intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra hiệu năng FTP server

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
127
lượt xem
20
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra hiệu năng FTP server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra hiệu năng FTP server gồm 3 chương trình bày về: tổng quan về giao thức FTP và kiểm thử phần mềm, phần mềm JMeter trong việc xác định phương pháp kiểm thử FTP Server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra hiệu năng FTP server

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG TR N TH HÀ KHUÊ NGHIÊN C U XÂY D NG GI I PHÁP KI M TRA HI U NĂNG FTP SERVER Chuyên ngành: KHOA H C MÁY TÍNH Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. Lê Văn Sơn Ph n bi n 1: TS. Nguy n T n Khôi Ph n bi n 2: PGS.TS. Đoàn Văn Ban Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 06 năm 2011. Có th tìm hi u lu n văn t i: • Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng • Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 3. -1- M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài V i nh ng bư c ti n như vũ bão, nh ng th p k cu i c a th k XX, công ngh thông tin ñã t o nên m t di n m o m i cho cu c s ng con ngư i và m ra cho nhân lo i m t k nguyên m i - k nguyên Công ngh Thông tin. Cũng t ñó, nhu c u ng d ng công ngh thông tin vào cu c s ng có bư c phát tri n m i, ñó là s ra ñ i các d ch v trên m ng như Email, Web, Telnet, FTP,… Trong ñó, FTP là m t trong các d ch v c n thi t và ph bi n nh t hi n nay. FTP m t giao th c truy n t i t p tin t m t máy tính ñ n máy tính khác thông qua m t m ng TCP ho c qua m ng Internet. Thông qua giao th c FTP, ngư i dùng có th t i d li u như hình nh, văn b n, các t p tin media (nh c, video)... t máy tính c a mình lên máy ch ñang ñ t m t nơi khác ho c t i các t p tin có trên máy ch v máy tính cá nhân. Đ nâng cao năng su t và ch t lư ng d ch v FTP ngày càng t t hơn, chúng ta c n xây d ng các bi n pháp ho c s d ng công c ph n m m ñ ki m tra. Tuy nhiên, m t th c t là chi phí cho các ph n m m h tr thương m i là r t cao, ñôi lúc làm cho d án không còn kh năng sinh l i, ... Do v y ban qu n tr d án luôn ph i tìm cách ti t ki m chi phí phát tri n, ki m ñ nh cũng như v n hành d án, trong khi v n ñ m b o ch t lư ng s n ph m ñ u ra. V y, có công c mã ngu n m nào ñáp ng nhu c u c a lĩnh v c ki m ñ nh d ch v FTP? Nh ng y u t gì và tiêu chí nào ñ ñưa ra quy t ñ nh l a ch n m t công c ñ ki m tra hi u năng c a FTP Server? Hi n nay, có khá nhi u ph n m m h tr vi c ki m tra hi u năng c a FTP, ch ng h n, JMeter là m t công c chuyên dùng ñ ki m tra hi u năng c a các ng d ng web, ñư c vi t b ng Java, JMeter có th ho t ñ ng trên các h ñi u hành có h tr JVM phiên b n 1.4 tr lên. JMeter không ñòi h i ki n th c l p trình chuyên sâu
 4. -2- ñ s d ng. Hi n nay ng d ng này ñã ñư c c i ti n ñ có th ño lư ng hi u năng ho t ñ ng c a các ñ i tư ng và giao th c sau: HTTP, HTTPS, SOAP, JDBC, LDAP, JMS, POP3, ... The Grinder có nhi u ñi m tương ñ ng v i JMeter. Đi u khác bi t là the Grinder ñòi h i ki m th viên ph i có kh năng s d ng ngôn ng Jython ñ có th vi t/ch nh s a các k ch b n ki m tra theo ý mình và h th ng báo cáo k t qu ki m tra không linh ñ ng như JMeter. TestMaker h tr ki m tra hi u năng và tính năng c a ng d ng web. Tuy nhiên, phiên b n ñư c xây d ng s n ñ cài ñ t và s d ng mi n phí nhưng b h n ch kh năng ch y ki m tra t i ña v i 200 ngư i dùng o. Đ xóa b h n ch này, ngư i s d ng có th tr ti n ho c t t i mã ngu n c a TestMaker v và t xây d ng thành m t b cài ñ t và s d ng hoàn ch nh. Đi u này ñòi h i ki n th c v Java, Ant, NetBean. Ngoài ra còn có các ph n m m khác như: WebLoad OpenSource, OpenSTA, SELENIUM, ... V i nh ng ưu ñi m vư t tr i trên, JMeter ñư c ch n làm công c ñ nghiên c u và làm gi i pháp ki m tra tính năng, hi u năng c a FTP Server. Xu t phát t nh ng nhu c u th c t nêu trên, tôi ch n ñ tài: “Nghiên c u xây d ng gi i pháp ki m th hi u năng FTP Server”. 2. M c tiêu và nhi m v nghiên c u M c tiêu nghiên c u M c tiêu c a ñ tài là tìm hi u và ng d ng ph n m m JMeter ñ ño lư ng hi u năng ho t ñ ng c a FTP Server. Nhi m v nghiên c u V lý thuy t: Tìm hi u t ng quan v giao th c FTP. Tìm hi u t ng quan v ki m th ph n m m ñ c bi t là ki m th t ñ ng. Tìm hi u v ph n m m JMeter.
 5. -3- V th c ti n: ng d ng ph n m m JMeter trong vi c ki m tra ñ ño lư ng hi u năng ho t ñ ng c a FTP Server. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u Tìm hi u v nguyên lý, cách th c truy n t i d li u c a giao th c FTP. Tìm hi u cách th c ki m th , tiêu chí ki m th FTP Server trong ph n m m JMeter. Đánh giá k t qu ki m th FTP Server. Ph m vi nghiên c u Nghiên c u và ng d ng ph n m m JMeter trong vi c ki m th hi u năng FTP Server. 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u lý thuy t Ti n hành thu th p và nghiên c u các tài li u có liên quan ñ n ñ tài. T ng h p các tài li u. Ch n l c các tài li u nghiên c u ñ báo cáo lu n văn. Phương pháp nghiên c u th c nghi m Tìm hi u cách th c, tiêu chí ki m th FTP Server. ng d ng ki m th hi u năng FTP Server nào ñó. Ki m tra và ñánh giá k t qu ñ t ñư c. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Ý nghĩa khoa h c Ch n l a gi i pháp ki m th FTP Server. Tìm hi u và v n d ng ph n m m JMeter trong vi c ki m th hi u năng FTP Server. Tìm hi u quy trình, cách th c ki m th FTP Server c a ph n m m JMeter. Tìm hi u các tiêu chí ñánh giá hi u năng FTP Server. Đánh giá k t qu ki m th FTP Server. Ý nghĩa th c ti n
 6. -4- Tri n khai ph n m m JMeter trong vi c ño lư ng hi u năng ho t ñ ng c a FTP Server. Qua ñó, ñánh giá ñư c hi u qu quá trình t i d li u c a FTP Server v i s lư ng ngư i dùng truy c p l n. 6. B c c lu n văn Lu n văn bao g m 3 chương sau ñây: Chương 1. T ng quan v giao th c FTP và ki m th ph n m m. Chương này s trình bày t ng quan v giao th c FTP và ki m th ph n m m. Trong ph n giao th c FTP gi i thi u khái quát v giao th c FTP, m c ñích c a giao th c FTP, mô hình ho t ñ ng và các thành ph n trong giao th c FTP, thi t l p kênh ñi u khi n và ch ng th c ngư i dùng trong FTP, qu n lý các kênh d li u, phương th c truy n d li u, d ng th c d li u trong giao th c FTP. Trong ph n ki m th ph n m m gi i thi u khái ni m v ki m th ph n m m, các giai ño n ki m th ph n m m, các phương pháp ki m th và qui trình ki m th ph n m m. Chương 2. Ph n m m JMeter trong vi c xác ñ nh phương pháp ki m th hi u năng FTP Server. Chương này s gi i thi u khái quát v ki m th t ñ ng, ñưa ra m t s tình hu ng dùng ki m th t ñ ng. Ti p theo, gi i thi u khái ni m cơ b n v ki m th hi u năng, ki m th t i, ki m th ch u t i, m c tiêu ki m th hi u năng, nh ng thu n l i c a vi c s d ng công c ki m th hi u năng, chi phí th c hi n ki m th hi u năng, gi i pháp mã ngu n m trong vi c ki m th hi u năng, ñưa ra m t s công c mã ngu n m ñ ki m th hi u năng. M t trong nh ng công c ñư c ch n ñó là ph n m m JMeter. Trong chương này cũng s gi i thi u sơ lư c l ch s ra ñ i ph n m m JMeter, ñ c trưng c a JMeter, c u hình cài ñ t và th c thi ph n m m JMeter, cách th c xây d ng m t k ho ch ki m th , trình bày
 7. -5- chi ti t các y u t c a m t k ho ch ki m th , cách th c thi m t k ho ch ki m th . Chương 3. Gi i pháp k thu t ki m th hi u năng ho t ñ ng c a FTP Server. Trong chương ba này s v n d ng qui trình, phương pháp ki m th ñã nêu chương m t và chương hai, s d ng công c JMeter thi t k các trư ng h p ki m th , d li u dùng ñ ki m th và th c hi n ki m th cho FTP Server xác ñ nh, phân tích và ñánh giá k t qu ñ t ñư c, t ñó ñưa ra các gi i pháp có th . CHƯƠNG 1: T NG QUAN V GIAO TH C FTP VÀ KI M TH PH N M M 1.1. T NG QUAN V GIAO TH C FTP 1.1.1. Khái quát v giao th c FTP FTP thư ng ch y trên hai c ng: 20 và 21 và ch ch y riêng trên n n c a TCP. Trình ch FTP l ng nghe các yêu c u d ch v t nh ng k t n i vào máy c a các trình khách FTP, trên c ng 21. Đư ng k t n i trên c ng 21 này t o nên m t dòng truy n ñi u khi n, cho phép các dòng l nh ñư c chuy n qua trình ch FTP. Đ truy n t i t p tin qua l i gi a hai máy, c n ph i có m t k t n i khác. 1.1.2. M c ñích c a giao th c FTP Khuy n khích vi c dùng chung t p tin. Khuy n khích vi c s d ng máy tính xa m t cách gián ti p/âm th m (implicit). Che ñ y s khác bi t v h th ng lưu tr t p tin gi a các máy ch . Truy n t i d li u m t cách ñáng tin c y và có hi u qu cao. 1.1.3. Ho t ñ ng cơ b n c a FTP Ho t ñ ng c a giao th c này có th chia ra thành nhi u thành ph n nh , ho t ñ ng cùng nhau ñ th c hi n các công vi c như kh i t o k t n i, truy n thông tin ñi u khi n và truy n l nh.
 8. -6- 1.1.4. Mô hình ho t ñ ng c a FTP, các thành ph n trong giao th c và các thu t ng cơ b n Mô hình ho t ñ ng c a FTP ch ra các nguyên t c mà m t thi t b ph i tuân theo khi tham gia vào quá trình trao ñ i t p tin, cũng như v hai kênh thông tin c n ph i thi t l p gi a các thi t b ñó. Nó cũng mô t các thành ph n c a FTP ñư c dùng ñ qu n lý các kênh này c hai phía: truy n và nh n. 1.1.4.1. Ti n trình FTP máy ch và FTP máy khách 1.1.4.2. Kênh ñi u khi n và kênh d li u trong FTP 1.1.4.3. Các ti n trình và thu t ng trong FTP 1.1.5. Thi t l p kênh ñi u khi n và ch ng th c ngư i dùng trong FTP 1.1.5.1. Trình t truy c p và ch ng th c FTP 1.1.5.2. M r ng v b o m t FTP 1.1.6. Qu n lý kênh d li u FTP, k t n i kênh d li u d ng ch ñ ng (m c ñ nh) và b ñ ng cùng v i vi c s d ng c ng. 1.1.6.1. K t n i kênh d li u d ng ch ñ ng 1.1.6.2. K t n i kênh d li u d ng b ñ ng 1.1.6.3. Các v n ñ v tính hi u qu và tính b o m t trong vi c ch n m t phương th c k t n i 1.1.7. Các phương th c truy n d li u trong FTP 1.1.7.1. Phương th c lu ng 1.1.7.2. Phương th c kh i 1.1.7.3. Phương th c nén 1.1.8. D ng th c c a d li u Có hai ch ñ ñư c dùng ñ truy n t i d li u qua m ng lư i truy n thông: Ch ñ ASCII, ch ñ nh phân. 1.2. T NG QUAN V KI M TH PH N M M
 9. -7- 1.2.1. Các khái ni m ki m th ph n m m Ki m th ph n m m là quá trình kh o sát m t h th ng hay thành ph n dư i nh ng ñi u ki n xác ñ nh, quan sát và ghi l i các k t qu , và ñánh giá m t khía c nh nào ñó c a h th ng hay thành ph n ñó. Ki m th ph n m m là quá trình th c thi m t chương trình v i m c ñích tìm l i. Ki m th ph n m m là ho t ñ ng kh o sát th c ti n s n ph m hay d ch v ph n m m trong ñúng môi trư ng chúng d ñ nh s ñư c tri n khai nh m cung c p cho ngư i có l i ích liên quan nh ng thông tin v ch t lư ng c a s n ph m hay d ch v ph n m m y. M c ñích c a ki m th ph n m m là tìm ra các l i hay khi m khuy t ph n m m nh m ñ m b o hi u qu ho t ñ ng t i ưu c a ph n m m trong nhi u ngành khác nhau. 1.2.2. Các giai ño n ki m th ph n m m Th c t , ki m th ph n m m không ñơn gi n như nhi u ngư i thư ng nghĩ, công vi c này có nhi u m c ñ khác nhau và có m i tương quan v i các ch ng phát tri n trong d án phát tri n ph n m m. Hình 1.4. cho th y b n m c ñ cơ b n c a ki m th ph n m m và Hình 1.5. cho th y m i tương quan v i các ch ng phát tri n ph n m m trong mô hình ch V. Hình 1.4. M c ñ cơ b n c a ki m tra ph n m m
 10. -8- Hình 1.5. M i tương quan gi a phát tri n và ki m th ph n m m 1.2.2.1. Ki m th m c ñơn v (Unit Test ) 1.2.2.2. Ki m th tích h p (Integration Test) 1.2.2.3. Ki m th m c h th ng (System Test) 1.2.2.4. Ki m th ch p nh n s n ph m (Acceptance Test) 1.2.2.5. Ki m th quy h i (Regression Test) 1.2.3. Các k thu t (phương pháp) ki m th M t s phương pháp ki m th ph bi n và thư ng ñư c áp d ng. 1.2.3.1. Ki m th khói (Smoke Testing) 1.2.3.2. Ki m th giao di n ngư i dùng (Interface/GUI Testing) 1.2.3.3. Ki m th biên (Boundary Testing) 1.2.3.4. Ki m th hi u năng (Performance Testing) 1.2.3.5. Ki m th kh năng ch u t i (Stress Testing) 1.2.3.6. Ki m th xác nh n (Verification Testing) 1.2.4. Quy trình ki m th ph n m m Trong Hình 1.7. th hi n các bư c chính trong qui trình ki m th ph n m m
 11. -9- Hình 1.7. Qui trình th c hi n ki m th 1.3. T NG K T CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2: PH N M M JMETER TRONG VI C XÁC Đ NH PHƯƠNG PHÁP KI M TRA HI U NĂNG FTP SERVER 2.1. KI M TH T Đ NG 2.1.1. Khái quát ki m th t ñ ng Qua th c t cho th y vi c áp d ng ki m th t ñ ng h p lý s mang l i thành công cho ho t ñ ng ki m th ph n m m. Ki m th t ñ ng giúp gi m b t công s c th c hi n, tăng ñ tin c y, gi m s nhàm chán và rèn luy n k năng l p trình cho ki m th viên. Vi c phát tri n ki m th t ñ ng cũng tuân theo các bư c phát tri n ph n m m, ph i xem vi c phát tri n ki m th t ñ ng gi ng như phát tri n m t d án. Hình 2.1. cho th y m i tương quan gi a ki m th t ñ ng và toàn b chu trình ki m th ph n m m.
 12. - 10 - Hình 2.1. M i tương quan gi a ki m th t ñ ng và chu trình ki m th Các bư c th c hi n ki m th t ñ ng ñư c mô t rõ hơn qua B ng 2.1. B ng 2.1. Các bư c th c hi n ki m th t ñ ng STT Bư c th c hi n Mô t 1. T o k ch b n Giai ño n này chúng ta s dùng công c ki m ki m th th ñ ghi l i các thao tác lên ph n m m c n ki m th và t ñ ng sinh ra k ch b n ki m th . 2. Ch nh s a k ch Ch nh s a ñ k ch b n ki m th th c hi n b n ki m th ki m th theo ñúng yêu c u ñ t ra, c th là làm theo trư ng h p ki m th c n th c hi n. 3. Ch y k ch b n Giám sát ho t ñ ng ki m th ph n m m c a ki m th k ch b n ki m th . 4. Đánh giá k t qu Ki m tra k t qu thông báo sau khi th c hi n ki m th t ñ ng. Sau ñó b sung, ch nh s a nh ng sai sót. 2.1.2. Các tình hu ng thư ng dùng công c ñ ki m th ph n m m 2.1.2.1. Không ñ tài nguyên 2.1.2.2. Ki m tra quy h i 2.1.2.3. Ki m tra kh năng v n hành ph n m m trong môi trư ng ñ c bi t
 13. - 11 - 2.1.3. Phân lo i m t s công c ki m th t ñ ng 2.2. KI M TH HI U NĂNG (PERFORMANCE TEST) 2.2.1. Khái quát Ki m th hi u năng ñư c th c hi n nh m xác ñ nh t c ñ , kh năng phân t i và m c ñ tin tư ng c a ph n m m trong môi trư ng nhi u ngư i dùng, có nhi u ho t ñ ng khác nhau. Ki m th hi u năng g m ba lo i ki m th sau: Ki m th t i d li u, ki m th t i tr ng, ki m th ñ tin c y. 2.2.2. M c tiêu Ki m th hi u năng là m t d ng ki m th t ñ ng, ñ tìm ra ñi m “th t c chai” c a ph n m m c n ki m tra, qua ñó giúp cho ngư i làm ph n m m có thay ñ i thích h p ñ tăng kh năng th c thi c a ph n m m. Bên c nh ñó cũng giúp ki m th viên bi t ñư c nh ng thông s ngư ng c a ph n m m, ñ ra tiêu chu n cho nh ng l n ki m th sau. 2.2.3. Ví d Ví d 1: Có ng d ng web, yêu c u c n tìm thông s v hi u năng th c thi c a ng d ng. 2.2.4. Lý do ñ s d ng ki m th hi u năng Ki m th hi u năng giúp: Đoán trư c ñư c nh ng l i có th x y ra khi tri n khai ph n m m vào th c t trong môi trư ng có nhi u ngư i dùng, tìm ra hi u năng th c thi t i ña c a ph n m m và tìm ra nơi c n c i ti n cho ph n m m. Ki m th hi u năng mang các ñ c tính ưu vi t c a ki m th t ñ ng. 2.2.5. Thu n l i c a vi c s d ng công c ki m th hi u năng M t cách hi u qu hi u su t c a h th ng t ñ ng ki m tra quá trình giúp t o ra thêm nh ng thông tin xác th c, ngăn ch n th i gian ch t c a h th ng và các v n ñ khác.
 14. - 12 - 2.2.6. Chi phí th c hi n ki m th hi u năng 2.2.7. Gi i pháp mã ngu n m 2.2.7.1. Tìm ki m s thay th t t hơn 2.2.7.2. Khái ni m mã ngu n m 2.2.7.3. S chia s mã ngu n m Tóm l i, các gi i pháp ngu n m không ch là v ti t ki m chi phí, mà nó còn có nhi u tùy ch n, thân thi n v i ngư i dùng, tương thích cao trên các n n t ng khác nhau và cung c p m t gi i pháp hi u qu cho nhu c u phát tri n kinh doanh c a các doanh nghi p nh . 2.3. PH N M M MÃ NGU N M TRONG KI M TH HI U NĂNG 2.3.1. L i ích c a vi c s d ng mã ngu n m ki m th hi u năng 2.3.1.1. S h tr l n cho mã ngu n m 2.3.1.2. Không c n cơ s h t ng công ngh cao 2.3.1.3. Ki m th phân tán 2.3.1.4. Giao di n ñ h a thân thi n v i ngư i dùng 2.3.1.5. Không có b n quy n và các v n ñ b o trì V i nh ng l i ích do mã ngu n m ñem l i trong vi c ki m th , nhi u công ty ph n m m có xu hư ng chuy n sang dùng mã ngu n m ñ phát tri n d án c a mình. Vì th , t l các ph n m m mã ngu n m ñư c s d ng ñ ki m th tăng rõ r t qua các năm và ñư c th hi n c th qua Hình 2.2.
 15. - 13 - XU HƯ NG DÙNG PH N M M MÃ NGU N M TRONG KI M TH 8% T l 8% 5% 6% 4% 2% 1% 0% Năm 2001 Năm 2007 Năm 2008 Hình 2.2. T l dùng ph n m m mã ngu n m cho các d án 2.3.2. M t s ph n m m mã ngu n m trong ki m th t ñ ng 2.3.2.1. Ph n m m OpenSTA 2.3.2.2. Ph n m m The Grinder 2.3.2.3. Ph n m m TestMaker 2.3.3. Đánh giá m t s công c ki m th mã ngu n m hi n nay Theo k t qu ñi u tra t i trang web http://www.opensourcetesting.org/survey.php cho th y t l bình ch n cho các ph n m m ki m th mã ngu n m (Xem Hình 2.3. ). Ph n m m mã ngu n m T l ki m th hi u năng 15.0% 13.2% 11.7% 10.0% 2.7% 3.5% 5.0% 1.9% 1.9% 0.4% 0.0% Jmeter The Grinder OpenSTA SELENIUM TestLink Hình 2.3. Bi u ñ t l bình ch n công c ki m th mã ngu n m 2.4. GI I THI U T NG QUAN V JMETER 2.4.1. Sơ lư c v JMeter Ông Stefano Mazzocchi thu c Apache Software Foundation là ngư i ñ u tiên xây d ng ph n m m JMeter. Ông ñã vi t nó ch y u
 16. - 14 - ñ ki m th hi u năng c a Apache JServ (m t d án t ñó ñã ñư c thay th b ng các d án Apache Tomcat). JMeter ñư c phát tri n và m r ng ñ ki m th hi u năng FTP Server, máy ch cơ s d li u, Java servlet và các ñ i tư ng. Ngày nay, JMeter công b r ng rãi là m t công c ki m th hi u năng cho các ng d ng web. 2.4.2. Đ c trưng c a JMeter S d ng ñ ki m th hi u su t c v tài nguyên tĩnh và tài nguyên ñ ng như các t p tin tĩnh, Java Servlets, CGI script, ñ i tư ng c a ngôn ng Java, cơ s d li u, FTP Server, …. JMeter cung c p m t giao di n ngư i dùng thân thi n, d s d ng. 2.4.3. Giao di n JMeter Giao di n ngư i dùng ph n m m JMeter (xem Hình 2.4) g m b ng ñi u khi n (panel): B ng ñi u khi n bên trái (left panel) và b ng ñi u khi n bên ph i (right panel). Các b ng ñi u khi n bên trái hi n th các y u t ho c các nút ñư c s d ng trong k ho ch ki m th . Thêm và xóa các y u t này b ng cách kích chu t ph i vào nút và ch n Add ñ thêm ho c Remove ñ xóa t trình ñơn ph . B ng ñi u khi n bên ph i hi n th các chi ti t c a m i y u t . Hình 2.4. Giao di n ban ñ u khi ch y ph n m m JMeter 2.4.4. Cài ñ t và th c thi ph n m m JMeter 2.4.4.1. Yêu c u 2.4.4.2. Cài ñ t 2.4.4.3. Th c thi
 17. - 15 - 2.4.5. Các y u t c a m t k ho ch ki m th trong JMeter 2.4.5.1. Gi i thi u v k ho ch ki m th K ho ch ki m th ñơn gi n nh t bao g m các y u t sau: Thread group, m u (Sampler), trình l ng nghe (Listener). 2.4.5.2. ThreadGroup Các y u t thread group là ñi m kh i ñ u c a b t c m t k ho ch ki m th nào, và nó s ch a t t c các y u t khác c a JMeter. M t thread group ki m soát các thread ñư c t o ra b i JMeter ñ mô ph ng ngư i dùng truy c p ñ ng th i. 2.4.5.3. Trình ñi u khi n Controller M u: Sampler g i yêu c u t i máy ch và ñ i máy ch tr l i l i thông qua ph n m m JMeter. Các yêu c u ñư c x lý theo th t chúng xu t hi n trong cây. B ñi u khi n có th ñư c s d ng ñ thay ñ i s l n l p l i c a m t sampler. Trình ñi u khi n logic (Logic Controllers): Đi u khi n logic cho phép xác ñ nh th t x lý các Sampler trong m t thread, khi JMeter s d ng tùy ch n logic ñ g i các yêu c u. M t ñi u khi n logic thay ñ i th t các yêu c u t các y u t ph c a nó, ho c các y u t con c a nó. 2.4.5.4. Trình l ng nghe Trình l ng nghe cho phép xem các k t qu c a các sampler d ng b ng bi u, ñ th , cây thư m c ho c văn b n ñơn gi n trong m t s t p tin log. 2.4.5.5. Timers 2.4.5.6. Xác nh n (Assertion) 2.4.5.7. Các y u t c u hình 2.4.5.8. B ti n x lý 2.4.5.9. H u x lý 2.5. T NG K T CHƯƠNG 2
 18. - 16 - CHƯƠNG 3: GI I PHÁP K THU T KI M TH HI U NĂNG FTP SERVER 3.1. KHÁI NI M V HI U NĂNG FTP SERVER 3.1.1. Khái ni m hi u năng nói chung Theo nghĩa chung, hi u năng là m t ñ ño công vi c mà m t h th ng th c hi n ñư c. Hi u năng ch y u ñư c xác ñ nh b i s k t h p c a các nhân t : Tính s n sàng ñ dùng (availability), thông lư ng và th i gian ñáp ng. Đ i v i m ng máy tính, hi u năng cũng còn ñư c xác ñ nh d a trên các nhân t khác n a, thí d : th i gian tr , ñ tin c y, t su t l i, hi u năng c a ng d ng, … 3.1.2. Khái ni m hi u năng FTP Server Hi u năng FTP Server là hi u qu , năng su t mà FTP Server mang l i khi ho t ñ ng trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh v i m t s lư ng ngư i dùng ñ ng th i truy c p vào FTP Server. 3.2. CÁC Y U T TRONG K HO CH KI M TH HI U NĂNG HO T Đ NG C A FTP SERVER 3.2.1. Thread group 3.2.2. FTP Request 3.2.3. Listener 3.3. QUY TRÌNH HO T Đ NG C A JMETER TRONG VI C KI M TRA HI U NĂNG FTP SERVER Quy trình ho t ñ ng JMeter ki m th hi u năng FTP Server ñư c mô ph ng ch ñ ñơn ngư i dùng (Xem Hình 3.4.) và ch ñ ña ngư i dùng (Xem Hình 3.5.).
 19. - 17 - Hình 3.4. Mô hình ho t ñ ng ngư i dùng ñơn l trong vi c ñánh giá hi u năng FTP Server Hình 3.5. Mô hình ho t ñ ng ña ngư i dùng trong vi c ñánh giá hi u năng FTP Server 3.4. TI N TRÌNH KI M TH HI U NĂNG FTP SERVER 3.4.1. Giai ño n l p k ho ch 3.4.1.1. M c tiêu ki m th hi u năng FTP Server 3.4.1.2. Thu th p yêu c u ki m th 3.4.1.3. Đ nh nghĩa s c t i 3.4.1.4. Đơn v ño hi u năng 3.4.1.5. Xác ñ nh ki m th c n th c thi và khi nào thì b t ñ u 3.4.1.6. Ch n công c và t o s c t i 3.4.1.7. Xây d ng các ca ki m th Ca s d ng
 20. - 18 - Bi u ñ ca s d ng ñư c mô t trong Hình 3.8. Hình 3.8. Bi u ñ ca s d ng Ca ki m th T các ca s d ng trên, ki m th viên t o ra các ca ki m th sau cho ngư i dùng truy c p vào FTP Server. Ví d m t ca ki m th t i t p tin/thư m c t máy con lên FTP Server (Xem B ng 3.7.). B ng 3.7.Ca ki m th t i t p tin/thư m c t máy con lên FTP Server. Mã s d ng U1 Tên ca s T i t p tin vidu-client.txt t máy con lên FTP d ng Server. L trình hay T i lên k ch b n S ca ki m th 1 2 Đi u ki n ñ u Ngư i dùng ñăng Ngư i dùng ñăng nh p thành nh p thành công công vào FTP Server. vào FTP Server. Tác nhân Ngư i dùng truy Ngư i dùng truy c p FTP c p FTP Server. Server.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2