intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Khánh Hòa

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
68
lượt xem
6
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu gồm có các nội dung như: lý luận chung về mạng lưới vận tải hành khách công cộng. Thực trạng mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Khánh Hòa. Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Khánh Hòa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Khánh Hòa

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG TR N ĐÌNH LƯU HOÀN THI N M NG LƯ I V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG T I KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: GS. TS. TRƯƠNG BÁ THANH Ph n bi n 1: PGS.TS. VÕ XUÂN TI N Ph n bi n 2: PGS.TS. PH M H O Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 12 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. S c n thi t c a ñ tài ngiên c u M ng lư i VTHKCC c a Khánh Hòa hi n nay ñã và ñang ñư c xây d ng d a trên “Quy ho ch t ng th GTVT t nh Khánh Hòa, t m nhìn ñ n năm 2020” do “Công ty C Ph n Tư V n Xây D ng Giao Thông Khánh Hòa” k t h p “Vi n quy ho ch GTVT - Trư ng ĐH Giao Thông V n T i” th c hi n năm 2003 (thuy t minh ñi u ch nh năm 2008) và “Quy ho ch phát tri n, t ch c giao thông ñư ng b thành ph Nha Trang ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2025” do Trung tâm NCUD và Tư v n KTNM Công Trình - Đ i h c Đà N ng th c hi n năm 2009. Tuy nhiên, theo th i gian, m ng lư i VTHKCC ñang v n hành cũng như trong quy ho ch ñang có m t s v n ñ t n t i. Do ñó, công tác hoàn thi n m ng lư i VTHKCC c n ph i ñư c ti n hành nh m hình thành nên m t m ng lư i VTHKCC hoàn ch nh, phù h p hơn. 2. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Trong ph m vi c a ñ tài, tác gi ch nghiên c u riêng v m ng lư i VTHKCC b ng xe buýt trên ñ a bàn t nh Khánh Hòa trong ñ nh hư ng cùng v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh ñ n năm 2025. 3. M c ñích, yêu c u và nhi m v Hoàn thi n m ng lư i VTHKCC thông qua vi c th c hi n ñ ng b ba t h p công vi c sau: - Xác ñ nh nhu c u ñi l i b ng xe buýt c a ngư i dân. - Thi t l p các ngu n l c c n thi t ñ ñáp ng các nhu c u ñó. - Qu n lý quá trình cung c p d ch v v n t i xe buýt cho ngư i dân.
 4. 4 4. B c c ñ tài nghiên c u - Chương I: Nh ng v n ñ chung v m ng lư i v n t i hành khách công c ng - Chương II: Hi n tr ng m ng lư i v n t i hành khách công c ng t i Khánh Hòa - Chương III: Hoàn thi n m ng lư i v n t i hành khách công c ng t i Khánh Hòa CHƯƠNG 1 NH NG V N Đ CHUNG V M NG LƯ I V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG 1.1 T NG QUAN V V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG 1.1.1 Đô th hoá và quá trình ñô th hoá Khái ni m ñô th hóa: là s m r ng c a ñô th tính theo t l ph n trăm gi a s dân ñô th hay di n tích ñô th trên t ng s dân hay di n tích c a m t vùng hay khu v c. Quá trình ñô th hóa ñang di n ra m nh m trong c nư c và t i Khánh Hòa ñã làm phát sinh nhi u v n ñ v kinh t xã h i mà giao thông ñô th là v n ñ c n ñư c chú tr ng nh t. 1.1.2 Vai trò c a v n t i hành khách công c ng trong ñô th 1.1.2.1 Khái ni m v n t i hành khách công c ng VTHKCC là m t ph n quan tr ng trong h th ng giao thông v n t i ñô th , là t p h p các phương th c, phương ti n v n chuy n hành khách trong ñô th , có th ñáp ng kh i lư ng l n nhu c u ñi l i c a m i t ng l p dân cư m t cách thư ng xuyên, liên t c, theo th i gian, hư ng và tuy n xác ñ nh”. 1.1.2.2 Vai trò c a v n t i hành khách công c ng VTHKCC t o ti n ñ cho vi c phát tri n chung c a ñô th .
 5. 5 VTHKCC là phương th c v n t i ch y u ñ ti t ki m th i gian ñi l i và chi phí tài chính c a ngư i dân ñô th , góp ph n tăng năng su t lao ñ ng xã h i. VTHKCC góp ph n gi m thi u tác ñ ng tiêu c c c a phương ti n cơ gi i cá nhân. VTHKCC ti t ki m chi phí ñ u tư cho vi c ñi l i c a ngư i dân. VTHKCC góp ph n ñ m b o tr t t , n ñ nh xã h i. 1.1.3 Ưu, như c ñi m c a v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt 1.1.3.1 Khái ni m v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt VTHKCC b ng xe buýt là ho t ñ ng v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c ñ nh có các ñi m d ng ñón, tr khách và xe ch y theo bi u ñ v n hành. Tuy n xe buýt là tuy n v n t i khách c ñ nh b ng ô tô, có ñi m ñ u, ñi m cu i và các ñi m d ng ñón tr khách theo quy ñ nh. 1.1.3.2 Ưu ñi m n i b t c a v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt Trong ñi u ki n nư c ta hi n nay, ñ ñáp ng nhu c u ñi l i c a ngư i dân ñô thi thì phương ti n VTHKCC phù h p và có kh năng ñưa vào s d ng r ng rãi là phương ti n v n t i b ng xe buýt. Nó tính cơ ñ ng cao, khai thác ñi u hành ñơn gi n, hao phí xã h i th p và quan tr ng, nó t o ti n ñ cho s phát tri n kinh t xã h i c a ñô th . 1.1.3.3 Như c ñi m c a v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt Như c ñi m c a VTHKCC b ng xe buýt là có chi phí v n hành l n, gây ô nhi m và có năng su t v n t i th p...so v i các lo i hình VTHKCC b ng xe ñi n, tàu ñi n ng m... Tuy v y, ñ i v i nư c ta v n t i xe buýt v n là lo i hình v n t i thông d ng nh t trong h th ng VTHKCC. Nó ñóng vai trò ch y u trong v n chuy n hành khách
 6. 6 trong ñô th c a nư c ta, phù h p v i cơ s h t ng chưa hoàn thi n và ñ ng nh t c a nư c ta. 1.1.4 Khái ni m và phân lo i tuy n v n t i hành khách công c ng 1.1.4.1 Khái ni m tuy n v n t i hành khách công c ng Tuy n VTHKCC là ñư ng ñi c a phương ti n ñ th c hi n ch c năng v n chuy n xác ñ nh. Tuy n VTHKCC là m t ph n c a m ng lư i giao thông thành ph ñư c trang b các cơ s v t ch t chuyên d ng như: Nhà ch , bi n báo ñ t ch c các hành trình v n chuy n b ng phương ti n VTHKCC th c hi n ch c năng v n chuy n hành khách trong thành ph ñ n các vùng ngo i vi và các trung tâm ñô th v tinh n m trong quy ho ch t ng th c a thành ph . 1.1.4.2 Phân lo i tuy n v n t i hành khách công c ng Tùy theo các tiêu th c như tính n ñ nh, gi i h n vùng ph c v , ñ i tư ng ph c v , hình d ng tuy n, ch t lư ng ph c v ...mà ta có th phân chia tuy n VTHKCC thành nhi u lo i tuy n khác nhau. 1.1.4.3 Các d ng m ng lư i tuy n v n t i hành khách công c ng S k t h p gi a các tuy n khác nhau s t o nên các d ng m ng lư i tuy n khác nhau. 1.2 CÁC CH TIÊU ĐÁNH GIÁ M NG LƯ I V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG 1.2.1 Yêu c u ñ i v i m ng lư i tuy n v n t i hành khách công c ng Nh ng yêu c u ñ t ra ñ i v i m ng lư i xe buýt VTHKCC ñ u th hi n m i quan h hài hòa gi a không gian và th i gian. Đó là m i quan h t ng h p nhi u y u t mà cơ b n là: ñ c ñi m v lãnh th (không gian) c a m i thành ph , s h p lý c a phương án s p x p lu ng tuy n theo th i gian bi u và bi u ñ ch y xe trên t ng tuy n.
 7. 7 Ph i ñ m b o ph c v HK v i các tiêu th c: tin c y, nhanh chóng k p th i, an toàn thu n ti n và kinh t . S ph i h p t t c các ñ c ñi m v n t i HK c a th dân là yêu c u cơ b n c a m ng lư i tuy n VTHKCC. Đi u này ñòi h i ph i nghiên c u c n th n trư c khi thi t k các ñi m ñ chính trong quá trình khai thác m ng lư i tuy n VTHKCC. Khi thi t k các ñi m ñ c n ph i tính ñ n kh năng có th thay ñ i và phát tri n trong tương lai 1.2.2 Quan ñi m chi n lư c khi xây d ng m ng lư i v n t i hành khách công c ng M t là: Ưu tiên phát tri n nhanh chóng VTHKCC ñ có ñ l c lư ng th a mãn nhu c u ñi l i c a các t ng l p dân cư và ñ s c h p d n ñ thay th ph n l n các lo i PTVTCN, mà trư c m t là xe máy. Hai là: L y VTHKCC làm khâu trung tâm và xây d ng m t h th ng VTĐT tương thích và mang tính ñ ng b cao. Ba là: Phát tri n VTHKCC theo phương th c cung c p d n ñ u. B n là: Đa d ng hóa lo i hình phương ti n và phương th c ph c v . Năm là: Phát tri n h th ng VTHK ph i ñ m b o tính h th ng, ñ ng b và tương thích trên b n lĩnh v c ch y u: M ng lư i giao thông; cơ s h t ng k thu t GTVT; h th ng v n t i; h th ng pháp lu t. 1.2.3 Các ch tiêu ñánh giá v m ng lư i tuy n 1.2.3.1 Nhóm các ch tiêu s lư ng Căn c theo tiêu chí v s lư ng, ta có các ch tiêu như: M t ñ m ng lư i tuy n, h s tuy n, h s trùng l p tuy n VTHKCC, kho ng cách ñi b bình quân c a hành, kho ng cách bình quân gi a hai ñi m d ng,
 8. 8 chi u dài tuy n, h s gãy khúc, th i gian m , ñóng tuy n, s gh xe bình quân trên dân s , kh năng ñáp ng nhu c u ñi l i... 1.2.3.2 Nhóm các ch tiêu ch t lư ng Căn c theo tiêu chí v s lư ng, ta có các ch tiêu như: H s phân b tuy n, Sai s bình quân th i gian xe ñi và ñ n, v n t c l hành, s l n chuy n tuy n t i ña... 1.2.4 Các ch tiêu ñánh giá v phương ti n v n t i Tùy theao quy mô ñô th , lưu lư ng dòng hành khách mà ta b trí lo i phương ti n. Ngoài ra còn có các tiêu chí v ch t lư ng phương ti n như t c ñ khai thác, m c ñ an toàn, ti n nghi, môi trư ng... 1.2.5 Các ch tiêu ñánh giá cơ s h t ng trên tuy n Các ch tiêu này g m: S tr m d ng, nhà ch trên tuy n, ti n nghi t i các nhà ch , ñi m d ng, tình hình an ninh tr t t t i các nhà ch , ñi m d ng, di n tích m t ñư ng dành cho phương ti n t i ñi m d ng... 1.2.6 Các các ch tiêu v công tác qu n lý, ñi u hành Ch t lư ng b máy qu n lý, ch t lư ng ñ i ngũ ph c v , m c ñ áp d ng khoa h c công ngh ...
 9. 9 CHƯƠNG 2 HI N TR NG M NG LƯ I V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG KHÁNH HOÀ 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I T I KHÁNH HÒA 2.1.1 Đi u ki n t nhiên Khánh Hòa là m t t nh n m vùng duyên h i Nam Trung B , phía Đông giáp bi n Đông, phía B c giáp Phú Yên, phía Nam giáp Ninh Thu n, phía Tây giáp hai t nh Đ c L c và Lâm Đ ng, có di n tích t nhiên tòan t nh là 5.197 km2, chi m 1,58% di n tích c nư c. Thành ph Nha Trang là trung tâm hành chính - Kinh t - Văn hóa - Du l ch và d ch v c a t nh Khánh Hòa. 2.1.2 Dân cư và t ch c hành chính 2.1.2.1 Dân cư Hi n nay có 32 dân t c ñang sinh s ng trên ñ a bàn t nh Khánh Hòa, trong ñó dân t c Kinh chi m 95,5%. Toàn t nh Khánh Hòa tính ñ n ngày 31/12/2010 có 1.171.772 ngư i, chi m kho ng 1,34% dân s c nư c. M t ñ chung toàn t nh là 225 ngư i/km2. 2.1.2.2 T ch c hành chính Khánh Hòa g m có Thành Ph Nha Trang tr c thu c t nh, thành ph Cam Ranh thu c huy n Cam Ranh, cùng các huy n V n Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và huy n ñ o Trư ng Sa v i t ng c ng 140 xã, phư ng, th tr n. 2.1.3 Th c tr ng phát tri n Kinh t - Xã h i c a Khánh Hòa Khánh Hòa có t c ñ tăng trư ng khá cao và n ñ nh.
 10. 10 2.2 TH C TR NG M NG LƯ I V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG T I KHÁNH HOÀ 2.2.1 Hi n tr ng chung v giao thông v n t i ñư ng b t nh Khánh Hoà 2.2.1.1 M ng lư i ñư ng K t qu ñi u tra năm 2010, t ng chi u dài ñư ng b Khánh Hòa là 3.419 km, m t ñ bình quân theo di n tích t nhiên là 0,65km/km2, m t ñ bình quân theo dân s là 3,03km/1.000 dân. M t ñ ñư ng chính r i nh a khu v c trung tâm thành ph là 6,41km/km2 (147,35 km/22,99 km2) ñ t ch tiêu qui ñ nh (4,5 - 5 km/km2) thành ph hi n ñang ti p t c xây d ng m r ng. Đ n năm 2010 m t ñ ñư ng chính r i nh a ñ t 10 km/km2. 2.2.1.2 Hi n tr ng giao thông tĩnh Toàn t nh Khánh Hòa có 9 b n xe l n nh , trong ñó có 5 b n xe do Công ty D ch v v n t i Khánh Hòa qu n lý, các b n xe còn l i do phòng giao thông các huy n qu n lý. Nhìn chung, h th ng b n xe t i Khánh Hòa tuy nhi u nhưng trang thi t b c a các b n còn thô sơ. Cơ s v t ch t k thu t và d ch v ch m i ñư c t p trung ñ u tư vào hai b n xe t i Nha Trang. Ch có nh ng bãi ñ xe trung tâm mà ch có nh ng bãi ñ xe riêng c a các doanh nghi p v n t i. 2.2.2 Hi n tr ng v m ng lư i v n t i hành khách công c ng t i Khánh Hoà 2.2.2.1 Hi n tr ng v m ng lư i tuy n a. Các tuy n n i ñô: Hi n t i, n i ñô Nha Trang có 6 tuy n xe buýt ho t ñ ng v i t ng chi u dài 90,2 km, 46 xe ho t ñ ng, ph c v ñư c kho ng 9 tri u lư t khách/năm. M ng lư i b. Các tuy n liên khu v c
 11. 11 Có 2 tuy n liên khu v c ho t ñ ng: Công ty TNHH Đông Đ c: tuy n V n Giã - Ninh Hòa - Nha Trang, c ly 50km v i 13 xe v n hành. Công ty c ph n Đ u tư Đ a c - Ôtô Phương Trang: tuy n Nha Trang - Cam Ranh, c ly 60 km, v i 15 xe ho t ñ ng. c. Đánh giá th c tr ng m ng lư i tuy n M t ñ ph tuy n trong n i thành Nha Trang còn khá th p (0,38km/km2). M ng lư i tuy n n i ñô còn khá ñơn gi n, ho t ñ ng theo d ng ñơn, ñ c l p. M t s khu v c ñông dân cư nh t c a thành ph như khu v c phư ng Phư c Ti n và phư ng Phư c Tân không có tuy n xe bus nào ph c v , chưa khuy n khích ñư c nhu c u s d ng lo i hình VTCC m t cách r ng rãi. M ng lư i tuy n xe buýt ñã k t n i ñư c gi a khu v c trung tâm thành ph v i khu v c ngo i thành và 2 huy n li n k . Tuy nhiên, v n còn m t s tr c ñư ng có lưu lư ng hành khách cáo nhưng chưa xây d ng tuy n. M t s tuy n có l trình chưa h p lý. 2.2.2.2 Hi n tr ng v phương ti n v n t i Theo ư c tính t c ñ tăng dân s thì hi n nay t i thành ph Nha Trang ch ñ t m c x p x 5,5gh /1.000dân, trong khi t i Tp.HCM kho ng 25gh /1.000dân và t i Hà N i.. Tuy n Nha Trang-V n Giã: lo i xe 17 ch ng i và 23 ch ñ ng, là lo i xe Transico ñ i ñ u tiên, hi n tr ng xe r t kém, ti n nghi th p, gây ô nhi m môi trư ng cao. Trong tháng 8/2011 ñã có 2 v TNGT x y ra mà nguyên nhân là do tính an toàn c a phương ti n. Tuy n Nha Trang - Cam Ranh: lo i xe Huyndai 30 gh và 25 ch ñ ng, ñư c s n xu t t năm 1997. Đây là lo i xe chuyên d ng buýt, ñư c nh p t Hàn Qu c, ch t lư ng khá t t.
 12. 12 Các tuy n n i ñô s d ng lo i xe Transico B55 do công ty 1-5 s n xu t v i 30 gh và 25 ch ñ ng. Đây là lo i xe ñư c s n xu t chuyên s d ng cho ho t ñ ng buýt, ch t lư ng tương ñ i n. H s vư t t i quá cao trong gi cao ñi m: s lư ng PTVT không ñ ñáp ng nhu c u. 2.2.2.3 Hi n tr ng v cơ s h t ng trên tuy n Hi n t i, tuy n buýt n i ñô có t ng c ng 254 ñi m d ng v i 212 tr ch và 42 nhà ch . Đa s các ñi m d ng ñón khách là tr d ng, kg thu n ti n cho hành khách, nh t là nh ng lúc th i ti t x u: n ng g t, mưa... Hi n nay các nhà ch xe buýt thành ph Nha Trang có ki n trúc x u, không ñ m báo các ch c năng c a m t nhà ch và không mang nh ng nét ñ c trưng riêng cho thành ph mà ch gi ng như m t ñi m thông báo xe d ng. Các nhà ch chưa th ng nh t m u mã, chưa có ñ c trưng riêng ... V trí m t s ñi m d ng ñón khách chưa h p lý, góp ph n gây ách t c giao thông. Các ñi m d ng c a các tuy n liên huy n h u như ch là tr d ng chân, trong khi t n su t xe trên tuy n th p, r t b t ti n cho hành khách. 2.2.2.4 Hi n tr ng v công tác qu n lý ñi u hành, tuyên truy n Công tác qu n lý, ph i h p, ñi u hành c a các ban ngành trong lĩnh v c v n t i chưa cao gây khó khăn cho doanh nghi p ho t ñ ng trong VTHKCC. Chưa ng d ng ñư c trình ñ khoa h c k thu t vào ho t ñ ng qu n lý. Công tác tuyên truy n chưa t t, không thu hút ñư c nhu c u s d ng VTHKCC.
 13. 13 CHƯƠNG 3 HOÀN THI N M NG LƯ I V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG T I KHÁNH HÒA 3.1 NH NG CĂN C TI N Đ 3.1.1 Đ nh hư ng phát tri n kinh t xã h i c a Khánh Hòa 3.1.1.1 Phương hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c và s n ph m ch l c Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng D ch v , du l ch - Công nghi p - Nông nghi p. 3.1.1.2 Phương hư ng phát tri n theo lãnh th Phát tri n h th ng ñô th và các khu dân cư nông thôn, ñ u tư phát tri n tr ng ñi m các khu v c: - Khu v c thành ph Nha Trang và ph c n. - C ng trung chuy n qu c t và Khu kinh t t ng h p Vân Phong. - Khu kinh t Cam Ranh. 3.1.1.3 Hi n tr ng và ñ nh hư ng phát tri n các khu dân cư, khu công nghi p Tuy n ñư ng C u Lùng - Khánh Lê: n i trung tâm thành ph v i khu v c dân cư c a huy n Diên Khánh cùng tuy n ñư ng chính t Nha Trang ñi Đà L t Các d án khu ñô th d c tuy n ñư ng Lê H ng Phong: Phư c Long, M Gia... Khu ñô th phía b c thành ph : khu ñô th Phư c Hòa, hòn X n... Tuy n ñư ng d c theo b kè Sông Cái, khu ñô th Nam Sông Cái
 14. 14 D án di d i trung tâm hành chính c a t nh v phía Tây thành ph . Các d án ñô th t i các huy n: khu ñô th Ninh Th y - Ninh Hòa, khu ñô th thu c bãi Dài - Cam Lâm... 3.1.1.4 Chi n lư c phát tri n TP Nha Trang Khánh Hòa có ñ nh hư ng Nha Trang là m t ñô th du l ch, v i tr ng tâm là lo i hình du l ch k t h p h i ngh , h i th o qu c t . Như v y, vi n c nh quan tr ng nh t ñ i v i tương lai c a TP Nha Trang s là Trung tâm du l ch qu c t , t o ñư c b n s c ñô th t c nh quan thiên nhiên và c u trúc ñô th phát tri n phù h p v i ñi u ki n văn hóa - xã h i . 3.1.1.5 Quy ho ch các bãi ñ xe và b n xe trên ñ a bàn thành ph Nha Trang Quy ho ch xây d ng 2 bãi ñ xe trung tâm cho thành ph , thay ñ i, b sung công năng c a b n xe phía Nam, xây d ng b n xe liên t nh m i. 3.1.2 Các phương pháp d báo nhu c u v n t i hành khách công c ng 3.1.2.1 Mô hình d báo nhu c u tr c ti p 3.1.2.2 Mô hình d báo nhu c u 4 bư c Quy trình d báo nhu c u v n t i 4 bư c là quy trình ñang ñư c s d ng r ng rãi hi n nay. Quy trình ñư c tóm t t như sau: Bư c 1: Xác ñ nh nhu c u v n t i Căn c vào tình hình s d ng ñ t, ñ c ñi m c a h th ng giao thông v n t i như m ng lư i ñư ng sá, t p quán giao thông...căn c vào tình hình kinh t xã h i ...c a khu v c nghiên c u, ta tính toán nhu c u ñi l i gi a các vùng trong khu v c.
 15. 15 Bư c 2: Phân b nhu c u v n t i Trong bư c này, ta s xác ñ nh s chuy n ñi phân b gi a các vùng v i nhau. Vi c xác ñ nh s chuy n ñi gi a các vùng ph thu c vào m c ñ h p d n c a ñi m ñích c a các vùng khác và chi phí ñi l i cũng như m c ñ thu n l i, khó khăn c a vi c ñi l i. Bư c 3: L a ch n phương th c v n t i Căn c vào chi phí ñi l i, th i gian ñi l i, ñ c ñi m ngư i ñi l i, ñ c ñi m h th ng giao thông nh m xác ñ nh nhu c u ñi l i cho t ng phương th c v n t i. Ví d như: ñi b , xe ñ p, xe máy, ô tô, hay VTHKCC Bư c 4: Xác ñ nh m ng lư i Đây là bư c xác ñ nh lư ng cho các tuy n c a m ng lư i giao thông theo t ng phương th c. Căn c vào ñây ñ xây d ng m ng lư i tuy n cho phù h p. 3.1.3 D báo nhu c u v n t i hành khách công c ng c a Khánh Hòa 3.1.3.1 D báo s phát tri n dân s c a Khánh Hoà Căn c vào t c ñ tăng dân s , t p quán, văn hóa c a ngư i Vi t k t h p m c tiêu c a công tác k ho ch hóa gia ñình... xác ñ nh t l tăng dân s trung bình ñ n năm 2020 là 1,5%/năm. 3.1.3.2 D báo nhu c u v n t i hành khách công c ng c a Khánh Hoà a. Phân vùng nghiên c u Toàn t nh Khánh Hòa ñư c chia thành 128 phân vùng theo ranh gi i hành chính các xã, phư ng thu c t nh Khánh Hòa. b. D báo nhu c u giao thông t nhKhánhHòa
 16. 16 b1. Mô t mô hình d báo nhu c u S d ng mô hình d báo nhu c u 4 bư c, áp d ng ph n m m JICA STRADA ñ phân tích, d báo nhu c u. b2. Mô hình phát sinh và thu hút chuy n ñi Tham kh o ý ki n m t s chuyên gia, so sánh s tương ñ ng v ch tiêu kinh t - xã h i c a Khánh Hòa v i m t s t nh thành trong nư c, ư c lư ng h s ñi l i ñ i v i t ng phân vùng, mô hình phát sinh/thu hút chuy n ñi ñư c xây d ng theo t ng lo i h gia ñình và m c ñích chuy n ñi. K t qu là d báo phát sinh/ thu hút nhu c u giao thông năm 2010 và 2020. b3. Mô hình phân b chuy n ñi K t qu mô hình xác ñ nh s chuy n ñi phân b gi a các vùng v i nhau. b4. Mô hình phân chia phương th c Mô hình cho k t qu d báo phân chia t ph n phương th c ñi l i toàn t nh Khánh Hòa: Hình 3.8: Phân chia phương th c 2010 T l nhu c u 5.66% 3.51% 2.84% ñi l i theo t ng phương Xe ñ p th c trong Xe máy năm 2010 Xe ô tô cá nhân Xe buýt công 87.99% c ng
 17. 17 Hình 3.8: Phân chia phương th c 2020 T l nhu c u 2,39% ñi l i theo t ng phương Xe ñ p 18,01% th c trong Xe máy năm 2020 17,92% Xe ô tô cá nhân 61,67% Xe buýt công c ng Mô hình phân b nhu c u ñi l i c a VTHKCC trên m ng lư i giao thông. Căn c vào các k t qu c a mô hình, ñ i chi u th c t giao thông hi n t i, ñ ng th i tham kh o ý ki n m t s chuyên gia… ñi u ch nh m ng lư i tuy n hi n t i, xây d ng m ng lư i tuy n cho tương lai, tính toán nhu c u phương ti n. Song song vào ñó là công tác hoàn thi n cơ s h t ng trên tuy n và công tác qu n lý tuyên truy n nh m khai thác m t cách hi u qu m ng lư i VTHKCC ñã xây d ng. 3.2 HOÀN THI N M NG LƯ I V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG T I KHÁNH HOÀ 3.2.1 Hoàn thi n m ng lư i tuy n 3.2.1.1 Hòan thi n các tuy n ñang khai thác a. Đ i v i các tuy n liên khu v c: Tuy n Nha Trang - Ninh Hòa - V n Giã: ñi u ch nh l trình vào trung tâm th xã Ninh Hòa và kéo dài ñ n ch Tu Bông, ñi xuyên
 18. 18 qua thành ph Nha Trang k t n i v i các ñi m thu hút: ga Nha Trang, siêu th Maximax, b n xe liên t nh… Tuy n Nha Trang - Cam Ranh: cũng ñi xuyên qua thành ph Nha Trang k t n i v i các ñi m thu hút: ga Nha Trang, siêu th Maximax, b n xe liên t nh…kéo dài ñ n siêu th Maximax Cam Ranh. b. Đ i v i các tuy n n i ñô thành ph Nha Trang: Tuy n s 2: ch y th ng theo ñư ng Lê Thánh Tôn - Đinh Tiên Hoàng - Lý T Tr ng - Thái Nguyên...Thành, ñ m b o ñư c nhu c u ñi l i hi n t i và còn k t n i ñư c thêm các ñi m thu hút khách như siêu th Maximax, ga Nha Trang. Tuy n s 3: ñi u ch nh l i theo l trình Khu du l ch Sông Lô - Lê H ng Phong - Nguy n Th Minh Khai - Nguy n H u Huân - Ngô Gia T - Nguy n Chánh - Tr n Hưng Đ o - Ngô Quy n - Tr m Ch Đ m. Như v y, m c dù hơi b gãy khúc, nhưng tuy n này s k t n i ñư c khu dân cư ñông ñúc c a 2 phư ng Tân L p và Phư c Ti n v i ch Đ m cũng như các trư ng h c Nguy n Thi n Thu t, Thái Nguyên, khu liên cơ quan hành chính. Đ n năm 2015, khi các d án du l ch thu c bãi Dài ñi vào ho t ñ ng thì tuy n này s kéo dài ñ n sân bay Cam Ranh. 3.2.1.2 Đ xu t ñi u ch nh các tuy n theo quy ho ch và m tuy n m i a. Giai ño n 2011-2015 Tuy n s 8: Ch Đ m - Ngô Quy n - Tr n Hưng Đ o - Nguy n Th Minh Khai - Tr n Nh t Du t - Nguy n Trãi - Lê Thành Phương - Th ng Nh t - Phan B i Châu - Ch Đ m. Là tuy n ñư ng vòng ph c v nhu c u ñi l i c a ngư i dân, k t n i v i các ñi m thu hút như: khu liên cơ quan, ch Đ m, trư ng Nguy n Thi n Thu t, nhà thi u nhi, …..
 19. 19 Tuy n s 9: B n xe phía Nam - Lê H ng Phong - Cao Bá Quát - Tr n Nh t Du t -Nguy n Th Minh Khai - Tr n Phú - Hoàng Di u - Nguy n Đ c C nh - Nguy n T t Thành - Khu ñô th Phư c Long. Là tuy n d ng U, ti p c n khu dân cư quanh khu v c sân bay Nha Trang. b. Giai ño n 2015-2025 Tách l i hai tuy n liên khu v c ñã sáp nh p, ñó là: Tuy n s 2 (Bình Tân - Tr n Phú - Khánh Vĩnh) thành 2 tuy n: - Bình Tân - B n xe phía Nam - Hương L Ng c Hi p (45) - B n xe phía Nam - Diên Khánh - Khánh Vĩnh Tuy n s 6 (B n xe phía Nam - Ninh Hòa - V n Giã) thành 2 tuy n: - B n xe phía Nam - B n xe phía B c - B n xe phía B c - Ninh Hòa - V n Giã - Đ i Lãnh. Ngoài ra, các tuy n ñư c quy ho ch cho giai ño n này như trong b ng t ng h p bên dư i. B ng 3.9: T ng h p các tuy n buýt giai ño n 2011-2015 S hi u Tên tuy n C ly Bình Tân - Lê H ng Phong - Tr m xe 1 18 km buýt Ngã Ba Thành 2 Bình Tân - Tr n Phú -Khánh Vĩnh 40 km 3 Ch Đ m - Khu du l ch Sông Lô 15 km Hòn X n - Nguy n Thi n Thu t – 4 15 km Vinpearl C u Tr n Phú- Tô Hi n Thành - Hòn 5 12 km R 6 BX Phía Nam - B n xe phía B c - Ninh 63 km
 20. 20 Hòa - V n Giã 7 Nha Trang - Cam Ranh 60 km 8 Ch Đ m - Nguy n Trãi 6 km B n xe phía Nam - Khu ñô th Phư c 9 8 km Long T ng 237 km B ng 3.10: T ng h p các tuy n buýt giai ño n 2015 - 2025 S Tên tuy n C ly hi u Bình Tân - Lê H ng Phong - Tr m xe 1 18 km buýt Ngã Ba Thành 2A Bình Tân - Tr n Phú -Ng c Hi p 10 km 2B B n xe phía Nam - Khánh Vĩnh 35 km 3 Ch Đ m - Khu du l ch Sông Lô 15 km Hòn X n - Nguy n Thi n Thu t – 4 15 km Vinpearl B n xe phía B c - Tr n Phú - Tô Hi n 5 16,5 km Thành - Hòn R 6A BX Phía Nam - B n xe phía B c 7,5 km B n xe phía B c - Ninh Hòa - V n Giã - 6B 70 km Tu Bông 7 Nha Trang - Cam Ranh 60 km 8 Ch Đ m - Nguy n Trãi 6 km B n xe phía Nam - Khu ñô th Phư c 9 8 km Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản