intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Traphaco

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
8
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Traphaco

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài sẽ vận dụng những lý luận cơ bản về kế toán quản trị, kế toán chi phí, đồng thời phân tích rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí ở công ty cổ phần Traphaco nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp để xây dựng, hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Traphaco

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI<br /> Công ty TRAPHACO là một đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp dược<br /> phẩm, là một ngành kinh tế- kỹ thuật quan trọng, liên quan tới sức khỏe cộng đồng.<br /> Công ty chuyên sản xuất, phân phối, kinh doanh dược phẩm trên địa bàn cả nước và<br /> xuất khẩu, nhiều năm qua công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong kinh<br /> doanh và công tác xã hội. Trong sản xuất kinh doanh công ty luôn đạt được mức độ<br /> tăng trưởng cao hàng năm so với các đơn vị khác trong ngành song những năm gần<br /> đây cùng với xu thế hội nhập và mức độ bảo hộ hợp lý của Nhà nước công ty luôn<br /> gặp phải những cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là các công ty sản xuất kinh doanh đông<br /> dược. Quá trình hội nhập cũng đòi hỏi công ty phải có những hoạt động đầu tư,<br /> nghiên cứu phát triển sản phẩm một cách mạnh mẽ để nắm bắt cơ hội và nâng cao<br /> khả năng cạnh tranh, vừa đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, vừa đạt mục<br /> tiêu chung bảo vệ sức khỏe toàn dân. Vì vậy, để thực hiện các mục tiêu đó, một<br /> trong các công việc mà công ty phải làm là tổ chức tốt kế toán quản trị chi phí, nó sẽ<br /> giúp cho nhà quản trị quản lý hoạt động hiệu quả hơn, nghĩa là đưa ra các quyết<br /> định, hoạch định, thực hiện và kiểm soát chi phí một cách linh hoạt và phù hợp với<br /> sự thay đổi của môi trường kinh doanh và thị trường.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức kế toán quản trị nói chung và<br /> tổ chức kế toán quản trị chi phí nói riêng tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược<br /> phẩm tác giả đã lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ: “Tổ chức kế toán quản trị chi phí<br /> tại Công ty cổ phần Traphaco”<br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI<br /> Đề tài sẽ vận dụng những lý luận cơ bản về kế toán quản trị, kế toán chi phí,<br /> đồng thời phân tích rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí ở công ty cổ phần<br /> Traphaco nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp để xây dựng, hoàn thiện tổ chức kế<br /> toán quản trị chi phí.<br /> 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> Luận văn nghiên cứu: thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ<br /> phần TRAPHACO trên góc độ công ty mẹ.<br /> <br /> ii<br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Luận văn sử dụng phép biện chứng duy vật, quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch<br /> sử, các nguyên lý cơ bản của kinh tế học, của triết học. Từ đó bằng các phương pháp cụ<br /> thể như phương pháp phân tích thống kê, phương pháp tổng hợp, phân tích, diễn<br /> giải...luận văn đã khái quát hóa những vấn đề lý luận về tổ chức kế toán quản trị chi phí<br /> trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm.<br /> 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN<br /> - Luận văn hệ thống hoá các lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí.<br /> - Qua việc nghiên cứu các mô hình lý thuyết cơ bản của kế toán quản trị nhằm<br /> đưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn để làm nền tảng cho việc định hướng tổ<br /> chức kế toán quản trị chi phí phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại<br /> công ty cổ phần Traphaco.<br /> - Đề xuất những giải pháp, đưa ra kiến nghị và phương hướng góp phần hoàn<br /> thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí cho công ty cổ phần Traphaco.<br /> 6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành ba chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các<br /> doanh nghiệp<br /> Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần<br /> Traphaco<br /> Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần<br /> Traphaco<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. BẢN CHẤT CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ<br /> <br /> 1.1.1. Bản chất của kế toán quản trị chi phí<br /> Từ nghiên cứu khái niệm kế toán quản trị và ví trí của kế toán chi phí từ góc độ<br /> kế toán tài chính và kế toán quản trị luận văn làm rõ bản chất của kế toán quản trị chi<br /> phí và đưa ra khái niệm kế toán quản trị chi phí.<br /> 1.1.2. Bản chất của tổ chức kế toán quản trị chi phí.<br /> Với các quan điểm về tổ chức kế toán luận văn đưa ra bản chất của tổ chức kế<br /> toán cũng như yêu cầu của tổ chức kế toán, từ đó luận văn đưa ra khái niệm về tổ<br /> chức kế toán quản trị.<br /> 1.2. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ<br /> CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 1.2.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp<br /> Luận văn đưa ra các nguyên nhân cần phải tổ chức kế toán quản trị chi phí<br /> trong các doanh nghiệp, như: Do môi trường kinh doanh cạnh tranh và hội nhập; Sự<br /> thay đổi của mô hình tổ chức quản trị, mô hình tổ chức quản trị cố định và mô hình<br /> tổ chức quản trị linh hoạt; Sự phát triển của công nghệ thông tin và các công cụ phân<br /> tích hiện đại được thực hiện thông qua hệ thống máy tính, các phần mềm chuyên biệt<br /> thích ứng với từng chức năng quản lý, với từng doanh nghiệp; Sự tự chủ trong sản<br /> xuất, kinh doanh và tự chủ tài chính.<br /> 1.2.2. Yêu cầu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp<br /> Luận văn trình bày những yêu cầu cơ bản của tổ chức kế toán quản trị chi phí<br /> như: Cung cấp thông tin tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đặc biệt là<br /> thông tin chi phí; Thông tin cung cấp về chi phí phải chi tiết để nhà quản trị hoạch<br /> định, kiểm soát chi phí và thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà quản trị; Thông<br /> tin kế toán quản trị chi phí cung cấp phải thuận tiện cho quá trình phân tích, đánh<br /> giá; Tổ chức kế toán quản trị chi phí phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn do doanh<br /> nghiệp xây dựng và qui định.<br /> <br /> iv<br /> 1.3.CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ<br /> Luận văn đã căn cứ vào thực tiễn tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp để đưa<br /> ra các mô hình tổ chức kế toán quản trị chi phí, như: mô hình tách biệt, mô hình kết<br /> hợp, mô hình hỗn hợp.<br /> 1.4. NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH<br /> NGHIỆP<br /> <br /> 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp<br /> Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí phải đảm bảo 2 nội dung: nhân sự và<br /> cơ cấu tổ chức bộ máy, theo kiểu chức năng bộ máy kế toán quản trị chi phí thành<br /> các bộ phận: Bộ phận dự toán hoạt động, dự toán chi phí; Bộ phận nhận diện, đo<br /> lường chi phí, kết quả và hiệu quả hoạt động; Bộ phận phân tích chi phí, kết quả và<br /> hiệu quả hoạt động.<br /> 1.4.2. Tổ chức thông tin hạch toán ban đầu trong kế toán quản trị chi phí<br /> Tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin quá khứ: tổ chức hệ thống chứng<br /> từ kế toán và hạch toán ban đầu, tổ chức hệ thống tài khoản, tổ chức hệ thống sổ kế<br /> toán. tổ chức hệ thống báo cáo kế toán.<br /> Quá trình thu thập, xử lý thông tin kế toán quản trị chi phí không những chỉ có<br /> thông tin quá khứ mà còn cả thông tin dự đoán tương lai. Thông tin dự toán (thông<br /> tin tương lai) là những thông tin cần thiết cho nhà quản trị (gồn cả thông tin bên<br /> trong và bên ngoài doanh nghiệp).<br /> 1.4.3. Phân loại chi phí<br /> Luận văn đưa ra các tiêu thức phân loại chi phí: Phân loại chi phí theo chức năng<br /> hoạt động; Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với thời kỳ tính kết quả kinh<br /> doanh; Phân loại chi phí theo khả năng qui nạp chi phí vào đối tượng chịu chi phí; Phân<br /> loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí; Phân loại chi phí phục vụ ra quyết định.<br /> 1.4.4. Dự toán chi phí<br /> Dự toán là quá trình tính toán chi tiết cho kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng<br /> các nguồn lực theo các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong từng thời kỳ cụ thể. Dự toán<br /> chi phí bao gồm: dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công<br /> trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung.<br /> 1.4.5. Xác định chi phí sản phẩm sản xuất<br /> <br /> v<br /> Luận văn trình bày các phương pháp xác định chi phí sản phẩm sản xuất, bao<br /> gồm: Phương pháp chi phí toàn bộ (gồm hệ thống tính giá thành theo công việc, theo<br /> quá trình sản xuất); Phương pháp chi phí trực tiếp; Phương pháp chi phí trên cơ sở<br /> hoạt động; Phương pháp chi phí mục tiêu; Phương pháp chi phí cải tiến liên tục (chi<br /> phí Kaizen).<br /> 1.4.6. Đánh giá và phân tích thông tin chi phí để phục vụ ra quyết định<br /> kinh doanh<br /> Luận văn trình bày các nội dung về đánh giá trung tâm trách nhiệm và phân<br /> tích thông tin chi phí thích hợp cho việc ra quyết quản trị kinh doanh:<br /> - Có hai trung tâm chi phí: Trung tâm chi phí kỹ thuật, trung tâm chi phí tùy<br /> ý. Đánh giá trung tâm chi phí kỹ thuật thông qua đánh giá biến động chi phí, đánh<br /> giá trung tâm chi phí tùy ý kết hợp đánh giá biến động chi phí và nhiệm vụ được<br /> giao. Việc đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí thông qua báo cáo chi phí, báo<br /> cáo kết quả kinh doanh bộ phận.<br /> - Trong nội dung phân tích chi phí ra quyết định luận văn trình bày bản chất<br /> của phân tích mối quan hệ CVP; Thông qua các bước phân tích thông tin chi phí<br /> thích hợp để ra quyết định ngắn hạn trong từng tình huống cụ thể; phân tích các<br /> thông tin chi phí thích hợp và vận dụng các chỉ tiêu tài chính để đánh giả hiệu quả<br /> các dự án, phương án kinh doanh có tính chất dài hạn ở doanh nghiệp.<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển<br /> Luận văn đã trình bày quá trình hình thành và phát triển của công ty<br /> TRAPHACO qua 36 năm qua, cũng như những thành tích đã đạt được.<br /> 2.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh<br /> 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh<br /> Sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng và sản xuất các sản phẩm chiến lược, đó<br /> là các sản phẩm đông dược.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2