intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng chương trình tích hợp xử lý chữ viết tắt, gõ tắt

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

316
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng chương trình tích hợp xử lý chữ viết tắt, gõ tắt nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu CVT với các giải pháp thu nhập, phân loại CVT theo lĩnh vực, chuyên ngành. Xây dựng được một hệ thống quản lý, tra cứu CVT và gõ tắt trong soạn thảo văn bản và các ứng dụng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng chương trình tích hợp xử lý chữ viết tắt, gõ tắt

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N VĂN HU NGHIÊN C U XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH H P X LÝ CH VI T T T, GÕ T T Chuyên ngành: KHOA H C MÁY TÍNH Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T ĐÀ N NG - Năm 2012
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Huỳnh Công Pháp Ph n bi n 1: …………………………………. Ph n bi n 2: …………………………………. Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày … tháng … năm 2012 * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng.
 3. -3- M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Trong nh ng năm g n ñây, cu c s ng xã h i (công nghi p, nông nghi p, văn hoá xã h i...) phát tri n r t m nh m v m i m t, lu ng thông tin tăng nhanh, vì v y trong ngôn ng nói cũng như ngôn ng vi t, hi n tư ng nói t t, vi t t t tr nên r t ph bi n. Đi u này ñáp ng ñư c yêu c u ti t ki m th i gian, gi y bút nhưng cũng gây khó hi u cho ngư i nghe, ngư i ñ c. Quy t c hình thành ch vi t t t (CVT) r t ña d ng. Có nh ng CVT gi ng nhau ñ ch các s v t gi ng nhau và ñư c c th gi i công nh n cho dù tên g i c a m i nư c ñ i v i s v t ñó có khác nhau. Ví d : Ký hi u các nguyên t hoá h c, các ñơn v ño lư ng theo h SI... Có nh ng CVT hình thành do l y tr n v n m t vài ch trong c c m ch tên g i. Có nhi u trư ng h p m t tên g i trong nguyên ng nghĩa có ñ n vài tên vi t t t khác nhau ho c ngư c l i m t CVT l i ñư c dùng ñ ch nhi u tên g i nguyên ng khác nhau. Tình hình trên ñã gây không ít khó khăn cho ngư i s d ng. Chính vì lý do này, vi c nghiên c u xây d ng kho d li u CVT ñư c phân lo i theo nhi u lĩnh v c là h t s c c n thi t, gi i quy t nhu c u tra c u, s d ng CVT trong th c ti n, góp ph n quan tr ng trong vi c phát tri n các h th ng tra c u, h tr vi c di n gi i nghĩa chính xác giúp NSD x lý văn b n có t vi t t t ñư c thu n l i. CVT ñư c s d ng nhi u trong lĩnh v c nghiên c u, qu n lý, khai thác và xu t b n n i dung, gi ng d y và h c t p hi u qu .
 4. -4- Trong quá trình so n th o trên máy tính chúng ta thư ng g p nhi u t , c m t ñư c l p ñi l p l i nhi u l n mà v n ph i gõ ñi gõ l i. Đi u này ñã gây ra không ít phi n toái và t n r t nhi u th i gian c a ngư i so n th o. Trong MS Word, ta cũng có th ñ nh nghĩa CVT và gõ t t nh s d ng tính năng “AutoCorrect Options”. Tuy nhiên ta không dùng ñư c nh ng t vi t t t ñã ñư c ñ nh nghĩa này trong các chương trình khác như là FrontPage, Excel, Access, WordPad, Notepad, skype, yahoo,…cũng ñang ch y trên Windows. D li u CVT dùng ñ h tr vi c gõ t t r t h n ch , không có s n trong lúc c n s d ng nên m i khi có nhu c u thì ph i ñ nh nghĩa trư c. Ph n m m Unikey cũng h tr tính năng này nhưng cũng r t h n ch và khó s d ng, chưa h tr ñư c tính ña ng và ña nghĩa c a CVT. Ngoài ra cũng có m t vài ng d ng khác ñã nghiên c u v v n ñ này như ñ tài “Nghiên c u tích h p môi trư ng, công c và k thu t tìm ki m, qu n lý ch vi t t t.” Lu n văn th c sĩ k thu t Khoa h c máy tính, c a B ch Như Nguy n (2007). Nhưng nhìn chung nh ng ng d ng ñó còn t n t i nh ng h n ch như: • Chưa t ch c ñư c kho d li u CVT ña ng và ña nghĩa ñ y ñ • Chưa khai thác và ng d ng ñư c kho d li u CVT ña ng , ña nghĩa ñ y ñ giúp ngư i s d ng gõ t t trên t t c các môi trư n so n th o như Microsoft Ofice, Notepad, WordPad, chát và các chương trình ng d ng khác V y v n ñ ñ t ra là:
 5. -5- • Làm th nào ñ t p h p ñư c kho d li u CVT chu n g m nhi u lĩnh v c và ña ngôn ng . H tr ngư i dùng tra c u CVT m t cách nhanh chóng và chính xác • Làm th nào ñ khai thác kho d li u CVT ña ng , ña nghĩa trên giúp ngư i dung gõ t t trên các ng d ng Vì th , tôi ch n ñ tài “Nghiên c u xây d ng chương trình tích h p x lý ch vi t t t, gõ t t” ñ nghiên c u gi i quy t nh ng v n ñ trên. 2. M c ñích nghiên c u Xây d ng cơ s d li u CVT v i các gi i pháp thu th p, phân lo i CVT theo lĩnh v c, chuyên ngành. Xây d ng ñư c m t h th ng qu n lý, tra c u CVT và gõ t t trong so n th o văn b n và trong các ng d ng khác. H tr tra c u ph c v công tác nghiên c u, h c t p. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u bao g m: Quy t c c u thành và d u hi u ñ c trưng CVT, công c xây d ng và qu n lý cơ s d li u CVT, ngôn ng l p trình xây d ng ng d ng khai thác CVT, tài li u, văn b n, website có t vi t t t. Ph m vi nghiên c u g m: Nghiên c u CVT, nghiên c u k thu t tìm ki m CVT, k thu t x lý thông ñi p trên windows. 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp chính là nghiên c u qua ngu n tư li u ñã xu t b n, các bài báo ñăng trên các t p chí khoa h c, sưu t p các tư li u
 6. -6- liên quan ñ n v n ñ ñang nghiên c u trên m ng Internet. Xây d ng ng d ng, ki m th kho d li u CVT, ñánh giá k t qu ng d ng trong tìm ki m CVT và gõ t t. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n văn Nghiên c u các công ngh tiên ti n, xây d ng t ng th và chu n hóa h th ng CVT góp ph n phát tri n ngôn ng . Làm cho văn b n ñư c tinh g n, có tính th m m cao, th i gian so n th o ñư c rút ng n, h n ch ph i thao tác nhi u trên bàn phím, s d ng ít ký t nh t có th , không dành nhi u không gian cho vi c lưu tr nh m nâng cao ch t lư ng n i dung so n th o. 6. B c c c a lu n văn Lu n văn ñư c t ch c thành 3 chương như sau: Chương 1 - Lý thuy t t ng quan: Gi i thi u t ng quan các v n ñ x lý văn b n, gi i thi u các v n ñ liên quan ñ n CVT, k thu t tìm ki m trên văn b n b ng bi u th c chính quy, k thu t x lý thông ñi p c a Windows. Trên cơ s ñó, phân tích ñ xu t phương pháp tìm ki m và c p nh t nh m ñ nh hư ng xây d ng cơ s d li u CVT. Chương 2 - Xây d ng gi i pháp k thu t: L a ch n công c h tr xây d ng cơ s d li u, xây d ng gi i pháp thu th p và c p nh t d li u CVT t nhi u ngu n d li u khác nhau, xây d ng gi i pháp tìm ki m CVT, k thu t gõ t t ti ng Vi t trong văn b n ph c v nhu c u s d ng c a ngư i dùng.
 7. -7- Chương 3 - Xây d ng ng d ng: Trên cơ s phân tích các mô hình d li u, c u trúc các b ng d li u, xây d ng cơ s d li u CVT ñ ng th i tri n khai xây d ng ng d ng khai thác CSDL CVT. Chương 1 LÝ THUY T T NG QUAN 1.1 TÌM HI U V N Đ X LÝ VĂN B N X lý thông tin là quá trình bi n ñ i d li u t d ng này thành d ng khác ñ có th thu ñư c thông tin và tri th c. Trong giai ño n ñ u, CNTT t p trung vào các d li u d ng s , bi u di n b i các d ng ñư c c u trúc như các véc tơ (vector) hay các b ng. Trong hơn n a th k phát tri n, CNTT d n d n “x lý” nhi u ki u d li u khác, như hình nh, âm thanh, văn b n, ký hi u hình th c, ñ th ,... và g n ñây là nhi u ki u d li u ph c t p như d li u sinh h c (genomic data). Phương pháp x lý cũng ngày càng phong phú, t tính toán ñ n suy lu n, và nhi u ki u khác n a. X lý ngôn ng chính là x lý thông tin khi ñ u vào là “d li u ngôn ng ” (d li u c n bi n ñ i), t c d li u “văn b n” hay “ti ng nói”. Hi n nay có nhi u bài toán liên quan ñ n lĩnh v c x lý văn b n, sau ñây tôi xin trình bày m t s bài toán như sau: • Nh n d ng ch vi t (optical character recognition). • D ch t ñ ng (machine translation). • Tóm t t văn b n (text summarization). • Tìm ki m thông tin (information retrieval).
 8. -8- • Trích ch n thông tin (information extraction). Trong ph m vi c a ñ tài, CVT là ñ i tư ng chính c n x lý. Tìm ki m và nh n d ng CVT trong văn b n cũng là m t v n ñ thu c lĩnh v c x lý văn b n. Nghiên c u v n ñ này giúp tôi tìm ra các gi i pháp thích h p nh m xác ñ nh ñơn v t nào trong văn b n là CVT. 1.2 NGHIÊN C U CH VI T T T TI NG VI T 1.2.1 Nh ng quy ñ nh ch vi t t t ti ng Vi t Khi s d ng CVT trong so n th o văn b n, chúng ta ph i xem xét hai trư ng h p sau: • CVT ñã có s n: CVT trong trư ng h p này CVT ñã ñư c ñ nh nghĩa, minh gi i trư c ñây ho c thông d ng, nhi u ngư i bi t, không m p m , không ph n nghĩa khi dùng; ho c ñã có quy ñ nh. • CVT chưa ñư c ñ nh nghĩa: Trong trư ng h p này chúng ta c n ñ nh nghĩa CVT ngay khi xu t hi n l n ñ u trong văn b n theo d ng sau: () 1.2.2 Các quy t c t o l p ch vi t t t ti ng Vi t 1.2.2.1 T o l p theo ti ng Trong d ng này, l n lư t các ch cái ñ u c a các ti ng trong c m t c n vi t t t s ñư c ghép l i v i nhau t o thành CVT. Ví d : KCNC = Khu Công ngh cao
 9. -9- 1.2.2.2 T o l p theo t T t c các ch cái ñ u tiên c a m i t có nghĩa trong c m t c n vi t t t ñư c ghép l i v i nhau t o thành CVT. Ví d : TĐC = Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng 1.2.2.3 T o l p theo ghép âm hay ghép ti ng CVT thành l p b ng cách l y l n lư t các âm chính ñ u, hay ph n âm d ñ c, d nh n bi t c a m i t trong c m t c n vi t t t, sau ñó ghép chúng l i thành CVT. Ví d : VINASA = Hi p h i ph n m m Vi t Nam 1.2.2.4 T o l p theo ch cái vi t ph Tương t như d ng ghép theo ti ng ho c d ng ghép theo t có nghĩa nhưng có s d ng kèm theo ch cái ph không vi t hoa. Ví d : ThS = Th c sĩ 1.2.2.5 T o l p theo ch vi t t t ti ng nư c ngoài Theo d ng th c này chúng ta mư n nguyên CVT ti ng nư c ngoài (ch y u là ti ng Anh) ñ s d ng cho CVT ti ng Vi t. Ví d : SMS = Short Message Service 1.2.2.6 T o l p theo t thu c lĩnh v c khoa h c CVT dùng trong các lĩnh v c khoa h c, ñư c xem như là các quy ñ nh, ký hi u. Đây là cách s d ng ph bi n trong các ngành Toán h c, Hóa h c, V t lý,… Ví d : NaCl = Natri Clorua (mu i ăn)
 10. - 10 - 1.2.2.7 T o l p t phát Là cách vi t t t không theo m t quy lu t, nguyên t c nào. Ví d : Bit rui = Bi t r i 1.2.2.8 T o l p có chèn thêm ti ng nư c ngoài Đây là d ng CVT ñư c s d ng r t ph bi n trong tin nh n SMS, chat, email, Twitter, .... Ví d : Thanks U da nhac! = Cám ơn b n ñã nh c! 1.2.2.9 T o l p theo ph âm c a ti ng Ph âm ñ u ch : B ng 1.1. Qui ư c thay ph âm ñ u ch Cách thay Ví d F thay PH Fai = Phai K thay KH Ki ko kan = Khi kho khan Ph âm cu i ch : B ng 1.2. Qui ư c thay ph âm cu i ch Cách thay Ví d G thay NG Kog mog = Khong mong H thay NH Tah = Tanh 1.2.3 Các d ng s d ng ch vi t t t Trong so n th o văn b n, CVT n m trong d u ngo c ñơn (…) ngay sau c m t vi t ñ y ñ khi CVT ñư c ñ nh nghĩa l n ñ u.
 11. - 11 - 1.2.4 Phân lo i ch vi t t t theo lĩnh v c Qua quá trình nghiên c u, tìm hi u thông tin v CVT trên các tài li u văn b n, báo cáo khoa h c, các trang báo ñi n t và ñ c bi t là các t ñi n CVT trên m ng, tôi ñã phân tách thành nhi u lo i như: giáo d c ñào t o, quân s , y h c, khoa h c và công ngh , tài nguyên và môi trư ng, công ngh thông tin và truy n thông, tài chính, t ch c chính tr xã h i. 1.3 BI U TH C CHÍNH QUY Bi u th c chính quy (ti ng Anh: regular expression, vi t t t là regexp, regex hay regxp) là m t chu i miêu t m t b các chu i khác, theo nh ng quy t c cú pháp nh t ñ nh. Qua phân tích các ñ c ñi m c a BTCQ, tôi nh n th y r ng BTCQ mang ñ n kh năng tìm ki m ký t ho c xâu ký t m nh m cho b t c công c x lý văn b n nào, có th xem ñây là m t chu i các ký t ñ c bi t giúp xây d ng nên các m u tìm ki m (search pattern). Trong ph m vi tìm ki m và nh n d ng CVT trong văn b n, các m u ñó có vai trò r t h u hi u. K t h p v i các d ng th c s d ng CVT hi n nay, ta có th t o nên các m u tìm ki m giúp xác ñ nh ñơn v t nào trong văn b n là CVT. 1.4 K THU T X LÝ THÔNG ĐI P TRÊN WINDOWS 1.4.1 C a s và các thông ñi p 1.4.1.1 Hook x lý thông ñi p Hook là k thu t ñi u khi n thông ñi p (message-handling) giúp cho ng d ng có th cài ñ t m t th t c ñ ñi u khi n lu ng
 12. - 12 - thông ñi p và ti n hành x lý các thông ñi p ñó trư c khi thông ñi p ñó ñi t i c a s ñích. 1.4.1.2 S d ng hook Ta có th cài ñ t th t c hook vào chu i hook b ng vi c g i hàm SetWindowsHookEx..Hook nên ñư c b ñi n u như không c n thi t n a b ng cách s d ng hàm UnhookWindowsHookEx. 1.4.2 K thu t hook giao di n l p trình ng d ng 1.4.2.1 Thay ñ i các b ng nh p xu t c a hook Hook API (application programming interface) là k thu t dùng ñ ch n các l i g i hàm API trong Windows và chuy n hư ng sang m t hàm khác do ngư i dùng xây d ng. 1.4.2.2 Chèn l nh vào giao di n l p trình ng d ng Đ hook hàm API ta có th thay ñ i tr c ti p trên hàm ñó, phương pháp chèn l nh JMP (Jump) vào ñ u hàm API (Overwriting the start of the hooked API with a JMP instruction) là m t k thu t ph bi n ñư c s d ng ñ hook API b ng cách thay ñ i ño n mã ñ u c a hàm API thành l nh nh y t i hàm thay th . Chương 2 XÂY D NG GI I PHÁP K THU T 2.1 PHƯƠNG PHÁP C P NH T CH VI T T T 2.1.1 C p nh t t giao di n chương trình Chương trình cung c p giao di n nh p li u, thông tin ñư c nh p tr c ti p và t ñ ng ñư c ki m tra tính h p l trư c khi ñưa vào cơ s d li u.
 13. - 13 - 2.1.2 C p nh t t t p lưu tr ch vi t t t Chương trình cung c p giao di n th c hi n ñ c toàn b n i dung c a t p ch a danh m c các CVT t trư c, sau ñó th c hi n tách t ñ trích xu t CVT và n i dung di n gi i c p nh t vào CSDL. Thu t toán th c hi n Input: T p d li u ngu n d ng *.Doc Output: Danh m c CVT ñư c lưu vào b ng CVT_TAM B t ñ u: 1. Xác ñ nh t p ngu n ch a danh m c CVT 2. M file d li u ngu n 3. Kh i t o các bi n trung gian tencvt, diengiai 4. Xác ñ nh v trí c a b ng ch a CVT 5. Repeat - Đ c t ng dòng trong t p ngu n - Tách chu i, ñưa n i dung vào các bi n trung gian TenCVT, DiengiaiTV, DiengiaiTA - M k t n i cơ s d li u - G i hàm Insert_Data2(tencvt, diengiai) ñ lưu thông tin CVT vào CVT_TAM Until Đ c h t t p 6. Đóng t p 7. Đóng k t n i cơ s d li u K t thúc. Hàm Insert_Data2(tencvt, diengiai) chèn d li u vào b ng CVT_TAM và tr v k t qu th c hi n.
 14. - 14 - 2.1.3 C p nh t t trang Web D a vào c u trúc lưu tr d li u c a HTML, ñ c bi t là các c p th , và , tôi s d ng các m u so kh p c a bi u th c chính quy trích l c ra các CVT m i ñ b sung vào CSDL. 2.1.4 C p nh t s d ng các ti n ích c a SQL Server 2.2.4.1 Máy ch liên k t Máy ch liên k t (Linked Server) là gi i pháp cho phép liên k t nhi u ngu n d li u v m t máy ch , ñ c bi t là các ngu n d li u CVT có s n, cung c p m t lư ng d li u r t l n r t c n thi t trong vi c làm giàu kho d li u CVT. 2.2.4.2 Trích rút d li u K t rút d li u (Import data) là m t ti n ích c a SQL Server. Đây cũng là gi i pháp giúp ta có th k t rút d li u t các ngu n d li u CVT khác nhau. Phương pháp tìm ki m ch vi t t t. 2.1.5 Tìm ki m ch vi t t t s d ng phương pháp so kh p D a vào phương pháp kh p t i ña (Maximum Matching - MM), khi duy t m t ño n văn b n ta ch c n ch n ra các t có nhi u kh năng là CVT. Sau ñó so kh p v i t ñi n CVT ho c cơ s d li u CVT có trư c. Như v y xác su t tìm ki m chính xác CVT là r t cao và hi u qu . Sau ñây là m t thu t toán tìm ki m CVT trong t p văn b n s d ng phương pháp so kh p: Thu t toán th c hi n: Input: Các t p văn b n
 15. - 15 - Output: T p k t qu là danh sách lưu tr n i dung bao g m t ng s CVT, n i dung di n gi i và t n su t s d ng c a t ng CVT. B t ñ u: 1. Xác ñ nh t p ngu n hàm s tương tác 2. M t p ngu n • Đ c n i dung t p gán vào bi n chuoiluutru • Kh i t o bi n danhsachlk 3. Đ c n i dung trong chuoiluutru Repeat - Đ c t ng ño n văn b n trong chuoiluutru - Gán n i dung vào bi n line - Đ c n i dung trong line • Ki m tra c m t theo các tiêu chí nh n d ng CVT + Tách n i dung tìm CVT và di n gi i + G i hàm sokhop(cvt) ñ so kh p CVT v i t ñi n ho c CSDL CVT, n u ñúng Gán vào Tencvt Gán di n gi i vào Diengiai • Ki m tra Tencvt có t n t i trong danhsachlk, n u có - Tăng bi n Solansudung, ngư c l i: - T o m i danhsachlk - Tăng bi n ñ m Solansudung - Gán Tencvt, Diengiai, Solansudung vào bi n danhsachlk Until ñ c cho ñ n h t chuoiluutru 4. Đóng t p ngu n
 16. - 16 - 5. Lưu vào t p ketqua 6. M t p ketqua • Đ c n i dung Tencvt, Diengiai, Solansudung lưu vào t p ketqua • Đóng t p ketqua K t thúc. Hàm ki m tra sokhop(cvt) có ch c năng ki m tra xem CVT tìm ñư c có t n t i trong CSDL CVT hay không ? N u có thì tr v chu i k t qu ch a n i dung di n gi i, lo i CVT và ngôn ng c a CVT ñó. N u không thì tr v chu i r ng. 2.1.6 Tìm ki m ch vi t t t s d ng bi u th c chính quy BTCQ r t quan tr ng và thư ng ng d ng trong các trình biên t p văn b n và các ti n ích tìm ki m và x lý văn b n d a trên các m u ñư c quy ñ nh. K t h p v i các phương pháp nh n d ng CVT ñư c trình bày t i m c các hình th c nh n d ng CVT trong chương 1. Ta có th t o nên các m u tình ki m CVT r t d dàng và xác xu t phát hi n CVT là r t l n. 2.1.7 Tìm ki m ch vi t t t t cơ s d li u M c tiêu là tìm ki m t t c CVT cùng n i dung di n gi i trong CSDL và th ng kê theo t ng lo i CVT. K thu t chính c a th t c là s d ng phép truy v n “Select” và “Join” ñ thành l p câu truy v n tìm t p k t qu mong mu n. 2.2 PHƯƠNG PHÁP GÕ T T TRONG VĂN B N Phương pháp này d a vào các giao di n l p trình ng d ng (API) c a Windows nh m ñón b t t t c các ký t ñư c gõ t bàn phím, sau ñó x lý và tr v ng d ng hi n hành n i dung di n gi i
 17. - 17 - c a CVT tìm ñư c. Đây là phương pháp b o ñ m NSD có th gõ t t trong b t kỳ ng d ng nào c a Windows. Thu t toán th c hi n: Input: T p ký t nh p t bàn phím, T p văn b n *.txt ch a danh sách CVT. Output: Chu i ký t mô t di n gi i c a t vi t t t tìm ñư c. B t ñ u: 1. Cài ñ t Hook b ng l nh SetWindowsHookEx Kh i t o các bi n diengiai, cvt 2. Gõ ký t t bàn phím • S d ng HookedKeys ñ nh n giá tr c a phím • Gán giá tr phím vào bi n cvt • S d ng Keys.Space ñ th c hi n x lý 3. M t p danh sách các t vi t t t Repeat - Đ c t ng dòng n i dung hi n t i - Tách l y ch vi t t t - Ki m tra cvt = , n u có + Lưu di n gi i vào bi n diengiai + Thoát vòng l p Until ñ c h t t p Đóng t p 4. Chèn n i dung CVT • S d ng keybd_event((byte)Keys.Back, 0, 0, UIntPtr.Zero) xóa t vi t t t
 18. - 18 - • S d ng Clipboard.settext(diengiai) dán n i dung bi n diengiai vào clipboard 5. H y b Hook b ng l nh UnhookWindowsHookEx K t thúc. Hook là m t k thu t tương ñ i khó và ki n th c v nó cũng khá r ng. Tuy nhiên, n u chúng ta mu n xây d ng ng d ng có can thi p vào vi c x lý các thông ñi p c a h ñi u hành thì hook là k thu t không th thi u. Chương 3 XÂY D NG NG D NG 3.1 PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG 3.1.1 Mô hình sơ ñ dòng d li u (DFD) Hình 3. 1. Mô hình sơ ñ dòng d li u (DFD)
 19. - 19 - 3.1.2 Mô hình c u trúc các th c th Đ xây d ng CSDL CVT, Ta ph i xác ñ nh các ñ i tư ng d li u c a ng d ng. Căn c vào yêu c u c a lu n văn, căn c vào các yêu c u ch c năng c a chương trình, tôi xác ñ nh “Ch vi t t t” là ñ i tư ng d li u chính c a CSDL. Bên c nh ñó, các thông tin liên quan ñ n CVT như: tác gi t o nên CVT, ngôn ng c a CVT, ngu n g c c a CVT và CVT thu c lĩnh v c gì ? D a vào các danh t ñó, tôi ti p t c xác ñ nh thêm các ñ i tư ng liên quan mô t các thông tin v CVT như sau: • Tác gi t o nên CVT. • Ngôn ng CVT. • Ngu n g c xu t phát c a CVT. • Lo i (lĩnh v c) c a CVT. • CVT có cùng nghĩa. Xác ñ nh ñúng và ñ các ñ i tư ng d li u t o cơ s cho vi c phân tích và thi t k cơ s d li u có th ch a m i thông tin CVT ph c v ng d ng khai thác sau này. 3.1.3 Mô hình th c th k t h p T nh ng th c th ñã xây d ng trên và xét m i quan h gi a các th c th ta có th xây d ng ñư c mô hình th c th k t h p như sau:
 20. - 20 - Hình 3. 2. Mô hình th c th k t h p 3.1.4 Thi t k c u trúc các b ng d li u ch vi t t t Đ xây d ng mô hình bi u di n CSDL CVT ti ng Vi t, tôi l p các b ng bi u di n các thu c tính và ki u d li u CVT như hình 3.3. 3.1.5 Thi t k mô hình quan h d li u ch vi t t t D a trên cơ s mô hình logic d li u và c u trúc các b ng, tôi thi t k CSDL CVT ti ng Vi t b ng h qu n tr CSDL SQL Server có tên là CVT g m các b ng d li u sau: • CVT (mô t ch vi t t t). • LOAICVT (mô t lo i ch vi t t t). • TACGIA (mô t ngư i t o CVT). • NGONNGU (mô t ngôn ng c a CVT). • NGUONGOC (mô t ngu n g c c a CVT).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2