intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

39
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Hê ̣thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý rủi ro TDXK của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN<br /> DỤNG XUẤT KHẨU CỦ A NHÀ NƢỚC TẠI NHPTError! Bookmark not defined.<br /> 1.1 Khái niệm và hoạt động cơ bản của ngân hàng phát triểnError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Khái niệm .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Hoạt đô ̣ng cơ bản của Ngân hàng Phát triể n ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 Tín dụng xuất khẩu của Nhà nƣớc tại NHPT và rủi ro tín dụng xuất<br /> khẩu ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1 Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại NHPT .... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2 Rủi ro tín dụng xuất khẩu .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu của Nhà nƣớc tại NHPTError! Bookmark not defined<br /> 1.3.1 Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.3 Nội dung quản lý rủi ro TDXK ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro TDXK .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu tại một số ngân hàngError! Bookmark n<br /> <br /> 1.4.1 Quản lý rủi ro tín du ̣ng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Error! Bookmark not def<br /> 1.4.2 Quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn<br /> Quốc ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.3 Quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung<br /> Quốc ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.4 Bài học kinh nghiệm đối với NHPT Việt Nam . Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG XUẤT<br /> KHẨU TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMError! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Giới thiệu ngân hàng Phát triển Việt Nam .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1 Sự ra đời của Ngân hàng Phát triể n Việt Nam .. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2 Mô hình tổ chức và một số hoạt động chính của NHPTVNError! Bookmark not defined<br /> 2.1.3 Đặc điểm của Ngân hàng Phát triển Việt Nam . Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Kết quả thực hiện hoạt động TDXK tại NHPTVN giai đoạn 2006 – tháng<br /> 6/2010 ............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.2.1 Kết quả thực hiện .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Tình hình nợ quá hạn TDXK ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Thực trạng quản lý rủi ro TDXK tại NHPT Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro TDXK Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Chính sách và quy trình TDXK tại NHPTVN . Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3 Chấm điểm, xếp hạng nội bộ khách hàng vay vốn TDXKError! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4 Phân loại nợ và trích lập rủi ro ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.5. Kiểm tra, kiểm soát TDXK .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.6 Xử lý rủi ro ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Đánh giá quản lý rủi ro TDXK tại NHPT Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Những kết quả đạt được trong quản lý rủi ro TDXK tại NHPTVNError! Bookmark not<br /> <br /> 2.4.2. Hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu và nguyên nhânError! Bookmark not d<br /> <br /> CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN<br /> DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NHPTVN ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hƣớng hoạt động TDXK của NHPT Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Định hướng hoạt động NHPTVN đến năm 2015Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng hoạt động TDXK tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến<br /> năm 2015 .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro TDXK tại NHPT Việt NamError! Bookmark not d<br /> 3.2.1 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý rủi ro .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy trin<br /> ̀ h tin<br /> ́ du ̣ngError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro TDXK ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5 Xây dựng hệ thống xếp hạng nội bộ ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6 Phân loại nợ vay , trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro phù hợp với quy<br /> định Nhà nước ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7. Xây dựng hê ̣ thố ng quản tri thông<br /> tin khách hàng và hiện đại hoá công<br /> ̣<br /> nghệ thông tin ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8 Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng về năng lực chuyên môn và đạo đức<br /> nghề nghiệp ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có liên quanError! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÓM TÁT LUẬN VĂN<br /> Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước là một loại hình tín dụng trong hệ<br /> thống tín dụng của nền kinh tế quốc dân, giữa một bên là Ngân hàng Phát<br /> triể n Viê ̣t Nam - đại diện cho Chính phủ và một bên là các tổ chức kinh tế.<br /> Ngân hàng phát triển Việt Nam là tổ chức tín dụng được thành lập để thực<br /> hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà<br /> nước. Trong những năm qua, hoạt động TDXK của Nhà nước tại NHPTVN<br /> đã đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, chuyển<br /> dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng của Nhà<br /> nước. Bên cạnh những kết quả đó , NHPTVN đang gặp nhiều rủi ro trong<br /> hoạt động TDXK như một số khoản cho vay không có hiệu quả<br /> , khách<br /> hàng không hoàn trả hoặc không có khả năng hoàn trả gốc, lãi đúng hạn mà<br /> biểu hiện rõ rệt nhất là tình trạng nợ quá hạn có xu hướng gia tăng… cho<br /> thấ y công tác quản lý rủi ro TDXK của Nhà nước ta ̣i NHPTVN còn<br /> <br /> nhiề u<br /> <br /> mă ̣t tồ n ta ̣i.<br /> Vì vậy, đề tài nghiên cứu: “Quản lý rủi ro tín dụng xuất khẩu tại<br /> Ngân hàng Phát triển Việt Nam” được lựa chọn là hết sức cần thiết.<br /> Mục đích nghiên cứu:<br /> - Hê ̣ thố ng hóa những vấ n đề lý luận về quản lý rủi ro TDXK của<br /> Nhà nước tại Ngân hàng phát triển.<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro Tín dụng xuất khẩu<br /> của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.<br /> - Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi<br /> ro Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam<br /> thời gian tới.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quản lý<br /> rủi ro TDXK của Nhà nước tại NHPTVN.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng xuất khẩu và q uản lý rủi<br /> ro tín dụng xuất khẩu tại NHPTVN trong thời gian 2006 – tháng 6/2010.<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƢƠNG I<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO<br /> TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƢỚC TẠI NHPT<br /> 1.1 Khái niệm và hoạt động cơ bản của Ngân hàng phát triển<br /> Ngân hàng Phát triể n (NHPT) thực chấ t là mô ̣t tổ chức tín du ̣ng mà<br /> hoạt động chủ yếu là tài trợ có hiệu quả cho các chương trình phát triển<br /> kinh tế do Chính phủ hoa ̣ch đinh<br /> ̣ , nói cách khác NHPT là một kênh hỗ trợ<br /> của Nhà nước thông qua chính sách tài trợ ưu đaĩ .<br /> Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Phát triển bao gồm:<br /> a) Huy động và quản lý vốn: thông qua các hình thức như huy đồ ng<br /> tiề n gửi , phát hành trái phiếu Chính phủ , huy đô ̣ng từ các quỹ của Nhà<br /> nước, các khoản tài trợ cuả các tổ chức khác...<br /> b) Sử dụng vốn: NHPT sử dụng nguồn vốn để thực hiện các hoạt động<br /> tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển, dự án xuất khẩu hoặc hợp đồng xuất<br /> khẩu theo đối tượng mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong từng thời kỳ.<br /> c) Các hoạt động khác: NHPT cung cấ p các dich<br /> ̣ vu ̣ bảo lañ h , tư vấ n<br /> đầ u tư, thanh toán...<br /> 1.2 Tín dụng xuất khẩu của Nhà nƣớc tại NHPT và rủi ro Tín dụng xuất<br /> khẩ u<br /> 1.2.1 Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại NHPT<br /> Tín dụng Nhà nước là quan hệ tín dụng, mà trong đó Nhà nước là<br /> người đi vay để đảm bảo các khoản chi tiêu của Ngân sách Nhà nước, đồng<br /> thời là người cho vay để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình trong<br /> quản lý kinh tế - xã hội và phát triển quan hệ đối ngoại.<br /> Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước là hình thức tài trợ trực tiế p về<br /> mặt tài chính để Chính phủ đáp ứng vốn cho ngành hàng xuất khẩu then<br /> chốt, thị trường xuất khẩu chiến lược hay tiềm năng có khả năng đem lại<br /> kim ngạch xuất khẩu lớn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằ m thực<br /> <br /> 4<br /> <br /> hiê ̣n mục tiêu kinh tế – xã hội của Nhà nước.<br /> Tùy từng quốc gia , thời điể m và thực lực của nề n kinh tế<br /> <br /> , Chính<br /> <br /> phủ các nước đưa ra các chính sách tín dụng xuất khẩu khác nhau. Mục tiêu<br /> chủ yếu của chính sách tín dụng xuất khẩu của Nhà nước là thúc đẩy tăng<br /> trưởng xuất khẩu theo định hướng mà Chính phủ đề ra như tập trung xuất<br /> khẩu mô ̣t số mă ̣t hàng có ý nghiã quan tro ̣ng trong viê ̣c khai thác tiề m<br /> năng, thế ma ̣nh của quốc gia , tìm kiếm, mở rô ̣ng thi ̣trường , sử du ̣ng phầ n<br /> lớn nguyên vâ ̣t liê ̣u trong nước thuô ̣c diê ̣n đ ược khuyến khích xuất khẩu ;<br /> Qua đó thúc đẩ y tăng trưởng kim nga ̣ch xuấ t khẩ u cả nước<br /> <br /> , cải thiện cán<br /> <br /> cân thương ma ̣i, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sở dĩ Chính phủ sử<br /> dụng tín dụng xuất khẩu của Nhà nước như một công cu ̣ đắc lực quan tro ̣ng<br /> trong khuyến khích xuất khẩu bởi những ưu điểm sau: Tính đa dạng linh<br /> hoạt các hình thức tài trợ, tránh xung đột lợi ích giữa các quốc gia, tạo sân<br /> chơi bình đẳng trong cạnh tranh dẫn đến phát huy tối đa các nguồn lực của<br /> xã hội cho xuất khẩu; Khuyến khích các mặt hàng xuất khẩu chiến lược,<br /> then chốt; Chia sẻ và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.<br /> Do tín dụng ưu đãi của Nhà nước được thực hiện qua một cơ quan của<br /> Chính phủ phục vụ những mục tiêu nhất định nên gặp phải những hạn chế<br /> về đối tượng, mức độ cũng như các hình thức ưu đãi do phải chịu sự ràng<br /> buộc điều tiết của các quy tắc quốc tế.<br /> - Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước có các đặc trưng như không vì<br /> mục đích lợi nhuận; đối tượng được chọn lọc và hạn chế; cơ chế cho vay<br /> vốn ưu đãi hơn hình thức cho vay thông thường: ưu đãi về lãi suất; ưu đãi<br /> về thời hạn vay vốn, ưu đãi về đảm bảo tiền vay.<br /> 1.2.2 Rủi ro tín dụng xuất khẩu<br /> Với phạm vi nghiên cứu là hoạt động TDXK của Nhà nước ta ̣i<br /> NHPT, thì khái niệm rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất do người vay (nhà<br /> xuất khẩu) không thực hiện, hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ<br /> của mình theo điều khoản đã cam kết với NHPT. Rủi ro xảy ra khi người<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2