intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây sống đời ở Quãng Ngãi

Chia sẻ: Hồ Trường Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

464
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học với đề tài "Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây sống đời ở Quãng Ngãi" sẽ trình bày tóm tắt những kiến thức cần thiết trong bài luận với đề tài trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây sống đời ở Quãng Ngãi

1<br /> <br /> 2<br /> <br /> B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. Đào Hùng Cư ng NGUY N TH PHƯƠNG TH O Ph n bi n 1: PGS.TS. Trương Th Minh H nh<br /> <br /> NGHIÊN C U THÀNH PH N HÓA H C TRONG LÁ CÂY S NG Đ I QU NG NGÃI<br /> <br /> Ph n bi n 2: PGS.TS. Tr n Văn Th ng<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa h u cơ Mã s : 60 44 27<br /> <br /> Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ khoa h c h p t i Đ i h c Đà n ng vào ngày 30 tháng 6 năm 2012<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C<br /> <br /> * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012 - Thư vi n trư ng Đ i h c sư ph m, Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> M 1. Lý do ch n ñ tài<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> là ñánh cũng không ch t. Ngư i Trinidad g i cây s ng ñ i là "Never Dead". n Đ cây s ng ñ i m c r t nhi u vùng Bengal. Ti ng Ph n (Sankrit) g i là Parnabija có nghĩa là cây có nhi u r . Ch Parnabija cũng ñ ng nghĩa v i dhanvantari có nghĩa là "thiêng liêng, th n di u". Như v y cây s ng ñ i là "thiên th o" vì m t lý do nào ñó.[25] Nhân lo i không h n nhưng l i g p nhau trong vi c ñ t tên cho cây s ng ñ i qua hi u năng tr li u và s c s ng ngoan cư ng c a nó. Chính nh ng lý do trên, tôi ch n ñ tài: “ Nghiên c u thành ph n hóa h c trong lá cây s ng ñ i 2. M c ñích nghiên c u 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 3.1. Đ i tư ng nghiên c u 3.2. Ph m vi nghiên c u 4. Phương pháp nghiên c u 4.1. Nghiên c u lí thuy t 4.2. Nghiên c u th c nghi m 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài 6. C u trúc c a lu n văn Lu n văn g m 81 trang trong ñó có 14 b ng, 52 hình. Ph n m ñ u (3 trang), k t lu n và ki n ngh (2 trang), tài li u tham kh o (3 trang v i 28 tài li u). N i dung c a lu n văn g m 3 chương: Chương 1: T ng quan (23 trang). Chương 2: Nh ng nghiên c u th c nghi m (13 trang). Chương 3: K t qu và th o lu n (37 trang). Qu ng Ngãi”.<br /> <br /> Hóa h c các h p ch t thiên nhiên nói chung và các h p ch t có ho t tính sinh h c nói riêng là m t trong nh ng lĩnh v c nghiên c u ñã và ñang ñư c nhi u nhà khoa h c quan tâm. T xa xưa con ngư i ñã khám phá s c m nh c a thiên nhiên và bi t s d ng nhi u lo i th c v t nh m m c ñích ch a b nh, ñ ng th i tránh ñư c m t s tác nhân có h i cho s c kh e con ngư i và ñư c ñ t lên hàng ñ u. Do v y, vi c nghiên c u các ch t mang ho t tính sinh h c cao có trong các loài cây, c có tác d ng thi t th c trong ñ i s ng hàng ngày là v n ñ quan tâm c a toàn xã h i. Vi t Nam là m t nư c có ngu n th c v t phong phú v i kho ng 12000 loài, trong ñó ñã ñi u tra ñư c 3850 loài ñư c s d ng làm thu c thu c 309 h . Đa ph n các cây m c t nhiên và chưa ñư c nghiên c u m t cách ñ y ñ , có h th ng v m t khoa h c cũng như ho t tính sinh h c. [5] Có m t loài cây r t ph bi n Vi t Nam, h lá rơi xu ng ñ t là bén r hình thành cây con, có s c s ng mãnh li t. Ngư i Vi t Nam g i là cây s ng ñ i hay trư ng sinh vì cây này không bao gi ch t. Lá cây s ng ñ i khi r ng xu ng ñ t thì ra r và ra nhi u cây s ng ñ i con. Đó là ngu n g c c a tên S ng ñ i c a nó. Nó còn ñư c g i là: Lá b ng vì lá dùng ñ ch a ph ng l a hay nư c sôi r t hay. Lá c m máu hay lá thu c hàn vì c m máu r t nhanh. Lá Quan Âm vì có kh năng ch a tr ñư c nhi u th b nh như Đ c B Tát Quán Th Âm c u ñ . Ngư i Tây Ban Nha g i là Angelica (Thiên Th n Di p). Ngư i Trung Hoa g i là: l c di p sinh căn vì lá r ng thì ra r và sinh ra nhi u cây con hay ñ b t t có nghĩa<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chương 1 T NG QUAN 1.1. Phương pháp nghiên c u h p ch t thiên nhiên 1.1.1. Gi i thi u h lá b ng [26] 1.1.1.1. Sơ lư c h 1.1.1.2. M t s lo i cây thu c h lá b ng 1.1.2. Gi i thi u m t s lo i cây thu c chi kalanchoe 1.1.3. Sơ lư c v cây s ng ñ i Cây s ng ñ i (danh pháp khoa h c: Kalanchoe pinnata hay Bryophyllum calycinum, Bryophyllum pinnatum).Cây s ng ñ i thu c: Gi i (regnum): Plantae B (ordo): Saxifragales( tai hùm) H (familia): Crassulaceae(thu c b ng) Chi (genus): Kalanchoe Đo n (section): Bryophyllum Loài (species): K. pinnata 1.1.3.1. Ngu n g c, thân th và tên g i [25] 1.1.3.2. Đ c ñi m cây s ng ñ i [27] 1.1.4. Công d ng c a cây s ng ñ i 1.1.4.1. Gi i thi u m t s bài thu c dùng lá cây s ng ñ i ta[20] 1.1.4.2. Công d ng c a cây s ng ñ i 1.2.1. Xác ñ nh m t s ch tiêu lý hóa 1.2.1.1. Đ m, hàm lư ng tro 1.2.1.2. Xác ñ nh hàm lư ng kim lo i 1.2.2. Chi t xu t các nư c trên th gi i [1] 1.2. Phương pháp nghiên c u lí thuy t th c nghi m nư c<br /> <br /> 1.2.2.1. Nguyên t c chi t xu t (ly trích) [2] 1.2.2.2. Chi t các ch t r n [1], [3] 1.2.2.3. Yêu c u dung môi h u cơ s d ng 1.2.3. Phương pháp s c kí khí ghép kh i ph (GC-MS) [6], [7] 1.2.3.1. Đ nh nghĩa 1.2.3.2. ng d ng 1.2.3.3. Chu trình ho t ñ ng 1.2.4. Th ho t tính sinh h c 1.2.4.1. Th ho t tính kháng sinh v t ki m ñ nh 1.2.4.2. Th ho t tính kháng oxi hóa<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chương 2 NH NG NGHIÊN C U TH C NGHI M 2.1. Thu nguyên li u Cây l y t i xã Đ c Nhu n, huy n M Đ c, t nh Qu ng Ngãi (hình 2.1, 2.2) 2.4.3. Kh o sát chi t soxhlet b ng dung môi clorofom 2.4.3.1. Y u t th i gian 2.4.3.2. Y u t r n/l ng 2.4.4. Kh o sát chi t soxhlet b ng dung môi metanol 2.4.4.1. Y u t th i gian 2.4.4.2. Y u t r n/l ng 2.5. Xác ñ nh thành ph n hóa h c 2.5.1. Chưng ninh m u lá tươi 2.5.2. Chi t soxhlet m u lá khô 2.5.2.1. Chi t soxhlet b ng dung môi hexan 2.5.2.2. Chi t soxhlet b ng dung môi clorofom 2.5.2.3 Chi t soxhlet b ng dung môi metanol Hình 2.1: Hoa cây s ng ñ i 2.2. X lí nguyên li u 2.3. Xác ñ nh m t s ch tiêu lý hóa 2.3.1. Xác ñ nh ñ 2.3.1.1. Xác ñ nh ñ 2.3.1.2. Xác ñ nh ñ m m lá tươi m lá khô Hình 2.2: Cây s ng ñ i 2.6. Th ho t tính sinh h c 2.6.1. Th ho t tính kháng sinh 2.6.2. Th ho t tính kháng oxi hóa<br /> <br /> 2.3.2. Xác ñ nh hàm lư ng tro trong lá s ng ñ i 2.3.3. Xác ñ nh hàm lư ng kim lo i 2.4. Kh o sát các y u t 2.4.1.1. Y u t th i gian 2.4.1.2. Y u t r n/l ng 2.4.2. Kh o sát chi t soxhlet b ng dung môi hexan 2.4.2.1. Y u t th i gian 2.4.2.2. Y u t r n/l ng nh hư ng ñ n quá trình chi t 2.4.1. Kh o sát chi t chưng ninh b ng dung d ch KOH<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Chương 3 K T QU VÀ TH O LU N 3.1. K t qu xác ñ nh m t s ch tiêu lý hóa 3.1.1. Xác ñ nh ñ 3.1.1.1. Xác ñ nh ñ Nh n xét: Đ 3.1.1.2. Xác ñ nh ñ Nh n xét: Đ m m lá tươi m trung bình trong lá tươi là: 92,777 % m lá khô m trung bình trong lá khô là:14,338 % 8 gi .<br /> <br /> Sau khi kh o sát y u t v th i gian và t l r n/l ng, ta ch n chi t soxhlet 20g b t lá s ng ñ i khô trong 200 ml hexan chi t trong 3.2.3. Kh o sát chi t soxhlet b ng dung môi clorofom 3.2.3.1. Y u t th i gian 3.2.3.2. Y u t r n/l ng Sau khi kh o sát y u t v th i gian và t l r n/l ng, ta ch n chi t soxhlet 20g b t lá s ng ñ i khô trong 250 ml clorofom chi t trong 8 gi . 3.2.4. Kh o sát chi t soxhlet b ng dung môi metanol 3.2.4.1. Y u t th i gian 3.2.4.2. Y u t r n/l ng Sau khi kh o sát y u t v th i gian và t l r n/l ng, ta ch n chi t soxhlet 20g b t lá s ng ñ i khô trong 150 ml metanol chi t trong 6 gi . 3.3. K t qu xác ñ nh thành ph n hóa h c 3.3.1. Chưng ninh m u lá tươi b ng dung d ch KOH K t qu ñ nh danh thành ph n hóa h c c a các c u t trong d ch chi t lá cây s ng ñ i chưng ninh v i dung d ch KOH b ng phương pháp s c kí khí ghép kh i ph (GC-MS) th hi n 3.2, 3.3, b ng 3.13 hình 3.1,<br /> <br /> 3.1.2. Xác hàm lư ng tro trong lá s ng ñ i Nh n xét: Hàm lư ng tro trung bình trong lá s ng ñ i là: 1,073 %. 3.1.3. Xác ñ nh hàm lư ng kim lo i Căn c vào quy t ñ nh s 867/1998/ QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 1998 c a B y t v vi c ban hành ”Danh m c tiêu chu n v sinh ñ i v i lương th c th c ph m”, ñ i chi u v i m c hàm lư ng kim lo i cho phép trong rau qu và b ng k t qu trên ta nh n th y thành ph n kim lo i trong lá cây s ng ñ i có hàm lư ng nh , s không gây ñ c h i ñ n quá trình nghiên c u và s d ng. 3.2. K t qu kh o sát các y u t 3.2.1.1. Y u t th i gian 3.2.1.2. Y u t r n/l ng Sau khi kh o sát y u t v th i gian và t l r n/l ng, ta ch n chi t chưng ninh 200g lá s ng ñ i tươi trong 90 ml dung d ch KOH trong 4 gi . 3.2.2. Kh o sát chi t soxhlet b ng dung môi hexan 3.2.2.1. Y u t th i gian 3.2.2.2. Y u t r n/l ng nh hư ng ñ n quá trình chi t 3.2.1. Kh o sát chi t chưng ninh b ng dung d ch KOH<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2