi nhaø! Maø chính ngöôøi nhaø ñoù cuõng phaûi coù ñieåm 576 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long gì laøm cho y noân noùng trôû veà. Neáu khoâng thì, duø cho nhaø cuûa haén. duø laø cung vaøng ñieän ngoïc, duø laø thaéng tích danh lam, ngöôi duøng roi ñaùnh haén, baét buoäc haén phaûi trôû veà, haén cuõng töø choái! Chaøng cöôøi, song veû cöôøi coù phaàn naøo traàm troïng. Hoà thieát Hoa chôùp maét : -Ta bieát ngöôi ñang nghó ñeán boïn Toâ Dung Dung! Coù ñuùng vaäy khoâng ? Y khoâng ñeå cho Tieåu Phi noùi gì, laïi tieáp luoân : -Thöïc ra, caùc coâ nöông ñoù ñaõ trôû veà roài, ngöôi chaúng caàn phaûi lo laéng cho hoï! Ba coâ nöông hieäp laïi, suoát möôøi ba tænh baûy Nam saùu Baéc treân laõnh thoå Trung Nguyeân naøy, coù ai daùm chaïm vaøo hoï ? Tieåu Phi cöôøi khoå. Hoà thieát Hoa khoâng noùi gì nöõa. Bôûi luùc ñoù, moät thieáu nieân aùo xanh ñang tieán veà phía baøn röôïu cuûa caû hai. Thieáu nieân chnj moät caùi baøn beân caïnh baøn hoï, ngoài ñoù. Thieáu nieân raát anh tuaán, raát vaên nhaõ, vaãn chieác aùo thoâng thöôøng song khoâng keùm veû cao quyù. Thieáu nieân toû ra laø ñeä töû danh gia, haáp thuï moät giaùo huaán baát phaøm. Moât con ngöôøi nhö theá, ñi ñeán ñaâu chaúng bò thieân haï chuù yù ñeán ñoù! Haø huoáng, beân caïnh coù moät ngöôøi vôï nhan saéc tuyeät traàn ? Dó nhieân Tieåu Phi vaø Hoà thieát Hoa khoâng khoûi bò haáp löïc cuûa ñoâi vôï choàng treû khuaáy ñoäng taâm tö. Beân naøy, Tieåu Phi vaø Hoà thieát Hoa uoáng röôïu, beân kia ñoâi vôï choàng cuõng uoáng khoâng ít. Choàng uoáng rröôïu, vôï cuõng uoáng vui vôùi choàng, caùi caûnh ñoù phoâ dieãn tröôùc maét Hoà thieát Hoa, y taùn thöôûng quaù chöøng. Sau ñoù thieáu nieân boû vôï ngoài moät mình, böôùc sang baøn cuûa boïn Hoà thieát Hoa. Hoà thieát Hoa heát söùc laáy laøm laï, chöa kòp noùi gì, thieáu nieân ñaõ choáng tay thoát : -Ñaùng leõ, tieåu ñeä khoâng neân quaáy nhieãu caùi höùng ñang leân cuûa hai vò! Song thaáy töûu löôïng cuûa hai vò, tieåu ñeä haâm moä voâ cuøng neân maïo muoäi sang ñaây thænh giaùo, mong hai vò thöù cho caùi toäi ñöôøng ñoät! Keû ñoà baùc, duø thua heát ñeán caùi quaàn loùt, neáu coù ai khen laø mình chôi saønh, chôi gioûi, cuõng vaãn thaáy söôùng nhö thöôøng. Keû uoán röôïu, duø coù say tít cung thang, say nghieâng trôøi ñaát, neáu coù ai khen mình töûu löôïng cao, cuõng vaãn thaáy söôùng nhö thöôøng. Hoà thieát Hoa ñöùng leân ngya cöôøi lôùn : -Ngöôøi trong vuõ truï ñeàu laø anh em! Caùt haï coù nhieät tình, thì boïn naøy ñaâu daùm laïnh nhaït. Thieáu nieân aùo xanh cöôøi, tieáp : 577 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Tieåu ñeä bieát hai vò laø nhöõng con ngöôøi phi thöôøng, thöø haûo taâm, dö hieäp khí, cho neân khoâng ngaàn ngaïi van caàu chuùt vinh haïnh beân caïnh caùc vò! Boãng, Hoà thieát Hoa traàm göông maët : -Ñaùng leõ, caùt haï khoâng neân ñeán ñaây vôùi boïn naày! Thieáu nieân aùo xanh giaät mình. Hoà thieát Hoa giaät mình : -Giaû nhö, caùt haï muoán cuøng boïn naøy uoáng cho vui, thì cöù goïi sang caàn gì phaûi rôøi baøn, boû maëc taåu phu nhaân ñôn ñoäc ? Caùi toäi sô suaát ñoù, ñaùng phaït ba cheùn! Thieáu nieân voã tay cöôøi ha haû : -Neáu caùc vò baèng loøng sang ñaáy, ñöøng noùi laø phaït ba cheùn, ñeán ba möôi cheùn tieåu ñeä xin uoáng taát! Haân hoan maø uoáng! *** Ba cheùn röôïu ñaàu, caïn roài. Hoà thieát Hoa vaø thieáu nieân trôû thaønh baèng höõu. Tieåu Phi khoâng deã daøng thaân maät vôùi ngöôøi laï, nhö Hoà thieát Hoa khaúng khaùi. Song chaøng cuõng khoâng ñeán ñoãi laïnh luøng xa vaéng thaønh coâ tòch baát caän nhaân tình. Haø huoáng, ñoâi vôï choàng treû xem ra thaät coù nhieät taâm ? Chaúng nhöõng thieáu nieân coù phong ñoä haøo saûng, maø haén laïi aên noùi coù duyeân, vôï haén laïi ñeïp dòu daøng, ñeïp töï nhieân khoâng caàn trau chuoát, ñeïp ngöôøi luoân ñeïp neát! Song qua nôi ñoâi maøy, phaûng phaát veû saàu tö, vaø laøn da maët hôi khaùc thöôøng moät chuùt. Chöøng nhö coù beänh kín ñaùo, maø beänh khoâng nheï laém! Coù nhöõng chöùng beänh, khoâng laøm giaûm saéc ñeïp cuûa con ngöôøi, traùi laïi coøn taêng gia dung nhan gaáp boäi! Taïo cho con ngöôøi moät söùc quyeán ruõ maïnh. Muøa thu tieâu sô, song ai cuõng thích thuù! Muøa xuaân huy hoaøng, song xuaân coù phaàn naøo gaây ueå oaûi! Treân töûu laâu, treân möôøi thöïc khaùch, ñaõ coù ñeán chín ngöôøi chaêm chuù nhìn naøng. Naøng ñaûo maét nôi naøo laø nôi ñoù nhö coâ ñoïng laïi, khoâng gian ñöùng laïi, tim ngöôøi ñöùng laïi, maùu ñöùng, aùnh maét ngöng troïng... Neáu coù keû naøo khoâng nhìn naøng, keû ñoù haún ñang say ñeán baát tænh nhaân söï! Maëc vôï nhìn ai, maëc ai nhìn vôï thieáu nieân thaûn nhieân, khoâng heà noåi giaän. Chöøng nhö haén cao höùng laø khaùc ? Ñieàu quaùi dò nhaát laø ñoâi vôï choàng treû xem ra raát yeáu ñuoái, vôï laø nhöôïc chaát lieãu boà, choàng laø thö sinh eûo laû, theá maø aùnh maét cuûa hoï saùng laï luøng, saùng hôn sao to giöõa neàn trôøi xanh thaúm. Tieåu Phi thaàm nghó, aùnh maét ñoù laø bieåu hieän cuûa moät vuõ coâng kyø dieäu, vaø khoâng coøn ngôø gì nöõa, ñoâi vôï choàng laø hai nhaân vaät phi phaøm! 578 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng, hoï cöû ñoäng raát ñôn giaûn, khoâng coù maûy may caùi chaát giang hoà. Moät ngöôøi ña nghi ñeán ñaâu cuõng chaúng daùm nghó hoï laø nhöõng phaàn töû trong voõ laâm! Tieåu Phi ñoäng tính hieáu kyø vaø cuõng thích thuù voâ cuøng. Ñoái vôï ngöôøi, chaøng chaúng khi naøo quan saùt ñeán traéng trôïn. Song ñoái vôùi naøng naøy, chaøng phaûi phaù leä. Thieáu nieân cuøng Hoà thieát Hoa chuoác cheùn, naøng cuùi ñaàu e aáp, thænh thoaûng huùng haéng ho. aùnh ñeøn soi roõ khuoân maët naøng, tuy naøng gaàm maët xuoáng. Ñeïp! Tieåu Phi cuõng coâng nhaän naøng ñeïp tuyeät vôøi, khoâng moät ñieåm khuyeát nhoû naøo trong veû ñeïp ñoù. Nhöng Tieåu Phi vaãn coøn caûm thaáy thieáu moät caùi gì ôû naøng, caùi gì ñoù khoâng thuoäc veû ñeïp. Ñoâi maøy. Ñoâi maøy veõ chöù khoâng laø ñoâi maøy thaät. Tuy thieáu ñoâi maøy thaät, saéc ñeïp khoâng giaûm chuùt naøo. Ñoâi maøy veõ! Phaùt giaùc ra ñieàu ñoù, Tieåu Phi nhö ngöng thôû! Hoaï my Ñieåu ? Thieáu phuï laø Hoaï my Ñieåu ? Ñoät nhieân, haøng chuïc xaùc cheát trong sôn coác hieän ra tröôùc maët chaøng! Taát caû caùc nöõ ñeä töû cuûa Thaïch Quan AÂm ñeàu cheát thaûm! Caùi cheát thaûm, khoâng ñaùng noùi! Taát caû caùc xaùc cheát ñeàu bò goït ñoâi maøy. Taïi khoâng coù ñoâi maøy, neân gieát ai xong, laø naøng goït maøy cuûa naïn nhaân ? Tieåu Phi khoâng caàn nhìn nöõa. Chaøng ngaång maët leân, baét gaëp thieáu nieân vöøa naâng cheùn, vöøa höôùng sang chaøng. Chaøng cuõng naâng cheùn leân, ñieåm moät nuï cöôøi : -Uoáng röôïu maõi cuûa ngöôøi ñaõi maø vaãn chöa bieát cao taùnh quyù danh cuûa ngöôøi ñaõi, keå ra cuõng ñaùng traùch thaät! Hoà thieát Hoa reo leân : -Ñuùng ñoù! Chính tieâu ñeä cuõng thi ñua meàm moâi queân maát tænh giaùo quyù taùnh cao danh cuûa huynh ñaøi! Ñaùng phaït laém! Ñaùng laém! Thieáu nieân aùo xanh caïn cheùn xong, cöôøi nheï : -Tieåu ñeä laø Lyù ngoïc Haøm! Thieáu phuï cuõng naâng cheùn leân, vöøa cöôøi vöøa tieáp : -Taïi sao hai vò khoâng hoûi teân hoï toâi ? Coù leõ hieàm toâi laø nöõ nhaân ? Khoâng leõ moät nöõ nhaân sau khi laáy choàng roài laø khoâng coøn teân coøn hoï ? Hoà thieát Hoa lieác maét sang Tieåu Phi thoát : -Xem ra, chuùng ta ñaùng phaït nöõa roài ñoù! 579 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lyù ngoïc Haøm mæm cöôøi : -Tieåu noäi laø Lieãu voâ My, caùc vò thaáy naøng maûnh mai, coù theå cho laø naøng nhu nhöôïc, song söï thöïc thì naøng noåi caùu raát nhanh, coøn maïnh hôn nam nhaân ñaáy! Giaû nhö coù phaûi ñoäng thuû, nhaát ñònh chaúng bao giôø naøng nhöôïng ai nöûa chieâu ñaâu! Lieãu voâ My ñieàm nhieân : -Kyø thöïc teân hoï, taùnh khí cuûa toâi khoâng khaùc nam nhaân! Baát quaù luùc aáu thô, traûi qua côn beänh naëng, côn beänh khoâng cöôùp sanh maïng, chæ cöôùp ñoâi maøy. Cho neân toâi phaûi veõ maøy ñeå hoäi dieän vôùi ngöôøi ñôøi! Caùc vò ñaõ thaáy ñoâi maøy veõ cuûa toâi chöù ? Tieâu Phi cöa töôûng naøng tìm moïi caùch, daâu söï kieän ñoù. Ngôø ñaâu, chính naøng laïi noùi roõ ra! Chaøng phaûi söûng soát maát moät giaây. Lyù ngoïc Haøm hoûi : -Baây giôø, tieâu ñeä coù haân haïnh thænh giaùo ñaïi danh cuûa hai vò chöù ? Hoà thieát Hoa ñaùp nhanh : -Tieåu ñeä laø Hoà thieát Hoa. Coøn haén... Tieåu Phi do döï, chaúng bieát neân ñeå cho Hoà thieát Hoa tieát loä lai lòch chaøng hay chaêng. Vöøa luùc ñoù, coù ngöôøi böôùc leân laàu. Ngöôøi ñoù ñeán thaúng tröôùc maët Tieâu Phi, ñöa tay chæ chaøng cao giong thoát vôùi toaøn theå thöïc khaùch, baát chaáp ai ñeå yù hay khoâng ñeå yù : -Caùc vò coù bieát khoâng ? Ñaây laø moät nhaân vaät coù thinh danh chaán ñoäng khaép soâng hoà, ñaây laø Ñaïo soaùi löu Höông, hoâm nay caùc vò ñöôïc may maén laém môùi troâng thaáy Ñaïo soaùi löu Höông ñoù nheù ? Taát caû phaûi ñöùng daäy, uoáng moät cheùn, maàng cho mình gaëp may maén! Haén oang oang leân, nhö moät gaõ baùn thuoác daïo, rao haøng nhö moät teân sôn ñoâng maõi voõ ñeå quaûng caùo thuoác. Taát caû nhöõng thöïc khaùch trong gian töûu laâu cuøng giaät mình. Tuy nhieân cuõng coù moät soá ngöôøi, chöa töøng tieáp caän vôùi giôùi giang hoà, neân chaúng bieát Ñaïo soaùi löu Höông laø ai. Nhöng, ngöôøi kinh ngaïc hôn heát, chaúng phaûi ai khaùc maø chính laø ngöôøi trong cuoäc. Chính laø Tieåu Phi! Ngöôøi vöøa ñeán vaän chieác aùo lam, chieác quaàn maøu tro, giaày ñen, aùo laïi khoâng caøi khuy ñeå troáng ngöïc. Nôi baøn tay taû, coù daùn moät mieáng thuoác daùn. Troâng qua chaúng khaùc naøo moät teân du ñaõng, coù maët baát cöù trong thò traán naøo, lôùn hay nhoû. Haén thoát xong, quay mình toan böôùc ñi. Tieåu Phi thì daèn taùnh khí, khoâng coù moät phaûn öùng gì. 580 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng, Hoà thieát Hoa ñaõ vöôn tay naém haén laïi, cöôøi hì hì : -Baèng höõu teân hoï laø chi ? Taïi sao nhaän ra Ñaïo soaùi löu Höông ? Haén vuøng vaãy, ñeå thoaùt ra khoûi aùp löïc cuûa Hoà thieát Hoa. Nhöng, Hoà thieát Hoa chuïp ñuùng coå haén, boùp nheï tay moät chuùt, haén nghe ñau nhoùi. Bieát khoâng vuøng khoûi ñöôïc, haén ñieåm nuï cöôøi, ñaùp : -Tieåu nhaân chæ laø moät teân baùn thuoác daùn, laøm gì daùm nhaän ra moät nhaân vaät coù thinh danh hieån haùch nhaát ñôøi ? Chaúng qua coù ngöôøi cho tieâu nhaân möôøi laïng baïc, baûo tieâu nhaân ñeán ñaây, tuyeân boá nhö theá! Hoà thieát Hoa bieát ngay haén khoâng noùi doái. Tieåu Phi cau maøy, hoûi : -Ai taëng tieàn, baûo ngöôi tuyeán boá nhö theá ? Ngöôøi ñoù cöôøi khoå : -Ngöôøi taëng tieàn baûo raèng, laø baèng höõu cuûa Ñaïo soaùi löu Höông. Tieåu nhaân khoâng roõ dung maïo nhö theá naøo! Hoà thieát Hoa tröøng maét : -Ngöôi muø caû hai maét aø ? Ngöôøi ñoù tieáp : -Tieåu nhaân bò baét ñem ñeán moät goùc ñen toái, roài ñöôïc taëng tieàn, roài ñöôïc leänh ñeán ñaây. Baát quaù, tieåu nhaân chæ thaáy ngöôøi ñoù xaùch chieác loàng, trong loàng coù con chim hoaï my. Hoà thieát Hoa keâu leân : -Hoaï my Ñieåu ? Laäp töùc, y quay nhìn sang Tieåu Phi. Tieåu Phi chaúng heà bieán ñoåi thaàn saéc. Chaøng cöôøi nheï, gaät ñaàu : -Ngöôi noùi ñuùng, ngöôøi ñoù laø baèng höõu cuûa ta. Y muoán ñuøa cho vui vaäy maø! Thoâi ngöôi ñi ñi! Hoà thieát Hoa buoâng tay. Ngöôøi ñoù khoâng kòp taï ôn, phoùng chaân chaïy ñi, thoaùng maét khuaát dieän ôû ñaàu thang. Lyù ngoïc Haøm möôøng töôïng giaät mình. Ñeán luùc ñoù, haén thôû phaøo, voã tay reo leân : -Voâ My! Hieàn muoäi khoâng nghe chi caû sao ? bính sanh, hieàn muoäi khaâm phuïc Ñaïo soaùi löu Höông nhö thaàn töôïng, baây giôø may maén ñöôïc gaëp maët roài, coøn chôø gì chaúng kính maàng moät cheùn ? Lieãu voâ My mæm cöôøi : -Ñöông nhieân tieâu muoäi coù nghó ñeán ñieàu ñoù chöù! Chæ sôï raèng Ñaïo soaùi khoâng uoáng ñöôïc roài! 581 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lyù ngoïc Haøm troá maét : -Uoáng khoâng ñöôïc ? Taïi sao ? Lieãu voâ My ñieàm nhieân : -Neáu ca ca bò ñoâi maét naøo ñoù nhìn tröøng tröøng nhö muoán nuoát soáng, lieäu ca ca coù uoáng ñöôïc gioït röôïu nhoû naøo chaêng ? Roài naøng day qua Tieåu Phi, ñieåm nuï cöôøi : -Giaû nhö baây giôø Höông soaùi coù muoán ñi, chuùng toâi khoâng traùch cöù taïi sao boû dôû cuoäc röôïu ? Chaéc chaén nhö vaäy ñoù! Tieåu Phi thôû daøi cöôøi khoå : -Thöïc ra, taïi haï khoâng coù yù boû ñi! Nhöng... hieän taïi thì... taïi haï thaáy caàn phaûi caùo töø! *** Xuoáng döôùi laàu roài, Hoà thieát Hoa voã tay leân vai Tieåu Phi hoûi : -Laõo xuù Truøn! Chaúng phaûi ngöôi chöa töøng gaëp nöõ nhaân, nhöng maãu ngöôøi nhö Lieãu voâ My, thieát töôûng treân theá gian naøy cuõng chaúng phaûi deã tìm! Coù leõ bình sinh ta chöa töøng gaëp moät naøng naøo möôøng töôïng! Vöøa ñeïp, vöøa haøo saûng, vöøa thoâng minh, nhìn thoaùng qua laø bieát ngay ngöôi ñang ngoài treân ñoáng löûa! Laäp töùc cho ngöôi ñi lieàn! Ngöôi coù caûm nghó nhö theá naøo ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Thì khaâm phuïc naøng chöù coøn caûm nghó chi nöõa ? Ngöôøi nhö naøng, thaät hieám coù treân ñôøi! Hoà thieát Hoa quaû quyeát : -Hieám coù ? Phaûi noùi laø khoâng theå coù moät ngöôøi thöù hai môùi ñuùng! Tieåu Phi mô maøng : -Phaûi! Ñoäc nhaát voâ nhò! Hoà thieát Hoa tieáp : -nöõ nhaân naøo cuõng coù khuyeát ñieåm, hoaëc laïnh luøng, hoaëc noùng naûy, hoaëc cöông tröïc, hoaëc dòu meàm, hoaëc ghen tî... Laïnh luøng thì coâ ñoäc, noùng naûy thì nhaàm laãn, ñoäc ñoaùn, cöông tröïc thì hay gaây, dòu meàm thì deã bò löøa, ghen tî thì bò ngöôøi laån traùnh. Nhöng Lieãu voâ My thì khoâng heà coù nhöõng khuyeát ñieåm ñoù. Ta daùm chaéc ñoù, laõo xuù Truøn. Tieåu Phi mæm cöôøi : -Ngöôi daùm chaéc ? Hoà thieát Hoa gaät ñaàu : -Chaéc chaén laém! Caùi toát cuûa nöõ nhaân naèng hoäi ñuû. Khuyeát ñieåm cuûa nöõ nhaân, naøng khoâng coù. Caùi toát cuûa nam nhaân, naøng hoäi ñuû. Khuyeát ñieåm cuûa nam nhaân, naøng naém trong tay, naém khoâng phaûi ñeå laøm theo, naém ñeå söûa chöõa cho nam nhaân 582 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long ñoù. Neáu caàn laáy vôï, nhaát ñònh ta phaûi choïn maãu ngöôøi cuûa naøng. Khoâng choïn ñöôïc, ta thaø soáng ñôn ñoäc hôn laø mieãn cöôõng röôùc cuûa nôï veà nhaø, ñeå roài lo sôï suoát ñôøi! Tieåu Phi thaûn nhieân : -Ngöôi môùi gaëp naøng, thôøi gian chöa laâu hôn nöûa khaéc, sao ngöôi bieát baøng quaù roõ nhö theá ? Hoà thieát Hoa voã ngöïc bình bòch, cao gioïng : -Ngöôi cöù töôûng chæ coù moãi mình ngöôi bieát raønh nöõ nhaân ? Chaúng leõ ta laïi keùm ngöôi ? Tieåu Phi ung dung hoûi : -Ngöôi coù töôûng raèng naøng coù theå laø Hoaï my Ñieåu ? Hoà thieát Hoa nhaûy döïng leân, roài tröøng maét : -Naøng laø Hoaï my Ñieåu ? Ngöôi coù noåi chöùng chaêng maø daùm noùi nhö theá ? Neáu naøng laø Hoaï my Ñieåu thì ai ñaõ xaùch chieác loàng uy böùc teân du ñaõng ? Neáu söï thaät nhö vaäy, ta tình nguyeän caét chieác ñaàu cuûa ta, hieán cho ngöôi tieâu tieän ban ñeâm! Tieåu Phi mæm cöôøi, khoâng noùi gì nöõa. Thöïc ra, thì hieän taïi chaøng cuõng khoâng tin töôûng laém caøo söï suy ñoaùn cuûa chaøng. Chaøng traàm ngaâm moät luùc laâu, roài laåm nhaåm : -Hoâm nay chuùng ta aên uoáng cuûa ngöôøi, thì phaûi tìm caùch naøo ngaøy mai ñaùp laïi ngöôøi. Hoà thieát Hoa voã tay : -Phaûi ñôïi ñeán nöûa ngaøy trôøi ta môùi nghe ngöôi noùi ñöôïc moät caâu ñaùng nghe. Caû hai ñònh nghæ ñeâm taïi ñaây neân ñaõ thueâ saün hai phoøng. Sau cuoäc röôïu, hoï trôû veà phoøng. Ñeâm nay coù traêng saùng, aùnh traêng chieáu xuoáng caây ngoâ ñoàng ngoaøi cöûa soå, laø thu vaøng töøng chieác rôi theo côn gioù thoaûng qua. Muøi höông hoa quaû ñaâu ñay lan nheï vaøo phoøng, moät muøi höông ru ngöôøi deã daøng ñöa hoàn vaøo giaác moäng. Hoà thieát Hoa coøn ngoài trong phoøng Tieåu Phi. Tieåu Phi cuõng khoâng baûo y veà phoøng ñeå caû hai cuøng nguû sôùm. Chaøng bieát roõ Hoà thieát Hoa ñang sôï tòch mòch. Haø huoáng, ñeâm thanh tònh, gioù maùt dòu, coù traêng, coù sao, con ngöôøi caàn phaûi coù baèng höõu beân caïnh, ñeå thöôûng caûnh tieâu saàu. Tieåu Phi taët löôõi : -Hoa queá ñaõ ñöôïm höông nhö theá naøy, coù leõ tieát Trung thu ñaõ qua roài! Thôøi tieát ñaõ qua maø chuùng ta khoâng hay bieát! Hoà thieát Hoa thôû daøi : -Coøn bieát bao nhieâu vieäc ñaõ qua maø chuùng ta chaúng hay bieát naøo chæ rieâng moät tieát Trung thu ?... Vöøa luùc ñoù, coù tieán ngöôøi oang oang beân ngoaøi : 583 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñaïo soaùi löu Höông ôû taïi phoøng naøo ? Coù Dao tröôûng Hoa ñeán xin baùi phoûng ñaây! Tieåu Phi cau maøy : -Khoâng xong roài, Hoaï my Ñieåu ñònh möôïn boïn naøy gaây nhieät naùo, gaây phieàn luî cho chuùng ta ñaây! Moät nhoùm ngöôøi ñaõ vaøo ñeán khaùch saïn. Ngöôøi naøo cuõng coù xaùch chieác ñeøn loàng. Coù ngöôøi mang voø röôïu, coù ngöôøi ñang say khöôùt, coù ngöôøi ñoâi maét lim dim, chöøng nhö ñang nguû ngon bò döïng ñöùng khoûi giöôøng. Ngöôøi ñi ñaàu coù ñoâi tay vaø ñoâi chaân quaù daøi, laøn da ñen, thaân voùc oám, bôûi chaân daøi neân böôùc daøi, chæ ba böôùc laø ñeán cöûa soå. Ñaûo aùnh maét laùo lieâng, ngöôøi ñoù voøng tay hoûi : -Vò naøo laø Ñaïo soaùi löu Höông ? Taïi haï laø Dao tröôøng Hoa, ñeä töû phaùi Thieáu laâm tuïc gia, coù môû moät tieâu cuïc taïi thò traán naøy. Töø laâu heát söùc ngöôõng moä thinh danh Höông Soaùi, baát chôït hoâm nay taïi haï nghe Höông soaùi giaù laâm boån ñòa phöông, dòp may ñöa ñeán cho taïi haï baøy toû nhieät tình moät ñòa chuû. Neáu Höông soaùi töø khöôùc lôøi môøi, thì thaät laø beõ baøng cho taïi haï laém ñoù! Haén noùi gaáp, tieáng noùi cuûa haén vang nhö tieáng phaùo giaây. Noùi ñeán maáy tieáng ñeä töû Thieáu laâm, haén hieän loä roõ nieàm ñaéc yù. Ñoái vôùi haïng ngöôøi töï kieâu, töï maõn quaù ñoä, Hoà thieát Hoa khoâng coù caùi thoùi quen uyû khuùc nöông tình, cho qua söï vieäc traùnh phieàn phöùc voâ ích. Y toan ñöùng leân, rôøi khoûi phoøng. Naøo ñaâu Tieåu Phi voã vai y, cöôøi nheï : -Xem ra, caùi danh cuûa ngöôi cuõng lôùn ñaáy! Ñi ñeán ñaâu laø coù raát nhieàu baèng höõu ôû ñoù tìm gaëp! Hoà thieát Hoa söõng sôø. Nhöng beân ngoaøi, nhoùm ngöôøi ñoù cuøng moät loaït höôùng veà y voøng tay thi leã. Y coù muoán ohuû nhaän, cuõng khoâng coøn kòp nöõa. Beân ngoaøi, ít nhaát cuõng coù baûy taùm ngöôøi. Taát caû baûy taùm ngöôøi cuøng caát tieáng moät löôït, aâm vang giöõa ñeâm thanh tònh khoâng phaûi nhoû : -Töø laâu ngöôõng moä ñaïi danh cuûa Höông soaùi, baây giôø ñöôïc thaáy maët, thaät vinh haïnh bieát bao! Boïn taïi haï cao höùng voâ cuøng! Hoà thieát Hoa nhìn qua moät beân, thaáy Tieåu Phi ñaõ laëng leõ ruùt voâ moät goùc phoøng, y caêm haän chaøng cöïc ñoä, y caén chaët ñoâi haøm raêng, tröøng maét nhìn chaøng. Moät thoaùng sau y baät cöôøi ha haû, thoát : -Phaûi! Taïi haï laø Ñaïo soaùi löu Höông! Nhöng, Ñaïo soaùi löu Höông naøo coù thinh danh gì khieán caùc vò ngöôõng moä ? Löu höông baát quaù laø moät teân cöôøng ñaïo, uy hieáp ngöôøi, cöôùp taøi vaät, coù xöùng ñaùng chi cho caùc vò ñeán ñaây xem maët ? 584 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y vöøa thoát, vöøa lieác veà Tieâu Phi nôi goùc phoøng. Thay vì töùc, Tieåu Phi ñöùng laëng taïi choã, chaép tay sau löng nhìn traû laïi y, cöôøi hì hì. Dao tröôøng Hoa giaät mình, söûng soát moät luùc, roài cau maøy, roài cöôøi nheï, hoûi : -Höông soaùi khieâm nhöôïng quaù ? Treân giang hoà, coøn ai khoâng bieát Höông soaùi cöôùp giaøu ñeå giuùp ngheøo ? Ai ai cuõng ca tuïng Höông soaùi laø baäc ñaïi nhaân ñaïi nghóa! Thieát töôûng chaúng ngöôøi naøo daùm cho Höông soaùi laø cöôøng ñaïo caû! Hoà thieát Hoa baät cöôøi ha haû : -Tröôùc maët taïi haï, chaúng ai daùm noùi gì, sau löng taïi haï, ai ai cuõng khinh mieät! Ñieàu ñoù, taïi haï coøn laï gì ? Dao tröôøng Hoa laïi giaät mình, roài baät cöôøi khan : -Höông soaùi haøo saûng, ñaïi phöông quaù chöøng! Haén sôï ñoái töôïng seõ noùi theâm nhöõng gì khoù nghe nöõa neân tieáp luoân : -Taïi haï xin giôùi thieäu moät vaøi baèng höõu vôùi Höông soaùi... Roài haén chæ töøng ngöôøi : -Ñaây laø Mao kieân Quang, ngoaïi hieäu laø Thaàn Quyeàn voâ ñòch Ñaïi Tieâu Khaùch... ñaây laø Trieäu ñaïi Haûi... Haén keå moät loaït ai ai cuõng laø nhöõng tay phi thöôøng, ai ai cuõng laø Thaøn quyeàn, Thaàn ñao, voâ ñòch, oai chaán... Hoà thieát Hoa nhìn ngöôøi, nghe teân nghe hieäu, muoán cöôøi laém, nhöng coá daèn loøng. Y bình tónh hoûi : -Caùc vò ñeán ñaây, coù ñieàu chi chæ giaùo taïi haï chaêng ? Trieäu ñaïi Haûi haáp taáp thoát : -Boïn taïi haï töø laâu, ngöôõng moä Höông soaùi vuõn coâng cao, töûu löôïng lôùn, hoâm nay may maén ñöôïc gaëp maët, muoán kính taëng maáy cheùn röôïu. Hoà thieát Hoa cöôøi vang : -Laàm roài! Laàm roài! Taïi haï thaät söï coù chuùt vuõ coâng song töûu löôïng thì keùm laém, caùi ngöôi cao töûu löôïng, chaúng phaûi taïi haï, maø laø moät ngöôøi khaùc, hieän ñang coù maët trong phoøng naøy! Y chæ tay. Moïi ngöôøi nhìn theo tay y. Hoà thieát Hoa baät cöôøi ha haû : -Ñoù! Ngöôøi ñoù! Hoà thieát Hoa ñaïi hieäp! Baäc ñaïi anh huøng, ñaïi haøo kieät ñoù! Neáu caùc vò muoán ñaõi röôïu thì neân môøi Hoà ñaïi hieäp ñaây! Taát caû nhöõng ngöôøi beân ngoaøi keùo nhau vaøo phoøng. Trong soá hôn möôøi ngöôøi hieän dieän, ñaõ coù naêm ngöôøi ñeán bao vaây Tieåu Phi. Hoà thieát Hoa muoán baùo thuø Tieåu Phi chôi aùc, khoâng ñôïi ai môøi chung, maø cuõng chaúng caàn ai môøiy, y töï roùt töï uoáng, ñuùng ba cheùn, baät cöôøi lôùn : 585 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Thöïc ra, Höông soaùi naøy ñoái vôùi Hoà ñaïi hieäp, vöøa keùm töûu löôïng, vöøa keùm vuõ coâng, ñoäng thuû thì khoâng chòu noåi Hoà ñaïi hieäp naêm möôi chieâu, ñoäng khaåu thì Hoà ñaïi hieäp uoáng hai, taïi haï uoáng moät... Taát caû ñeàu troá maét nhìn Tieåu Phi. -Thaät vaây ? Hoà ñaïi hieäp... Tieåu Phi bò gaäy oâng ñaäp löng oâng, khoâng coøn noùi chi ñöôïc nöõa, chæ cöôøi khoå, ñöa tay vuoát choùt muõi. Boãng moät tieáng vuø vang leân. Moät vaät gì ñoù ñen sì, töø beân ngoaøi bay vaøo. Kình phong töø vaät ñoù phaùt ra, quet ngang cöûa soå, gaây nhöõng tieáng ñoäng laùch caùch... Vaät ñoù rôi ñuùng treân maët baøn. Nhöõng gì treân maët baøn bò tung leân. Vaät ñoù, laø moät boàn nuoâi caù! Boàn raát to, ít nhaát cuõng naëng treân naêm traêm caân! Boàn chöùa nöôùc ñaày, bò lao vuùt ñi roài rôi xuoáng, nöôùc khoâng baén leân moät haït naøo! Ngöôøi naøo ñoù, quaêng chieác boàn vaøo ñaây, chaúng nhöõng coù thaàn löïc maø coøn coù vuõ coâng phi thöôøng! Khoâng heïn maø ñoàng, boïn Dao tröôøng Hoa nhìn ra ngoaøi cöûa soå. Beân coäi ngoâ ñoàng coù hai boùng ngöôøi. Hoï vaän aùo raát daøi, maøu ñen, maët bao naï. Ngöôøi thaáp mang naï cöôøi, ngöôøi cao mang naï khoùc. Naï laïi khaùc maøu, moät traéng moät xanh. ---------------------oOo--------------------- 586 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2