intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Mucong999 Mucong999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
3
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đóng góp những giải pháp mới, cụ thể cho quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; từ quá trình kiểm tra đến việc tham mưu ban hành quyết định, theo dõi quá trình chấp hành quyết định và cưỡng chế quyết định hành chính tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ………../………… ..…/..… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ CAO SỸ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Bá Chiến Phản biện 1: PGS. TS Huỳnh Văn Thới Phản biện 2: PGS. TS Vũ Văn Nhiêm Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 10 – đường 3/2 – Quận 10 – Tp. Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 ngày 05 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
 3. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Kinh tế nƣớc ta trƣớc những năm 1986, thực hiện theo chủ trƣơng kế hoạch hóa tập trung, bao cấp mọi hoạt động sản xuất và tiêu dùng đều theo chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đánh dấu một bƣớc chuyển quan trọng của nền kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trƣờng. Sự đổi mới này đã tạo đà cho nền kinh tế nƣớc ta đạt sự tăng trƣởng vững chắc trong thời gian qua. Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nói chung thì một loại hình hoạt động kinh doanh mới cũng ra đời: dịch vụ quảng cáo. Với tƣ cách là một loại hình kinh doanh đặc biệt, có ảnh hƣởng sâu sắc đến đời sống con ngƣời, dịch vụ này ngày càng đòi hỏi phải có hệ thống văn bản pháp luật riêng để điều chỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt đƣợc thì hệ thống pháp luật về quảng cáo của nƣớc ta trong thời gian qua đang bọc lộ nhiều thiếu sót, nhiều kẽ hở dẫn đến việc áp dụng vào đời sống hiệu quả chƣa cao, bằng chứng là việc xử phạt vi phạm hành chính còn nhiều bất cập, nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn mang tính chung chung…dẫn đến tình trạng trong cùng một vấn đề nhƣng lại có cách giải thích và giải quyết khác nhau giữa các cơ quan Nhà nƣớc. Từ thực tiễn công tác tại quận Tân Bình học viên nhận thấy đây là vấn đề còn tồn tại rất nhiều bất cập từ quá trình quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đến việc chấp hành pháp luật của ngƣời vi phạm cần phải đi sâu vào nghiên cứu để làm sáng tỏ những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng các văn bản quy phạm pháp luật, đóng góp, xây dựng các phƣơng án tối ƣu cho hoạt 1
 4. động quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn Thành phố nói chung và tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình nói riêng. Vì vậy đề tài: “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh” đƣợc học viên chọn nghiên cứu làm chuyên đề cho Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại Học vện Hành chính Quốc gia niên khóa 2016 – 2018. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đề tài “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo” là một đề tài hoàn toàn không mới trong kho tàn nghiên cứu khoa học về quảng cáo và cũng đƣợc khá nhiều các học viên khác của các cơ sở giáo dục khác ở nƣớc ta đã nghiên cứu. Tuy nhiên, trong số các Luận văn cao học chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia từ khóa 1 đến nay chƣa có học viên nào nghiên cứu về chuyên đề nêu trên. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục tiêu Nghiên cứu về thực tế hoạt động quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình, đánh giá những mặt đƣợc và tồn tại. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kiểm tra, xử lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận. 3.2. Nhiệm vụ Nhiệm vụ của luận văn là đánh giá mức độ tác động, hiệu lực, hiệu quả của pháp luật quảng cáo; các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, xử lý và chế tài đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo và hoạt động quảng cáo. 2
 5. 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các sai phạm trong hoạt động quảng cáo và thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu quá trình áp dụng và thực thi pháp luật về quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2010 – 2016. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài, học viên tiếp cận bằng phƣơng pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Cùng với đó là các phƣơng pháp thống kê; phƣơng pháp phân tích; phƣơng pháp so sánh, đối chiếu; phƣơng pháp đánh giá, tổng hợp, kết luận. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận pháp luật về quảng cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Những khuyến nghị của đề tài có thể đƣợc các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ứng, vận dụng vào thực tế hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 7. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài đƣợc chia thành 3 chƣơng chính với nội dung nhƣ sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo Chƣơng 2: Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình từ năm 2010 - 2016. 3
 6. Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO 1.1. Những khái niệm có liên quan 1.1.1. Khái niệm về quảng cáo Quảng cáo có lịch sử phát triển lâu đời, phạm vi ứng dụng rộng nên quan niệm, định nghĩa về quảng cáo có nhiều, rất đa dạng. Theo Hiệp hội Quảng cáo Hoa Kỳ (AAA), “Quảng cáo là hoạt động truyền bá thông tin, trong đó nói rõ ý đồ của chủ quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ của chủ quảng cáo, trên cơ sở có thu phí quảng cáo, không trực tiếp nhằm công kích ngƣời khác”. Còn Armand Dayan, tác giả cuốn Nghệ thuật quảng cáo “Quảng cáo là một phƣơng thức tuyên truyền, thông qua những phƣơng tiện trung gian nhất định để truyền đạt một cách có kế hoạch đến mọi ngƣời về chất lƣợng của hàng hóa và tính hữu dụng của loại hàng hóa đó nhằm mở rộng tiêu thụ, bán hàng, tạo dƣ luận”. Luật Quảng cáo năm 2012 định nghĩa “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân”. 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm vi phạm hành chính 1.1.2.1. Khái niệm vi phạm hành chính Vi phạm hành chính là một loại vi phạm pháp luật xảy ra khá phổ biến hàng ngày trong đời sống xã hội, đó là các quan hệ trong quản lý hành chính nhà nƣớc đƣợc quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 định 4
 7. nghĩa: Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 1.1.2.2. Đặc điểm vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính đều là hành vi trái pháp luật, xâm phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nƣớc; chủ thể của hành vi vi phạm hành chính là do cá nhân, tổ chức thực hiện do cố ý hoặc vô ý; mức độ nguy hiểm của hành vi thấp hơn tội phạm; pháp luật quy định hành vi đó phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 1.1.2.3. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật quản lý nhà nước về quảng cáo mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”. 1.2. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo 1.2.1. Khái niệm và đăc điểm của xử phạt vi phạm hành chính trong quảng cáo 1.2.1.1. Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 của nƣớc Việt Nam quy định “Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”. 1.2.1.2. Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo 5
 8. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là hoạt động do cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa hoặc các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đƣợc pháp luật quy định tiến hành đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực quảng cáo có lỗi cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm theo các quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 1.2.1.3. Đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo Đặc điểm của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đó là các biểu hiện ra bên ngoài, các hành vi vi phạm hành chính cụ thể đƣợc luật quảng cáo và các văn bản pháp luật chuyển ngành điều chỉnh; các biểu hiện, hành vi này vi phạm các quy định của các văn bản pháp luật điều chỉnh nó trong hoạt động quản lý nhà nƣớc thì bị xem là vi phạm hành chính và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 1.2.2. Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định chủ thể khi có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo mà chƣa đến mức truy 6
 9. cứu trách nhiệm hình sự thì bị áp dụng các hình thức xử phạt hành chính sau: phạt cảnh cáo; phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả khác (bao gồm: các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, đ, e, h và I Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả khác nhƣ buộc tháo dỡ triển lãm, biển hiệu; Buộc trả lại đất đã lấn chiếm hoặc chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo; Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân. Mức tiền phạt tối đa theo quy định hiện hành trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng 1.2.3. Vai trò của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là một bộ phận của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, và là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nƣớc ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh do có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo, bao gồm các quy phạm quy định hình thức xử phạt vi phạm và một số biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực quảng cáo 1.2.4. Các hình thức vi phạm hành chính phổ biến trong lĩnh vực quảng cáo hiện nay 1.2.4.1. Quảng cáo vi phạm nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng * Quảng cáo với nội dung không rõ ràng: Là những hình thức quảng cáo thông báo đến khách hàng các chƣơng trình khuyến mại 7
 10. hấp dẫn nhƣng lại cố tình bỏ sót một số thông tin quan trọng làm cho khách hàng bị hiểu nhầm hoặc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. * Quảng cáo phóng đại: Là hình thức quảng cáo đƣa ra những thông tin không đúng sự thật của sản phẩm, giá trị, công dụng của sản phẩm đƣợc thổi phồng quá mức để tạo sự chú ý của khách hàng. 1.2.4.2. Quảng cáo vi phạm nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh Pháp luật cạnh tranh đã chỉ rõ, gièm pha doanh nghiệp là hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đƣa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hƣởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nhƣ vậy, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua ngƣời truy cập để bình phẩm, nói xấu, gây nhầm lẫn về sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp đó bị ảnh hƣởng về hình ảnh, uy tín, thị trƣờng thì những hành vi đó đều bị nghiêm cấm trong pháp luật về cạnh tranh. 1.2.4.3. Quảng cáo không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội của Việt Nam Có rất nhiều quảng cáo của các nhãn hiệu sản phẩm có thể đƣợc chấp nhận ở các nƣớc phƣơng Tây, nhƣng khi du nhập vào Việt Nam lại không phù hợp với truyền thống của ngƣời Việt Nam, vì thế gây nên những phản cảm trong một số bộ phận ngƣời tiêu dùng. Các hành vi quảng cáo trái với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội Việt Nam đƣợc Luật quảng cáo quy định tại Điều 8 là hành vi bị cấm trong quảng cáo. 1.2.4.4. Quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Theo Luật sở hữu trí tuệ đối tƣợng của sở hữu trí tuệ gồm 3 nhóm chính (i) Sở hữu công nghiệp (ii) bản quyền tác giả (iii) quyền liên quan đến giống cây trồng vật nuôi. Do đó, bất kỳ hành vi xâm 8
 11. phạm nào đối với 03 đối tƣợng nêu trên đều đƣợc coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đƣợc pháp luật bảo vệ. 1.2.4.5. Các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời Các hành vi sai phạm quảng cáo ngoài trời trên tờ rơi, áp phích, pano, băng-rôn, trên bảng điện tử, màn chình chuyên quảng cáo…(gọi tắt là quảng cáo ngoài trời) đang diễn ra khá phổ biến và ngày càng phức tạp, gây mất mỹ quan đô thị, thậm chí ảnh hƣởng đến an toàn trật tự công cộng, an toàn giao thông trong thời gian qua. 1.2.4.6. Một số hành vi vi phạm khác trong hoạt động quảng cáo * Vi phạm nội dung quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình * Vi phạm quảng cáo trên sản phẩm báo in *Vi phạm quảng cáo trên các phƣơng tiện điện tử * Quảng cáo trên phƣơng tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác * Quảng cáo nội dung vi phạm các điều cấm của Luật quảng cáo 1.3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo hiện hành đƣợc Chính phủ quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013 với các Điều 80, 81, 82 và 83 và các Điều 83, 83a, 83b, 83c, 83d Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. 1.4. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đƣợc thực hiện theo đúng thủ tục của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 với các bƣớc theo trình tự quy định từ Điều 55 đến Điều 67. 9
 12. 1.5. Điều kiện bảo đảm hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo 1.5.1. Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật về quảng cáo Hệ thống văn bản pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong quản lý nhà nƣớc. Các văn bản xử lý vi phạm hành chính và chế tài xử lý chƣa đồng bộ và hoàn thiện cũng là nguyên nhân chính gây ra những ảnh hƣởng lớn đến hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nƣớc, đến quá trình kiểm tra, xử lý sai phạm. 1.5.2. Năng lực, trình độ nhận thức pháp luật về quảng cáo và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ Để áp dụng pháp luật và đƣa pháp luật đúng, đủ vào hoạt động công vụ đòi hỏi yêu cầu cao về năng lực, về nhận thức, ý thức và trách nhiệm công vụ của công chức đƣợc trao quyền. Vì vậy, để công tác quản lý nhà nƣớc đạt hiệu quả thì việc trao quyền là cần thiết; để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong thực thi công vụ cần trao quyền quản lý, kiểm tra cho cá nhân đƣợc phân công thực hiện nhiệm vụ đó. 1.5.3. Nhận thức của cá nhân, tổ chức có liên quan về quảng cáo Hoạt động quảng cáo cần gắn với thực tế, với lợi ích chung của xã hội và sự đồng thuận trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý của các ngành có thẩm quyền. Các cơ quan khi ban hành chính sách cần thống nhất với nhau trong mục tiêu và hành động, quá trình triển khai cần tìm hiểu, khảo sát trên quy mô cả nƣớc, giải quyết hài hòa giữa lợi ích ngƣời dân, đơn vị quảng cáo và đơn vị kinh doanh để quảng cáo hoạt động đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho quảng cáo phát triển lành mạnh, đúng pháp luật. 1.5.4. Chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật về quảng cáo 10
 13. Cơ chế phối hợp và thông tin qua lại là cơ sở vững chắc cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đƣợc giao và các công việc có liên quan. Việc quản lý, kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo cần có sự phối hợp giữa nhiều ngành trên địa bàn; cho nên có thể làm nảy sinh mâu thuẫn về quyền hạn và trách nhiệm mỗi bên, vì thế, nếu các ngành không có cơ chế phối hợp, không đƣợc phân công nhiệm vụ rõ ràng, không có quy chế phối hợp cụ thể sẽ dễ xảy ra tình trạng “cha chung không ai khóc”, hoặc “mạnh ai nấy làm”. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH THỜI GIAN TỪ 2010 - 2016 2.1. Một số hành vi trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình thời gian qua 2.1.1. Hành vi quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao, an toàn xã hội. Tình trạng phát tờ rơi diễn ra khá phổ biến tại các giao lộ lớn trên địa bàn quận Tân Bình nhƣ Vòng xoay Lăng Cha Cả, Ngã tƣ Bảy Hiền, Mũi tàu Trƣờng Chinh - Cộng Hòa …chƣa đƣợc xử lý nghiêm. Hầu hết việc xử lý đang dừng lại ở việc tịch thu tờ rơi hoặc phạt ngƣời phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hƣởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; đối với ngƣời có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đƣợc phát quảng cáo trên tờ rơi chƣa thể xử lý. 2.1.2. Vi phạm hành vi quảng cáo không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội của Việt Nam Cùng với các hành vi trên, thời gian qua cũng xuất hiện khá nhiều các nội dung quảng cáo bằng hình thức khác nhƣ gắn, dán, đặt, quảng cáo ở các điểm di tích, lịch sử; các khu vui chơi giải trí cho trẻ em…với những từ ngữ, nội dung, hình ảnh phản cảm, gây hiểu nhầm 11
 14. cho trẻ em…nội dung chƣa đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thẩm duyệt, về chất lƣợng sản phẩm, giá cả diễn ra khắp địa bàn. 2.1.3. Quảng cáo vi phạm các điều cấm của Luật quảng cáo Hành vi “Cấm quảng cáo Thuốc lá” và “Cấm quảng cáo Rƣợu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên” cũng đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn. Từ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các tủ thuốc di động đặt ở vỉa hè đến các nhà hành, quán ăn sang trọng rất giễ để nhìn thấy. Cùng với đó, các hành vi vi phạm quy định không đƣợc quảng cáo tại trụ sở cơ quan, đơn vị lực lƣợng vũ trang, trƣờng học, bệnh viện theo Điểm b Khoản 1 Điều 33 Luật quảng cáo và Thông tƣ 19/2013/TT-BXD 2.1.4. Các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời Hành vi vi phạm quảng cáo không thông báo nội dung quảng cáo đến cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền Vi phạm quảng cáo trên pano, bảng quảng cáo không có trong vị trí quy hoạch, không có giấy phép xây dựng bảng quảng cáo Quảng cáo vi phạm an toàn giao thông đƣờng bộ 2.1.5. Một số hành vi vi phạm khác trong hoạt động quảng cáo Ngoài ra, tình trạng vi phạm về các hành vi nhƣ: quảng cáo phóng đại, quảng cáo vi phạm sở hữu trí tuệ, quảng cáo vi phạm nội dung cạnh tranh không lành mạnh cũng đang diễn ra khá phổ biến tại các của hàng kinh doanh, siêu thị, trên các màn hình quảng cáo gắn ở các trung tâm thƣơng mại, khu vực nhà chờ, khu công cộng…khắp địa bàn quận Tân Bình đã tồn tại nhiều năm qua. 2.2. Kết quả đạt được trong công tác quản lý, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo năm 2010 – 2016 2.2.1. Kết quả công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính qua các năm Trong 07 năm, từ năm 2010 – 2016 các cơ quan chức năng 12
 15. của quận Tân Bình và Ủy ban nhân dân 15 phƣờng đã tiến hành kiểm tra 7.777 vụ, lập biên bản vi phạm hành chính 4.459 trƣờng hợp và ban hành 4.128 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trong các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực quảng cáo là 209 vụ. Cụ thể tại bảng thống kê kết quả kiểm tra hoạt động văn hóa qua các năm 2010 – 2016. (Nguồn Báo cáo năm 2010 – 2016 của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình. Đơn vị tính: Vụ/năm). Số vụ Tỉ lệ % Số Quyết Quyết lập quảng Quyết định định Số vụ biên cáo so định trong trong Stt Năm kiểm bản vi với đƣợc lĩnh vực lĩnh tra phạm lĩnh ban quảng vực hành vực hành cáo khác chính khác 1. 2010 1103 724 719 66 653 10,1 2. 2011 1503 574 496 15 481 3,11 3. 2012 1321 804 694 38 656 5,79 4. 2013 1021 683 609 14 595 2,35 5. 2014 1109 674 649 20 629 3,18 6. 2015 715 578 539 37 502 7,37 7. 2016 1005 422 422 19 403 4,71 900 800 Số vụ lập 700 600 biên bản 500 Số quết 400 300 định ban 200 hành 100 Lĩnh vực 0 quảng cáo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13
 16. Hình 2.14. Biểu đồ so sánh kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo so với các lĩnh vực văn hóa khác từ năm 2010 – 2016. Đơn vị tính: Vụ/năm 70 60 50 40 30 Quảng cáo 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hình 2.15. Biểu đồ so sánh kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo qua các năm (2010 – 2016). Đơn vị tính: Vụ/năm) 2.2.2. Kết quả theo dõi chấp hành và đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính Cùng với kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính thì kết quả chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng là yếu tố quyết định để đánh giá chất lƣợng, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo nói riêng. Kết quả thống kê qua các năm nhƣ sau: Trong 07 năm (2010 – 2016) toàn quận đã ban hành 4.459 quyết định; trong đó có 210 quyết định trong lĩnh vực quảng cáo. Đến cuối năm 2016 đã có 4.128 quyết định đƣợc chấp hành; có 183 quyết định quảng cáo đƣợc chấp hành. Chi tiết tại bảng thống kê kết quả chấp hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa từ năm 2010 – 2016 và Biểu đồ so sánh quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đƣợc chấp hành so với quyết định đƣợc ban hành. (Nguồn báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình. Đơn vị tính: Vụ/năm) 14
 17. Tỉ lệ % Số Quyết Quyết Tỉ lệ % Số quyết quyết định định quyết quyết định định quảng quảng định Stt Năm định quảng đã cáo cáo đã đƣợc ban cáo đƣợc chấp ban chấp chấp hành chấp hành hành hành hành hành 1. 2010 724 719 66 58 83,86 89,23 2. 2011 574 496 15 15 86,75 100,0 3. 2012 804 694 38 32 83,96 84,21 4. 2013 683 609 14 12 83,84 85,7 5. 2014 674 649 20 17 83,23 85,0 6. 2015 578 539 38 34 80,33 89,47 7. 2016 422 422 19 15 87,2 78,9 2.2.3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình thời gian qua đƣợc thực hiện theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành trong lĩnh vực quảng cáo; Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 với các Điều 80, 81, 82 và 83 và các Điều 83, 83a, 83b, 83c, 83d Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013. 2.2.4. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 15
 18. LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN XỬ PHẠT THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CỦA ĐƠN VỊ LẬP BIÊN BẢN CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN VI PHẠM HÀNH CHÍNH NHÂN DÂN QUẬN CHUẨN BỊ HỒ SƠ, DỰ THẢO QUYẾT CHUYỂN HỒ SƠ VỀ PHÒNG BAN ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHUYÊN MÔN CHÍNH TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN - ĐƠN GIẢN: 5 NGÀY - PHỨC TẠP 15 NGÀY KÝ - ĐƠN GIẢN: 7 NGÀY - PHỨC TẠP: 24 NGÀY - NẾU GIA HẠN: GỬI TỜ TRÌNH VÀO NGÀY THỨ 16 ĐƠN GIẢN PHỨC TẠP CHUYỂN PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CHUYỂN HỒ SƠ VỀ PHÒNG BAN TRÌNH VÀ THAM MƢU QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN HỒ SƠ VỀ VĂN PHÒNG TRÌNH CHỦ TỊCH HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH ĐƢỢC ỦY QUYỀN KÝ PHÁT HÀNH 2.3. Phân tích thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2010 - 2016 2.3.1. Những kết quả đã đạt được 16
 19. Từ kết quả tổng hợp trên cho thấy trong thời gian qua Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Phòng Văn hóa và Thông tin đã có những kết quả đáng kích lệ trong công tác quản lý nhà nƣớc về văn hóa trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đã giúp định hƣớng cho hoạt động quảng cáo trên địa bàn dần đi vào nề nếp và tuân theo quy định của pháp luật. 2.3.2. Những mặt còn hạn chế 2.3.2.1. Hạn chế trong việc áp dụng, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo tại UBND quận Tân Bình Công tác áp dụng, triển khai các quy định của Luật quảng cáo, đặc biệt là việc triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm điều cấm trong quảng cáo chƣa đƣợc thực hiện đúng quy định. Từ bảng tổng hợp báo cáo qua 07 năm trên cho chƣa cho thấy trƣờng hợp nào vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo đối với các điều cấm của Luật quảng cáo đƣợc thực thi mặc dù hành vi vi phạm là rõ ràng và khá phổ biến 2.3.2.2. Hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo Trong hoạt động quản lý nhà nƣớc trên địa bàn các nội dung nhƣ xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực cho hoạt động quảng cáo; công tác khen thƣởng; Việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo và phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo…còn nửa vời, chƣa thực sự hiệu quả, còn bị động và còn mang nặng tính hình thức, nặng theo chỉ tiêu. Việc kiểm tra, xử lý còn chậm, còn trông chờ cấp trên 17
 20. 2.3.2.3. Hạn chế trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác đôn đốc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo Kết quả thống kê từ báo cáo năm 2010 – 2016 cho thấy số lƣợt kiểm tra trong lĩnh vực quảng cáo hàng năm trên địa bàn quận Tân Bình rất thấp chƣa đạt 15% so với các lĩnh vực khác; cao nhất 10,1% năm 2010. Trong đó, chủ yếu tập trung cho nội dung kiểm tra, xử lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời (quảng cáo rao vặt, quảng cáo nhất thời và quảng cáo trên bảng quảng cáo). 2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên Thứ nhất, hạn chế của hệ thống pháp chế về quảng cáo Thứ hai, hạn chế của các văn bản pháp luật quy định về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo Thứ ba, hạn chế về thẩm quyền quản lý hoạt động quảng cáo Thứ tƣ, hạn chế về năng lực tham mƣu, chuyên môn và kỹ năng của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ Thứ năm, hạn chế về chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực thi pháp luật về quảng cáo Thứ sáu, hạn chế về ý thức chấp hành pháp luật của ngƣời quảng cáo và đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo 2.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra Từ thực nêu trên đòi hỏi công tác quản lý nhà nƣớc về quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình thời gian tới cần tăng cƣờng công tác kiểm tra, sắp xếp, phân bố hợp lý thời lƣợng kiểm tra. Phải phân định thời gian đối với hoạt động kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội và hoạt động kiểm tra văn hóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc về văn hóa và hoạt động quảng cáo. Ban hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giữa các cơ quan, phân định về 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2