intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại công ty cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

368
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại công ty cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An trình bày về cơ sở chiến lược, tình hình kinh doanh và thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại công ty cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ khách sạn tại công ty cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG  NGUY N NG C VI T HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH D CH V KHÁCH S N T I CÔNG TY C PH N DU L CH - D CH V H I AN Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N THANH LIÊM Ph n bi n 1: TS. ĐƯ NG TH LIÊN HÀ Ph n bi n 2: TS. H KỲ MINH Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i H c Đà N ng vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i H c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh T , Đ i h c Đà N ng.
 3. -3- M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Vi t Nam ñã gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO), trong xu th toàn c u hóa như hi n nay, các doanh nghi p ñang ñ ng trư c nh ng cơ h i l n ñ xây d ng, phát tri n lên m t t m cao m i và cũng ph i ñ i m t v i nh ng nguy cơ ti m n to l n. Đ t n t i và phát tri n, các doanh nghi p c n ph i xây d ng cho mình nh ng ñ nh hư ng, chi n lư c kinh doanh phù h p trên cơ s nghiên c u, phân tích môi trư ng kinh doanh bên ngoài, môi trư ng bên trong c a mình ñ có th t n d ng các cơ h i, gi m thi u các nguy cơ t môi trư ng kinh doanh, cũng như phát huy các ñi m m nh và h n ch các ñi m y u c a doanh nghi p. Xu t phát t th c ti n ñó, vi c xây d ng chi n lư c kinh doanh là h t s c c n thi t ñ i v i m i doanh nghi p. Nó giúp cho doanh nghi p có ñ nh hư ng, m c tiêu kinh doanh rõ ràng, hư ng các b ph n, cá nhân ñ n m c tiêu chung c a doanh nghi p, tránh tình tr ng c c b , phân tán ngu n l c s làm suy y u doanh nghi p. Môi trư ng kinh doanh ngày nay thay ñ i r t nhanh chóng, c nh tranh toàn c u ñòi h i doanh nghi p ph i luôn ch ñ ng, sáng t o ñ thích nghi v i s thay ñ i ñó. Công ty C Ph n Du l ch - D ch v H i An là ñơn v ho t ñ ng trong lĩnh v c du l ch, d ch v , ñây là m t ngành có nhi u tri n v ng và mang l i thu nh p ngo i t cho n n kinh t Vi t Nam thông qua ngu n khách nư c ngoài ñ n Vi t Nam. Mu n t o l i th c nh tranh cao ngoài vi c chu n b nh ng tính năng c n thi t ñ h i nh p cho c s n ph m d ch v và ngu n nhân l c, Công ty c n ph i có nh ng gi i pháp chi n lư c kinh doanh nh m nâng cao năng l c c nh tranh trong b i c nh h i nh p. Vì nh ng lý do trên vi c tìm hi u, nghiên c u, phân tích, ñánh giá và ñ ra các gi i pháp chi n lư c nh m nâng cao năng l c c nh tranh t i Công ty C Ph n Du l ch - D ch v H i An là m t yêu c u c n thi t. Trên cơ s h th ng lý thuy t ñã ñư c trang b Nhà trư ng và căn c vào th c t c a công ty, tác gi ñã ch ñ ng l a ch n ñ tài :" HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH D CH V KHÁCH S N T I CÔNG TY C PH N DU L CH - D CH V H I AN" làm n i dung nghiên c u cho lu n văn t t nghi p c a mình. 2. M c tiêu nghiên c u H th ng hóa cơ s lý lu n v chi n lư c làm ti n ñ ñ phân tích các y u t nh hư ng ñ n ho t ñ ng c a công ty. B ng vi c s d ng mô hình năm tác l c c nh tranh c a Michalel E.Porter nh m th hi n các y u t nh hư ng ñ n năng l c c nh tranh c a doanh nghi p Phân tích các y u t nh hư ng ñ n môi trư ng ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty t ñó ñưa ra các gi i pháp th c hi n chi n lư c
 4. -4- kinh doanh hi u qu cho ho t ñ ng kinh doanh khách s n t i Công ty C Ph n Du l ch - D ch v H i An. 3. Đ i tư ng và Ph m vi nghiên c u c a ñ tài Ph m vi nghiên c u: là môi trư ng kinh doanh d ch v du l ch thành ph H i An, Th c tr ng ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty C Ph n Du l ch - D ch V H i An, Chi n lư c kinh doanh d ch v khách s n c a Công ty. Đ i tư ng nghiên c u: Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh c a doanh nghi p 4. Phương pháp nghiên c u Các phương pháp nghiên c u ñư c s d ng trong lu n văn g m: phương pháp phân tích, t ng h p, so sánh, phương pháp chuyên gia. Phương pháp nghiên c u t i bàn: các thông tin ñư c thu th p t sác báo, t p chí, các s li u th ng kê c a phòng Thương m i - Du l ch thành ph H i An các thông tin, s li u th ng kê t các công ty du l ch, khách s n, nhà hàng trên ñ a bàn thành ph . Ngu n thông tin n i b là các k ho ch kinh doanh, các báo cáo k t t ng h p, k t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh công ty chính vì v y vi c thu th p d li u và phân tích s li u ñư c ñ c bi t quan tâm. 5. K t c u c a lu n văn Lu n văn ngoài ph n m ñ u bao g m tính c p thi t c a ñ tài, m c tiêu nghiên c u, ñ i tư ng và phư n pháp nghiên c u. Lu n văn g m có ba chương chính: Chương 1: Cơ s lý lu n v chi n lư c Chương 2: Tình hình kinh doanh và th c tr ng công tác ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh d ch v khách s n c a Công ty C Ph n Du L ch - D ch V H i An Chương 3: Ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh d ch v khách s n t i Công ty C Ph n Du L ch - D ch V H i An K t lu n.
 5. -5- CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C 1.1 Chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p 1.1.1 Khái ni m “Chi n lư c kinh doanh c a m t doanh nghi p là m t chương trình hành ñ ng t ng quát hư ng t i vi c th c hi n nh ng m c tiêu c a doanh nghi p”. Chi n lư c kinh doanh không nh m v ch ra m t cách c th làm th nào ñ có th ñ t ñư c nh ng m c tiêu ñó vì ñó là nhi m v c a vô s các chương trình h tr , các chi n lư c ch c năng khác. Nó ch t o ra các khung hư ng d n tư duy ñ hành ñ ng. tư duy ñ hành ñ ng.. 1.1.2. Vai trò c a chi n lư c: Vai trò ho ch ñ nh: Chi n lư c kinh doanh giúp doanh nghi p th y rõ m c ñích và hư ng ñi c a mình. Vai trò d báo: Trong m t môi trư ng luôn luôn bi n ñ ng, các cơ h i cũng như nguy cơ luôn luôn xu t hi n. Quá trình ho ch ñ nh chi n lư c giúp cho nhà qu n tr phân tích môi trư ng và ñưa ra nh ng d báo nh m ñưa ra các chi n lư c h p lý. Vai trò ñi u khi n: Chi n lư c kinh doanh giúp nhà qu n tr s d ng và phân b các ngu n l c hi n có m t cách t i ưu cũng như ph i h p m t cách hi u qu các ch c năng trong t ch c nh m ñ t ñư c m c tiêu chung ñ ra. 1.1.3 Phân lo i chi n lư c kinh doanh * Chi n lư c kinh doanh thông thư ng ñư c xác ñ nh dư i ba c p ñ : + Chi n lư c c p công ty: Xác ñ nh và v ch rõ các m c ñích, các m c tiêu và các h at ñ ng kinh doanh c a công ty, t o ra các chính sách và các k h ach cơ b n ñ ñ t các m c tiêu c a công ty. + Chi n lư c c p kinh doanh: Xác ñ nh vi c l a ch n s n ph m ho c d ng c th c a th trư ng cho h at ñ ng kinh doanh riêng trong n i b công ty, xác ñ nh cách th c m i ñơn v kinh doanh s c g ng hòan thành m c tiêu c a nó ñ góp ph n vào vi c hòan thành m c tiêu chung c a công ty. + Chi n lư c c p ch c năng: Xác ñ nh các gi i pháp, k h ach cho t ng lĩnh v c kinh doanh. 1.1.4 Chi n lư c ñơn v kinh doanh (SBU) 1.1.4.1 Chi n lư c tăng trư ng t p trung Nhóm chi n lu c này ch y u nh m c i thi n v th c nh tranh c a công ty v i nh ng s n ph m hi n có trên cơ s tăng cư ng ho t ñ ng marketing ho c thay ñ i chi n lư c th trư ng hi n có mà không thay ñ i s n ph m nào. L ai này có ba chi n lư c chính:
 6. -6- + Thâm nh p th trư ng: Tìm ki m th ph n tăng lên cho s n ph m, d ch v hi n t i trong các th trư ng hi n có qua n l c ti p th . + Phát tri n th trư ng: Đưa s n ph m, d ch v hi n có vào các khu v c m i. + Phát tri n s n ph m: Tăng doanh s b ng c i ti n, ñ i m i s n ph m, d ch v hi n có. 1.1.4.2 Các chi n lư c c nh tranh theo quan ñi m c a M.Porter Michael E.Poter – giáo sư trư ng ñ i h c Harvard ñã ñưa ra các chi n lư c c nh tranh cơ b n trong tác ph m ”Chi n lư c c nh tranh”: 1. Chi n lư c d n ñ u chi phí th p 2. Chi n lư c khác bi t hoá 3. Chi n lư c t p trung vào tr ng ñi m 1.1.4.3 Các chi n lư c c nh tranh dành cho các ñơn v kinh doanh theo v trí th ph n trên th trư ng Tuy cùng m t công ty nhưng m i ñơn v kinh doanh có v trí th ph n khác nhau trên th trư ng 1. Đơn v kinh doanh d n ñ u th trư ng 2. Đơn v kinh doanh thách th c v i th trư ng: 3. Đơn v kinh doanh theo sau th trư ng: 4. Đơn v kinh doanh n náu th trư ng 1.2 Quy trình xây d ng chi n lư c kinh doanh Xây d ng chi n lư c kinh doanh là giai ñ an ñ u trong quá trình qu n tr chi n lư c. Theo Derek.F.Abell, ñ ho ch ñ nh chi n lư c c p ñơn v kinh doanh ph i bao g m ba y u t , ñó là: nhu c u khách hàng, các nhóm khách hàng, kh năng khác bi t hoá. Ba y u t quy t ñ nh này xác ñ nh cách th c mà m t công ty s c nh tranh trong m t ho t ñ ng kinh doanh hay m t ngành.Do ñó, d a vào ba y u t trên có th chia quá trình ho ch ñ nh chi n lư c c p kinh doanh thành các bư c theo mô hình sau: 1.2.1 Nghiên c u nhu c u c a khách hàng Nhu c u c a khách hàng là nh ng mong mu n, s c n thi t hay khao khát mà có th s ñư c tho mãn b ng các ñ c tính c a s n ph m hay d ch v . Các nhà qu n tr c p cao ñóng vai trò quan tr ng trong vi c c g ng l ng nghe, nh n th c và th u hi u nhu c u c a khách hàng. Nghiên c u khách hàng nh hư ng r t l n ñ n các quy t ñ nh v s n ph m, công ngh và kênh phân ph i. S khác bi t hoá s n ph m là quá trình t o m t l i th b ng vi c thi t k s n ph m hàng hoá hay d ch v ñ tho mãn nhu c u khách hàng. T t c các công ty ph i t o s khác bi t cho các s n ph m c a h sao cho có th h p d n ñư c khách hàng và ít nh t tho mãn nhu c u. Nhi u công ty
 7. -7- ñã làm cho s n ph m c a h s khác bi t ñáng k so v i các công ty khác và s khác bi t này giúp cho h có ñư c m t ưu th c nh tranh s c nét. 1.2.2 Phân ño n, l a ch n và ñ nh v trên th trư ng m c tiêu 1.2.2.1 Phân ño n th trư ng Phân ño n th trư ng là cách th c mà công ty phân nhóm các khách hàng d a vào nh ng s khác bi t quan tr ng v nhu c u và s thích c a h ñ tìm ra m t l i th c nh tranh. Phân ño n th trư ng giúp doanh nghi p ch ñ ng phân khách hàng theo nh ng d u hi u nh t ñ nh, nh n bi t rõ nhu c u c a h , t p trung vào ph c v m t b ph n khách hàng c th ñ vi c kinh doanh ñư c an toàn và có hi u qu hơn. Nói chung, các công ty có th s d ng ba chi n lư c hư ng ñ n các phân ño n th trư ng: - Th nh t, ch n ph c v cho các khách hàng bình thư ng, như th không nh t thi t ph i nh n bi t s khác bi t nhu c u gi a các nhóm. - Th hai, ph c v ña d ng nghĩa là phân ño n th trư ng c a nó thành các phân ño n khác nhau và phát tri n nh ng s n ph m thích ng v i nhu c u c a m i phân ño n. - Th ba, ph c v t p trung nghĩa là công ty có th ch n ñ nh n th c r ng th trư ng b phân ño n nhưng ch t p trung vào ph c v m t phân ño n hay m t khe h . 1.2.2.2 Đánh giá m c h p d n c a th trư ng - M t ño n th trư ng có th ñ t quy mô và m c tăng trư ng mong mu n, nhưng l i thi u kh năng sinh l i. Theo M.Porter, có năm l c lư ng quy t ñ nh m c ñ h p d n n i t i v l i nhu n lâu dài c a m t th trư ng hay m t phân ño n th trư ng mà doanh nghi p ph i ñánh giá ñ y ñ , ñó là các ñ i th c nh tranh trong ngành, nh ng k thâm nh p ti m n, nh ng s n ph m thay th , ngư i cung ng và ngư i mua. Hình 1-3: Mô hình năm tác l c c nh tranh c a Michael Porter
 8. -8- 1.2.2.3 L a ch n th trư ng m c tiêu Có m t s tiêu chu n ch y u sau làm cơ s cho vi c l a ch n th trư ng m c tiêu: - S n ph m và d ch v tho mãn nhu c u nào? Đó là giá tr s d ng c a s n ph m, là ch c năng tho mãn nhu c u c a ngư i tiêu dùng. - Nh ng ngư i mua (khách hàng), t c là s n ph m giành cho ai và ñâu? Khách hàng chung hay ñ c bi t, là thanh niên hay thi u niên, thành th hay nông thôn… - Các kh năng khác bi t hoá: Đây là m t tiêu chu n quan tr ng ñ l a ch n th trư ng. Trong ñi u ki n c a ti n b khoa h c k thu t và công ngh ngày nay, c n xác ñ nh cách th c mà nhu c u khách hàng ñư c tho mãn. 1.2.2.4 Đ nh v trên th trư ng m c tiêu Th c ch t ñ nh v th trư ng là nh ng hành ñ ng nh m hình thành tư th c nh tranh cho s n ph m c a doanh nghi p. Đ nh rõ v trí c a doanh nghi p, xu hư ng phát tri n c a nó trên th trư ng là kh c h a hình nh c a s n ph m trong tâm trí khách hàng th trư ng m c tiêu. 1.2.3 Phân tích ngu n l c và năng l c c t lõi c a doanh nghi p 1.2.3.1 Ngu n l c h u hình Ngu n l c h u hình có th th y ñư c và ñ nh lư ng ñư c bao g m ngu n l c tài chính, t ch c, các ñi u ki n v t ch t và công ngh . 1.2.3.2 Ngu n l c vô hình Đây là các ngu n khó nh n th y và r t khó ñ cho các ñ i th c nh tranh tìm hi u, mua l i, b t chư c ho c thay th , nên các doanh nghi p thích d a trên ngu n l c vô hình như n n t ng c a các kh năng và năng l c c t lõi. Th c t , ngu n l c càng khó quan sát và nh n ra, càng có kh năng tr thành m t n n t ng cho các l i th c nh tranh b n v ng. Do ñó, trong vi c t o ra các năng l c c t lõi, so v i ngu n l c h u hình, ngu n vô hình là ngu n có tác d ng h u hi u hơn và n i tr i hơn. 1.2.3.3 Năng l c c t lõi c a doanh nghi p Năng l c c t lõi c a m t doanh nghi p thư ng ñư c hi u là nh ng kh năng mà doanh nghi p có th làm t t, nhưng ph i ñ ng th i th a mãn ba ñi u ki n: Kh năng ñó ñem l i l i ích cho khách hàng; Kh năng ñó ñ i th c nh tranh r t khó b t chư c; Có th v n d ng kh năng ñó ñ m r ng cho nhi u s n ph m và th trư ng khác. Năng l c c t lõi có th là công ngh , bí quy t k thu t, m i quan h thân thi t v i khách hàng, h th ng phân ph i, thương hi u m nh. Năng l c c t lõi t o nên l i th c nh tranh cho doanh nghi p trong ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh. 1.2.4 Thi t k và l a ch n chi n lư c kinh doanh 1.2.4.1 Thi t k chi n lư c kinh doanh
 9. -9- Đ c nh tranh m t cách hi u qu , theo Micheal E.Porter có các chi n lư c cơ b n sau: • Chi n lư c d n ñ o chi phí Là t ng th các hành ñ ng nh m cung c p các s n ph m hay d ch v có các ñ c tính ñư c khách hàng ch p nh n v i chi phí th p nh t trong m i quan h v i các ñ i th c nh tranh. Nói cách khác, chi n lư c d n ñ o chi phí d a trên kh năng c a doanh nghi p cung c p s n ph m hay d ch v v i m c chi phí th p hơn ñ i th c nh tranh. • Chi n lư c khác bi t hoá Chi n lư c này d a vào vi c cung c p m t s n ph m ho c m t d ch v ñư c coi như là ñ c ñáo "duy nh t" ñ i v i khách hàng. • Chi n lư c t p trung Chi n lư c này th c hi n b ng cách t p trung ho t ñ ng kinh doanh vào ph c v nhu c u c a m t phân ño n ñ c bi t c a th trư ng. Nh ng phân ño n ñ c bi t có th là:Nhóm khách hàng, Phân ño n c a tuy n s n ph m, M t vùng ñ a lý, M t kênh phân ph i riêng. 1.2.4.2 L a ch n chi n lư c kinh doanh Căn c cho vi c l a ch n mô hình chi n lư c kinh doanh g m các nhân t : khách hàng, ñ i th c nh tranh, doanh nghi p. Khách hàng: Đ i di n cho nhân t "c u" c a th trư ng, khái ni m khách hàng ch a ñ ng trong ñó vô s nhu c u, ñ ng cơ, m c ñích khác nhau c a nh ng nhóm ngư i khác nhau. T ñó hình thành nên các khúc th trư ng cá bi t mà các doanh nghi p không th bao quát toàn b . Chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p ph i căn c vào khách hàng có nghĩa là nó ph i tìm ra trong t p h p khách hàng, m t ho c m t s nhóm khách hàng hình thành nên m t khúc vào th trư ng có lư ng ñ l n cho vi c t p trung n l c doanh nghi p vào vi c ñáp ng nhu c u c a khách hàng trên th trư ng ñó. Doanh nghi p (th c l c c a doanh nghi p ). Chi n lư c kinh doanh c n ph i căn c vào th c l c c a doanh nghi p nh m kh i thác t i ña các ngu n l c và s d ng nó vào các lĩnh v c, ch c năng có t m quan tr ng quy t ñ nh ñ i v i s thành công c a doanh nghi p trong vi c kinh doanh các s n ph m, d ch v ñã xác ñ nh. Đ i th c nh tranh Các ñ i th c nh tranh cũng có nh ng tham v ng, phương sách, th ño n như doanh nghi p ñã trù li u. Do v y, chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p c n hư ng vào vi c t o s khác bi t so v i các ñ i th c a mình trên nh ng lĩnh then ch t b ng cách so sánh các y u t nói trên c a doanh nghi p v i các ñ i th c nh tranh. S khác bi t ch y u c n xác
 10. -10- ñ nh ñư c là nh ng ưu th mà doanh nghi p ñã có ho c có th t o ra bao g m c nh ng giá tr h u hình và vô hình. 1.2.5 Các chính sách th c thi chi n lư c kinh doanh Đó là các gi i pháp v nhân l c, ngu n l c tài chính, t ch c qu n lý kinh doanh, qu n lý s n xu t,… nh m th c hi n ñư c chi n lư c kinh doanh ñã ho ch ñ nh. Hay nói m t cách khác ñó là vi c s p x p và b trí các ngu n l c c a công ty ñ th c hi n thành công chi n lư c kinh doanh ñã l a ch n, như: • S p x p cơ c u t ch c doanh nghi p cho phù h p: hoàn thi n cơ c u t ch c ñ h p lý hoá vi c phát huy các ngu n l c nh m ñ m b o kh năng xây d ng và phát tri n các s n ph m d ch v , ñáp ng t t nhu c u th trư ng. • Phân b , duy trì và phát tri n ngu n nhân l c: nh m nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ lao ñ ng trong ñơn v ñ th c hi n t t m c tiêu chi n lư c ñã ñ ra. • Phân b ngu n l c tài chính: sao cho có hi u qu t o ñi u ki n tri n khai chi n lư c. • Hoàn thi n chính sách Marketing: v i m c ñích ñ m b o kh năng sinh l i, t o th l c và an toàn trong c nh tranh.
 11. -11- CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TH C TR NG CÔNG TÁC HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH D CH V KHÁCH S N T I CÔNG TY C PH N DU L CH - D CH V H I AN 2.1 GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N DU L CH - D CH V H I AN 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n công ty Ti n thân là Công ty Ăn u ng D ch v H i An Năm 2000: Thành l p Công ty Du l ch – D ch v H i An Năm 2006: Chuy n ñ i thành Công ty C ph n Du l ch – D ch v H i An * Tên ñ y ñ : CÔNG TY C PH N DU L CH - D CH V H I AN * Tên công ty b ng ti ng Anh: HOI AN TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY * Tên giao d ch: HOIAN TOURIST * Đ a ch : 10 Tr n Hưng Đ o – TP H i An - T nh Qu ng Nam * Đi n tho i: (84) 510.3861445 – 510.3861248 – 510.3910885 * Fax : (84) 510.3911099 * Email: hoiantourist@vnn.vn * Website: www.hoiantourist.com Quá trình phát tri n: Công ty C ph n Du l ch - D ch v H i an là Công ty c ph n ñư c thành l p t vi c chuy n ñ i Công ty Du l ch - D ch v H i An thành Công ty C ph n Du l ch - D ch v H i An theo Quy t ñ nh s 51/QĐ-TU ngày 16/12/2006 c a T nh u Qu ng Nam “ V vi c phê duy t và chuy n Công ty Du l ch - D ch v H i An thành Công ty C ph n Du l ch - D ch v H i An “. Công ty là Doanh nghi p h ch toán ñ c l p ho t ñ ng s n xu t kinh doanh kinh doanh theo gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh s 3303070234 ngày 01 tháng 10 năm 2006 do S k ho ch và Đ u tư t nh Qu ng Nam c p theo Lu t Doanh nghi p và các quy ñ nh pháp lu t hi n hành có liên quan . 2.1.2- Ch c năng và nhi m v : a- Ch c năng Công ty có ch c năng kinh doanh d ch v Khách s n.Thông qua ñó, Công ty ñóng góp ph n thúc ñ y n n kinh t th trư ng phát tri n, ñ m b o ñ i s ng cho ngư i lao ñ ng và tăng ngu n thu cho Ngân sách Nhà nư c. b- Nhi m v Nhi m v kinh doanh ch y u c a Công ty C Ph n Du l ch - D ch v H i An : - Xây d ng và t ch c th c hi n s n xu t kinh doanh.
 12. -12- - T t o ngu n v n cho s n xu t kinh doanh và qu n lý khai thác hi u qu ngu n v n y. - Th c hi n ñúng nh ng cam k t trong h p ñ ng kinh t có liên quan. - T ch c ti p ñón khách, ñ m b o cung c p d ch v du l ch có ch t lư ng cao. - Nghiên c u và th c hi n các bi n pháp ñ nâng cao hi u qu kinh doanh. - Chăm lo và không ng ng nâng cao v t ch t cũng như tinh th n cho ngư i lao ñ ng. Thư ng xuyên b i dư ng và nâng cao trình ñ chuyên môn nghi p v cho công nhân viên. 2.1.3 Cơ c u t ch c và qu n lý c a Công ty Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty bao g m: Ban giám ñ c, các phòng nghi p v , các chi nhánh và xí nghi p ph thu c. M i phòng ban ñ u có ch c năng, nhi m v riêng và ch u s ñi u hành qu n lý c a T ng giám ñ c, c th : Đ I H I Đ NG C ĐÔNG H I Đ NG QU N TR BAN KI M SOÁT BAN ĐI U HÀNH CÔNG TY PHÒNG PHÒNG PHÒNG B TRUNG XÍ NHÂN TÀI K PH N HOIAN HOIAN TÂM L NGHI P S CHÍNH - HO CH TH HOTEL BEACH HÀNH GI T H K -Đ U TRƯ NG RESORT HOIAN H I AN TOÁN TƯ TRAVEL Sơ ñ 2.1: Mô hình cơ c u t ch c qu n lý t i Công ty C ph n Du L ch - D ch V H i An 2.2 TH C TR NG HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH D CH V KHÁCH S N T I CÔNG TY C PH N DU L CH - D CH V H I AN: 2.2.1 Tình hình và ñ c ñi m khách hàng 2.2.1.1 V khách hàng Công ty luôn xác ñ nh rõ khách hàng là ngư i quy t ñ nh s s ng còn c a Công ty. Khách hàng là y u t quan tr ng nh t do ñó trong kinh doanh ph i luôn hư ng t i nhóm khách hàng c th ñ có ñư c s trung thành c a khách hàng hi n t i và tìm ki m nh ng khách hàng m i. Khách hàng
 13. -13- m c tiêu c a Công ty là các ngu n khách du l ch ñ n t các qu c gia châu Âu và Nh t b n thông qua các hãng l hành truy n th ng và tr c tuy n 2.2.1.2 V doanh thu Doanh thu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh d ch v khách s n c a Công ty C Ph n Du l ch - D ch v H i An ñư c t ng h p theo nhóm sau: + Doanh thu theo nhóm các ñơn v tr c thu c Doanh thu d ch v gi c là 2%1% 0% Doanh thu d ch v Spa 15% 1 0% 5% 1% 12% Doanh thu d ch v khác Doanh thu d ch v l 57% 59% 23% hành 25% Doanh thu d ch v nhà hàng Doanh thu d ch v lưu trú Trong cơ c u doanh thu theo cơ s tr c thu c, chúng ta th y doanh thu d ch v lưu trú chi m t l r t cao trong t ng doanh thu d ch v khách s n. Năm 2010, doanh thu lưu trú là 57% gi m nh so v i năm 2009 # 59%. Do công ty luôn chú tr ng ñ u tư xây d ng cơ s h t ng nâng c p ch t lư ng phòng ñ t chu n 4* qu c t ñáp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng. Trong năm 2010 có s n i tr i tăng trư ng vư t b c d ch v gi t là v i h th ng hi n ñ i ñáp ng ñư c nhu c u gi t là c a các khách s n trên ñ a bàn thành ph . 2.2.2 L A CH N TH TRƯ NG M C TIÊU VÀ Đ NH V Th trư ng d ch v khách s n là th trư ng th m nh TP. H i An nói riêng và c a mi n Trung nói chung. Ngu n l c c a công ty là ti m năng to l n v khai thác du l ch nghĩ dư ng và thăm quan di s n văn hoá th gi i. Do ñó, công ty ñang phát huy t t kh năng ngu n l c d ch v khách s n và chi m lĩnh ñư c th ph n l n so v i các ñ i th c nh tranh TP. H i An. V th trư ng công ty hư ng ñ n: +Th trư ng khách chính c a H i An trong nh ng năm ñ n v n là th trư ng khách truy n th ng : Pháp, Đ c, Anh, Úc M và Nh t B n , + Th trư ng khách ti m năng s là th trư ng khách Tây Ban Nha và th trư ng khách Nga ngh bi n , Hai th trư ng khách m i này ñòi h i d ch v r t cao và ch y u t p trung Bi n và lưu trú dài ngày.
 14. -14- + M t ngu n khách n a ch c ch n s tăng lên trong th i gian ñ n ñó là khách Thái Lan ñ n v i H i An qua ñư ng b Lào Thái và bay th ng t Bangkok ñ n Đà N ng. Công ty ñã có hư ng ñi ñúng trong vi c l a ch n th trư ng m c tiêu và ñ nh v trên th trư ng là l y d ch v khách s n làm nòng c t cho chi n lư c kinh doanh và kh ng ñ nh vai trò là cánh chim ñ u ñàn c a ngành du l ch không ch H i An nói riêng mà c c a du l ch mi n Trung . 2.2.3 S d ng ngu n l c và năng l c c t lõi c a Công ty 2.2.3.1 Ngu n nhân l c Hi n nay, công ty có t ng s cán b công nhân viên là 350 ngư i trong ñó s ngư i có trình ñ ñ i h c và cao ñ ng chi m kho ng 13,9% lao ñ ng toàn công ty. V i ñ i ngũ cán b công nhân viên như trên, công ty có m t ngu n nhân l c m nh và có m t b dày trong công tác qu n tr kinh doanh. H g n bó v i công ty, nhi t tình công tác, am hi u v tình hình th trư ng, có kinh nghi m v m t hàng kinh doanh 2.2.3.2 Cơ s v t ch t, thi t b và công ngh V i 2 cơ s Khách s n tiêu chu n 4 sao t a l c t i các v trí ñ p trên ñ a bàn TP.H i An cùng v i trang thi t b hi n ñ i, các d ch v du l ch b sung t t ñã và ñang chi m ưu th so v i các ñ i th c nh tranh, h ng năm công ty thư ng xuyên nâng c p ñ i m i trang thi t b nh m ñáp ng nhu c u ngày càng cao c a du khách. 2.2.3.3 Công tác marketing: Đ nh hư ng m c tiêu lâu dài là tăng ngu n khách khai thác tr c ti p, gi m d n s l thu c quá nhi u như hi n nay vào ngu n khách các hãng l hành trong nư c. T ñó, m i nâng giá phòng và khai thác các d ch v tr n gói, ñ y ngu n thu các khách s n tăng cao. Vì v y, trong năm 2010, ngoài vi c xây d ng b nh n d ng thương hi u và khai thác khách thông qua các m ng ñ t phòng tòan c u, công ty s t p trung ñ u tư cho vi c m r ng m ng lư i bán hàng t i các th trư ng tr ng ñi m khách c a Công ty, trư c m t s ti p t c duy trì văn phòng t i Nh t, xúc ti n m các văn phòng t i Úc, EU ( d ki n t tháng 06/2010), c ng c các văn phòng t i Hà N i, Tp HCM. Nghiên c u ñ chuy n văn phòng th trư ng công ty ñ t t i Tp HCM. 2.2.3.4 Ngu n l c tài chính Tình hình tài chính trong ho t ñ ng kinh doanh d ch v khách s n c a Công ty C Ph n Du l ch - D ch v H i có ngu n tài chính tương ñ i v ng m nh, do ñó t o ñi u ki n r t l n trong vi u ñ u tư m r ng ho t ñ ng kinh doanh cũng như tăng kh năng c nh tranh so v i ñ i th c nh tranh trong ngành.
 15. -15- 2.2.4 Các chi n lư c kinh doanh d ch v khách s n c a công ty trong giai ño n 2006-2010 a.Chi n lư c ñ u tư chi u sâu: Đây là chi n lư c cũ ñư c Công ty nâng c p lên theo th i gian. Đó là m t chi n lư c r t hi u qu ñã giúp Công ty ñ ng v ng trên thương trư ng khi ngành Du l ch t i H i An nói riêng và c nư c nói chung luôn g p nh ng khó khăn thách th c như d ch b nh, thiên tai, suy thoái kinh t ... Chi n lư c ñ u tư chi u sâu ngày càng ñư c m r ng hơn khi Công ty quy t ñ nh nâng c p c i t o l i các khu khách s n, ñ u tư nâng c p trang thi t b và nâng tiêu chu n h ng sao cho khách s n H i An t 3 sao lên chu n 4 sao, ñ ng th i ñ y m nh các d ch v du l ch như l hành, gi t là... b. Chi n lư c ña d ng hoá s n ph m. Do nhu c u tăng cao c a khách du l ch nên hi n nay khách s n và nhà ngh H i An phát tri n khá m nh v qui mô, s lư ng và ch t lư ng, ñáp ng ñ y ñ nhu c u c a khách du l ch t cao c p ñ n bình dân. Kh p nơi trên ñư ng ph H i An ñâu ñâu cũng th y xu t hi n khách s n và nhà ngh . Theo s li u th ng kê năm 2008 ngành Thương M i – D ch v và Du l ch ñóng góp trên 60% GDP toàn thành ph .Tuy nhiên d ch v H i An hi n nay chưa ña d ng, chưa ph c v h t nhu c u cho khách du l ch Vì v y vi c ña d ng hoá s n ph m cũng chính là ñáp ng nhu c u ña d ng c a khách hàng. Căn c vào th c t ñó, công ty không ch chú tr ng t p trung m i năng l c vào d ch v khách s n mà bên c nh ñó còn chú tr ng ñ u tư các lo i hình d ch v khác như tour tuy n inboud, 2.2.5 Đánh giá k t qu và h n ch trong chi n lư c hi n t i c a Công ty C Ph n Du L ch - D ch V H i An 2.2.5.1 Nh ng k t qu ñ t ñư c Công ty nh n th y r ng ph i phát tri n m nh nh ng s n ph m d ch v khách s n truy n th ng c a công ty vì như v y s có r t nhi u l i th c nh tranh do không ph i ch u kh u hao nên chi phí gi m, Các khách s n tr c thu c có uy tín l n, nhu c u th trư ng tăng m nh và r t ña d ng, nhi u cơ h i m r ng th trư ng m i. 2.2.4.2 Nh ng m t h n ch - Chưa ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh c th cho ñơn v d n ñ n thi u chi n lư c c nh tranh c th cho công ty cũng như t ng lĩnh v c kinh doanh c a Công ty. - Chi n lư c kinh doanh c a Công ty ñư c xây d ng d a trên ñánh giá mang tính ch t c m tính, ch quan c a các cán b phòng kinh doanh và lãnh ñ o Công ty.
 16. -16- CHƯƠNG 3: HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH D CH V KHÁCH S N T I CÔNG TY C PH N DU L CH - D CH V H I AN 3.1. Đ nh hư ng phát tri n: T o giá tr thương hi u m t công ty Vi t Nam ñi tiên phong trong lĩnh v c kinh doanh d ch v khách s n, gi v ng “v th c a ngư i d n ñ u” t i TP H i An Xây d ng, phát tri n ngu n nhân l c toàn di n, chuyên nghi p và chính sách ñãi ng công b ng. Xây d ng, phát tri n m i quan h h p tác chi n lư c v i các nhà cung c p trên cơ s ñôi bên cùng có l i, h p tác ñ phát tri n. Tham gia tích c c và thành công vào quá trình ñ i m i, phát tri n và h i nh p c a ñ t nư c, các s n ph m thân thi n, b o v môi trư ng, hư ng ñ n v ñ p hoàn m , hài hòa v i c ng ñ ng, góp ph n ñ y m nh n n kinh t mũi nh n t i ñ a phương. M c tiêu c th c a Công ty C Ph n Du L ch - D ch v H i An: + Tr thành công ty hàng ñ u v kinh doanh khách s n t i Vi t Nam + Nâng cao kh năng c nh tranh c a các s n ph m d ch v khách s n c a công ty ñáp ng các tiêu chu n qu c t . + Tăng th ph n trong nư c và b t ñ u xâm nh p th trư ng nư c ngoài. + Ti p t c cũng c th m nh v khai thác 2 khách s n và trung tâm l hành, l y d ch v lưu trú làm mũi nh n bên c nh ñó ñ y m nh khai thác m ng d ch v nhà hàng, các d ch v Spa, phát tri n d ch v bi n . + Duy trì và nâng cao giá tr thương hi u, giá tr c phi u trên th trư ng. 3.2 D báo nhu c u khách hàng và s khác bi t hoá s n ph m 3.2.1 D báo th trư ng Du l ch Vi t Nam trong nh ng năm ñ n Theo t ng c c du l ch nh n ñ nh r ng Vi t Nam có ñ các y u t ñ phát tri n ngành du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n. V i ti m năng du l ch ña d ng và phong phú, ñ t nư c này ñang là ñi m ñ n n i ti ng c a th gi i. Năm 2008, Vi t Nam ñã ñón 4,218 tri u lư t khách qu c t , con s này năm 2009 là 3,8 tri u lư t, gi m 11% so v i năm trư c. T ng c c Du l ch Vi t Nam d báo con s lư t khách du l ch qu c t ñ n Vi t Nam năm 2010 là 4,5-4,6 tri u lư t, s lư t khách du l ch n i ñ a là 28 tri u lư t năm 2010, tăng 12% so v i năm 2009. Doanh thu ngành du l ch Vi t Nam năm 2009 ñ t t 68.000 ñ n 70.000 t ñ ng. Theo d báo c a T ng c c du l ch Vi t Nam, ñ n năm 2015 ngành du l ch Vi t Nam s thu hút 7-8 tri u lư t khách qu c t , 32-35 tri u khách
 17. -17- n i ñ a, con s tương ng năm 2020 là 11-12 tri u khách qu c t ; 45-48 tri u khách n i ñ a. Doanh thu t du l ch s ñ t 18-19 t USD năm 2020 3.2.2 Nhu c u d ch v Khách s n giai ño n 2011-2015 Giai ño n 2011-2015 là giai ño n kh i s c c a Du l ch mi n trung cũng như c nư c khi n n kinh t th gi i bư c qua kh ng ho ng kinh t ñ ng th i ngành Du l ch cũng ñang n l c ñ ñáp ng nhu c u ngày càng nhi u và càng cao c a khách du l ch. Ngay trong d p ñ u năm 2010, Công ty D ch v L hành Saigontourist ñã ñón hơn 7.500 du khách qu c t (tăng g n 10%) theo lo i hình du l ch ñư ng bi n, ñư ng hàng không, ñư ng b và ñư ng sông; và ph c v hơn 11.000 du khách Vi t Nam (tăng hơn 30%) v i các chương trình tham quan ña d ng kh i hành t TP.HCM, C n Thơ, Đà N ng, Hà N i, Qu ng Ninh và các chương trình MICE ñ c s c trong và ngoài nư c. V i tình hình trên thì ñây là m t th trư ng ti m năng ñ y h p d n cho các doanh nghi p tham gia th trư ng d ch v khách s n mà ñi n hình là hàng lo t các d án Khách s n ven bi n t Đà N ng ñ n H i An ñã và ñang tri n khai thi công và ñưa vào khai thác. Đây v a là cơ h i v a là thách th c ñ i v i Công ty CP Du l ch - D ch v H i An trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh giai ño n t i. 3.1.3 S khác bi t hoá s n ph m S khác bi t hóa s n ph m là quá trình t o m t l i th b ng vi c thi t k s n ph m, hàng hoá hay d ch v ñ tho mãn nhu c u khách hàng. T t c các công ty ph i t o s khác bi t cho các s n ph m c a h sao cho có th h p d n ñư c khách hàng và ít nh t là tho mãn nhu c u. 3.3 PHÂN ĐO N, L A CH N VÀ Đ NH V TRÊN TH TRƯ NG M C TIÊU 3.3.1 Phân ño n th trư ng Đ phân ño n th trư ng, thì c n ph i xác ñ nh các tiêu th c phân ño n, xu t phát t ñ c ñi m c a khách hàng và ñ c ñi m c a lo i d ch v , th trư ng và ho t ñ ng c a công ty, có th ch n các tiêu th c chính cho vi c phân ño n th trư ng d ch v v n t i ñư ng b như sau: * Phân ño n theo h ng sao Ngành khách s n ñã có nh ng nghiên c u trong vi c xây d ng các thương hi u và ñưa ra cho ngư i du l ch nh ng s l a ch n v nơi ăn và các ti n nghi mà th c s là phù h p v i nhu c u c a h . Các phân ño n th trư ng theo h ng sao c a ngành khách s n ñư c chia thành 5 phân khúc chính d a vào các ch tiêu là d ch v , trang thi t b , giá và ch t lư ng. * Phân theo kênh phân ph i:
 18. -18- Do ñ c thù c a kênh phân ph i nên khách hàng s g m các khách hàng tiêu dùng tr c ti p (khách ñ c phòng qua m ng, khách vãng lai) và các công ty l hành, các hi p h i khách s n, du l ch có uy tín trên th gi i. Có m t ngu n khách r t ñư c các công ty l hành và khách s n qu c t chú tr ng do mang l i m t s lư ng khách ñông ñ o là th trư ng MICE, t c là th trư ng khách du l ch thông qua h i h p, khen thư ng, h i ngh , h i th o và tri n lãm 3.3.2 Đánh giá m c h p d n c a th trư ng Sau khi ñã có các tiêu th c ñ phân ño n th trư ng, thì c n ti n hành ñánh giá m c ñ h p d n c a th trư ng. M t phân ño n th trư ng có th ñ t quy mô và m c tăng trư ng mong mu n, nhưng l i thi u kh năng sinh l i. Đ ñánh giá m c ñ h p d n v cơ c u c a phân ño n th trư ng ñòi h i ph i phân tích các y u t : ñ i th c nh tranh trong ngành, nh ng k thâm nh p ti m n, nh ng s n ph m thay th , ngư i cung ng và khách hàng. 3.3.2.1 Các ñ i th c nh tranh trong ngành Trong ho t ñ ng kinh doanh d ch v khách s n, m i cơ s luôn t o cho mình s n ph m, d ch v khác bi t so v i ñ i th . M i m t cơ s lưu trú là m t b m t khác nhau, không cơ s nào gi ng cơ s nào t v t li u xây d ng, trang trí và ph c v cho ñ n trang ph c nhân viên cũng như quy trình ph c v khách. Chính nh ng ñ c ñi m trên c a m i khách s n ñã t o ra lòng trung thành c a khách hàng trong s d ng s n ph m c a khách s n. Và qua vi c s d ng s n ph m ñó, ngoài ñáp ng nhu c u s thích c a khách hàng mà còn tho mãn nhu c u mu n th hi n mình c a khách. Nhìn chung tình hình c nh tranh r t gay g t , m i khách s n, resort ñ u có nh ng ñi m m nh, ñi m y u .. nhưng ch c ch n r ng t t c ñ u tìm m i cách ñ t n t i nên s có s c nh tranh không lành m nh. Vì v y Công ty c n ph i có nh ng chính sách qu ng bá, khuy n mãi liên t c, k p th i . cùng v i uy tín và m i quan h ñã có v i các hãng l hành nh m gi ñư c m c tăng trư ng và v trí hàng ñ u trên th trư ng du l ch H i an. 3.3.2.2 Các ñ i th c nh tranh ti m n Khi n n kinh t thay ñ i, m i v t ñ t ñ hơn và nhu c u c a ngư i tiêu dùng cũng cao hơn. Ngành khách s n cũng hòa h p v i s thay ñ i này. Các khách s n cao c p ñang có l i th , chưa bao gi nhu c u v d ch v cao c p l i cao ñ n như th . Các khách hàng luôn k t n i gi a giá và ch t lư ng, và các khách s n có giá ñ t ñ luôn ñư c hình dung là m t khách s n cao c p. Các khách s n, resort cao c p liên t c ñư c xây d ng v i các ti n nghi cao c p và hi n ñ i hơn nh ng khách s n ñã có và v i nh ng ñi u ki n ti n nghi cao c p như v y thì giá c cũng s ñ nh hình m c cao.
 19. -19- 3.3.2.3 Nhà cung c p Đ i v i d ch v kinh doanh khách s n thì vai trò s c ép t nhà cung c p không l n, có r t nhi u ngu n cung c p ñ n khách s n như th c ph m, và ñ u ng như rư u bia các lo i, hóa ch t như các dung d ch t y r a, m ph m các lo i và các ñ dùng m t l n cho khách, v.v...Th hai là chuyên cung c p các trang thi t b , ti n nghi theo yêu c u ñ c bi t c a khách s n. Vì v y công ty xây d ng cho mình k ho ch tìm nhà các cung ng hàng hoá d ch v v i giá thành th p, ch t lư ng cao ñ m b o ngu n ñ u vào c a quá trình kinh doanh ñư c n ñ nh, giúp công ty ch ñ ng hơn trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. Khách hàng Năng l c thương lư ng c a ngư i mua trong lĩnh v c kinh doanh khách s n là r t cao b i l các khách s n c n m t s lư ng l n khách hàng ñ ho t ñ ng có hi u qu và n u như m c giá vư t quá kh năng ch p nh n c a khách hàng thì h s chuy n sang các s n ph m thay th như là m t s l a ch n t i ưu khác. Bên c nh ñó, ngư i mua có th d dàng chuy n ñ i t các nhà cung c p này sang các nhà cung c p khác, h u như không m c ph i rào c n hay khó khăn gì. 3.3.2.4 Áp l c t các d ch v thay th Có m t hình th c ñe d a ñ n ngu n khách trong ngành này là hình th c chia s th i gian s d ng (purchasing of time shares). Nhi u ngư i tiêu dùng ñã tìm s d ng l i th ưu ñãi trong vi c góp v n ñ u tư vào chu i khách s n cao c p là có ñư c kho ng th i gian lưu trú mi n phí và h có quy n ch n ñi m ñ n trong chu i khách s n ñó, ch c n t n chi phí di chuy n và m t s chi phí phát sinh khác. Và th c ch t thì ñ i tư ng khách hàng này không ph i là nh trong khi các t p ñoàn thì s d ng hình th c này như là m t ngu n v n b sung c n thi t cho các ho t ñ ng ñ u tư c a mình. 3.3.3 L a ch n th trư ng m c tiêu Sau khi tìm hi u, phân tích th trư ng khách s n, cùng v i ch c năng, nhi m v và m c tiêu, Công ty l a ch n th trư ng m c tiêu ñ i v i lĩnh v c khách s n là th trư ng gián ti p (các công ty l hành, các hi p h i khách s n, du l ch có uy tín..) v i phân khúc nhóm khách hàng m c tiêu là nhóm khách hàng h ng 4 sao. vì v y Công ty c n ph i khai thác tri t ñ th trư ng và có nh ng chính sách ưu ñãi cho nhóm khách hàng này. 3.3.4 Đ nh v trên th trư ng m c tiêu V i v th c a mình, Công ty kh ng ñ nh là ñơn v d n ñ u v công su t bu ng phòng cũng như quy mô ña lo i hình d ch v du l ch 2 khách s n, duy trì thương hi u Top ten khách s n Vi t Nam v i nhi u ch tiêu hoàn thành vư t m c k ho ch ñ ra. Kh ng ñ nh thương hi u v i Slogan
 20. -20- “ v th c a ngư i d n ñ u”. Đ có th phát tri n hơn n a thương hi u c a mình Công ty tham gia các h i ch tri n lãm du l ch qu c t và các hi p h i du l ch qu c t , ñây là cách h u hi u nh t ñ lưu l i n tư ng v công ty nư c ngoài. 3.4 Kh năng khác bi t hoá s n ph m Các kh năng t o s khác bi t ñ tho mãn nhu c u khách hàng và các nhóm khách hàng là ti n trình quan tr ng trong vi c xây d ng chi n lư c c p kinh doanh s khác bi t cho khách hàng c a mình ch y u ñư c th hi n trong các ph n c a chu i giá tr là : Cơ s h t ng c a doanh nghi p Đ c tính và phong cách c a s n ph m, d ch v Ch t lư ng c a các y u t thu mua ñ u vào cho m t ho t ñ ng Ngu n nhân l c Qui trình ki m soát các ho t ñ ng cá nhân trong các ho t ñ ng v n hành, cung c p d ch v 3.4.1 Gía tr dành cho ngư i mua và khác bi t hóa Doanh nghi p thành công v i khác bi t hóa là ph i tìm ra nh ng phương pháp ñ sáng t o ra giá tr cho ngư i mua ñ t ñó ñem l i m c giá bán vư t tr i cao hơn nh ng chi phí tăng thêm. Gía tr mà doanh nghi p t o ra cho ngư i mua thông qua 2 cơ ch : H th p chi phí c a ngư i mua Nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a ngư i mua a. Cơ s h t ng b. Qu n tr ngu n nhân l c c. Thu mua d. Các y u t khác 3.4.2 Tính b n v ng c a khác bi t hóa Tính b n v ng c a khác bi t hóa d a trên hai v n ñ : Gía tr dành cho ngư i mua ñư c nh n th c liên t c Thi u s b t chư c t ñ i th c nh tranh 3.5 Phân tích các ngu n l c và năng l c c t lõi c a Công ty 3.5.1 Ngu n l c h u hình c a Công ty 3.5.1.1 Ngu n nhân l c Công ty C Ph n Du L ch -D ch V H i An là doanh nghi p l n và thành công trong kinh doanh qua các giai ño n phát tri n ngành du l ch TP.H i An. V i m t ngu n nhân l c trình ñ chuyên môn cao, Công ty luôn xác ñ nh y u t con ngư i là quan tr ng nh t trong t t c các khâu c a quá trình s n xu t kinh doanh. 3.5.1.2 Năng l c thi t b , công ngh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2