intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại tổng công ty cổ phần Danameco

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

267
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại tổng công ty cổ phần Danameco trình bày lý luận, thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại tổng công ty cổ phần Danameco.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại tổng công ty cổ phần Danameco

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG PH M TR N ANH THƯ Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH K TOÁN QU N TR CHI PHÍ Ph n bi n 1: TS. TR N ĐÌNH KHÔI NGUYÊN T I T NG CÔNG TY C PH N Y T DANAMECO Chuyên ngành : K toán Ph n bi n 2: PGS.TS. VÕ VĂN NH Mã ngành : 60.34.30 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH vào ngày 24 tháng 8 năm 2012 * Có th tìm hi u lu n văn t i : - Trung tâm thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng, Năm 2012 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U ñ ng qu n lý chưa ñư c quan tâm m t cách ñúng m c. Trong ñi u ki n c nh tranh ngày càng gay g t như hi n nay thì ñây là m t h n 1. Tính c p thi t c a ñ tài ch l n, nh t là m t công ty có quy mô l n và th trư ng r ng như K toán qu n tr chi phí là m t b ph n c a KTQT chuyên th c T ng công ty c ph n y t Danameco. hi n vi c x lý và cung c p các thông tin v chi phí nh m ph c v Xu t phát t yêu c u trên, tác gi ñã ch n ñ tài: “K toán qu n cho vi c th c hi n các ch c năng c a nhà qu n tr như ho ch ñ nh, t tr chi phí t i T ng công ty C ph n y t Danameco” ñ làm lu n ch c th c hi n, ki m tra và ra quy t ñ nh. T i các nư c phát tri n văn t t nghi p. KTQT chi phí ñư c xem như là công c qu n lý khoa h c và hi u 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài qu nh m k p th i x lý và cung c p thông tin v chi phí ñáp ng cho - H th ng hóa các v n ñ lý lu n cơ b n v k toán qu n tr chi nhà qu n tr . Còn Vi t Nam, trư c nh ng năm 1990 v i n n kinh t phí trong doanh nghi p. k ho ch hóa t p trung các doanh nghi p không ph i ch u s c ép - Phân tích, ñánh giá th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i T ng c nh tranh nên chưa th y ñư c nhu c u c n ph i có h th ng k toán công ty c ph n y t Danameco, t ñó rút ra ưu như c ñi m trong qu n tr . N n kinh t nư c ta ñang trên ñà phát tri n, cùng v i s ñ i công tác k toán qu n tr chi phí. m i n n kinh t sang n n kinh t th trư ng thì k toán qu n tr và k - Đ xu t các phương hư ng, gi i pháp nh m hoàn thi n k toán toán qu n tr chi phí ngày càng ñư c quan tâm hơn, tuy nhiên v n qu n tr chi phí t i T ng công ty c ph n y t Danameco. chưa ñư c ng d ng m t cách ph bi n. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Ngành s n xu t thi t b y t là m t trong nh ng ngành có v trí Đ i tư ng nghiên c u quan tr ng trong n n kinh t . Đ ng trư c xu th h i nh p qu c t , Đ i tư ng nghiên c u c a lu n văn là k toán qu n tr chi phí t i mu n t n t i và phát tri n yêu c u kh t khe ñ t ra cho doanh nghi p T ng công ty c ph n y t Danameco. s n xu t thi t b y t là ph i ki m soát ñư c chi phí và ñ m b o ch t Ph m vi nghiên c u lư ng s n ph m theo tiêu chu n. Đ th c hi n ñư c vi c này, T ng Nh ng v n ñ cơ b n liên quan ñ n k toán qu n tr chi phí t i công ty c ph n y t Danameco c n t ch c h th ng thông tin n i b T ng công ty c ph n y t Danameco. hoàn ch nh ñ cung c p thông tin cho lãnh ñ o nh m nâng cao ch t 4. Phương pháp nghiên c u lư ng qu n lý. Qua quá trình nghiên c u và tìm hi u các m t ho t Lu n văn s d ng các phương pháp c th như: phương pháp ñ ng s n xu t kinh doanh, công tác qu n lý và công tác k toán t i phân tích, t ng h p, ph ng v n. Tác gi ñã tr c ti p ti n hành nghiên T ng công ty c ph n y t Danameco, xu t phát t th c tr ng v t c u t i T ng công ty c ph n y t Danameco theo phương pháp ch c thông tin k toán t i công ty, tôi nh n th y r ng vi c t ch c ph ng v n và ñ i tư ng ph ng v n là k toán tính giá thành s n ng d ng k toán qu n tr t i công ty là hoàn toàn phù h p vì nhìn ph m, k toán trư ng và giám ñ c t i Công ty. D li u s d ng ch chung k toán qu n tr t i công ty chưa ñư c t ch c m t cách có h y u trong lu n văn là d li u sơ c p t i ñơn v k t h p v i các quy th ng và ch t ch , thông tin cung c p cho nhà qu n tr không ñư c t ñ nh, h th ng văn b n hư ng d n c a công ty v tài chính-k toán. ch c linh ho t, nhanh chóng trong vi c ra quy t ñ nh t i công ty. Th c t t i công ty vi c áp d ng k toán qu n tr chi phí vào ho t
 3. 5 6 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Cùng v i s phát tri n c a kinh t th trư ng, trư c yêu c u thông - V m t lý lu n: H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n cơ b n c a tin nhi u hơn, phong phú hơn c a nhà qu n tr , ngoài nh ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p s n xu t. v chi phí ñ có th ph c v công tác qu n tr doanh nghi p ñư c t t - V m t th c ti n: hơn, KTCP ñư c b sung và phát tri n thành k toán qu n tr . KTQT + Phân tích, ñánh giá th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i ñư c phát tri n m nh t i Hoa Kỳ vào ñ u th k 20, và hi n nay ñư c T ng công ty c ph n y t Danameco. v n d ng h u h t các nư c có n n kinh t th trư ng v i tên g i là + Xác ñ nh và phân tích các nguyên nhân t n t i trong vi c t KTQT. ch c v n d ng k toán qu n tr chi phí t i T ng công ty c ph n y t 1.1.2. B n ch t và vai trò c a k toán qu n tr chi phí Danameco. 1.1.2.1. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí + Đ xu t m t s gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi - X lý và cung c p các thông tin ph c v cho vi c l p các d phí t i T ng công ty c ph n y t Danameco. toán, quy t ñ nh các phương án kinh doanh. 6. B c c c a lu n văn - KTQT chi phí cung c p các thông tin v ho t ñ ng kinh t , tài Lu n văn g m 3 chương: chính trong ph m vi yêu c u qu n lý n i b c a DN. Chương 1: C s lý lu n v k toán qu n tr chi phí trong - KTQT chi phí là m t b ph n c a công tác k toán nói chung và doanh nghi p. là m t b ph n không th thi u ñư c ñ k toán th c s tr thành Chương 2: Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i T ng công công c qu n lý. ty c ph n y t Danameco. 1.1.2.2. Vai trò c a k toán qu n tr chi phí Chương 3: Các gi i pháp nh m hoàn thi n k toán qu n tr • L p k ho ch chi phí t i T ng công ty c ph n y t Danameco. • T ch c th c hi n • Ki m tra và ñánh giá CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V K TOÁN QU N TR • Ra quy t ñ nh CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P 1.2. Phân lo i chi phí trong doanh nghi p s n xu t 1.1. T ng quan v k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p 1.2.1. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng 1.1.1. Khái quát v k toán qu n tr chi phí 1.2.1.1. Chi phí s n xu t KTQT là m t ngành khoa h c qu n lý tương ñ i m i, ñ c bi t 1.2.1.2. Chi phí ngoài s n xu t khi so sánh v i l ch s phát tri n lâu dài c a KTTC. K toán chi phí 1.2.2. Phân lo i chi phí theo m i quan h gi a chi phí và ñ i tư ng là bi u hi n ñ u tiên c a h th ng KTQT hi n hành. K toán chi phí t p h p chi phí ñã ñư c phát tri n ñ ñáp ng nhu c u chung trong quá trình báo cáo - Chi phí tr c ti p tài chính. Các chi phí ñã ph i ñư c xác ñ nh ñ các phí t n có liên - Chi phí gián ti p quan ñ n s n ph m có th ñư c phân chia rõ ràng gi a giá phí hàng 1.2.3. Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí tiêu th và hàng t n kho. Ch y u là xác ñ nh ñ y ñ t t c các chi - Bi n phí phí m t cách khách quan và rõ ràng. - Đ nh phí
 4. 7 8 - Chi phí h n h p D toán ñ nh phí Đ nh phí SXC T l % tăng (gi m) = x 1.2.4. Phân lo i chi phí trong ki m tra và ra quy t ñ nh s n xu t chung th c t kỳ trư c ñ nh phí SXC theo d ki n - Chi phí ki m soát ñư c Căn c vào d toán bi n phí và d toán ñ nh phí s n xu t chung t ng - Chi phí không th ki m soát ñư c h p thành d toán chi phí s n xu t chung: - Chi phí tr c ti p D toán bi n D toán chi phí D toán ñ nh phí s n xu t - Chi phí gián ti p = phí s n xu t + s n xu t chung chung - Chi phí chênh l ch chung - Chi phí cơ h i 1.3.1.4. D toán chi phí bán hàng - Chi phí l n D toán chi phí D toán bi n = x D toán ñ nh phí BH 1.3. N i dung c a KTQT chi phí trong doanh nghi p bán hàng phí BH 1.3.1. D toán chi phí trong doanh nghi p s n xu t 1.3.1.5. D toán chi phí qu n lý doanh nghi p 1.3.1.1. D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p D toán chi phí D toán bi n D toán ñ nh phí = x Đ nh m c Đ nh m c QLDN phí QLDN QLDN D toán chi D toán lư ng tiêu hao giá c a 1.3.2. D toán linh ho t phí NVL = s n ph m x x NVL tr c m i ñơn v Trình t l p d toán linh ho t có th khái quát qua các bư c sau: tr c ti p s n xu t ti p NVLTT Bư c 1: Xác ñ nh ph m vi phù h p cho ñ i tư ng ñư c l p 1.3.1.2. D toán nhân công tr c ti p d toán. Đ nh m c Đơn giá Bư c 2: Xác ñ nh cách ng x chi phí, t c phân lo i chi phí D toán chi phí D toán lư ng th i gian lao ti n lương thành bi n phí, ñ nh phí. Đ i v i chi phí h n h p, c n phân chia nhân công = s n ph m x x ñông 1 s n 1 gi lao thành bi n phí và ñ nh phí d a trên các phương pháp ư c lư ng chi tr c ti p s n xu t ph m ñ ng phí. 1.3.1.3. D toán chi phí s n xu t chung Bư c 3: Xác ñ nh bi n phí ñơn v d toán. • D toán bi n phí s n xu t chung: T ng bi n phí d toán D toán bi n Bi n phí ñơn v d toán = D toán bi n phí s n D toán lư ng s n = x phí SXC ñơn T ng m c ho t ñ ng d toán xu t chung ph m s n xu t v Bư c 4: Xây d ng d toán linh ho t, c th : Trư ng h p bi n phí s n xu t chung ñư c xác ñ nh b ng m t - Đ i v i bi n phí: t l trên bi n phí tr c ti p thì d a vào d toán bi n phí tr c ti p, t T ng bi n phí M c ho t ñ ng Bi n phí ñơn v d = x l bi n phí s n xu t ñ l p d toán bi n phí s n xu t chung. ñã ñi u ch nh th c t toán D toán bi n phí D toán bi n T l bi n phí s n - Đ i v i ñ nh phí: Đ nh phí không thay ñ i vì doanh = x s n xu t chung phí tr c ti p xu t chung nghi p v n n m trong ph m vi ho t ñ ng liên quan. • D toán ñ nh phí s n xu t chung:
 5. 9 10 1.3.3. K toán t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m Ngoài ra, căn c yêu c u qu n lý, ñi u hành c a t ng giai ño n 1.3.3.1. Đ i tư ng t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m c th , DN có th l p báo cáo k toán qu n tr khác. - Đ i tư ng t p h p chi phí SXKD: Đ xác ñ nh ñư c ñ i tư ng 1.3.5. Phân tích thông tin k toán qu n tr ph c v cho vi c ra t p h p chi phí SXKD t ng doanh nghi p có th căn c vào các quy t ñ nh y u t sau: 1.3.5.1. Phân tích chi phí theo các trung tâm chi phí + Căn c vào ñ a ñi m phát sinh chi phí - Đ i v i trung tâm cung ng + Căn c vào tính ch t s n xu t và ñ c ñi m quy trình công ngh - Đ i v i trung tâm s n xu t s n xu t s n ph m - Đ i v i trung tâm qu n lý và ñi u hành + Căn c vào lo i hình s n xu t - Đ i v i trung tâm ñ u tư + Căn c vào yêu c u qu n lý, kh năng qu n lý và trình ñ c a 1.3.5.2. Phân tích thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh kinh nhân viên k toán doanh - Phương pháp t p h p chi phí: Quá trình phân tích thông tin chi phí thích h p bao g m các + Phương pháp tr c ti p bư c: + Phương pháp phân b - T p h p chi phí liên quan ñ n m i phương án kinh doanh, chi - Phương pháp xác ñ nh chi phí phí này bao g m chi phí th c t ư c tính, chi phí ti m n và chi phí - Đ i tư ng tính giá thành cơ h i. 1.3.3.2. H ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m - Lo i b các chi phí chìm, là nh ng chi phí phát sinh luôn t n t i - H ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m theo phương t t c các phương án kinh doanh. pháp truy n th ng. - Lo i b các chi phí phát sinh như nhau trong tương lai các - H ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m theo phương phương án kinh doanh. pháp ABC. - Các chi phí còn l i là thông tin chi phí thích h p cho vi c ch n 1.3.4. Thi t l p h th ng báo cáo k toán qu n tr các phương án. - Báo cáo tình hình th c hi n: 1.3.6. Phân tích bi n ñ ng chi phí s n xu t ph c v ki m soát chi + Báo cáo doanh thu, chi phí và l i nhu n c a t ng lo i s n phí ph m, hàng hóa, d ch v ; 1.3.6.1. Ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p + Báo cáo b ph n l p cho trung tâm trách nhi m. - Bi n ñ ng giá nguyên v t li u là là chênh l ch gi a giá NVLTT - Báo cáo phân tích: th c t v i giá NVLTT theo d toán ñ s n xu t ra lư ng s n ph m + Phân tích m i quan h gi a chi phí, kh i lư ng, l i nhu n; nh t ñ nh. + Phân tích tình hình tài chính c a DN; Đơn giá Đơn giá Lư ng NVLTT Bi n ñ ng giá = NVLTT - NVLTT x th c t + Phân tích các nhân t nh hư ng ñ n tình hình th c hi n k NVLTT th c t d toán s d ng ho ch s n xu t và tài chính; - Bi n ñ ng v lư ng là chênh l ch gi a th c t và d toán m c tiêu hao nguyên v t li u cho kh i lư ng s n xu t th c t
 6. 11 12 Bi n ñ ng m c Đơn giá CHƯƠNG 2: TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ NVLTT th c NVLTT d tiêu hao = - x NVLTT T I T NG CÔNG TY C PH N Y T DANAMECO t s d ng toán s d ng NVLTT d toán 1.3.6.2. Ki m soát chi phí phí nhân công tr c ti p 2.1. T ng quan v T ng công ty c ph n y t Danameco - Phân tích nhân t nh hư ng giá: là chênh l ch gi a gi a th c 2.1.1. Đ c ñi m hình thành, phát tri n c a Công ty, ch c năng, t và d toán giá nhân công, tính cho s gi lao ñ ng th c t s d ng. nhi m v c a Công ty Th i gian Bi n ñ ng giá Đơn giá nhân Đơn giá nhân 2.1.1.1. Đ c ñi m hình thành, phát tri n c a Công ty = - x lao ñ ng nhân công công th c t công d toán 2.1.1.2. Ch c năng c a công ty th c t - Phân tích nhân t nh hư ng lư ng: là chênh l ch gi a s gi 2.1.1.3. Nhi m v c a công ty lao ñ ng tr c ti p th c t v i d toán ñ s n xu t ra lư ng s n ph m 2.1.2. Đ c ñi m t ch c qu n lý và ho t ñ ng s n xu t kinh doanh nh t ñ nh. 2.1.2.1. Cơ c u t ch c qu n lý Bi n ñ ng th i Th i gian lao Th i gian lao Đơn giá NC 2.1.2.2. Đ c ñi m t ch c công tác k toán = - x gian lao ñ ng ñ ng th c t ñ ng d toán d toán 2.2. Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i T ng công ty c ph n 1.3.6.3. Ki m soát chi phí s n xu t chung y t Dananmeco - Ki m soát bi n ñ ng bi n phí s n xu t chung 2.2.1. Phân lo i chi phí Bi n ñ ng bi n phí s n xu t chung ñư c phân tích thành bi n 2.2.1.1. Phân lo i chi phí theo n i dung kinh t ñ ng giá và bi n ñ ng lư ng bi n phí s n xu t chung: - Chi phí nguyên v t li u bao g m: Bi n ñ ng Đơn giá bi n Đơn giá bi n M cñ + Chi phí NVL chính giá ñ n bi n = phí SXC - phí SXC x ho t ñ ng + Chi phí NVL ph phí SXC th c t d toán th c t + Chi phí nhiên li u + Chi phí công c d ng c Bi n ñ ng M cñ M cñ Đơn giá bi n + Chi phí ph tùng thay th lư ng ñ n = ho t ñ ng - ho t ñ ng phí SXC d - Chi phí kh u hao TSCĐ x - Chi phí ti n lương và các kho n trích theo lương bi n phí SXC th c t d toán toán - Chi phí d ch v mua ngoài - Ki m soát ñ nh phí s n xu t chung - Chi phí khác b ng ti n Bi n ñ ng ñ nh phí s n xu t chung là chênh l ch gi a ñ nh phí 2.2.1.2. Phân lo i chi phí theo công d ng kinh t s n xu t chung th c t và ñ nh phí s n xu t chung theo d toán. Đây là cách phân lo i chi phí theo kho n m c giá thành, chi phí Bi n ñ ng ñ nh Đ nh phí SXC Đ nh phí SXC d ñư c phân thành: = - phí SXC th c t toán - Chi phí NVLTT - Chi phí NCTT - Chi phí SXC
 7. 13 14 Ngoài ra công ty theo dõi chi ti t: Sau khi có ñư c lư ng th i gian lao ñ ng cho s n xu t, d toán - Chi phí bán hàng chi phí NCTT ñư c tính như sau: - Chi phí qu n lý doanh nghi p D toán chi phí D toán lư ng th i Đơn giá = x 2.2.2. Công tác l p d toán chi phí T ng công ty c ph n y t NCTT gian lao ñ ng s d ng lương Danameco 2.2.2.3. Chi phí s n xu t chung 2.2.2.1. Chi phí nguyên v t li u tr c ti p Căn c vào tình hình th c hi n c a các năm trư c làm căn c l p Phòng k ho ch s d ng k t qu ñ nh m c tiêu hao NVL và k t d toán chi phí c a năm sau. D toán chi phí s n xu t chung ñư c qu d toán v s lư ng s n ph m s n xu t ñ ñưa ra d toán v xây d ng ch y u t th ng kê và ư c tính. Riêng chi phí kh u hao lư ng nguyên v t li u tr c ti p. Sau khi có ñư c s li u v lư ng TSCĐ, căn c vào giá tr TSCĐ có trong kỳ và tình hình bi n ñ ng NVL chính s s d ng trong kỳ s n xu t ti p theo, b ph n mua hàng TSCĐ trong năm theo k ho ch. K toán xác ñ nh m c kh u hao d s lên k ho ch ñ tính ra s li u v lư ng nguyên v t li u c n mua ki n theo ch ñ quy ñ nh. trong kỳ ñ m b o cho s n xu t và d tr . T i kho, n u s lư ng NVL 2.2.2.4. Chi phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p chính ñ i v i nh ng s n ph m s d ng nhi u thì b ph n k ho ch s Tương t như chi phí s n xu t chung, k ho ch v chi phí bán mua hàng v i s lư ng x p x lư ng NVL s dùng trong l n s n xu t hàng và chi phí qu n lý t i công ty cũng ñư c l p d a trên phương ti p theo và m c t n kho thì c ñ nh qua các kỳ. Đ i v i NVL chính pháp th ng kê và ư c tính là ch y u, không có ñ nh m c c th cho c a nh ng s n ph m ít khi ñư c khách hàng ñ t mua thì ch khi s n t ng n i dung chi phí. ph m t n kho x p x b ng 0 thì b ph n mua hàng s ti n hành mua 2.2.3. K toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m hàng. Sau khi có ñư c lư ng NVL c n dùng cho s n xu t, d toán chi t i T ng công ty c ph n y t Danameco phí NVLTT ñư c tính như sau: 2.2.3.1. K toán t p h p chi phí s n xu t D toán chi D toán lư ng Đơn giá xu t a. K toán chi phí NVLTT = x phí NVLTT NVL s d ng NVL Khi có ñơn ñ t hàng, b ph n ñi u ñ ti n hành ki m tra t n kho, 2.2.2.2. Chi phí nhân công tr c ti p phân tích và l p k ho ch s n xu t. Sau ñó trình cho Giám ñ c duy t, Chi phí nhân công tr c ti p ñư c xây d ng theo s lư ng t ng căn c vào k ho ch s n xu t ñã ñư c duy t b ph n v t tư ti n hành lo i s n ph m ñư c s n xu t ra ng v i nhân công tr c ti p s n xu t mua v t tư, ti p t c chuy n cho qu n ñ c phân xư ng ñ s n xu t. ra s n ph m ñó. công ty, ñã xây d ng s n ñ nh m c ñơn giá lương Trên cơ s ñó, b ph n ñi u ñ l p Phi u xu t kho v t li u ñ ti n trên m t s n ph m. Phương pháp mà DN s d ng ñ tính ñ nh m c hành s n xu t s n ph m. D a vào phi u xu t kho, th kho s theo dõi ñơn giá lương trên m t s n ph m thư ng là cho s n xu t th sau ñó v m t s lư ng, còn k toán ghi vào s chi ti t v t tư theo dõi c v xem xét k t qu ñ ñưa ra ñ nh m c. Thông thư ng ñ nh m c v gi m t s lư ng và giá tr , sau khi ñ i chi u s sách v i th kho, k toán công ít thay ñ i mà ch thay ñ i v ñ nh m c giá trên m t gi công. l p B ng kê ghi Có c a các TK 1521, 1522, 1523, ñ ng th i l p B ng Phòng k ho ch s d ng k t qu ñ nh m c chi phí và k t qu d kê ghi n TK 621 và lên s chi ti t TK 621.T các b ng kê cu i toán v s lư ng s n ph m s n xu t ñ ñưa ra d toán v lư ng th i tháng k toán vào ch ng t ghi s TK 621. S t ng h p trên m i gian lao ñ ng.
 8. 15 16 ch ng t ghi s s ñư c ñăng ký trên s ñăng ký ch ng t ghi s và Đ xác ñ nh ñư c giá thành thì vi c xác ñ nh s lư ng s n ph m cu i quý lên s cái TK 621. d dang ph i qua công tác ki m kê và sau ñó là vi c ñánh giá s n b. K toán chi phí nhân công tr c ti p ph m d dang. Công th c tính s n ph m d dang như sau: Phòng k ho ch xây d ng ñơn giá lương cho m t ñơn v s n Chi phí s n xu t S n ph m d dang Đ nh m c NVL = x ph m hoàn thành tùy theo yêu c u k thu t mà xây d ng ñơn giá cho d dang cu i kỳ cu i kỳ chính m i lo i s n ph m là khác nhau. - Tính giá thành s n ph m Ti n lương c a công nhân s n xu t ñư c tính d a vào b ng ch m công ty k toán áp d ng phương pháp tính giá thành theo công trong m i t , các t trư ng s ch m công cho t ng công nhân. phương pháp tr c ti p, công th c như sau: Cu i tháng căn c vào s lư ng s n ph m sau khi ki m nghi m ñã T ng giá thành = CPSXDDĐK + CPSXPSTK - CPSXDDCK ñ t ñư c tiêu chu n và nh p kho, th ng kê phân xư ng tính ra qu s n ph m i lương c a phân xư ng, k toán d a vào b ng ch m công do t trư ng 2.2.4. T ch c h th ng báo cáo chi phí phân xư ng g i lên ñ tính ra ti n lương tr cho công nhân. 2.2.4.1. Báo cáo tình hình th c hi n chi phí NVLTT Trư ng h p công nhân s n xu t ngh theo ch ñ hay ngh do Báo cáo tình hình th c hi n chi phí NVLTT ñư c k toán l p ng ng s n xu t thì áp d ng hình th c lương th i gian. theo quý nh m so sánh s lư ng, nguyên v t li u s d ng th c t so Ngoài ra, CNSX còn ñư c hư ng các kho n ph c p trách v i k ho ch ñ có th ñánh giá ñư c tình hình th c hi n trong quý nhi m, ñ c h i, ti n ăn ca, l , t t… ñó ra sao, t ñó có bi n pháp ñi u ch nh cho các kỳ ti p. Các kho n trích theo lương c a CNSX bao g m BHXH, BHYT, B ng 2.16: Báo cáo tình hình th c hi n chi phí NVLTT Quý 2/2011 Chênh l ch KPCĐ, BHTN, t l trích là 30,5%, trong ñó tính vào chi phí c a DN Ch tiêu K ho ch Th c hi n Lư ng T l (%) là 22% và tr vào lương c a ngư i lao ñ ng là 8,5%. Chi phí c. K toán chi phí s n xu t chung NVLTT 9,450,000,000 9,675,943,589 225,943,589 2,4 Chi phí s n xu t chung c a Công ty bao g m nhi u kho n m c 2.2.4.2. Báo cáo tình hình th c hi n chi phí NCTT như chi phí nhân viên, chi phí v t li u, chi phí nhiên li u, chi phí cơm Báo cáo chi phí nhân công tr c ti p c a công ty ñư c l p vào ca, chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí ñi n cho s n xu t, chi phí s a cu i quý ñ ki m soát chi phí th c hi n so v i d toán, t ñó ñưa ra ch a nh t i phân xư ng, chi phí d ch v mua ngoài, chi phí khác nh ng nh n ñ nh v tình hình th c hi n và nh n xét vi c l p d toán b ng ti n… Đ nh kỳ t p h p toàn b các ch ng t có liên quan ñ n ñ làm cơ s ñ l p cho kỳ ti p theo. chi phí phát sinh v phòng k toán ñ làm cơ s h ch toán, sau ñó lên B ng 2.17: Báo cáo tình hình th c hi n chi phí NCTT Quý 2/2011 b ng t ng h p chi ti n m t, ti n g i ngân hàng ho c công n thanh Chênh l ch toán khách hàng ho c l p b ng kê ghi có TK liên quan. Đ n cu i Ch tiêu K ho ch Th c hi n T l tháng k toán trên cơ s b ng kê ghi có vào ch ng t ghi s , cu i quý Lư ng (%) vào s cái. Chi phí 2.2.3.2. K toán tính giá thành s n ph m NCTT 1,493,900,000 1,756,744,276 +262,844,276 18 - Đánh giá s n ph m d dang
 9. 17 18 2.2.4.3. Báo cáo tình hình th c hi n chi phí SXC hi u qu . M c dù ñ c ñi m s n xu t kinh doanh c a công ty tương Chi phí s n xu t chung bao g m nhi u n i dung như: chi phí ñ i ph c t p, kh i lư ng nghi p v kinh t phát sinh nhi u nhưng nhân viên phân xư ng, chi phí nhiên li u, chi phí công c d ng c , công ty ñã th c hi n trên ph n m m k toán ASIA cho t t c các ñơn chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí d ch v mua ngoài và chi phí b ng v . Đây là ph n m m ñư c v n d ng phù h p v i tình hình th c t ti n khác. Đ i v i chi phí này cu i quý công ty cũng l p báo cáo ñ c a công ty, có ñ c ñi m d hi u, d làm, minh b ch công khai, d so sánh vi c th c hi n so v i k ho ch như th nào ñ xem xét s ki m tra, ki m soát. Tuy nhiên, ph n m m k toán này còn m i m , bi n ñ ng c a chi phí này, t ñó ñưa ra nh n xét, ñánh giá và tìm chưa n ñ nh nên trong quá trình th c hi n v a làm v a b sung ñ hi u nguyên nhân. hìn chung, các báo cáo v tình hình th c hi n chi phù h p v i tình hình th c t c a toàn công ty. M t s ñơn v chưa phí NVLTT, Chi phí NCTT, chi phí SXC ch m i d ng l i vi c so ch ñ ng kh c ph c khi ph n m m b s c và chưa phát huy h t tác sánh s li u th c t so v i k ho ch chưa ñi sâu phân tích nguyên d ng chương trình ph n m m ñ cài ñ t. nhân bi n ñ ng c a t ng lo i chi phí này. - Th hai, v phân lo i chi phí: vi c phân lo i chi phí c a Công 2.2.4.4. Báo cáo tình hình th c hi n chi phí bán hàng và qu n lý ty chưa ñáp ng ñư c các yêu c u cung c p thông tin c a qu n tr n i doanh nghi p b , chưa phân lo i theo cách ng x chi phí thành bi n phí, ñ nh phí Chi phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p cũng tương t như chi ñ ph c v cho vi c cung c p thông tin cho KTQT. phí SXC, cu i m i quý công ty cũng l p báo cáo ñ so sánh vi c th c - Th ba, v công tác l p d toán chi phí: vi c l p d toán t i hi n so v i k ho ch như th nào ñ xem xét s bi n ñ ng c a chi phí Công ty ch y u d a vào s li u quá kh và khá t ng quát nên ch này, t ñó ñưa ra nh n xét, ñánh giá và tìm hi u nguyên nhân. Tuy mang tính ch t báo cáo, chưa giúp ñư c cho nhà qu n tr trong vi c nhiên, báo cáo này ñư c l p ch có th so sánh gi a chi phí th c t và phân tích ñưa ra nh ng quy t ñ nh k p th i khi c n thi t. Bên c nh k ho ch ch chưa phân tích ñư c nguyên nhân c a s bi n ñ ng chi ñó, công ty chưa phân tích các y u t liên quan trong quá trình xây phí. d ng k ho ch. Vi c phân tích ch d ng l i vi c so sánh gi a th c 2.3. Đánh giá th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i T ng công ty t v i k ho ch. Công ty chưa có b phân chuyên trách làm công tác c ph n y t Danameco phân tích nên các thông tin phân tích chưa có chi u sâu. Ngoài ra, Trên cơ s nghiên c u th c t KTQT chi phí t i công ty, tác gi công ty chưa l p d toán chi phí linh ho t ñ cung c p thông tin cho nh n th y Công ty ch y u t p trung vào công tác tính giá thành s n nhà qu n tr . ph m. Công ty ñã l p d toán chi phí, l p báo cáo b ph n và tính giá - Th tư, v h th ng thông tin báo cáo: liên quan ñ n v n ñ v thành s n ph m, ñã cung c p thông tin cho nhà qu n tr trong vi c t ng chi phí thì công ty ch l p các báo cáo ñơn thu n theo pháp truy n h p chi phí, ñánh giá tình hình th c hi n và xác ñ nh ñư c trách nhi m th ng nên chưa cung c p thông tin chính xác liên quan ñ n qu n tr c a các b ph n có liên quan. Tuy nhiên, công tác qu n tr chi phí còn b c doanh nghi p. H th ng báo cáo n i b c a công ty chưa th c hi n l m t s như c ñi m: ki m soát chi phí m t cách toàn di n cũng như vi c cung c p thông - Th nh t, v t ch c b máy k toán: Nhìn chung công tác k tin cho công tác ñánh giá trách nhi m c a các b ph n, cá nhân cho toán t i công ty ñư c th c hi n m t cách khoa h c, ñ i ngũ nhân viên nhà qu n tr c p cao. có trình ñ chuyên môn cao nên công tác qu n lý tài chính tương ñ i
 10. 19 20 - Th năm, v k toán t p h p chi phí và tính giá thành s n C th , nh ng v n ñ c n hoàn thi n ñ ph c v t t hơn yêu c u ph m: Doanh nghi p chưa nh n th c ñư c t m quan tr ng c a vi c qu n tr n i b c a công ty như sau : phân lo i chi phí nên vi c phân lo i chi phí theo y u t và theo kho n - Phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí. m c ñ t ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m. Trên - Hoàn thi n công tác l p d toán chi phí. phương di n k toán tài chính, cách phân lo i này s không tr giúp - Hoàn thi n vi c xác ñ nh giá phí theo phương pháp tr c ti p. Doanh nghi p x lý ñ nh phí s n xu t chung n u doanh nghi p ho t - Hoàn thi n báo cáo KTQT. ñ ng không h t công su t phân xư ng. Trên phương di n k toán - Hoàn thi n phân tích ñánh giá hi u qu và ki m soát chi phí. qu n tr , nó h n ch vi c v n d ng linh ho t các phương pháp tính giá - Hoàn thi n t ch c thông tin gi a k toán qu n tr v i các thành. phòng ban và các ñơn v tr c thu c. 3.2. M t s gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i t ng CHƯƠNG 3: CÁC GI I PHÁP NH M HOÀN THI N công ty c ph n y t Danameco K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I T NG CÔNG TY C 3.2.1. Phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí PH N Y T DANAMECO Vi c phân lo i chi theo cách ng x chi phí là m t trong nh ng 3.1. Căn c hoàn thi n KTQT chi phí t i công ty cách phân lo i cung c p nhi u thông tin h u ích cho nhà qu n tr ñưa V i s phát tri n không ng ng c a KTQT, vi c áp d ng phương ra nh ng quy t ñ nh trong ng n h n ho c dài h n. Phân lo i chi phí pháp k toán truy n th ng ngày càng t ra không phù h p và ñang theo cách ng x c a chi phí giúp cho nhà qu n lý trong vi c l p d g p nhi u nh ng b t c p. Đi u này nh hư ng r t l n ñ n vi c ra toán, ki m soát và ñánh giá hi u qu s d ng chi phí. Chính vì v y, quy t ñ nh c a nhà qu n tr nên ch n phương án này hay phương án ngoài cách phân lo i chi phí theo n i dung và theo ch c năng gi ng kia, nên ñ u tư vào s n ph m này hay s n ph m kia... Như v y, nhà như k toán tài chính, ñ có th v n d ng ñư c h th ng k toán qu n qu n tr c n m t phương pháp k toán m i khoa h c hơn ñ có th tr chi phí, c n phân lo i chi phí cách ng x c a chi phí. Theo cách ñáp ng ñư c các nhu c u c p thi t trên. phân lo i này, chi phí trong Công ty nên phân lo i thành bi n phí và Trong xu th c nh tranh hi n nay c a cơ ch th trư ng, các ñ nh phí doanh nghi p ph i tìm m i cách ñ tăng doanh s tiêu th s n ph m, Bi n phí bao g m: ñ m b o l i nhu n cao cho công ty và ñáp ng nhu c u c a khách - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p hàng. Do ñó, vi c ra quy t ñ nh kinh doanh m t cách ñúng ñ n, k p - Chi phí nhân công tr c ti p theo s n ph m th i r t quan tr ng. Đ th c hi n ñư c ñi u này thì thông tin KTQT - Bi n phí s n xu t chung chi phí s r t h u ích và có ý nghĩa quan tr ng giúp cho nhà qu n tr - Bi n phí bán hàng c a công ty ñưa ra nh ng quy t ñ nh ñ u tư và kinh doanh phù h p. Đ nh phí bao g m: Vi c hoàn thi n KTQT chi phí t i công ty xu t phát t các yêu c u - Đ nh phí s n xu t chung sau: - Đ nh phí bán hàng - Yêu c u c a n n kinh t th trư ng - Đ nh phí qu n lý doanh nghi p - Yêu c u n i t i c a công ty
 11. 21 22 3.2.2. L p d toán chi phí linh ho t B ng 3.8: Báo cáo d toán k t qu kinh doanh quý 2/2011 Theo tài li u d toán ñ nh phí và bi n phí năm 2011 và s n lư ng Kho n m c K ho ch Th c t Chênh l ch s n ph m năm 2011, tác gi xác ñ nh ñư c m c d toán bi n phí ñơn 1. Doanh thu 16,114,978,641 16,992,052,573 877,073,932 v c a chi phí NVLTT là 635,855ñ, chi phí NCTT là 100,519 và chi phí SXC là 4,538ñ. T ñó, tác gi l p d toán linh ho t cho t ng 2. Bi n phí 10,125,245,800 11,205,314,872 1,080,069,072 ssanr ph m ñ phân tích ñánh giá chính xác chi phí s n xu t khi có s 3. S dư ñ m phí 5,989,732,841 5,786,737,701 -202,995,140 bi n ñ ng s lư ng s n ph m s n xu t phát sinh trong kỳ. Như v y, 4. Đ nh phí 3,723,328,869 3,723,328,869 0 trên cơ s d toán chi phí linh ho t giúp Công ty có th xác ñ nh 5. LNTT 2,266,403,972 2,063,408,832 -202,995,140 ñư c nhanh chóng chi phí các tình hu ng khác nhau như s lư ng - Báo cáo b ph n: Lu n văn l p báo cáo theo báo cáo b s n ph m s n xu t gia tăng hay gi m xu ng. T ñó làm cơ s so sánh ph n theo t ng b ph n, báo cáo b ph n theo c p phân xư ng, báo v i chi phí th c t ñ m b o vi c phân tích tình hình th c hi n chi phí ñ cáo b ph n theo c p ñ s n xu t cho t ng lo i s n ph m. l p d toán chính xác hơn. 3.2.5. Hoàn thi n phân tích ñánh giá hi u qu và ki m soát chi phí 3.2.3. Hoàn thi n xác ñ nh giá phí 3.2.5.1. Phân tích bi n ñ ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p Hi n t i công ty ñang s d ng phương pháp xác ñ nh toàn b ñ B ng 3.13: B ng phân tích bi n ñ ng chi phí NVLTT tính giá thành. Phương pháp tính giá thành như hi n t i không ñáp Bông ép s não 1 x 7 x 2 l p VT (5c/g) Quý 2/2011 ng ñư c các nhu c u thông tin c a nhà qu n lý khi áp l c c nh tranh Tên v t li u Chi phí NVLTT nh hư ng c a các nhân t ngày càng gia tăng. Do ñó, tác gi cho r ng công ty cũng nên s d ng Q0T0P0 Q1T0P0 Q1T1P0 Q1T1P1 ∆CM(Q) ∆CM(T) ∆CM(P) T ng h p phương pháp tính giá thành theo phương pháp giá phí tr c ti p. V i G c hút nư c không d t 29,233 29,334 30,346 30,665 +101 +1,012 +320 +1,432 phương pháp này s giúp nhà qu n lý ñưa ra ñư c nh ng quy t ñ nh 40g/m2 (r , kinh doanh ng n h n, trong khi s d ng phương pháp tính giá toàn b tr ng) kh (kg) Ch Cotton bông s giúp nhà qu n tr có nh ng quy t ñ nh v m t chi n lư c. Vì v y, ép s não (xanh) 215,016 215,760 269,700 275,225 +744 +53,940 +5,525 +60,209 s d ng hai phương pháp này s giúp cho nhà qu n tr trong vi c ra (cu n) các quy t ñ nh ng n h n và dài h n, t ñó có các gi i pháp thích h p Gi y bìa c ng 5x7v (Bông ép 36,992 37,120 37,120 39,440 +128 0 +2,320 +2,448 hơn. s não) (cái) 3.2.4. Hoàn thi n báo cáo k toán qu n tr Nhãn bông ép s Báo cáo KTQT chi phí ñư c l p ra v i m c ñích ki m soát tình não 1x7x2l p 351,424 352,640 423,168 418,992 +1,216 +70,528 -4,176 +67,568 VT (5 cái) (cái) hình th c hi n d toán chi phí trong kỳ c a t ng b ph n trong ñơn Bao nylon PP v . Thông qua báo cáo kTQT chi phí nhà qu n tr s ñánh giá ñư c t 6,8x11 m ng 19,934 20,003 20,261 20,246 +69 +258 -15 +313 ti t ki m hay lãng phí t ng b ph n và t ñó ñ ra ñư c các bi n 3dem (kg) Bao nylon PP pháp ph n ñ u ti t ki m chi phí, tăng hi u qu SXKD. 6,8x11 dày 31,349 31,457 33,742 34,351 +108 +2,284 +610 +3,003 - Báo cáo d toán 5dem (kg) T ng 683,948 686,314 814,336 818,920 +2,367 +128,022 +4,584 +134,972
 12. 23 24 Qua b ng trên ta th y t ng chi phí NVLTT th c t tăng so v i k B ng 3.16: B ng phân tích bi n ñ ng chi phí SXC Quý 2/2011 ho ch là 134.972 ñ ng ñi u này là do m t s nguyên nhân sau: Chênh l ch - nh hư ng c a nhân t s lư ng s n ph m: S lư ng s n ph m Kho n m c K ho ch Th c t T l th c t cao hơn so v i k ho ch là 20 s n ph m ñã làm chi phí M c (%) NVLTT tăng lên 2.367 ñ ng. M c tăng chi phí này không có nghĩa là 1. Bi n phí s n xu t chung doanh nghi p ñã s d ng lãng phí chi phí NVLTT vì ñây là kho n - Bi n phí v t li u 2,750,000 2,915,138 165,138 6.01 bi n phí. - Bi n phí ñi n 57,495,000 58,383,519 888,519 1.55 - nh hư ng c a nhân t ñ nh m c tiêu hao NVL - Bi n phí nư c 7,200,000 7,499,623 299,623 4.16 - nh hư ng c a nhân t ñơn giá NVL 2. Đ nh phí SXC 3.2.5.2. Phân tích bi n ñ ng chi phí nhân công tr c ti p - Lương 440,500,000 451,842,050 11,342,050 2.57 B ng 3.15: B ng phân tích bi n ñ ng chi phí NCTT Bông ép s não 1 x 7 x 2 l p VT (5c/g) Quý 2/2011 - Công c d ng c 38,213,165 39,125,739 912,574 2.39 Chi phí NVLTT nh hư ng c a các nhân t - Kh u hao TSCĐ 349,692,661 349,692,661 0 0 Tên s n ph m Q0H0P0 Q1H0P0 Q1H1P0 Q1H1P1 ∆CTL(Q) ∆CTL(H) ∆CTL(P) T ng h p - D ch v mua ngoài 578,900 0 -578,900 -100 Bông ép s não 1 x 7 - Chi phí khác b ng ti n 316,135,914 329,818,148 13,682,234 4.33 2,288,880 2,296,800 2,552,000 2,552,000 7,920 255,200 0 263,120 x 2 l p VT (5c/g) T ng 1,165,440,796 1,173,393,735 7,952,939 0.68 Qua b ng 3.15 ta th y chi phí nhân công tr c ti p c a Bông ép s não 1 x 7 x 2 l p VT (5c/g) th c t tăng so v i k ho ch là 263.120 Qua b ng 3.16 ta th y, chi phí s n xu t trong quý 2 th c t tăng ñ ng do các nguyên nhân sau: so v i k ho ch là 7.952.939 ñ ng, tương ng v i t l tăng là 0,68% - nh hư ng c a nhân t s lư ng s n ph m: S lư ng s n ph m do các nguyên nhân sau: th c t tăng so v i k ho ch 20 s n ph m ñi u này ñã làm cho chi phí - Chi phí v t li u tăng so v i k ho ch là 165.138 ñ ng, NCTT tăng 7.920 ñ ng. tương ng v i t l tăng là 6,01% vì trong kỳ s lư ng s n ph m s n - nh hư ng c a nhân t ñ nh m c th i gian s n xu t 1 s n ph m xu t tăng mà ñây là kho n bi n phí nên tăng tương ng v i s lư ng - nh hư ng c a nhân t ñơn giá lương: Do ñơn giá lao ñ ng s n ph m. không ñ i so v i k ho ch, nên nhân t này không nh hư ng ñ n - Chi phí ñi n th c t tăng so v i k ho ch là 1,55% làm chi bi n ñ ng chi phí nhân công tr c ti p. phí SXC tăng tương ng 888.519 ñ ng. 3.2.5.3. Phân tích bi n ñ ng chi phí s n xu t chung - Chi phí nư c tăng 4,16% so v i k ho ch làm chi phí SXC tăng tương ng là 299.623 ñ ng. - Lương c a qu n lý phân xư ng tăng 2,57% so v i k ho ch làm cho chi phí SXC tăng tương ng là 11.342.050 ñ ng.
 13. 25 26 3.2.6. Hoàn thi n t ch c thông tin gi a k toán qu n tr v i các K T LU N phòng ban và các ñơn v tr c thu c 3.2.6.1. T ch c thông tin gi a k toán qu n tr v i các phòng ban K toán qu n tr là m t b ph n c a qu n lý kinh t nói - Phòng Tài chính k toán ph i h p v i các phòng khác và chung và tài chính nói chung, có nhi m v ghi chép thu th p thông các ñơn v tr c thu c ñ l p k k ho ch s n xu t kinh doanh, k tin, phân tích d li u, ñánh giá và ñ ra các quy t ñ nh ñúng ñ n ho ch tài chính, tham gia ñàm phán ký k t H p ñ ng kinh t và giao nh m giúp cho các doanh nghi p qu n lý và ñi u hành hi u qu ho t k ho ch tài chính hàng quý, năm cho các ñơn v tr c thu c. ñ ng s n xu t kinh doanh trong n n kinh t th trư ng, k toán qu n - Ph i h p v i phòng T ch c Hành chính tr th c s là m t công c c n thi t c a nh ng nhà qu n tr doanh - Ph i h p v i phòng K ho ch nghi p. Chính vì v y, lu n văn ñã nghiên c u và hoàn thi n KTQT - Ph i h p v i phòng k thu t chi phí t i T ng công ty C ph n Y t Danameco. Qua ñó, giúp b - Ph i h p v i phòng ñi u ñ l p k ho ch s n xu t. máy k toán k p th i x lý và cung c p thông tin cho vi c ra quy t - Ph i h p v i phòng Đ u tư ñ nh c a nhà qu n tr , h tr vi c nâng cao hi u qu ho t ñ ng qu n 3.2.6.2. T ch c thông tin gi a k toán qu n tr v i các ñơn v tr c lý t i công ty. thu c Qua th i gian nghiên c u, t ng h p và phân tích c v lý lu n cũng như th c ti n KTQT chi phí, lu n văn ñã th c hi n ñư c các m c tiêu cơ b n ñã ñ t ra: Th nh t, lu n văn ñã h th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n v KTQT chi phí, trong ñó ñã nêu ñư c b n ch t và vai trò c a KTQT chi phí, phân lo i chi phí và n i dung KTQT chi phí trong doanh nghi p, làm ti n ñ nghiên c u th c tr ng KTQT chi phí t i công ty. Th hai, lu n văn ñã nghiên c u th c tr ng KTQT chi phí t i Công ty v ñ c ñi m hình thành và phát tri n c a công ty, ñ c ñi m t ch c s n xu t qu n lý và ho t ñ ng c a công ty. Đ ng th i ñã ñưa ra nh ng nh n xét và ñánh giá khách quan v th c tr ng công tác KTQT chi phí t i công ty, t ñó hoàn thi n KTQT chi phí t i Công ty. Th ba, lu n văn ñã phân tích căn c hoàn thi n KTQT chi phí t i công ty và ñưa ra m t s gi i pháp hoàn thi n KTQT chi phí t i Công ty.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2