Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính: Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng phát triển Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

19
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính "Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng phát triển Việt Nam" có mục tiêu về những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng phát triển. Phân tích , đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam. Đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính: Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng phát triển Việt Nam

 1. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete TR NG I H C KINH T QU C DÂN š&› inh Nguy n An Kh ng ng c ng huy ng v n i ngân hàng phát tri n vi t nam Chuyên ngành: Tài chính, L u thông ti n t và tín d ng Tóm t t lu n v n th c s Hà N i - 2007
 2. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 1 U 1. Tính c p thi t c a tài Th i gian qua, Vi t Nam ã t c nh ng thành t u áng k trong s nghi p công nghi p hoá - hi n i hoá và a n n kinh t h i nh p qu c t . t trong nh ng y u t góp ph n làm nên s thành công ó, chính là hi u qu kinh t c a các d án u t phát tri n mang l i. Hi n nay, nhu c u v n tài tr cho các d án u t phát tri n là r t l n và ngày càng gia t ng. ây là òi h i i v i các t ch c trung gian tài chính mà c bi t là Ngân hàng phát tri n Vi t Nam - t ch c tài chính phát tri n a Nhà n c, ph i th hi n nhi m v , phát huy vai trò c a mình m t cách tích c c và hi u qu h n n a. Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (VDB) c thành l p trên c s t ch c l i H th ng Qu h tr phát tri n (DAF), v i nhi m v : “Th c hi n ti p nh n, huy ng, qu n lý u hành, s d ng v n, nh m khai thác t i a các ngu n v n cho tín d ng u t phát tri n và tín d ng xu t kh u c a Nhà c”. V i trách nhi m là Ngân hàng phát tri n, Ngân hàng phát tri n Vi t Nam c n th c hi n t t nhi m v c a mình áp ng nhu c u v n cho ut phát tri n. Song, trên th c t , l ng v n mà Ngân hàng huy ng c còn n ch , ch a áp ng nhu c u v n c a khách hàng và n n kinh t . Trong b i c nh ó, tài ng c ng huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam c l a ch n nghiên c u th c hi n lu n v n th c s , nh m tìm hi u sâu ho t ng huy ng v n, óng góp ý ki n vào l nh v c này, ng th i ph c v công vi c t i h th ng Ngân hàng phát tri n Vi t Nam. 2. M c ích nghiên c u - Nghiên c u nh ng v n lý lu n c b n v huy ng v n c a Ngân hàng phát tri n. - Phân tích, ánh giá th c tr ng huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam.
 3. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 2 - xu t các gi i pháp nh m t ng c ng huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam. 3. it ng và ph m vi nghiên c u - i t ng nghiên c u: Nghiên c u huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n. - Ph m vi nghiên c u: Huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam, trong th i gian t n m 2004 - 2006. 4. Ph ng pháp nghiên c u Trên c s ph ng pháp lu n c a Ch ngh a duy v t bi n ch ng và Ch ngh a duy v t l ch s , các ph ng pháp c s d ng trong quá trình nghiên u là: ph ng pháp thu th p, th ng kê, t ng h p s li u, so sánh và phân tích kinh t . 5. Nh ng óng góp c a Lu n v n - H th ng hoá nh ng v n c b n v huy ng v n c a Ngân hàng phát tri n. - Phân tích th c tr ng huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam, ó tìm ra nh ng m m nh, m y u và nguyên nhân h n ch trong huy ng v n t i Ngân hàng này. - xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng huy ng v n cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam trong th i gian t i. 6. K t c u c a Lu n v n Tên Lu n v n: “ ng c ng huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam.” Ngoài ph n m u và k t lu n, lu n v n k t c u theo 3 ch ng: Ch ng 1: Huy ng v n c a Ngân hàng phát tri n - Nh ng v n lý lu n c b n. Ch ng 2: Th c tr ng huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam giai n 2004 - 2006. Ch ng 3: Gi i pháp t ng c ng huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam..
 4. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 3 CH NG 1: HUY NG V N C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N - NH NG V N LÝ LU N C B N 1.1 T ng quan v Ngân hàng phát tri n 1.1.1 Khái ni m và c m c a Ngân hàng phát tri n 1.1.1.1 Khái ni m Ngân hàng phát tri n c ng v y, Ngân hàng phát tri n c xem là m t t ch c tài chính phát tri n. Ngân hàng phát tri n th c hi n các chính sách kinh t , c bi t là chính sách tín d ng u t phát tri n và chính sách tín d ng xu t kh u thông qua các kho n cho vay tài tr cho các d án phát tri n, góp ph n n nh n n kinh t . 1.1.1.2 c m Ngân hàng phát tri n là m t ngân hàng, m t t ch c tài chính phát tri n. Th nên, ngân hàng phát tri n có y nh ng c m c a m t ngân hàng, m t t ch c tài chính thông th ng. Vì th , m b o ph c v t t nh t các chính sách phát tri n kinh t xã h i, ho t ng c a ngân hàng phát tri n u tiên h ng vào 3 l nh v c c b n: - Thúc y s phát tri n b n v ng gi a các vùng, trên c s ph i h p i chính quy n các a ph ng, các doanh nghi p l n t i a ph ng và các ch c phát tri n c a các vùng khác. - m b o môi tr ng và nâng cao ch t l ng cu c s ng cho ng i dân, góp ph n gi m nh h u qu c a thiên tai, h n ch hi u ng nhà kính, m b o phúc l i xã h i. - Khuy n khích phát tri n nh ng ngành công ngh m i, thông qua vi c tr các liên doanh, các doanh nghi p có quy mô v a và nh có th m nh công ngh . 1.1.2 Ho t ng c b n c a ngân hàng phát tri n
 5. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 4 i nhi m v và m c tiêu ch y u là góp ph n th c hi n t t chính sách u t phát tri n kinh t xã h i, ho t ng c b n c a ngân hàng phát tri n là huy ng v n và s d ng v n. Trong ó ho t ng huy ng v n c c bi t quan tâm và là n i dung chính c c p trong luân v n: 1.1.2.1. Huy ng v n Huy ng v n ã tr thành ho t ng ch y u c a ngân hàng t lâu. 1.1.2.2. S d ng v n Ngân hàng phát tri n th c hi n ch c n ng, nhi m v và m c tiêu thông qua vi c s d ng v n, m t s ho t ng s d ng v n t i ngân hàng phát tri n m có: * Ho t ng cho vay tài tr thúc y trong n c * Ho t ng cho vay tài tr doanh nghi p nh và v a * Ho t ng tín d ng tài tr xu t kh u - Tài tr xu t kh u - Tài tr d án qu c t * Ho t ng h p tác tài chính và h tr phát tri n v i các n c ang phát tri n - Vi n tr , cho vay ODA u ãi và các kho n vay phát tri n - Kho n vay thúc y phát tri n 1.2 Huy ng v n c a Ngân hàng phát tri n 1.2.1 M c tiêu huy ng v n Là m t ph m trù tài chính, v n c quan ni m nh kh i l ng giá tr o l p và a vào kinh doanh nh m m c ích sinh l i. 1.2.2 Các hình th c huy ng v n 1.2.2.1 Huy ng v n ch s h u - Huy ng v n b sung trong quá trình ho t ng
 6. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 5 - Huy ng v n t các Qu - Huy ng v n vi n tr và ngu n v n vay u ãi dài h n 1.2.2.2 Huy ng n - Huy ng ti n g i - i vay - Phát hành trái phi u (huy ng trên th tr ng v n) - Huy ng n khác 1.2.3 Các tiêu chí ph n ánh k t qu huy ng v n 1.2.3.1 Tiêu chí nh tính * Kh i l ng v n huy ng *T c t ng tr ng c a ngu n v n huy ng * C c u v n huy ng 1.2.3.2 Tiêu chí nh l ng 1) T tr ng t ng lo i v n 2) nn /v n 3) Lãi su t huy ng bình quân 4) Chênh l ch lãi su t 1.3 Các nhân t nh h ng n huy ng v n c a Ngân hàng phát tri n 1.3.1 Nhân t thu c v Ngân hàng phát tri n 1.3.1.1 Hi u qu ho t ng tín d ng, ut 1.3.1.2 Hình th c huy ng v n 1.3.1.3 Uy tín và m ng l i Chi nhánh - Uy tín ngân hàng - M ng l i chi nhánh 1.3.1.4 Trình c a cán b Ngân hàng
 7. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 6 1.3.2 Nhân t bên ngoài 1.3.2.1 Chính sách tín d ng c a Nhà n c 1.3.2.2 Tâm lý c a xã h i 1.3.2.3 C nh tranh trong huy ng v n gi a các Ngân hàng C nh tranh b ng lãi su t nh tranh b ng khuy n m i nh tranh m r ng m ng l i CH NG 2: TH C TR NG HUY NG V N I NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM GIAI N 2004 - 2006 2.1 Khái quát v Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n 2.1.2 C c u t ch c và m ng l i chi nhánh C c u t ch c M ng l i Chi nhánh 2.1.3 K t qu ho t ng c a Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 2.2 Th c tr ng huy ng v n t i ngân hàng phát tri n Vi t Nam 2.2.1 Th c tr ng huy ng v n ch s h u 2.2.2 Th c tr ng huy ng v n n 2.2.3 Phân tích ho t ng huy ng v n 2.2.3.1 Phân tích ho t ng huy ng v n ch s h u 2.2.3.2 Phân tích ho t ng huy ng v n n 2.3 ánh giá th c tr ng huy ng v n t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 2.3.1 K t qu t c
 8. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 7 2.3.2 H n ch và nguyên nhân 2.3.2.1 H n ch 2.3.2.2 Nguyên nhân Nguyên nhân t phía VDB: Th nh t, ph ng th c huy ng v n c a VDB ch a a d ng, ch a th t g n v i th tr ng. Th hai, tính thanh kho n c a trái phi u do VDB phát hành còn th p; Th ba, VDB ch a chú tr ng n nhi u v v n nghiên c u th tr ng và Marketing ngân hàng. Th t , m ng l i Chi nhánh và c s v t ch t - công ngh . Th n m, i ng cán b viên ch c c a VDB ch a theo k p s a d ng a th tr ng và ch a thích ng v i môi tr ng c nh tranh. - nh h ng t phía Chính ph và vi c th c hi n chính sách: - nh h ng t th tr ng tài chính: CH NG 3: GI I PHÁP T NG C NG HUY NG V N I NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM 3.1 nh h ng phát tri n c a VDB trong th i gian t i 3.1.1 C h i & thách th c c a VDB trong u ki n h i nh p kinh t qu c t 3.1.1.1 Nh ng c h i 3.1.1.2 Nh ng thách th c 3.1.2 nh h ng phát tri n 3.1.2.1 nh h ng phát tri n ho t ng n 2020 3.1.2.2 Chi n l c phát tri n ho t ng c a VDB giai n 2007 - 2010
 9. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 8 - M c tiêu chi n l c c a VDB giai n 2007 - 2010: c tiêu chung c tiêu t ng quát n n m 2010, VDB ph i tr thành m t ngân hàng chuyên nghi p c a Chính ph trong l nh v c u t phát tri n và xu t kh u; máy tinh g n và hi u qu ; n ng l c qu n lý tiên ti n trên n n t ng công ngh hi n i; tình hình tài chính lành m nh, công khai minh b ch; h ng t i th tr ng và h i nh p qu c t . c tiêu c th - T ng s v n cung ng cho n n kinh t giai n 2007 - 2010 kho ng 170.000 t ng, t ng tr ng 50% so v i giai n 2001 - 2005. - T ng s v n huy ng trong n c (ch a tính s thu n ) giai n 2007 - 2010 kho ng 123.000 t ng, trong ó: + V n k h n 3 - 5 n m chi m t i thi u 25% t ng s v n huy ng. + V n k h n trên 5 n m chi m t i thi u 52% t ng s v n huy ng. - T l n quá h n / t ng d n n n m 2010: d i 5%. - T l an toàn v n n n m 2010: t yêu c u theo chu n m c qu c t (không d i 8%). - Gi i pháp chi n l c giai n 2007 - 2010: * y m nh huy ng v n y m nh huy ng v n qua hình th c phát hành trái phi u Huy ng v n g n li n v i vi c cung c p d ch v thanh toán
 10. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 9 Qu n lý t p trung và th c hi n kinh doanh ngu n v n Hình thành t ch c kinh doanh v n G n huy ng v n v i hi u qu ho t ng c a VDB * Xây d ng h th ng giám sát và qu n tr r i ro phù h p v i chu n c qu c t , g m có: - Xác nh h n m c v n vay m b o kh n ng thanh toán c a VDB. - Thông tin phòng ng a r i ro tín d ng. - Nâng cao n ng l c công tác th m nh. - Qu n lý sát sao các kho n n vay. - Nâng cao ch t l ng công tác qu n lý và x lý r i ro tín d ng iv i các kho n n có v n trong thanh toán. * T ng c ng qu n lý tài chính k toán, thanh toán: - Qu n lý tài chính - Tri n khai thanh toán trong n c. - T ng b c tri n khai thanh toán qu c t . - Tái c c u n . - y m nh ho t ng thu hút v n u thác và cho vay l i v n ODA. * T ng b c tri n khai các nghi p v m i trong h tr xu t kh u * T ng c ng h p tác v i các B , ngành và c quan bên ngoài. * Hi n i hoá trên c s ng d ng công ngh thông tin. * ào t o và nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c. * Ki n toàn t ch c b máy tinh g n và ti t ki m chi phí. 3.2 Các gi i pháp t ng c ng huy ng v n t i VDB 3.2.1 Các gi i pháp ch y u
 11. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 10 3.2.1.1 a d ng hoá các hình th c huy ng v n 3.2.1.2 Nâng cao ch t l ng công tác phát hành trái phi u 3.2.1.4 M r ng m ng l i chi nhánh và c i ti n - i m i công ngh ngân hàng 3.2.1.5 ào t o và nâng cao ch t l ng cán b 3.2.2 Các gi i pháp h tr 3.2.2.1 Nâng cao n ng l c tài chính 3.2.2.2 Th c hi n m t s ho t ng h p d n 3.3 Ki n ngh 3.3.1 Ki n ngh v i Chính Ph * Hoàn thi n môi tr ng pháp lý cho ho t ng ngân hàng phù h p v i thông l và chu n m c qu c t , * T o môi tr ng kinh t v mô n nh * y m nh s phát tri n th tr ng trái phi u * n nh ngu n v n cho VDB * T o ra c ch chính sách rõ ràng, minh b ch cho ho t ng cho vay a VDB. 3.3.2 Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà n c và các B ngành liên quan * Ki n ngh v i NHNN - NHNN u hành chính sách ti n t theo h ng: nâng cao n ng l c, vai trò hi u qu và linh ho t theo sát tín hi u th tr ng; ph i h p ch t ch v i các chính sách v mô khác, t o u ki n và thúc y phát tri n các th tr ng ti n nh th tr ng liên ngân hàng, th tr ng ch ng khoán, th tr ng u th u tín phi u và c bi t là th tr ng trái phi u nh m t c m c tiêu n nh ti n t , ki m soát l m phát m c th p v a m b o tính lành m nh và s c nh tranh c a các ngân hàng Vi t Nam trong quá trình h i nh p, v a góp ph n n nh kinh t v mô và nâng cao kh n ng c nh tranh c a n n kinh t . Quan tr ng nh t là ph i y nhanh quá trình i m i hoàn thi n và nâng cao
 12. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 11 hi u qu u hành các công c ti n t gián ti p nh nghi p v th tr ng m , nghi p v tái c p v n, công c d tr b t bu c nh m u ti t cung c u trên th tr ng ti n t k p th i và nh h ng c lãi su t th tr ng. - NHNN nghiên c u, xây d ng và xu t trình Chính ph , hoàn thi n h th ng v n b n pháp lu t v ti n t và ho t ng ngân hàng, nh m t o khung pháp lý cho ho t ng các TCTD, trong ó có c ch riêng phù h p cho ho t ng c a VDB. - NHNN nên có s h tr c bi t cho VDB giai n u phát tri n trong vi c c c u l i tài chính (g m: x lý n ng, ng n ch n n quá h n phát sinh), c c u h th ng t ch c c a VDB g n li n v i hi n i hoá công ngh và ào t o ngu n nhân l c. * Ki n ngh v i các B , ngành liên quan i v i B K ho ch và ut : ngh B này s m nghiên c u và l p k ho ch h tr ut n nh trên c s k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a tn c. ng th i xu t i Chính ph xây d ng danh m c it ng ch ng u ãi ut c a VDB mang tính dài h n, t o u ki n cho VDB ch ng trong ho t ng cho vay u t c a mình. i v i B tài chính: - C n có s ph i h p h tr , t o u ki n cho VDB trong các ho t ng quan h qu c t , nh t là trong các quan h v i các t ch c tài chính phát tri n qu c t , ây chính là c s cho VDB t n d ng t i a các ngu n v n nh ODA, các kho n vay phát tri n, thúc y t ngu n v n c a các t ch c này. - Cùng v i Chính ph , B Tài chính là s b o lãnh l n lao cho uy tín ng nh cho m i ho t ng c a VDB trên th tr ng trong n c c ng nh qu c t . - Hàng n m, B Tài chính c n xem xét cân i Ngân sách Nhà n c,
 13. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 12 xu t trình Chính ph có k ho ch gia t ng v n u l cho VDB trên c c các án, ch ng trình m c tiêu VDB th c hi n trong n m tài chính. i v i UBCK Nhà n c và các t ch c kinh t khác: ngh UBCK Nhà n c ph i h p v i Kho b c Nhà n c và các t ch c kinh doanh ch ng khoán c n s m hoàn thi n c s pháp lý, c ch ho t ng cho vi c phát hành Trái phi u Chính ph và th tr ng trái phi u. T LU N Qua th i gian nghiên c u lý lu n và kh o sát th c ti n ho t ng huy ng v n t i c quan c a mình - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam, tôi ã phân tích, ánh giá tình hình huy ng v n, nêu ra c nh ng thành t u và h n ch trong công tác huy ng v n t i ây. Trên c s ó, xu t các gi i pháp th t ng c ng huy ng v n, v i mong mu n óng góp m t ph n nh nghiên c u c a mình vào chi n l c khai thác v n trong n n kinh t c a VDB, góp ph n ph c v cho s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá, a t c h i nh p sâu và r ng vào n n kinh t qu c t . Vi c th c hi n Lu n v n ã t c các m c tiêu ã ra, ó là: - ã t ng quan c v t ch c và ho t ng c a ngân hàng phát tri n; phân tích và h th ng hoá nh ng v n v v n, ngu n v n và ho t ng huy ng v n c a ngân hàng phát tri n c ng nh phân tích nh ng nhân t nh ng n huy ng v n và các bi n pháp mà ngân hàng phát tri n th ng s ng t ng c ng huy ng v n. - Khái quát c quá trình hình thành và phát tri n c a Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (VDB), ng th i ánh giá th c tr ng ho t ng huy ng v n t i VDB trong kho ng th i gian t 2004 - 2006. Qua vi c phân
 14. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 13 tích th c tr ng, ã nêu lên nh ng thành công trong huy ng v n và c ng ã ch ra c nh ng m t h n ch còn t n t i c ng nh tìm nguyên nhân a h n ch ó. - Trên c s phân tích th c tr ng huy ng v n và chi n l c ho t ng a VDB, ã xu t m t s gi i pháp thi t th c nh m t ng c ng huy ng n t i VDB. - a ra m t s ki n ngh v i Chính ph , NHNN và các B , ngành liên quan nh m t o u ki n ho t ng t t nh t cho VDB. Ngoài ra, t th c ti n huy ng v n và m i t ng quan gi a ch c n ng, nhi m v c a VDB v i n n kinh t , m t h ng nghiên c u m i c a ra. ó là, nghiên c u phát tri n ho t ng phát hành trái phi u và kinh doanh n t i VDB m t cách chuyên nghi p h n n a, a VDB tr thành m t ngân hàng hàng u trong khu v c v huy ng và kinh doanh v n trên th tr ng n qu c t . i th i gian nghiên c u ch a nhi u, Lu n v n không tránh kh i nh ng sai sót và khi m khuy t. R t mong s góp ý s a ch a, b sung thêm c a t p th giáo viên Khoa Ngân hàng - Tài chính, tr ng i h c Kinh t Qu c dân Lu n v n c hoàn ch nh h n. Xin chân thành bi t n các Th y, Cô giáo ã h ng d n t n tình và gi ng d y nh ng ki n th c quý báu cùng k n ng vi t bài H c viên th c hi n Lu n v n này./.
 15. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2