intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân Việt Nam

Chia sẻ: Vô Phong Vô Ưu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
178
lượt xem
12
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> PHẠM THANH HƯNG<br /> <br /> XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ<br /> LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành : Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 01 01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Hà Nội – 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành<br /> tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Đào Trí Úc<br /> Phản biện 1: …………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> Phản biện 2: …………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………..<br /> Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, họp tại Khoa<br /> Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 20….<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại<br /> Trung tâm tư liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Trung tâm tư liệu – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> 1<br /> MỤC LỤC 2<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> 4<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG 5<br /> MỞ ĐẦU<br /> 6<br /> 1. Tính cấp thiết đề tài ..........................................................6<br /> 2. Tình hình nghiên cứu đề tài .............................................8<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu của luận văn ...................................10<br /> 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ..................................10<br /> 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu .....................10<br /> 6. Những đóng góp về khoa học của luận văn ....................11<br /> 7. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của luận văn .........11<br /> 8. Kết cấu của luận văn ........................................................11<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA<br /> LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM<br /> 12<br /> 1.1. Tổng quan về ý thức pháp luật .....................................12<br /> 1.1.1. Quan niệm ý thức pháp luật ........................................12<br /> 1.1.2. Cấu trúc của ý thức pháp luật .....................................14<br /> 1.2. Nhận thức chung về lực lượng Công an nhân dân Việt<br /> Nam ...............................................................................................18<br /> 1.2.1 Khái niệm về lực lượng Công an nhân dân ................18<br /> 1.2.2. Bản chất giai cấp của Công an nhân dân Việt Nam ..20<br /> 1.2.3. Vị trí, chức năng của lực lượng Công an nhân dân<br /> Việt Nam ........................................................................................22<br /> 1.3. Đặc điểm ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực<br /> lượng Công an nhân dân .............................................................26<br /> 1.4. Xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực<br /> lượng Công an nhân dân .............................................................32<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG Ý<br /> THỨC PHÁP LUẬT CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN<br /> DÂN VIỆT NAM<br /> 35<br /> 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng ý thức<br /> pháp luật .......................................................................................35<br /> <br /> 2.1.1. Các yếu tố bên trong .................................................... 35<br /> 2.1.2. Các yếu tố bên ngoài ................................................... 37<br /> 2.2. Khái quát về lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của<br /> Bộ Công an Việt Nam .................................................................. 39<br /> 2.3 Thực trạng quá trình xây dựng ý thức pháp luật của<br /> Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.................................... 44<br /> 2.3.1. Công tác giáo dục pháp luật cho lực lượng Công an<br /> nhân dân ....................................................................................... 44<br /> 2.3.2. Công an nhân dân gương mẫu chấp hành Hiến pháp,<br /> Pháp luật ....................................................................................... 46<br /> 2.3.3. Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh ...... 51<br /> 2.3.4. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác Công an .. 53<br /> 2.3.5. Công tác xử lý vi phạm nhằm xây dựng ý thức pháp<br /> luật của Lực lượng Công an nhân dân ....................................... 56<br /> 2.4. Nhận xét, đánh giá quá trình xây dựng ý thức pháp<br /> luật của Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ..................... 60<br /> CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG Ý<br /> THỨC PHÁP LUẬT CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN<br /> DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> 66<br /> 3.1. Quan điểm xây dựng ý thức pháp luật của lực lượng<br /> Công an nhân dân Việt Nam ...................................................... 66<br /> 3.1.1. Quán triệt quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà<br /> nước, chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng ý thức pháp luật của<br /> cán bộ, chiến sĩ trong thời kỳ mới ................................................ 66<br /> 3.1.2. Xây dựng ý thức pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu hội<br /> nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng<br /> xã hội chủ nghĩa ........................................................................... 67<br /> 3.1.3. Xây dựng ý thức pháp luật của lực lượng Công an<br /> nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước Pháp quyền<br /> XHCN ............................................................................................ 67<br /> 3.1.4. Xây dựng ý thức pháp luật của lực lượng Công an<br /> nhân dân trong sự kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị tư<br /> tưởng, đạo đức lối sống ................................................................ 68<br /> <br /> 3.2. Giải pháp xây dựng ý thức pháp luật của lực lượng<br /> Công an nhân dân Việt Nam hiện nay .......................................70<br /> 3.2.1. Làm tốt công tác tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ để xây<br /> dựng chất lượng đội ngũ lực lượng Công an nhân dân .............70<br /> 3.2.2. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ,<br /> chiến sĩ lực lượng CAND .............................................................73<br /> 3.2.3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ..............77<br /> 3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc<br /> chấp hành pháp luật .....................................................................81<br /> 3.2.5. Nêu cao vai trò của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh phong<br /> trào Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ<br /> dạy Công an nhân dân..................................................................84<br /> KẾT LUẬN 91<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 93<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết đề tài<br /> Nhà nước thành lập và sử dụng lực lượng công an làm công cụ<br /> để duy trì trật tự nhà nước, trật tự an toàn xã hội. CAND là người<br /> đại diện công khai của Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc<br /> gia, trật tự an toàn xã hội. Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này,<br /> nhà nước giao cho cơ quan công an những thẩm quyền đặc biệt<br /> được quy định trong pháp luật tố tụng hành chính và pháp luật tố<br /> tụng hình sự mà các ngành khác trong bộ máy Nhà nước không có.<br /> Lực lượng CAND cần đến pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp<br /> luật không chỉ với ý nghĩa là phương tiện cưỡng chế, trấn áp, mà<br /> chủ yếu là phương tiện để giáo dục thuyết phục trong bảo vệ an<br /> ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.<br /> Lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác<br /> bảo vệ an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại<br /> mọi âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù<br /> địch, phản động, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững<br /> độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước,<br /> nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị và trật tự,<br /> an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã<br /> hội và đối ngoại của đất nước.<br /> Bên cạnh những thành tích, chiến công, việc làm tốt, cần<br /> nghiêm túc nhìn nhận, trong lực lượng CAND vẫn còn có những<br /> cán bộ, chiến sĩ có những việc làm chưa tốt, làm giảm sút lòng tin<br /> của nhân dân đối với lực lượng CAND mà nguyên nhân xuất phát<br /> từ ý thức pháp luật còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm và đạo đức<br /> chưa cao.<br /> Thực tế đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định, cần phải tăng<br /> cường tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng và ý thức pháp<br /> luật của cán bộ, chiến sĩ CAND đặc biệt là nhấn mạnh vai trò của ý<br /> thức pháp luật ở người chiến sĩ. Xây dựng ý thức pháp luật cho cán<br /> bộ, chiến sĩ CAND là yêu cầu đặt ra nhằm xây dựng được lực<br /> lượng CAND trong sạch, vững mạnh để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ<br /> trong tình hình mới. Từ những vấn đề cấp bách về lý luận và thực<br /> <br /> tiễn nêu trên, tôi đã chọn vấn đề "Xây dựng ý thức pháp luật của<br /> cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân Việt Nam" làm đề<br /> tài nghiên cứu của luận văn thạc sĩ luật học.<br /> 2. Tình hình nghiên cứu đề tài<br /> Những nội dung liên quan đến lĩnh vực ý thức pháp luật, thời<br /> gian qua đã có một số người quan tâm nghiên cứu. Các tác giả đã<br /> công bố các công trình nghiên cứu của mình, dưới các hình thức<br /> như đề tài khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, sách, các bài<br /> viết trên các báo và tạp chí. Tiêu biểu là một số công trình sau đây:<br /> Cơ sở khoa học cho việc xây dựng ý thức và lối sống theo pháp<br /> luật, Chương trình Khoa học công nghệ cấp nhà nước KX.07, đề<br /> tài KX.07.17 (1995), Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia; Một số vấn<br /> đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật trong công cuộc<br /> đổi mới, Đề tài Khoa học cấp bộ (1995) của Bộ Tư pháp; Nâng<br /> cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước ở<br /> nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ Luật học, tác giả Lê Đình<br /> Khiên năm 1996; Những đặc điểm của quá trình hình thành ý thức<br /> pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Triết học, tác giả Đào<br /> Duy Tấn, năm 2000; Sự hình thành và phát triển ý thức pháp luật<br /> của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện đổi mới<br /> ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Luật học, tác giả Hồ Việt<br /> Hiệp, năm 2000; Lôgíc khách quan của quá trình hình thành và<br /> phát triển ý thức pháp luật ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ Triết<br /> học, tác giả Nguyễn Thị Thúy Vân, năm 2001…<br /> Nhìn chung, mỗi công trình trên thường đi sâu nghiên cứu một<br /> mặt hoặc một vấn đề cụ thể nào đó của ý thức pháp luật như: khái<br /> niệm, cấu trúc, chức năng của ý thức pháp luật, hoặc những đặc<br /> điểm của quá trình hình thành ý thức pháp luật Việt Nam, những<br /> giải pháp nâng cao ý thức pháp luật. Các công trình nghiên cứu đã<br /> cung cấp cho khoa học nhiều tư liệu quý về ý thức pháp luật, song<br /> vẫn còn vấn để bỏ ngỏ đó là nghiên cứu về Xây dựng ý thức pháp<br /> luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND Việt Nam.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2