intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
72
lượt xem
10
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHTM; phân tích, đánh giá thực trạng trong công tác thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

B GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> I H C À N NG<br /> <br /> NGUY N H U HOÀNG ANH<br /> <br /> HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M NH TÀI<br /> S NB O<br /> M TRONG CHO VAY KHÁCH<br /> HÀNG DOANH NGHI P T I CHI NHÁNH<br /> NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N<br /> NÔNG THÔN QU N NGŨ HÀNH SƠN –<br /> THÀNH PH<br /> À N NG<br /> Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng<br /> Mã s : 60.34.02.01<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> à N ng - Năm 2016<br /> <br /> Công trình ư c hoàn thành t i<br /> I H C À N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. H<br /> <br /> H U TI N<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS.TS Nguy n Hòa Nhân<br /> Ph n bi n 2: TS.Nguy n H u Dũng.<br /> <br /> Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p Th c sĩ Tài chính ngân hàng h p t i<br /> i h c à<br /> N ng vào ngày 27 tháng 8 năm 2016.<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng<br /> Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> 1. Tính c p thi t c a<br /> <br /> U<br /> tài<br /> <br /> Kinh t th gi i d báo trong năm 2016 v n còn nhi u b t n,<br /> Vi t Nam l m phát ã gi m song v n<br /> b t<br /> <br /> ng<br /> <br /> m c cao, th trư ng<br /> <br /> ng s n óng băng nay ã có d u hi u nóng tr l i, tuy nhiên<br /> <br /> kh năng ph c h i còn ch m, tình hình s n xu t kinh doanh c a các<br /> doanh nghi p nh và v a v n còn nhi u khó khăn. Và các ngân hàng<br /> thương m i cũng không n m ngoài quy lu t chung ó, c nh tranh<br /> gi a các ngân hàng ngày càng kh c li t và r i ro cũng ngày càng<br /> tăng.<br /> ph i<br /> <br /> c bi t, ho t<br /> <br /> ng cho vay c a ngân hàng thương m i luôn<br /> <br /> i m t v i nhi u r i ro. Vì v y<br /> <br /> cho vay và<br /> <br /> gi m thi u ư c r i ro trong<br /> <br /> khách hàng có trách nhi m hơn trong vi c tr n thì<br /> <br /> công tác th m<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> m ư c các ngân hàng thương m i<br /> <br /> c bi t quan tâm<br /> T i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông<br /> thôn Qu n Ngũ Hành Sơn<br /> <br /> à N ng ã có nh ng nghiên c u v v n<br /> <br /> này nhưng th c ti n cho th y còn có nh ng h n ch trong chính<br /> sách th m<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh<br /> <br /> nghi p.T th c ti n ó, tôi ã l a ch n<br /> th m<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> tài “Hoàn thi n công tác<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh<br /> <br /> nghi p t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông<br /> thôn Qu n Ngũ Hành Sơn<br /> <br /> à N ng” làm<br /> <br /> tài lu n văn th c sĩ<br /> <br /> c a mình<br /> 2. M c tiêu nghiên c u<br /> - H th ng hóa lý lu n cơ b n v công tác th m<br /> b o<br /> <br /> nh tài s n<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh nghi p c a NHTM.<br /> - Phân tích, ánh giá th c tr ng trong công tác th m<br /> <br /> nh tài<br /> <br /> 2<br /> s nb o<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh nghi p t i Chi nhánh<br /> <br /> Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Qu n Ngũ Hành<br /> Sơn à N ng.<br /> -<br /> <br /> xu t gi i pháp góp ph n hoàn thi n công tác th m<br /> <br /> s nb o<br /> <br /> nh tài<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh nghi p t i Chi nhánh.<br /> <br /> 3. Câu h i nghiên c u<br /> - N i dung cơ b n c a công tác th m<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> m<br /> <br /> trong cho khách hàng doanh nghi p c a NHTM bao g m nh ng v n<br /> gì ?<br /> - Th c tr ng công tác th m<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> m trong cho vay<br /> <br /> khách hàng doanh nghi p c a Chi nhánh trong giai o n 2013-2015<br /> như th nào? Có nh ng thành công và h n ch nào?<br /> - Chi nhánh c n ph i làm gì<br /> tài s n b o<br /> 4.<br /> -<br /> <br /> hoàn thi n công tác th m<br /> <br /> nh<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh nghi p?<br /> i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> i tư ng nghiên c u: Lu n văn nghiên c u lý lu n và th c<br /> <br /> ti n v công tác th m<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng<br /> <br /> doanh nghi p t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n<br /> nông thôn Qu n Ngũ Hành Sơn à N ng.<br /> - Ph m vi nghiên c u:<br /> • V n i dung: Công tác th m<br /> s nb o<br /> <br /> nh l n<br /> <br /> u và tái th m<br /> <br /> nh tài<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh nghi p t i Chi nhánh.<br /> <br /> • V không gian: Nghiên c u t i Chi nhánh Ngân hàng Nông<br /> nghi p và Phát tri n nông thôn Qu n Ngũ Hành Sơn à N ng.<br /> • V th i gian: Nghiên c u th c tr ng trong 3 năm, t năm<br /> 2013<br /> <br /> n năm 2015.<br /> 5. Phương pháp nghiên c u<br /> th c hi n ư c m c tiêu nghiên c u trên, lu n văn s<br /> <br /> 3<br /> d ng các phương pháp nghiên c u: phương pháp th ng kê mô t ,<br /> phương pháp t ng h p và phân tích, phương pháp so sánh, phương<br /> pháp l ch s : xem xét công tác th m<br /> <br /> nh TSB<br /> <br /> trong quá kh , hi n<br /> <br /> t i, so sánh, t ng h p, … k t h p gi a lý lu n và th c ti n và các<br /> phương pháp khác.<br /> 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a<br /> <br /> tài<br /> <br /> - H th ng hóa các lý lu n cơ b n liên quan<br /> nh tài s n b o<br /> -<br /> <br /> n công tác th m<br /> <br /> m trong cho vay doanh nghi p c a NHTM.<br /> <br /> ánh giá th c tr ng công tác th m<br /> <br /> phân tích các nhân t<br /> <br /> nh hư ng<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> n công tác th m<br /> <br /> m,<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> m trong cho vay doanh nghi p t i Chi nhánh Ngân hàng Nông<br /> nghi p và Phát tri n nông thôn Qu n Ngũ Hành Sơn à N ng.<br /> -<br /> <br /> xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n công tác th m<br /> <br /> tài s n b o<br /> <br /> nh<br /> <br /> m trong cho vay doanh nghi p t i Chi nhánh<br /> <br /> 7. B c c<br /> <br /> tài<br /> <br /> Ngoài ph n m<br /> <br /> u và k t lu n, lu n văn bao g m 3 chương:<br /> <br /> Chương 1: Cơ s lý lu n v công tác th m<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh nghi p c a NHTM<br /> Chương 2: Th c tr ng công tác th m<br /> <br /> nh tài s n b o<br /> <br /> m<br /> <br /> trong cho vay khách hàng doanh nghi p t i Chi nhánh Ngân hàng<br /> Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Qu n Ngũ Hành Sơn à N ng<br /> Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n công tác th m<br /> b o<br /> <br /> nh tài s n<br /> <br /> m trong cho vay khách hàng doanh nghi p t i Agribank chi<br /> <br /> nhánh Qu n Ngũ Hành Sơn à N ng<br /> 8. T ng quan tài li u nghiên c u<br /> Qua tìm ki m tài li u trên trang thư vi n lu n văn, trong trung<br /> tâm h c li u<br /> <br /> ih c<br /> <br /> lu n văn cao h c sau:<br /> <br /> à N ng, lu n văn này ã tham kh o m t s<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2