intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Nghệ thuật chạm khắc đình liên hiệp ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ Thuật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
40
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Nghệ thuật chạm khắc đình liên hiệp ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ Thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm khai thác vẻ đẹp chạm khắc đình Liên Hiệp để ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Nghệ thuật chạm khắc đình liên hiệp ứng dụng vào bài tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ Thuật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> NGUYỄN THÚY HÀ<br /> <br /> NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC ĐÌNH LIÊN HIỆP<br /> ỨNG DỤNG VÀO BÀI TẬP NGHIÊN CỨU VỐN CỔ<br /> DÂN TỘC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM MỸ THUẬT<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT<br /> Khóa 1 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> NGUYỄN THÚY HÀ<br /> <br /> NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC ĐÌNH LIÊN HIỆP<br /> ỨNG DỤNG VÀO BÀI TẬP NGHIÊN CỨU VỐN CỔ<br /> DÂN TỘC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM MỸ THUẬT<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật<br /> Mã số: 60.14.01.11<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. Trần Đình Tuấn<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của bản<br /> thân. Các tài liệu trích dẫn trình bày trong luận văn là trung thực, rõ ràng có<br /> nguồn gốc cụ thể. Kết quả nghiên cứu trong luận văn chƣa từng đƣợc công<br /> bố tại bất kỳ một công trình khoa học nào khác.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2018<br /> HỌC VIÊN<br /> (Đã ký)<br /> Nguyễn Thúy Hà<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐHSP<br /> <br /> Đại học Sƣ phạm<br /> <br /> 2<br /> <br /> ĐHSPNTTW<br /> <br /> Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung Ƣơng<br /> <br /> 3<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giảng viên<br /> <br /> 4<br /> <br /> MTCS<br /> <br /> Mỹ thuật Cơ sở<br /> <br /> 5<br /> <br /> SPMT<br /> <br /> Sƣ phạm Mỹ thuật<br /> <br /> 6<br /> <br /> SV<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> 7<br /> <br /> TTCB<br /> <br /> Trang trí cơ bản<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ......................................... 7<br /> 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài ................................................... 7<br /> 1.1.1. Vốn cổ ................................................................................................. 7<br /> 1.1.2. Đình làng ............................................................................................. 9<br /> 1.1.3. Chạm khắc ......................................................................................... 10<br /> 1.1.4. Dạy – học .......................................................................................... 14<br /> 1.2. Nghệ thuật chạm khắc đình Liên Hiệp................................................. 16<br /> 1.2.1. Khái quát về Đình làng ..................................................................... 16<br /> 1.2.2. Khái quát về đình Liên Hiệp ............................................................. 20<br /> 1.2.3. Một số đề tài trong chạm khắc đình làng Liên Hiệp ......................... 22<br /> 1.2.4. Giá trị nghệ thuật của đình Liên Hiệp ............................................... 25<br /> Tiểu kết ........................................................................................................ 33<br /> Chƣơng 2: NGHỆ THUẬT CỦA CHẠM KHẮC ĐÌNH LIÊN HIỆP ỨNG<br /> DỤNG VÀO DẠY – HỌC BÀI TẬP NGHIÊN CỨU VỐN CỔ DÂN TỘC<br /> ..................................................................................................................... 35<br /> 2.1. Khái quát về trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. ......... 35<br /> 2.2. Nghiên cứu vốn cổ dân tộc trong chƣơng trình dạy – học ngành Sƣ<br /> phạm Mỹ thuật, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng............ 36<br /> 2.2.1. Chƣơng trình bộ môn trang trí cơ bản 1............................................ 36<br /> 2.2.2. Nội dung dạy – học của bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc ............ 39<br /> 2.3. Thực trạng Dạy và học bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc trong đào<br /> tạo chuyên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật<br /> Trung ƣơng .................................................................................................. 40<br /> 2.3.1. Thực trạng dạy .................................................................................. 40<br /> 2.3.2. Thực trạng học .................................................................................. 45<br /> 2.3.3. Đánh giá thực trạng dạy - học ........................................................... 46<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2