intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Phát triển trang trại trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Elysatran Elysatran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

4
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển trạng trại; Đánh giá thực trạng phát triển trang trại trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, chỉ ra những mặt thành công và những tồn tài, hạn chế; Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển trang trại trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Phát triển trang trại trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ ĐOAN DUNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng – Năm 2019
 2. Công NG ĐẠI HỌC INH - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ng ng n TS NINH THỊ THU THỦY P n n 1 TS Lê B P n n 2 TS. Lâm Minh Châu Luậ vă ã bả vệ ớ Hộ ồ g ấm Luậ vă ố g ệp sĩ k ếp á ể ọp ờ gĐ ọ ế, Đ ọ Đ Nẵ g v g y 24 tháng 8 ăm 2019 Có ể m ểu luậ vă :  Trung tâm Thông tin-Họ l ệu, Đ ọ Đ Nẵ g  vệ ờ gĐ ọ ế, ĐHĐN
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tín ấp t ết ủ đề tà g ữ g ăm gầ ây, k ế V ệ Nam ều ó mứ ă g ở gk áv ổ ị . Cù g vớ sự p á ể u g ủa ả ớ , ỉ Quả g Ngã ãv a g ó ữ gb ớ uyể m õ ệ, á ỉ êu k ế ều v v kế . Ng ĩa H l uyệ ồ g bằ g ủa ỉ Quả g Ngã , ã dựa v ữ gl ế ủa m ểp á ể ô g g ệp, góp p ầ ả ệ ờ số g g ờ dâ . Đế ay ê ịa b uyệ ã có 13 a g êu ív ã ấp g ấy ứ g ậ theo Thông 27/ -BNNP N ủa Bộ Nô g g ệp v P N . Tuy nhiên bên ó ò k á ều ữ g vấ ề ầ qua âm v ệ lựa ọ mô a g p ù p vớ ều k ệ k ế xã ộ v ều k ệ ự ê , ậ ứ về vị í, va ò ủa a g g ế l p á ể k ế - xã ộ ở ịa p ơ g, vố ầu ủa a g , ấ a ... l ữ g yếu ố gây k ó k ă ế sự p á ể ủa trang . Xuấ p á ừ ữ g vấ ề ê , ô ã ọ ề : “Phát triển trang trại trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi” l m ề luậ vă sĩ. 2. Mụ t êu ng ên ứu - Hệ ố g óa á ơ sở lý luậ v ự ễ về p á ể a g . - Đá gá ự gp á ể a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H , ỉ a ữ g mặ công v ữ g ồ , ế. - Đề xuấ mộ số g ả p áp ằm p á ể a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H , ỉ Quả g Ngã g ờ ga ớ
 4. 2 3 Đố t ợng và p ạm v ng ên ứu Đố g g ê ứu: Ng ê ứu ữ g vấ ề lý luậ v ự ễ về p á ể a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H P m v về ộ du g: g ê ứu về p á ể a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H , ỉ a ữ g kế quả v ữ g k ó k ă , v ớ g mắ . P m v về k ô g g a : Ng ê ứu ê ịa b uyệ Ng ĩa H , ỉ Quả g Ngã P m v về ờ ga :P â í , á g á số l ệu ố g kê, số l ệu ều a u ập về a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H ừ ăm 2015 - 2018. Đề xuấ p ơ g ớ g v g ả p áp p á ể a g ế ăm 2025. 4 P ơng p áp ng ên ứu P ơ g p áp u ập số l ệu: - Số l ệu ứ ấp: u ập qua sá , bá , e e , á bá á g ăm, bá á ổ g kế ủa P ò g Nô g g ệp, C ụ ố g kê uyệ , C ụ P á ể ô g thôn... - Số l ệu sơ ấp: sử dụ g p ơ g pháp ều a ọ mẫu ể p ỏ g vấ ự ếp ủ a g v g ờ ự ếp am g a sả xuấ . Cá a g u ập l ữ g a g ủ êu í e ô g 27/ – BNNPTNT ngày 13/04/2011. P ơ g p áp p â í : -P ơ g p áp p â í ố g kê: Luậ vă u ập v xử lý số l ệu về p á ể á a g g ữ g ăm gầ ây, á ơ ế í sá , u ã k lập a g . -P ơ g p áp s sá :
 5. 3 Tm ữ g é ơ g ồ g, sự k á b ệ g mộ số ơ ế, í sá u ã ủa mộ số uyệ , ỉ ã áp dụ g ặ b ệ l á ỉ lâ ậ v ừ ó ề xuấ á g ả p áp, k ế g ị. -P ơ g p áp ố g kê mô ả: Dù g ể hệ thống hóa tài liệu bằng cách tính toán các chỉ tiêu tổng h p về số b quâ ể phân tích tình hình biế ộng của hiệ ng theo thời gian. 5 Ý ng ĩ ủ đề tà Đề l m sá g ỏ ữ g vấ ề lý luậ ơ bả l ê qua ế p á ể a g , u g ấp l ệu am k ả á g ê ứu ếp e . Góp p ầ g úp í quyề ịa p ơ g ó ữ g ị ớ g ể ỉ p á ể a g , ồ g ờ kế g ị, ề xuấ vệ ều ỉ , bổ su g á ơ ế, í sá ểp á ể a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H ó u g v á ịa p ơ g khác nói riêng. 6 Bố ụ đề tà : Gồm ó 03 ơ g C ơng 1 Cơ sở lý luậ về p á ể a g . C ơng 2 ự gp á ể a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H , ỉ Quả g Ngã . C ơng 3 G ả p áp p á ể a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H g ờ ga ớ. 7 Tổng qu n tà l u ng ên ứu g ờ g a qua ã ó ều ề ,b vế g ê ứu về p á ể a g . Nhìn chung á ề ều êu õ ơ sở lý luậ về a g , ữ g k ó k ă , g ả p áp ể â g a ệu quả g ô g á p á ể a g ịa p ơ g.
 6. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1.1. KHÁI QUÁT VỀ TRANG TRẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1.1.1. Khái quát về tr ng trạ K á n m tr ng trạ Theo Viện Kinh tế Nông nghiệp “Trang trại là một loại hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa của hộ. Do một người làm chủ có khả năng đón nhận những cơ hội thuận lợi từ huy động thêm nguồn vốn và lao động, trang bị tư liệu sản xuất, lựa chọn công nghệ sản xuất thích hợp, tiến hành tổ chức sản xuất và dịch vụ những sản phẩm theo yêu cầu thị trường nhằm thu lợi nhuận cao” b. P ân l ạ tr ng trạ e ều 3, ô g số 27/2011/ -BNNPTNT ngày 13/4/2011 ủa Bộ Nô g g ệp v P á ể ô g ô : - a g ă uô ; - a g lâm g ệp; - a g uô ồ g uỷ sả ; - Trang t ổ g p. - a g uyê g ( ồ g ọ, ă uô , lâm g ệp, uô ồ g ủy sả ). V trò ủ tr ng trạ - Về mặ k ế, á a g góp p ầ uyể dị ơ ấu k ế và p á ể á l ây ồ g, vậ uô ógá ị g á, k ắ p ụ gp â á , ê ữ g vù g uyê mô á cao.
 7. 5 - Về mặ xã ộ , p á ể a g góp p ầ qua ọ gl m ă g êm u ập la ộ g, l m ă g số ộ g u g ô g ô , êm v ệ làm. - Về mặ mô ờ g, ác trang t ở u g du, m ề ú ã góp p ầ qua ọ g v vệ ồ g ừ g, bả vệ ừ g, p ủ xa ấ ồ g ồ ú ọ v sử dụ g ệu quả guyê ấ a. 1 1 2 Đặ đ ểm ủ tr ng trạ - a g l ứ ổ ứ k ế g ô g, lâm, g g ệp. - l ệu sả xuấ g a g uộ quyề sở ữu ay sử dụ g ủa mộ g ờ ủ. - Cá ứ ổ ứ v quả lý dầ v p ơ g ứ k d a s g ự ếp, ơ g ả v gọ ẹ, vừa ma g í ga , vừa ma g í d a g ệp. - ộ áp dụ g k a ọ kỹ uậ a ơ s vớ ộ ểu nông. 1 1 3 K á n m p át tr ển tr ng trạ Phát triển trang trại là quá trình nâng cao trình độ sản xuất khai thác, sử dụng những tiềm năng thế mạnh vốn có của trang trại, làm cho trang trại có sự tăng tiến cả về quy mô, số lượng và chất lượng các trang trại, gia tăng giá trị sản lượng hàng hóa hay thu nhập của trang trại trong một thời kỳ nhất định. 114 V trò ủ p át tr ển tr ng trạ - Góp p ầ ă g ờ g á guồ lự ủa ềm lự k ế g k u vự ô g g ệp, ô g ô . - Góp phần chuyển dị ơ ấu kinh tế và hình thành quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp và nông thôn.
 8. 6 - Góp phầ ú ẩy nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ. - Góp phần khai thác các nguồn lực trong dân, giải quyết việc l m la ộng nông thôn và xã hội, làm giàu cho nông dân, cho ấ ớc. 1 2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1.2.1. G tăng số l ợng tr ng trạ G a ă g về mặ số l g ể ệ qua số l g ơ sở sả xuấ ô g g ệp p á ể mớ e ứ a g ặ k ế á ộga uyể a g . * êu í á g á về g a ă g số l g a g - Số l ng trang tr g a ă g qua á ăm/ ời kỳ - Tỷ lệ trang tr g a ă g qua á ăm/ ời kỳ. 1.2.2. Mở rộng qu mô tr ng trạ - Đấ a : Quy mô ấ a ủa a g quyế ị p ơ g ớ g sả xuấ k d a ủa ủ a g v sử dụ g ó ệu quả guồ guyê ấ a l yêu ầu ế sứ qua ọ g ủa a g . êu í ể á giá gia ă g qu mô a g dựa v yếu ố ấ a l p ả xem xé v ệ á a g sử dụ g ệu quả, ổ ị lâu d ố vớ mỗ ơ vị d ệ í , mứ ă g v ỷ lệ ă g d ệ í ấ ủa a g . - Vố ầu : a g ó quy mô p á ể g y g lớ ầ l g vố ầu g y g ều, í v ếl m guồ vố ầu g a g ă g lê . êu í ể á g á l mứ ă g v ỷ lệ ă g qu mô vố ủa a g . - La ộ g, ộ kỹ uậ , ô g g ệ
 9. 7 êu í á g á g a ă g qu mô a g dựa v yếu ố la ộ g l mứ ă g v ỷ lệ ă g số l g la ộ g ủa a g ,ga ă g ấ l g la ộ gl mvệ g á a g …. 1.2.3. Tăng ng l ên ết tr ng trạ v n ng p Xây dự g mố l ê kế y về bả ấ l xây dự g kê êu ụ mớ ô g qua v ệ l bỏ bớ á â u g g a g ữa g ờ ủ a g v d a g ệp, ú gắ ộd ủa kê êu ụ. êu í ể á g á v ệ l ê kế g ữa á a g vớ d a g ệp l số l g a g ó l ê kế êu ụ sả p ẩm vớ d a g ệp. 1 2 4 Mở rộng t ị tr ng t êu t ụ s n p ẩm Mở ộ g ị ờ g êu ụ, ba gồm: +P á ể ị ờ g về sả p ẩm chính +P á ể ị ờ g về mặ ịa lý êu í á g á mở ộ g ị ờ g êu ụ sả p ẩm ủa a g : -P mv ịa lý ủa ị ờ g ( số k u vự ị ờ g mớ khai phá). - ố l g g óa bá a. -D a u v mứ ă gd a u ê mỗ ị ờ g 125 G tăng ết qu , u qu và đóng góp ủ tr ng trạ a. Các chỉ tiêu thể hiện kết quả phát triển trang trại: + Giá trị sả l ng hàng hóa nông sản + Tổng giá trị sản xuất GO + Chi phí trung gian IC + Giá trị g a ă g VA + Thu nhập hỗn h p MI b. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của trang trại
 10. 8 + Hiệu quả sử dụ g â + Hiệu quả sử dụng chi phí trung gian + Hiệu quả sử dụ g la ộng c. Tiêu chí đánh giá đóng góp của trang trại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương - Tỷ lệ ó g góp ủa giá trị sản xuất của trang tr i vào giá trị sản xuất nông nghiệp ịa p ơ g - Tỷ lệ ó g góp của giá trị sản xuất của trang tr i vào tổng giá trị sản xuất của ịa p ơ g - Tỷ lệ nộp ngân sách của trang tr i vào tổng ngân sách của ịa p ơ g - Số việc làm t o ra từ trang tr i - Đó g góp v â g a u ập, cải thiệ ời số g g ời lao ộng, giảm nghèo của p ơ g.... 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1 3 1 Đ ều n tự n ên Vị trí địa lí, địa hình, ất đai, thời tiết, khí hậu l mộ yếu ố ó sự á ộ g vô ù g lớ ế ộ g ủa a g . 1.3.2. Đ ều kệ k ế - xã ộ ủa ịa p ơ g 1 3 3 C ín sá ủ N àn 1 3 4 Trìn độ và n ng m ủ ủ tr ng trạ 1 4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 1 4 1 K n ng m ủ uy n T Ng ĩ 1 4 2 K n ng m ủ uy n Bìn Sơn 1.4 3 N ững à rút r uy n Ng ĩ Hàn
 11. 9 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI 2 1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN NGHĨA HÀNH 2 1 1 Đặ đ ểm tự n ên 2.1.2. Đặ đ ểm n tế - xã ộ a. Tăng tr ởng n tế Gá ị sả xuấ g ô g – lâm g ệp, ủy sả ăm 2018 1.033,01 ỷ ồ g, ă g 8.41% s vớ ăm 2017; trong ó g ă uô ếm ỷ ọ g a ơ g ồ g ọ, ếm 57,7% g ổ ggá ị sả xuấ ủa g ô g – lâm g ệp. G á ị sả xuấ ủa g ô g g ệp v ểu ủ ô g g ệp ăm 2018 901,6 ỷ ồ g, ă g 10,9% s vớ ăm ớ . Ng ơ gm - dị vụ vẫ a gl g sả xuấ g ữ va ò ủ g ề k ế ủa uyệ , chiếm ỷ ọ g a ấ g ổ g ơ ấu k ế ủa uyệ vớ 48,27%, g á ị sả xuấ ăm 2018 1.805 ỷ ồ g, ă g 19% s vớ ăm 2017. b. Đ ều n xã ộ Số g ờ g ộ uổ la ộ g ếm 59,65% g ổ g dâ số ủa uyệ ăm 2017, g ó la ộ g g lĩ vự ô g g ệp ếm 52,29%, ô g g ệp - xây dự g ếm 4,58%, ơ g m - dị vụ ếm 2,2%. c. Cơ sở ạ tầng Vị í ủa uyệ ằm gầ p ố Quả g Ngã , ó ệ ố g ga ô g ờ g bộ ô g suố , uyế ờ g ỉ 624 y ừ p ố Quả g Ngã xuyê qua u g âm uyệ Ng ĩa H .
 12. 10 ê ịa b uyệ ó 110km ờ g uyệ ảm ựa, bê ô g ( 90%). Đ ờ g ụ xã ựa, bê ô g 100%; ờ g ụ ô , xóm, ứ g óa 70/90km; ờ g gõ xóm k ô g lầy lộ v mùa m a v ứ g óa 99%; 2 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH TRONG THỜI GIAN QUA 2 2 1 T ự trạng g tăng số l ợng tr ng trạ ừ ăm 2015 ế ăm 2018 á a g ă g ấ í, ê g a g ổ g pk ô g ă g êm. uy số l g a g ò í, g ó xu ớ g g a ă g. Số l g a g ă uô ếm 76,92% ơ ấu a g g ăm 2018. D số l g a g ê ịa b uyệ ò í ê ũ gk ô g ể ệ í xá xu ớ gp á ể ủa á l a g . 2 2 2 T ự trạng mở rộng qu mô tr ng trạ Qu mô tr ng trạ p ân t e l động B ng 2 6 Qu mô tr ng trạ p ân t e l động La ộ g (LĐ) 1-5 6-10 11-20 >20 ổ g L a g 1. C ă uô 6 3 1 0 10 2. ồ g ọ 1 1 3. ổ g p 1 1 2 ổ g ộ g 6 5 2 13 ỷ lệ (%) 46,15 38,46 15,39 100 (Nguồn: Số liệu điều tra)
 13. 11 Cá a g ó qu mô ừ 1 - 5 la ộ g ếm 46,15%, qu mô ừ 6 - 10 la ộ g ếm 38,46% v a g ó ừ 11- 20 lao ộ g ếm ỷ ọ g ấ ỏ g ổ g số a g ều a. Các a g u ú ều la ộ g ấ l á a g ă uô , ếp ế l a g ổ g pv a g ồ g ọ . Đ ều y ũ g dễ ểu k m số l g a g ă uô ếm ỷ lệ a ấ ng ổ g số á a g ê ịa b uyệ . N u g á a g ở uyệ Ng ĩa H ó qu mô la ộ gk ô g a , ủ yếu k ả g 4 - 6 la ộ gb quâ mộ a g . Đ ều y ũ gp ả á p ầ qu mô a g ê ịa b uyệ ơ g ố ỏ. Qu mô tr ng trạ p ân t e đất đ B ng 2 10 D n tí đất á tr ng trạ uy n Ng ĩ Hàn Tố độ D n tí ( ) tăng (%) TT Năm Đất ủ Tổng n ủ tr ng Đất t uê tích trạ 1 2015 16,35 11,35 5,0 2 2016 20,05 14,05 6,0 23 3 2017 28,50 20,50 8,0 42 4 2018 31,95 23,95 8,0 12 (Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Nghĩa Hành) Qua ều a, a ấy ấ a ủ yếu uộ sở ữu ủa ủ a g ê dệ í ấ ủa á a g ơ g ố ỏv ều y ũ gp ả á mộ p ầ về qu mô ủa á a g ê ịa b uyệ . H ệ ay, e số l ệu ố g kê P ò g Nô g g ệp
 14. 12 uyệ á mô k ế ộ ók ả ă gp á ể a g ều ó quy mô ấ a a ủ êu uẩ e quy ị ô g 27/2011/TT-BNNP N . Bê ó, v ệ ấp G ấy ứ g ậ quyề sử dụ g ấ ủa á a g ò gặp k ó k ă d mộ số ộ k ô g ự ệ á g ĩa vụ về í ố vớ ấ uê, ặ mộ số ộ k ô g ó á g ấy ờ p p áp về quyề sử dụ g ấ ... Đ ều y ũ gk ók ă g v ệ lập á ủ ụ ể ề g ị ô g ậ a g êu í. Qu mô tr ng trạ p ân t e vốn n n B ng 2.14. Tìn ìn sử ụng vốn s n xuất n n ủ á tr ng trạ đ ều tra (Bìn quân/ 1 tr ng trạ ) ă uô ồ g ọ ổ g p C ỉ TT SL CC SL CC SL CC tiêu ( . ) (%) ( . ) (%) ( . ) (%) 1 Vố 387 100 250 100 537,5 100 BQ 2 Vố ự 52, 204 100 40 262,5 48,84 có 71 3 Vố 47, 183 150 60 275 51,16 vay 29 (Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Nghĩa Hành) Qui mô về vốn của các trang tr ơ g ối nhỏ, bình quân trang tr i tổng h p có số vố ầu ều nhất với 537,5 triệu ồng, trang tr ă uô 387 ệu ồng, trang tr i trồng trọt 250 triệu ồng. Qua các ăm uy guồn vố ầu ó ă g g bk g á g kể. Hiện nay, do muốn mở rộng thêm quy mô trang tr i mà hầu hết các chủ trang tr ều phả vay êm vốn. Số vốn vay phần lớn
 15. 13 là từ bên ngoài, từ họ g, g ời thân, hoặc vay nặ g lã , ể có vốn và tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh của trang tr i mình. uy p ía gâ g ũ g ã ó ữ g í sá , ơ g g úp cho các chủ trang tr i có thể tiếp cậ c với nguồn vố vay u ã gd ủ tục r ờm rà, mức vay thấp nên phần lớn các chủ trang tr i vẫn chọn hình thức vay bên ngoài. 2 2 3 T ự trạng l ên ết ủ tr ng trạ v n ng p Hệ ay ứ p ổbế ấ g l ê kế l d a g ệp ó g va òl ầu , g ờ ổ ứ sả xuấ , ứ g dụ g ế bộ k a ọ kỹ uậ v ả va ò ảm bả ị ờ g êu ụ. e số l ệu ừ P ò g Nô g g ệp uyệ , ó 8/13 a g ó ký p ồ g l ê kế vớ d a g ệp Chứng tỏ mối liên kế y ê ịa bàn huyện ũ g dầ c quan tâm và trở thành một trong những yếu tố góp phầ l m ă g sản phẩm ầu ra của trang tr i. 2 2 4 T ự trạng t ị tr ng t êu t ụ s n p ẩm ê ịa b uyệ Ng ĩa H số l g á a g ò í, qu mô a g ỏ, ỉ mộ số a g ó l ê kế vớ Công ty ê sả p ẩm ủa á a g ủ yếu ỉ êu ụ gay ịa p ơ g, mộ số em êu ụở á uyệ lâ ậ v P Quả g Ngã . H ệ ay, về ă uô ó ị e , về ồ g ọ ó sầu ê g v b ở l em ế s êu ị êu ụ. ê g ố vớ a g uô ế ủa a Võ Vă N â ở ô Xuâ A , xã H uậ ờ g ơ g lá a xe ế ậ u mua vớ số l g lớ ồ ở a Đ Nẵ g, Huế v á ỉ m ề Bắ êu ụ. Cá ủ ắ ở xã Ng ĩa ắ g( Ng ĩa) ũ g ay ế mua ế về l m ứ ă ắ ê ga a N â k ô g ố kém p í vậ uyể ũ g l k âu êu ụ.
 16. 14 2 2 5 Kết qu , u qu và đóng góp ủ tr ng trạ và sự p át tr ển n tế - xã ộ uy n Ng ĩ Hàn a. ế quả sả xuấ k d a B ng 2 17 G á trị s n xuất n n ìn quân ủ á tr ng trạ ă uô ồ g ọ ổ g p T C ỉ êu SL CC SL CC SL CC T ( . ) (%) ( . ) (%) ( . ) (%) ổ ggá ị sả 1 xuấ 933 100 959,2 100 1.147,5 100 (GO) 1ừ ă 878 94,11 53,2 5,55 378,5 32,98 1 nuôi 2ừ ồ g 55 5,89 906 94,45 769 67,02 2 ọ (Nguồn: Số liệu điều tra) G á ị sả xuấ u ừ ồ g ọ ếm 94,45% g ơ ấu sả xuấ ủa a g , ò g á ị sả xuấ u ừ ă uô ỉ ếm 5,55%, mộ số ấ ỏ. a g ă uô ủ yếu ập u g v ă uô l , g , vị , … Đố vớ á a g ă uô , g á ị sả xuấ u ừ ă uô 94,11% g ơ ấu sả xuấ ủa a g . Ng ă uô g a sú , g a ầm á ủ a g ò ồ g êm á l ây ă quả xu g qua , vừa ậ dụ g p ầ dệ í ừa, bó g má uồ g v ó êm u ập; cũ g ó a g sử dụ g p ầ d ệ í ừa l m a uô á, ậ dụ g guồ ấ ả ă uô l m ứ ă á, …
 17. 15 b. H ệu quả ủa a g B ng 2.19. Hi u qu s n xuất kinh doanh của các trang trại TT TT TT trồng TT Chỉ tiêu ĐVT ăn tổng BQ tr t nuôi hợp Hiệu quả sử dụng chi phí trung gian 1 - GO/IC Lần 3,18 3,84 2,51 3,18 - VA/IC Lần 2,18 2,84 1,51 2,18 - MI/IC Lần 1,7 2,44 1,2 1,78 Hiệu quả sử dụ g ất - GO/ ha . 61,58 319,73 94,83 158,71 2 -VA/ ha . 42,21 236,40 57,02 111,88 - MI/ ha . 32,94 203,07 45,45 93,80 Hiệu quả sử dụ g la ộng - GO/ L . 182,94 159,87 208,64 183,82 3 - VA/ L . 118,2 125,39 125,45 123,01 - MI/ L . 101,53 97,84 100 99,79 (Nguồn: Kết quả điều tra) - H ệu quả sử dụ g p í u gga b quâ ủa á a g k ầu mộ ồ g p í sẽ a 3,18 ồ g g á ị sả xuấ (GO), 2,18 ồ g g á ị g a ă g (VA) v 1,78 ồ g u ập ỗ p (MI). - Hiệu quả sử dụ g ất:
 18. 16 Bình quâ 1 a ấ a á g a g a g á ị sả xuấ (GO) l 158,71 ệu ồ g, g á ị g a ă g (VA) 111,88 ệu ồ gv u ập ỗ p (MI) 93,80 ệu ồ g. - H ệu quả sử dụ g la ộ g: B quâ á a g ê ịa b uyệ , mộ la ộ g kể ả la ộ g ga v la ộ g uê g a gá ị sả xuấ 183,82 ệu ồ g/ l / ăm, g á ị ă g êm (VA) 123,01 ệu ồ g/l / ăm v u ập ỗ p (MI) 99,79 ệu ồ g/l / ăm. . Đó g góp ủa trang tr i - Tỷ lệ ó g góp của giá trị sản xuất của trang tr i vào giá trị sản xuất nông nghiệp của huyệ Ng ĩa H . Từ bảng số liệu 2.17, ta thấy giá trị sản xuất của các trang tr i chỉ t 3.040 triệu ồng và chỉ bằng 0,29% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp ( ăm 2018 G SX ngành nông nghiệp t 1.033.010 triệu ồ g). Đ ều này cho thấy các trang tr ó ó g góp ất nhỏ vào giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. - Tỷ lệ ó g góp ủa giá trị sản xuất của trang tr i vào tổng giá trị sản xuất của huyệ Ng ĩa H : Theo số liệu từ Chi cục thống kê của huyện ta có tổng giá trị sản xuất của huyệ ăm 2018 t 3.739.720 triệu ồng. Giá trị sản xuất của các trang tr i chỉ bằng 0,08% tổng giá trị sản xuất của toàn huyện, một con số quá nhỏ. 2 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH 2.3.1. Những thành công - Sự phát triển kinh tế trang tr e ớng kinh doanh tổng h p là mộ ớ g p ù pv b ớ ầu mang l i hiệu quả kinh tế với các chủ trang tr ê ịa bàn huyện.
 19. 17 - Cá a g ã b ế ậ dụ g, k a á ềm ă g về ấ a, la ộ g, ề vố , b ế ữ g vù g ấ xấu, ấ ũ g, ữ g vù g ấ ờ g xuyê ú g, , ữ g mả v ờ ây á xa ơ. 2 3 2 N ững tồn tạ , ạn ế và nguyên n ân N ững tồn tạ , ạn ế - Về g a ă g số l g a g : ệ ay số a g êu í e quy ị ô g số 27/2011/ -BNNP N ủa Bộ Nô g g ệp v P N ò ấ í, ă g ậm qua á ăm. - Về ấ a:k ók ă ất vẫn là việc mở rộng thêm diện tích ấ ể mở rộng qui mô hoặc chuyể ổi hình thức sản xuất. - Về vố : g ếu vố ầu sả xuấ k d a ủa a g l p ổ b ế . Mặ dù, gâ g ã vay ế ấp g ờ g a vay gắ ê a ủ ờ ga ể quay vò g vố . - Về qu mô la ộ g ò ỏ, v ệ sử dụ g la ộ g g á a g ò í, ủ yếu sử dụ g la ộ g ệ ó ủa ộ g a v uê m ớ e ờ vụ. - Về mố l ê kế g ữa á a g vớ au: á a g ê ịa b uyệ Ng ĩa H ó mố l ê kế vớ au ũ g k á yếu. - ếu ểu b ế kỹ uậ : Số a g ểu b ế kỹ uậ ò ế, ó ế 70% số ủ a g ỏ bế ọ ếu ểu b ế về kỹ uậ . - Về ộ ủa ủ a g : p ầ lớ a áp ứ g vớ yêu ầu ủa sả xuấ k d a h. b. Nguyên nhân - Cá a g am d ầu vố ể mở ộ g quy mô; ò ở g ô g ờv sự ỗ ủa N ớ .
 20. 18 - Sự liên kết giữa trang tr i và doanh nghiệp, công ty còn yếu, gây nhiều k ó k ă a g i trong khâu tiêu thụ sản phẩm. - Sản phẩm hàng hóa của trang tr i chủ yếu c tiêu thụ thông qua u g g a l á ơ g lá ê ờng bị ép giá, nhất là vào các thời vụ thu ho ch. - Việc phát triển kinh tế trang tr ê ịa bàn huyệ a gắn với quy ho ch và phát triể ơ sở h tầ g ê ịa bàn do chính quyền các cấp a ó quy ch cụ thể trong kế ho ch trung và dài h n. - Cô g á g a ấ, uê ất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ g ất cho các trang tr i còn chậm, a ề cao, nhiều v ớng mắ a c tháo gỡ làm h n chế ầu ủa các chủ trang tr i. - Nguồ lự k ế ủa uyệ ò ế ê vệ ầu ơ sở ầ g a áp ứ g u ầu ể p á ể a g .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2