intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Vô Phong Vô Ưu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
232
lượt xem
27
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

®¹i häc quèc gia hµ néi<br /> khoa luËt<br /> <br /> d-¬ng thÞ mai<br /> <br /> HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG<br /> NHU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN<br /> Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> Chuyªn ngµnh : Lý luËn vµ lÞch sö nhµ n-íc vµ ph¸p luËt<br /> M· sè : 60 38 01<br /> <br /> tãm t¾t luËn v¨n th¹c sÜ luËt häc<br /> <br /> hµ néi - 2012<br /> C«ng tr×nh ®-îc hoµn thµnh<br /> 1<br /> <br /> t¹i Khoa LuËt - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi<br /> Ng-êi h-íng dÉn khoa häc: TS. D-¬ng §øc ChÝnh<br /> <br /> Ph¶n biÖn 1:<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> <br /> Ph¶n biÖn 2:<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................................<br /> <br /> LuËn v¨n ®-îc b¶o vÖ t¹i Héi ®ång chÊm luËn v¨n, häp t¹i Khoa<br /> LuËt - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.<br /> Vµo håi ..... giê ....., ngµy ..... th¸ng ..... n¨m 2012.<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> MỞ ĐẦU<br /> Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN<br /> 1.1.<br /> Khái niệm và đặc điểm nhà nước pháp quyền<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> 1.1.2. Những đặc điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền<br /> 1.2.<br /> Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp<br /> quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> 1.2.1. Khái niệm<br /> 1.2.2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một tất yếu, bắt nguồn từ<br /> chính lịch sử xây dựng và phát triển nước ta<br /> 1.2.3. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ<br /> nghĩa Việt Nam<br /> 1.3.<br /> Hệ thống pháp luật, vai trò và vị trí của hệ thống pháp luật<br /> trong nhà nước pháp quyền<br /> 1.3.1. Khái niệm hệ thống pháp luật<br /> 1.3.2. Vị trí, vai trò của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền<br /> 1.4.<br /> Những yêu cầu cơ bản của hệ thống pháp luật trong quá trình<br /> xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> 1.4.1. Yêu cầu về tính toàn diện của hệ thống pháp luật<br /> 1.4.2. Yêu cầu về tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật<br /> 1.4.3. Yêu cầu về tính ổn định (tính phù hợp) của hệ thống pháp luật<br /> 1.4.4. Yêu cầu về ngôn ngữ và kỹ thuật lập pháp<br /> 1.4.5. Yêu cầu về tính áp dụng của hệ thống pháp luật<br /> 1.4.6. Một số yêu cầu khác<br /> Chương 2: THỰC TIỄN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT<br /> NAM<br /> 2.1.<br /> Hệ thống pháp luật Việt Nam<br /> 2.1.1. Ngành Luật nhà nước (còn gọi là luật Hiến pháp)<br /> 2.1.2. Ngành Luật Hành chính<br /> 2.1.3. Ngành Luật Tài chính<br /> 2.1.4. Ngành Luật Đất đai<br /> 2.1.5. Ngành Luật Dân sự<br /> 2.1.6. Ngành Luật lao động<br /> 2.1.7. Ngành Luật hôn nhân và gia đình<br /> 2.1.8. Ngành Luật hình sự<br /> 2.1.9. Ngành Luật tố tụng hình sự<br /> 2.1.10. Ngành Luật Tố tụng dân sự<br /> 3<br /> <br /> 1<br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> 9<br /> 9<br /> 11<br /> 12<br /> 24<br /> 24<br /> 27<br /> 28<br /> 28<br /> 29<br /> 32<br /> 33<br /> 34<br /> 36<br /> 38<br /> 38<br /> 38<br /> 39<br /> 39<br /> 40<br /> 40<br /> 40<br /> 41<br /> 41<br /> 41<br /> 42<br /> <br /> 2.1.11.<br /> 2.2.<br /> 2.3.<br /> 2.3.1.<br /> 2.3.2.<br /> 2.3.2.1.<br /> 2.3.2.2.<br /> 2.3.3.<br /> 2.3.4.<br /> 2.3.5.<br /> <br /> 3.1.<br /> 3.1.1.<br /> 3.1.2.<br /> 3.2.<br /> <br /> 3.2.1.<br /> 3.2.1.1.<br /> <br /> 3.2.1.2.<br /> 3.2.2.<br /> <br /> 3.2.2.1.<br /> 3.2.2.2.<br /> <br /> 3.2.2.3.<br /> <br /> 3.2.2.4.<br /> <br /> Ngành Luật kinh tế<br /> Hệ thống pháp luật quốc tế<br /> Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn hiện nay<br /> Thực trạng về tính toàn diện của hệ thống pháp luật<br /> Thực trạng về tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật<br /> Văn bản pháp luật có nội dung mâu thuẫn, không thống nhất,<br /> thiếu đồng bộ<br /> Về hình thức của các văn bản pháp luật vẫn chưa thống nhất<br /> đồng bộ<br /> Thực trạng về tính phù hợp (ổn định) của hệ thống pháp luật<br /> Thực trạng về tính áp dụng pháp luật<br /> Nguyên nhân của thực trạng<br /> Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ<br /> HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT<br /> NAM HIỆN NAY<br /> Một số dự báo tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến yêu<br /> cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2011 - 2020<br /> Tình hình thế giới<br /> Tình hình trong nước<br /> Một số định hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống<br /> pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền<br /> trong giai đoạn hiện nay<br /> Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật<br /> Một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu<br /> cầu tính toàn diện, tính đồng bộ và thống nhất, tính phù hợp của<br /> pháp luật<br /> Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả<br /> xây dựng pháp luật<br /> Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi<br /> hành pháp luật đáp ứng yêu cầu tính áp dụng của hệ thống pháp<br /> luật<br /> Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công<br /> chức nhà nước trong quá trình áp dụng pháp luật<br /> Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và thường xuyên công tác tuyên<br /> truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực tiếp<br /> cận của nhân dân đối với hệ thống pháp luật<br /> Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật; đẩy mạnh<br /> công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và áp dụng pháp<br /> luật, xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật<br /> Củng cố các công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội khác để hỗ trợ<br /> cho pháp luật<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 4<br /> <br /> 42<br /> 42<br /> 43<br /> 43<br /> 48<br /> 49<br /> 62<br /> 63<br /> 68<br /> 72<br /> 78<br /> <br /> 78<br /> 78<br /> 78<br /> 81<br /> <br /> 81<br /> 81<br /> <br /> 98<br /> 103<br /> <br /> 103<br /> 106<br /> <br /> 108<br /> <br /> 110<br /> 112<br /> 115<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> - Về mặt lý luận:<br /> Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam đã được Đại hội đại biểu<br /> Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX khẳng định: "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu<br /> để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là nhà nước pháp quyền của dân, do dân,<br /> vì dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ<br /> quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp"<br /> Theo tinh thần đó, Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001 quy<br /> định: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã<br /> hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước<br /> thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp<br /> nông dân và đội ngũ trí thức.<br /> Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ<br /> quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp".<br /> Việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam là một quá trình lâu dài, khó<br /> khăn, phức tạp xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của đất nước, phù hợp với trình độ<br /> phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị và truyền thống dân chủ của nước ta. Đồng<br /> thời, phải đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc, giá trị có tính phổ biến, được thừa<br /> nhận chung trong tất cả các nhà nước pháp quyền; đảm bảo nhà nước pháp quyền<br /> xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng gắn với một xã hội công dân, một xã<br /> hội dân sự, thừa nhận vị trí tối thượng của Hiến pháp và pháp luật trong đời<br /> sống xã hội. Do đó, vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây<br /> dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một vấn đề quan<br /> trọng, cơ bản, góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ<br /> nghĩa ở Việt Nam.<br /> - Về mặt thực tiễn:<br /> Trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do nhiều nguyên<br /> nhân chủ quan và khách quan nên hệ thống pháp luật của chúng ta vẫn chỉ từng<br /> bước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.<br /> Hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng và ban<br /> hành văn bản quy phạm pháp luật; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, rà soát và<br /> hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; trong công tác tổ chức và thực hiện<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2