intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
38
lượt xem
8
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật GQKN về đất đai, đánh giá đúng thực trạng pháp luật GQKN về đất đai và thực tiễn thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phù hợp và khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật GQKN về đất đai ở nước ta hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> TRẦN MẠNH HÙNG<br /> <br /> PHÁP LUẬT<br /> GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN TỈNH VĨNH PHÚC<br /> Chuyên ngành : Luật Hiến pháp và Luật Hành chính<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 01 02<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại Học viện Hành chính Quốc gia<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ,<br /> Học viện Hành chính Quốc gia.<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn<br /> tại thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc<br /> trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được<br /> ghi nhận tại Điều 30 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa<br /> (XHCN) Việt Nam năm 2013. Đây là hiện tượng phát sinh trong đời sống<br /> xã hội như là một phản ứng của con người trước một quyết định, một<br /> hành vi nào đó mà người khiếu nại cho rằng quyết định hay hành vi đó là<br /> không phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực trong đời sống cộng đồng,<br /> xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc thực hiện quyền<br /> khiếu nại là một hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia hoạt<br /> động quản lý nhà nước, quản lý xã hội giám sát các hoạt động của cơ<br /> quan nhà nước, công chức nhà nước. Giải quyết khiếu nại (GQKN) là<br /> trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước, giải quyết tốt khiếu nại<br /> của công dân nhằm phát huy dân chủ xã hội; góp phần đấu tranh chống<br /> quan liêu tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan nhà nước, góp phần ổn<br /> định chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển.<br /> Trong quá trình xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước, Đảng và Nhà<br /> nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác GQKN của công dân qua đó đã ban<br /> hành nhiều văn bản, pháp luật quy định về vấn đề này. Chính sách, pháp<br /> luật về GQKN ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ<br /> chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp<br /> của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.<br /> Vĩnh Phúc là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa<br /> ngõ của Thủ đô, gần sân bay quốc tế Nội Bài, là cầu nối giữa các tỉnh<br /> phía Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng châu thổ sông Hồng, do vậy có<br /> vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc<br /> gia. Là địa phương đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, Vĩnh Phúc<br /> cũng có nhu cầu lớn về sử dụng đất (SDĐ) làm cho giá trị quyền sử dụng<br /> đất (QSDĐ) trên địa bàn cũng tăng lên nhanh chóng. Điều này đã dẫn đến<br /> một thực tế là khiếu nại về đất đai tại Vĩnh Phúc cũng đang diễn ra hết<br /> sức phức tạp, đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ trên cơ sở pháp<br /> <br /> 2<br /> luật GQKN về đất đai để tháo gỡ những vướng mắc cho người dân góp<br /> phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người SDĐ.<br /> Xuất phát từ bối cảnh đó tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Pháp<br /> luật giải quyết khiếu nại về đất đai - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc" làm<br /> đề tài Luận văn cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp - Luật Hành chính,<br /> nhằm tìm kiếm những cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện<br /> pháp luật GQKN về đất đai ở Việt Nam hiện nay.<br /> 2. Tình hình nghiên cứu đề tài<br /> Pháp luật GQKN nói chung và pháp luật GQKN về đất đai nói riêng<br /> là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Hiện nay đã có<br /> một số lượng lớn các bài viết, công trình nghiên cứu về GQKN và pháp luật<br /> GQKN, GQKN về đất đai, trong đó có một số công trình tiêu biểu sau:<br /> - Phạm Văn Long (2005), "Việc thực hiện thẩm quyền giải quyết của<br /> thủ trưởng cơ quan nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra<br /> nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính", Đề tài khoa học cấp Bộ;<br /> - Ngô Mạnh Toan (2005), "Xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại<br /> hành chính", Đề tài khoa học cấp cơ sở;<br /> - Nguyễn Tuấn Khanh (2008), "Việc áp dụng pháp luật để giải quyết<br /> khiếu nại về đất đai", Tạp chí Thanh tra, số 5/2008;<br /> - Nguyễn Thị Lệ Hằng (2010), "Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực<br /> quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa",<br /> Luận văn Thạc sĩ hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia;<br /> - Đỗ Văn Tuấn (2013), "Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai của<br /> cơ quan hành chính nhà nước, thực tiễn tại Tỉnh Hưng Yên", Luận văn<br /> Thạc sĩ Hành chính công, Học viện Hành chính.<br /> - Doãn Hồng Nhung (2014), "Kỹ năng áp dụng pháp luật trong giải<br /> quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;<br /> - Nguyễn Ngọc Phi (2015), "Giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa<br /> bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc", Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành<br /> chính công, Học viện Hành chính Quốc gia;...<br /> Nội dung nghiên cứu trong các công trình nói trên mới dừng lại ở<br /> mức độ chung nhất về GQKN hành chính và hoạt động GQKN về đất đai<br /> <br /> 3<br /> trên một số địa bàn. Tuy nhiên chưa nhiều công trình nghiên cứu cụ thể<br /> về pháp luật GQKN về đất đai trực tiếp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn<br /> 3.1. Mục đích của luận văn<br /> Mục đích của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận<br /> về pháp luật GQKN về đất đai, đánh giá đúng thực trạng pháp luật<br /> GQKN về đất đai và thực tiễn thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh<br /> Phúc, tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất một<br /> số giải pháp phù hợp và khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật GQKN về đất<br /> đai ở nước ta hiện nay.<br /> 3.2. Nhiệm vụ của luận văn<br /> Để đạt được mục đích trên, luận văn có các nhiệm vụ sau đây:<br /> Một là, nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản của<br /> pháp luật GQKN về đất đai như: Khái niệm, đặc điểm của GQKN về đất<br /> đai; khái niệm, đặc điểm pháp luật GQKN về đất đai, nội dung, vai trò<br /> của pháp luật GQKN về đất đai.<br /> Hai là, phân tích đánh giá thực trạng pháp luật GQKN về đất đai và<br /> thực trạng việc thực hiện pháp luật GQKN về đất đai trên địa bàn tỉnh<br /> Vĩnh Phúc, qua đó thấy được những ưu điểm, hạn chế và tìm ra nguyên<br /> nhân dẫn tới những hạn chế đó.<br /> Ba là, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải<br /> pháp nhằm hoàn thiện pháp luật GQKN về đất đai.<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Luận văn chủ yếu nghiên cứu các quy định pháp luật thực định về<br /> GQKN đất đai và việc thực tiễn thực hiện các quy định đó trên địa bàn<br /> tỉnh Vĩnh Phúc.<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng pháp luật GQKN về đất đai<br /> trước và sau khi Luật GQKN năm 2011 có hiệu lực, tập trung chủ yếu<br /> vào giai đoạn từ 2011 đến nay.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản